รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกอร  ใหมทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤติกา  อังเชย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤษณา  สังข์จันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ดำสว่าง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกันติชา  หีบเพชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติณัฐ  บำรุงศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกิติยารัตน์  ไกรเทพ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกีรติ  สมรักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกุลจิรา  อินกระวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเกศกนก  รักราวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงขอบฟ้า  ศรีฟ้า โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงคฑามาศ  สุวรรณเคหะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรพัชร  ลือชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จ่าวิสูตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนกนาถ  ตั้นสุย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายชยกร  สงขาว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงแทน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงญาดา  เจะมะอ๊ะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณญาดา  เพชรศิริ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณภัทร  ดาบทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อินปิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิทักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐพงศ์  ช่วยชนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เจนจริยานนท์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณิชกานต์  เอียดตุ้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงดาราวดี  ช่วยสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงถนอมรัตน์  คงนคร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายทรรศน  สุขคล้าย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงทรรศิกา  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธณะกร  หนูแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธนดล  ทวิสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธนากร  จันทร์แก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธนาธิป  ชะนะชู โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธรรศกรณ์  ชัยภักดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธรีวัฒน์  เรืองโรจน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธาราเทพ  ชูอิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธีธัช  ทองใหญ่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายนนท์ปวิทฎ์  งามแข โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนันท์นภัส  เบ็ญระเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนิชา  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายปฏิพัทธ์  สมจิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปณิชา  ศตายุกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปภาดา  ร่าเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปภาวดี  สินไชย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายปริวัฒน์  ฉิวน้อย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปริศนา  นามวงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปริษา  หนูแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  เกียรติอาภากุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายปัทเมศย์  เปรี้ยวปี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงผกามาศ  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายพชร  ล้อมคง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รอดวงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิระญา  ศุภรพิพัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพีมชญา  ศุภรพิพัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงฟ้าใส  พลายชุม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายรักราชัน  ขวัญบิดา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายวรเมธ  ยังอภัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวลีรัตน์  นาคสีเมฆ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวันวิสา  ท่าจีน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายวิโชติศักดิ์  เจ้ยชูผล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายศักดา  มัทยันต์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายศักดิธัช  รักยิ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงศิริพร  ขำวิชา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ทองเสน่ห์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายสิรภัทร  หมันดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสิรินภัส  หมันดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุชัญญา  วรรณแสงทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรย้อย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชัยทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสุนันทา  ดำราษฎร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุพรรษา  วิศุภการ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสุภนิดา  รำมนา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสุภัชญา  เถาว์ราม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุภัชญา  โสพล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภิรมย์ทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุมิตตา  เพ็ชรสิริ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายสุววรณภูมิ  รองเดช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงหฤภคพร  พลวัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายอภิรักษ์  นิคะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอรอุมา  ฤทธิมา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายอัครวินท์  ชูจิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายอัมรินทร์  ภู่เจริญยศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายอัลวา  เวลาดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงไอยรัศมิ์  เพ็งใส โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกชกร  แสงเกื้อ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกชพร  สอิ้งทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกนกพล  สวนศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกฤตเมธ  หนูฉ้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกฤติพงศ์  หกสี่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกฤษกรณ์  ปราบภัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกฤษฎา  เลี้ยงสกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดกอ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกัลยกร  ช่วยรุ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกุลธิดา  ชนะกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงเกศวริณ  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงขวัญจิรา  นาภูมิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงเขมจิรา  หนูดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายคณิศร  บุญเกื้อ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายคัคเนศ  เอียดนาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายจักรภพ  ธรรรมปรีชา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจันจิราณี  รักหนู โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจันทกานต์  แป้นไทย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจิณัฐตา  ฝันนิมิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจิตรลดา  เพ็ญรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจิรนันท์  เนียมรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจิราภรณ์  เตบเส็น โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจีรนันท์  ดวงเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เอ่งตุ้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชนภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชนาภา  ฤทธิ์จันดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชนิกันต์  ลิ่มไทย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชนิกานต์  คงเมฆา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชยานันท์  เกษมสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชลธินี  กำเนิด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชลิสา  ปรานสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวงรัมย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงญัฐจิยา  ศรีวิเชียร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีนิ่ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณฐพัฒน์  สิทธิชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เบ็ญระเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิพัทธสัจถ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเณศรา  ราชนิกรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณํฐพงศ์  คะระมะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงตะสิโม  กุสุมา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายเตวิชญ์  นาคพล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายทิวัตถ์  ก้องกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธณกฤต  เกิดสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนกฤษ  อึ่งอภิวัฒน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธนัชญา  สุรมาตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธฤษณัช  บัวแดงดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธัญธร  สุขรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธันวา  ชำนาญดง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธีระเมธ  ช่วยชนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธีระวัฒน์  เกิดตลอด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายเธียรธวัช  รักทองหล่อ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนถัทร  ดำเกิด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายนภศริต  เกิดวะษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนันท์นลิน  เอียดอ่อน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนันทิพร  ชูสังข์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงน้ำทิพย์  คล่ำเจริญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เลี่ยนยงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงบุญานุช  แช่ลี่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงบุษราคัม  ชัยวิรัฐ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเบญญาภา  ทรัพย์เหลือ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงใบเฟิร์น  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปนัดดา  นิลละออ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปพิชญา  จรูญศักดิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วปานกัน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปวริศ  นวลนิ่ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปวริศา  อรรถรัฐ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายปัญญพนต์  ชาตรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปิยภัทร  ศิริพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายปุญญพัฒน์  วุ่นคง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเปรมวดี  หนูแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงผกามาศ  ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพริสร  ยินห้อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายพลศศิธรรม  เดชวิจิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพัชนีภรณ์  รุ่นศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายพิชชากร  แสงสอน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพิพัฒน์  หนูดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพิภู  ชาพรหมสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพีรัตน์ดา  เพ็ชรกระพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเพชรลดา  บุเงิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เสงี่ยมวงศ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  มั่นซิ้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภคินธร  สงหนอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายภัทรกร  ขาวบาง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภัทรดนัย  รำมนา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภัทรศัย  วงศ์อักษร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภาสกร  ทองสงวน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภูธเนศ  เพ็งผอม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายภูริพัฒน์  เดชอรัญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงมาลีญา  สังฆะวัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงมุขธิดา  รอดพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายรณกร  ชูอิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายรังสิมันต์  ชัยเพชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายรัชชานนท์  เพชรฉุย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงรัตติยา  ชูเวทย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายฤทธากร  พลรักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวนันต์ชัย  ทองสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวริศรา  ทองเอียด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวริษฐา  มากราช โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวริษา  วิัยวงศ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายวศิน  แก้วนำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุนทรนนท์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ตั้งเคี้ยน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายวิศิษฐ์ศิลป์  คงประสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวีธีรา  ปัญญโชติกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวีรภัทร  เศวตะดุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศรัตน์จันทร์  สวัสดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศิรสิทธิ์  มั่งสูงเนิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศิโรรัตน์  บุญรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศิวกร  เพ็ชรทิพย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศุภิสรา  สังข์รักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสมิตา  สิทธิกฤกษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายสรวิศ  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายสรายุทธ  ทองรอด โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสิรามล  ทองใหญ่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ชูศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสุจินดา  ทองเพิ่ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุธินันท์  ภักดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้นสุย โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุภานันท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุวภัทร  จักรัส โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุวิชาดา  นวลนาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายสุวิโรจน์  ศิลปษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายแสงธรรม  สุวิภาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงหทัยภัทร  อุดมสิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  หัวเขา โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอดิเทพ  เวชกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอนันธิดา  นาคใหญ่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอพัชชา  พลธานี โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอภิสรา  จู้ห้อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอรอุมา  จ่าวิสูตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอาศิริ  หลงละเลิง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกฤติน  พันธุมณี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกษมา  อัครวิถยกรม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายกันต์ธร  เต็งรัง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายกันตินันท์  บุบผารัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  คงอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายกิตติณัฐ  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายกิตติภัฏ  อ่อนช่วย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงกิตติยา  พัดลม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายจักรภัทร  วิฑูรชาตรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงจันทิมา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตุกล่อย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายจิรวัฒน์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงจิรัชญา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงจุฬาพัชฐ์  วิบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายชญานนท์  สัญกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงชนาภา  แขวงทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นนุช โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายชีวิน  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทร์เอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายชุติวัต  เกิดล่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาแสง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลุ้งใหญ่ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  รักซ้อน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายณัฐนนท์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงณัฐิดา  บานชื่น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงณิชภัทร  ชัยเกิด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสะอาด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงณิชาภา  ทองหรบ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายตุลยวัตร  ผ่อนย่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายเตมีย์  มณีอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายทิพากร  เจตนาธรรมจิต โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายเทพทัต  กลับดี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายธนกร  นาเหนือ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายธนกฤต  คีรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายธนกฤติ  เชียเท่า โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายธนกฤติ  เทพสง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงธนัชพร  ขวันเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายธนากร  พูลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงธัญชนก  แท่นมาก โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จริงการ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงธีรกานต์  สินยัง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายธีรชาติ  หนูรุ่น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายธีรเดช  โพชากรณ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงนันทภัค  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงนิชาภา  เมฆชอุ้ม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนีรชา  ชัยทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงเบญญาภา  จำปา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงปฏิญญา  สีดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายปพิชญา  ใหมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงปิ่นมนัส  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงปิยธิดา  เกียรติเมธา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายปิยบุตร  จันเซ่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายปิยพัทธ์  ปานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงผัลย์สุภา  แก้วหนูนา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายพรหมกรณ์  เพชรเรือนทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงพราว  วิธานติรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพัชรหทัย  กล้างาม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายพัสกร  โออิินทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพิชญาวี  ตรังวรางกูร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายพิชิตชัย  จันแดง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์คล้าย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายพิสิษฐ์  ทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพุทธชาด  นาคบรรพ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงภัทรวดี  นุ้ยขาว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายภานุกร  กาสาวัง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายภานุรุจ  อนุสุนัย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายภูมินันท์  รอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีขำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงมนพัทธ์  อินทรชัย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงมนัสนันท์  เศรษฐพิศาส โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงมนัสวี  วรตันติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายเมธาวิน  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงรวิสรา  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงลิลรยาอ์  เพียรมิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายวรเมธ  พัฒนศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงวรัชยา  สงเสือ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายวริทธิ์  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายวัชรวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงวิชญาดา  เชาวน์วุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายวิศิษฎิ์  วิประกษิต โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายศักดิ์บัญชา  กี่สุ้น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงศุภาพิชร์  ชุมเกต โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายสันติกรณ์  เยาว์ดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงสายน้ำ  ชุติภาณุ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายสิรวิชญ์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายสิรวิชญ์  พลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสิริกานดา  ศกุนตะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสุชานันท์  ก้งอี้ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สมบัติทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสุบงกช  ภูสุมาศ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายอติชาติ  สิริสมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายอติพล  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงอภิรดี  หลีสกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอัญชิสา  ขาวสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงอัญฌิษา  สินยัง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงอัณวีห์  จับปลั่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงอารีลักษณ์  เยาดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงอิสรากุล  สมบัติทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงกตัญญุตา  แก้วประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชันวิจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุดเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกมลรส  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายกรดล  รักษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกฤติกร  อึ่งทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกฤติกา  นาคปนทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกษิดิษฐ์  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายก้องกิดากร  สุขจีน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายก้องกิดากร  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกัญจนพร  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกัญญารีย์  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกัณยารัตน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกิตติ  ตุลยนิษกะ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกิตติภูมิ  โยงราช โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกุลนิดา  พาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกุลรัตน์  แสงสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกุลิสรา  ฐิตโชติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกุสุมา  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงเกวลิน  จุลนิล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเกษชฎา  แก้วชะฎา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายจตุรภัทร  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายจารุเดช  เครือเตียว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงจิดาภา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายจิรกิตต์  ไชยยะ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงจิรประภา  จิตรหลัง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงจิรภิญญา  นาชิน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายจิรวัฒน์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงจิราพัชร  พริกแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายจิรายุส  ซุ่นสั้น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชมเชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายเจษฎา  โพชสาลี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สีแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายชนพัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชนัญชิดา  เมืองแคล้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชนันธิดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายชนิษฎา  ทองจีน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงชยานันท์  ชนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายชยุตพงศ์  หะจิ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชลทิชา  เครือเตียว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชาลิสา  มะลิลา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชาลิสา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายโชดดี  แจ่มกำเนิด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงโชติกา  เริ่มอรุณรอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงฌญาดา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งเกต โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงฐานัชฌา  สามสี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ลีวิริยะพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายฐิตินันท์  แก้วโยชน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายณฐกร  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณภัทร  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายณภัทร  หนูเอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณัฎกมล  เครือฮ่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฏฐมณี  อินเรือง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณัฐ  สุขทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฐกมล  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มัจฉาเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีละมุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายณัฐนันท์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณัฐวดี  วุ่นปาน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฐวดี  สงขจร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณิชนันทน์  นวลนิ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายดนัยเทพ  นวลปิ่น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงดวงทิพย์  คงนคร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงดียาน่า  สันติเพชร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายทรรศนธรรม  ลอย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายทวัฒวงศ์  รัตนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงทักษอร  อินทะศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายทัตเทพ  กาหยี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายทิวากร  ทวิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธนกานต์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธนพล  จริงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธนภรณ์  หนูเหมือน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนภัทร  ดีเป็นแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงธนัชชา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธนิสรา  จำปา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธรรมวิทย์  จุ้งลก โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธัชพรรณ  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทิมมาก โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธัญพิชญา  สีสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงธัญรดา  ทองสง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ด้วงทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  ศรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายธีธัชธนัช  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธีรภัทร  แก้วประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธีรเมธ  เซ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงนฏยศพร  เอี่ยมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายนนน  รอดสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงนพภัสสร  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนภัสรนันท์  พิพัฒน์วภากุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนรมน  อ่อนช่วย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายนรเศรษฐ์  พันท้าย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนลินญา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายนวดล  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนับดาว  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงน้ำมนต์  บุญคุ้ม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนิธิกานต์  แสนศิริ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนิศานาถ  ทองเรืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายบุญโรจน์  กิจศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปรเมศวร  ศรีอำคา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายปรเมษฐ์  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายปรินทร  จับปรั่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปลายฟ้า  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปองกานต์  วรแสน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปัญญพล  ชูนุ่น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปัญญาพร  เขียดสุก โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปัทมา  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมนรา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปิ่นมุก  เลิศพลังเวทย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปุณยวีธ์  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปุณยาวีร์  บินหมูด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเปรมมิกา  พุฒนวน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพงศ์พิชา  เพชรชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพจนิชา  เซ่งย่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพรรษชล  ชูมณี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพรศิริ  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพัฒน์ชยศ  ทองย้อย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพัฒนชัย  เต็งรัง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพัทธิรา  ไมตรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิมชญา  ฉิมมณี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นาวาแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คุ้มรอด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงเพ็ญยุพา  วุฒินันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายภคิน  ติ่งอ่วม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงภวิกา  หนูหมื่น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายภัทรดนัย  เลขะพจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงภัทรราภรณ์  วุ่นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายภัทระ  รักไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชพลี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายภูธนะ  นกศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายภูหฤษฏ์  พิณเขียว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงมณีกานต์  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงมณีมณฑ์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงมนัสนันท์  จูห้อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงมลฤดี  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงยลรดี  ยงค์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงโยษิตา  อินทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงรติมา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงรวิวรรณ  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายรัฐณพล  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงรัตนาวดี  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงลมิดา  เดชนุ้ย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงลีลาวดี  พริกผล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายวชิรวิทย์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายวชิรวิทย์  สมจริง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายวชิรวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงวรกานต์  นุ่นขาว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายวรเทพ  พรมสังข์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายวรภัทร  เพ็ชรฉุย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวรลักษณ์  ง่วนสน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวรวลัญช์  เมธาสิทธิ์วรกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงวรัมพร  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวริศรา  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวสิตา  ชูเนตร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายวิชชากร  ทองชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวิชญาดา  คล้ายทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายวิทวัส  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวิภารัตน์  กลิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวิศรุต  นาศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงศตพร  คนเที่ยง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงศวิตา  ศรีวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายศักรินทร์  คชถิ่น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายศิรพัฒน์  กาญจนพรหม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงศิรินภา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงศิริประภา  อั้นซ้าย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงศิริปัญญา  ซื้อจ้าง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายศุกลวัฒน์  สุเหร็น โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายศุภกิตติ  เดิมหลิ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายศุภกิตติ์  เต็มสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายศุภณัฐ  ชูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงโศภิษฐา  ดำแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายสักปฏิเวช  สมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงสัจจานันท์  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสิรินดา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสุชานาถ  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุธาสินี  กรดนุ้ย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุธาสินี  เสี่ยงซ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุพรทิพย์  คีรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสุพิชชา  ขุนดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุภัชชา  เพชรสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสุภาสินี  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายสุรเชษฐ์  ชูวงศ์ทวิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายอชิตะ  สำลีนิล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายอดิสรณ์  คงสง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายอธิป  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายอนพัทย์  บวชชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอภิภาวดี  บุญตะหล้า โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายอภิรักษ์  ยิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายอภิสิทธิ์  รองเดช โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอมริสา  ช่วยด้วง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอรณิชา  ท่าจีน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอรรณกร  ถิ่นนา โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายอรรถนนท์  ไขแสง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายอริย์ธัช  นาคสด โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอริศรา  แก้วโยชน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอลิสา  เหมือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอวิกา  เต็งรัง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอัญชิสา  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอัญติมา  สมาธิ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอัณณ์กาญจน์  เกตุพลสังข์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอันดา  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอันธกาณธ์  บุญขัน โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอารียา  กิตติบุญญาทิวากร โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอำภาภรณ์  ช่วยมี โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงอิสริศา  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอุมาพร  ช่วยสงค์ โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงไอศิกา  เพทาย โรงเรียนอนุบาลตรัง ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายณัฐยศ  สีสุข โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายดุลยทรรศน์  ขวัญรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายทิพากร  ลั่นสิน โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายปรินทร  ยังช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายพีระ  ขุนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงรัตนาเทวี  ขุนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายศุภชัย  ชัยมงคล โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงกาญจนา  รอดกอ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายจิรเมธ  อ่อนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายฐิติกร  อ่อนช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายฐิรวัฒน์  ดำจุติ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฐมณ  ชุมหล่อ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันมัด โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธนกฤต  ขวัญรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธนกฤต  ทองรอด โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธนวัฒน์  นุ่นเเก้วสุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธีรเดช  พลวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายธีรภัทร  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนัทชา  นุ่นเเก้วสุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายนาวา  ทองมีขวัญ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงผลิกา  คงเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพลอยลินดา  เอี่ยมสารี โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพัชราภา  คงแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงมุทิตา  คงทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายวรินทร  สุชาติ โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสวรส  ทรัพย์สิน โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายสิรภพ  ขวัญเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงหิรัญญา  ทองนุช โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอัมพิกา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งนา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกนกวรรณ  สงแสง โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงชนกานต์  หนูช่วย โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพย์อักษร โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนันฏภัทร  เอียดทวน โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงราชาวดี  สุขกาว โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายวินทกร  อินทร์ทอง โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายสรยุทธิ์  ชูยัง โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายสุภัทรพล  สีนวน โรงเรียนวัดนางประหลาด ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงแคท  ปานู โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงซีรีน  จิตรเที่ยง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายทฤษฎี  แดงหนำ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงธนพรรณ  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายธีรนัย  สุโสะ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงบุญญานุช  สรรเพชร โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หยงสตาร์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงศิรดา  ใจสมุทร โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายสมิทธิพล  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงอินธิรา  ขาวดี โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายชัยสิทธิ์  ขาวดี โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชัษนันท์  ชูเมฆ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายชินกฤต  สาราบรรณ์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงชุติมณฑน์  หล้าเก็ม โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงซารีนา  ชายทุ่ย โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายณัฐชนน  กังแฮ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธนกฤต  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธันยพร  พัฒนสิงห์ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายนัทธวัฒน์  ขาวดี โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนันทิวา  อินนาราช โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงนัสรียาห์  ฉิมเรือง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงประทานพร  ฉิมเรือง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงไปรยา  ด้วงช่วย โรงเรียนบ้านสามแยก ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงภีรชญา  หวาหาบ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงลินลาวดี  ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายวัชรวีร์  วชิระวุฒิไกร โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายสรยุทธ  ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงสรัลนุช  เสียมไหม โรงเรียนบ้านสามแยก ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอาลิสา  แดงหนำ โรงเรียนบ้านสามแยก ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายดนัยกฤต  อภัยพงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายธีรวีย์  ชูอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงสุปรียา  อุดมรักษา โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงสุวพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงสุวรรณี  พฤฒิวิญญู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงกมลพัชร  หวังชัย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงเกษศิณี  จิตไพทูล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงชนกภัทร  แซ่อึ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปภาพินท์  จันทมณี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายพงศ์พัทธ์  ดีหมีน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงภรภัทร  เก้าเอ้ียน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงรัตนาวดี  กำจร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงรินทร์ชนก  ตั้งพิตรพิบูลพร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายศรศิลป์  พันธุศักดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงศรัณพร  หูเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอติกานต์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอนัญพร  เลี่ยนยงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกมลพร  ชูอ่อน โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายกันตวิทย์  ศรีเกตุ โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงกุลธิดา  พลศรี โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายธีรโชติ  พิชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายวีรภัทร  ศรีวิลัย โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เข็มทอง โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายสุทตินนท์  ไหมดำ โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายอติคม  หลีเซ่ง โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงชลธิชา  สมจริง โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงภัณฑิราพร  สิทธิชัย โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายวงศธร  เอี้ยวถึ้ง โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสุรัญชนา  สุขรัตน์ โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงเอวิกา  หูเขียว โรงเรียนบ้านแหลมสอม ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายกันตพัชร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายกันตวัฒน์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายณัฏฐากร  กาเยาว์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองมี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุณยะผลึก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงณิชกานต์  ควนวิลัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายธนกฤต  เลขะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงประกายเพชร  แซ่ตัง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงปุณิกา  เลขะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายพงศ์ปวีณ  พรหมรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  ยงค์สุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายศุกลวัฒน์  ผอมเขียว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายสิทธิกร  แรกคำนวณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงอภิชญา  ตุลยสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงอัจฉรีย์  ซุ้นเอื้อ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงอัญชลีพร  จินดาชน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงกชมน  พากเพียร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงกนกพร  สุขลิ้ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญเนื่อง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงกมลชนก  เลี่ยมหุด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงกมลทิพย์  สีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงกรพิชชา  ปิลวาสน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายกฤติเดช  ขุนเด็กตั้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายกฤษกร  พุทธิพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายกฤษพงศ์  พรหมมินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงกวิสรา  พานิชย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายกษิดิ์เดช  สมศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายก้องเกียรติ  อนุกูลพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายก้องเดช  สุขลิ้ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ละวู้ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายกันติทัต  ดำเดิม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงกาญณ์ศรณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวกิ่งกนก  รอดภัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
671 นางสาวกุลนิดา  ชูศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงเขมิกา  ชุมเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายคฑาวุฒิ  หาสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายคีตะ  สมุทรวงศ์วิริยะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  จามิกร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงจิดาภา  หนูขวัญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงจิรัชยา  ศักดิ์วิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายจิรานุวัฒน์  รับไทรทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
679 นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายเจตนิพิฐ  เมธาสิทธิ์วรกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงชญานิน  คงอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายชนม์สวัสดิ์  พลแสง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมนวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงชนาภา  ผจวบบุญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงชมพูนุช  ขาวขำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายชยานันท์  ลั่นสิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายชลชาติ  จุลทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวชลธิชา  ปรีชา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงชัญญานุช  ชูยัง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายชัยวัฒน์  บัวสม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงชาลิสา  ด้วงสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นางสาวชาลิสา  โฟฉิว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงโชธิพร  นาเลื่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายโชรัยห์  เกตุก่อ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงญาณเทพ  เชยชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงญาณภัทร  หนูชู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงญาณัจฉรา  สายจิตรื่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวญาณิกา  รักหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวฐาปนีย์  วัฒนศฤงคาร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงฐิญาวิกรม์  ส้องเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงฐิตาภา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงฐิติมา  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายณัชพล  ไหวพริบ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปราบโรค โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็งเกต โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายณัฐชนน  หลเมฆ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงณัฐฐธิดา  ชูบัว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงณัฐณรีย์  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
710 นายณัฐดนัย  เลิศชัยมงคล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นายณัฐภัทร  ฆารเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายณัฐภัทร  จิตรา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขาวนิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงณัฐวรา  ลุนเซีย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายณัฐศักดิ์  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศิริเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงณิศศา  ชัยเพชร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายตปภัค  คงเมือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงตรีดาว  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวทอแสง  เจ้า โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีดุก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายธนขจร  ฉัตรธมน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายธนบูรณ์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายธนพัทธ์  เมตรัตนา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีนคร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงธนัชพร  ครูนิลอาจ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีนคร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงธนัชพร  สีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายธรรมโชติ  หมื่นบาล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายธรรมธัช  บรรถะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงธัญชนก  เอียดฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายธัญเทพ  หนูประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงธัญพิมล  ตะหมัง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ติณโสภารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายธีรพันธ์  จันทร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงนภัทธิญา  รักษ์งาม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงนภัสรินทร์  ติงหงะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายนภากาศ  จันทนา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงนรมน  คงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงนรีกานต์  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงนลัทพร  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
745 นายนวนนท์  กาหยี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงนัณธศิริ  สายทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวน้ำฝน  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงน้ำฝน  ธิวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงบัณฑิตา  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูสนิท โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงเบญจพร  เส้งดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงเบญญาภา  มากจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
753 นายปฏิพัทธ์  คงรักที่ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายปฐวีกาญจน์  บุญณรงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงปนัดดา  ไพริน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวประพิณญา  จันทราทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงปริณดา  จุ้ยเริก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายปรินทร  ทองหอม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงปวีณา  ช่วยรอด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงปัญญาพร  ดำเกาะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงปัณชญา  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปาณิสรา  คงบัน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงปารวีย์  จิตรา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงปิ่นธิดา  กองมี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
765 นางสาวปิยะเนตร  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายปีติชา  ไตรญาณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
767 นางสาวผลิดา  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายพงศธร  รุ่งส่งศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายพชรพล  พลรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงพรรณวิภา  กล้างาม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงพรรณษา  ยี่สิ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
772 นางสาวพรรษชล  วรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายพรหมพิริยะ  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงพัชรพร  นวนนิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
775 นายพันท์นบ  แก้วละเอียด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายพัสกร  มานะพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มูณีผล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
779 นางสาวพิมพิศา  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายพีรพัฒน์  สีสว่าง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายพีรฤทธิ์  ลอย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หวังชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
783 นางสาวฟ้าใส  ซินมุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายภควัต  สมบัติทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงภวิษย์พร  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
786 นางสาวภัททิยา  ชายแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นางสาวภัทรลดา  อินนะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงภัทรวดี  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงภัทราวดี  ฤทธิมา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงภาวินี  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายภูเบศ  ศรีดี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
793 นายภูรินทร์  องค์ธัมมะกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงมนัญชยา  วิเชียร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายมนุเชษฐ์  ชื่นชม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวมลทกานต์  คงเฝือ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงมัณฑมาศ  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายเมธัส  เขียดน้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงเมวดี  ศรีสว่าง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงรวิสรา  เงียบประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวรังสินี  ชูเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายรัฐถิพร  ฮั่วสกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายรัตน์บดินทร์  ทองเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงฤทัยวรรณ  พรหมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายวงศธร  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงวรกานต์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วสม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงวริศรา  ช่วยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงวริษฐา  ช่วยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
810 นายวศินภัทรช์  หนูพินิจ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
811 นายวัทธิกร  พุทธรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายวิจักษณ์  พลับบดี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงวิจิตรา  วิทยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงวิภารัตน์  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายวีรภัทร  ศรีนฤมล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายวุฒิธิชัย  สิทธิพิสัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงศดานันท์  มากนวล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายศตนันท์  ศรีบวรวิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงศศิกานต์  ตุลยสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  อุบลจินดา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงศิลารัตน์  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายศุทกานต์  พลประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
823 นายศุภกฤต  หนูขวัญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายสตางค์  คำสวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายสรวิศ  มากแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงสวรรยา  คุ้นเคย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  นวนนิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงสิดารัศมี  เจ๊ะหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงสิตานัน  สมาธิ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายสิทธิชัย  ทองโอเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายสิปปกร  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงสุกฤตา  ลั่นสิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงสุคนธา  กลับรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงสุชานรี  คงบำเพ็ญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
835 นางสาวสุทัตตา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงสุธารัตน์  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงสุพัตรา  ขาวบาง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงสุพิชญา  ทิพย์บรรพต โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวสุภาพร  พลหลา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายสุรบดี  นาคพล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายสุรยุทธ  พลายเพชร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงหัทยา  หมุนแทน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายอดิศักดิ์  พูลเกิด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายอนันตเดช  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์แย้ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายอภิสิทธิ์  เสี่ยงซวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงอรไพลิน  หวานขัน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายอรรถพล  ปั้นทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงอลิสา  หนูเหมือน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทองศรีนุ่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอัจฉรา  ยี่สิ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวอัญชลี  สีดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายอาทิวัชร  เกิดควน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงอิสรา  รามอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
855 นายเอกฤทธิ์  ขุนไชย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชัยวิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อายุสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงกานต์ณิชา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงเขื่อนดาว  น้ำด้วง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงจิดาภา  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงชญาน์นันท์  พันธุ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงชลดา  โยงราช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงชาลิสา  พตพันธ์เลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายณฐกร  เพ็ชรสุ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณัฐธีรา  ทองเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายณัฐภัทร  ให้หวล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายแดน ก๊อทฟรี่  มอสเดล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงทิพย์นที  คชผล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายธนัญกร  พันธุ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายธวัฒน์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายนนทพร  เชยชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงปิยะมาศ  อโณทัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายพงศกร  ปัตตานี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงพรลภัส  ชัยวิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายพิทักษ์  สักเมือง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายพีรพัฒน์  ขาวเหมาะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงเพชรกะรัต  ชูขาว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงภัทเชาวดี  เหมือนแสน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงภูริณี  คงทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  สุขมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงรสิตา  ทองโอ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายวรกมล  ศรีดี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงศิวรรณยา  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุกล่อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงอนันตญา  ตัวบุญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วลาย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์อำไพพิสิฐ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอรนลิน  เจียงพุทซา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายกรกฏ  สุขหอม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงกรกนก  เอียดยี่ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงกฤกติกา  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงญาตาวี  โส๊ะขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
894 เด็กหญิงดาวสุธิดา  โตจิต โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
895 เด็กชายรอมมาฎอน  เพิ่มเขตรกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงวาสนา  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงสงกรานต์  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงสิตานัน  ยิ้นเสน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงหุสนา  ทรงเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงอชิรญา  สั้นเต่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงอฎิวรรณ  ไตรวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 คณิตประถม
902 เด็กหญิงกชกร  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายกมลเทพ  คุ้นเคย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงกรวรรณ  รองรัก โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงกริษฐา  ข่ายม่าน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายกฤตเมธ  อินแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายกิตติพิชญ์  มะปรางหวาน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายกีรติ  ชูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงจินตาณัฐ  แซ่จั้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองปาน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายชนาธิป  โส๊ะขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายชนาภัทร  โส๊ะขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงชาลิสา  แซ่ก้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายไชยพัฒน์  เต็งเฉี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงฐปนัท  รัตนอร่ามสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงณัฐกมล  สัญวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงณัฐชยา  วัฒนะกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายเตโชดม  เคนซา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายธนพัฒน์  เอียดยี่ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธนาคิม  โงกเขา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  คงเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายธีร์นฤเบศร์  เปาะทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายนฤเบศวร์  แซ่เอี่ยว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงนันทิพร  วรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายปฐพี  เฮียนฮะ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงประภัสสร  ชูเชิด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงปริยากร  พิมสวน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงปาณิศา  สารมาศ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายปิยชาติ  เพ็ชรน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายปีใหม่  หนูเลี่ยง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายพงศกร  บัวศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงพิชญา  เตียวย่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  วิมลเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายมาวิน  เตโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายลินวัตร  ยี่เส้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายเศกสิทธิ์  จำปา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายสกลปรัชญ์  พุ่มกอ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายสิงหนาถ  ศุภนาม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงสุชาวดี  กว้องมิ่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงสุภาวรรณ  คงแทน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายสุรการ  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ท่าจีน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงอทิติยา  กลับศรีอ่อน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายอภิรักษ์  ฉิมเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงอรวรรณ  ชุมนาหาด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงอลิสา  พากเพียร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงะัญลักษณ์  บุตรจำรวญ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงกชบัว  สุจริตธุระการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
950 เด็กชายกรวี  ยี่สุ่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
951 เด็กชายกฤตยชญ์  ลันดา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
952 เด็กชายกฤษณ  ชุมแสงศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายกฤษณพงษ์  กอบกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายกฤษรา  ลีสุรวณิช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
955 เด็กชายก้องภพ  สุภาพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายกาจพล  สุภาพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงกิตติญารัตน์  สินธุ์อ่อน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
958 เด็กชายกิตติพิชญ์  ผาติชล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
959 เด็กหญิงจิรวรรณ  ชูสิงห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายจิรายุทธ  เอียดงามสม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายเจ้าพระยา  ยอคุณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงชญานิศ  สองทิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงชนิดาภา  โงกเขา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายชัชวาล  ศรีไทย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ขาวคง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
966 เด็กหญิงญานิศา  พนากิตติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงณธิดา  เป้าทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
968 เด็กหญิงณัฐชญา  กิจสวน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มช่วย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
970 เด็กหญิงดิษย์ฐานันดร์  ชยันต์เกียรติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
971 เด็กชายเดชาวัต  แซ่ตั้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายติณณ์  อาลิแอ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายทักษ์ดนัย  รักษ์จันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายทัตธน  จักรีลา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
975 เด็กชายทาวิชญ์  สุรสินธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
976 เด็กหญิงธนพร  ทุ่งปรือ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายธนัช  หวังอุดม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายธนาวุฒิ  วัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายธรรมชาติ  รองเดช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วชีระวุฒิไกร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายบวรกฤษณ์  วรรณบวร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงปนัดดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายปรัตถกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
984 เด็กชายปัณณวัฒน์  เองชวน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
985 เด็กชายปิติภัทร  จิตรเที่ยง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงพัชรพร  จาริ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงพัชรวรรณ  เหล่าลิ้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โชคสวัสดิกร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงภทรพรรณ  เดชสง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายภัทรกร  แซ่โซว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายภานุวัฒน์  ประคีตะวาทิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
992 เด็กชายภูมิพัฒน์  ช่วยทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายยงยุทธ  อภิรัตนกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายรัฐนันท์  เชาวะเจริญ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายรามิล  ราชแสง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายเรืองศักดิ์  เพชรทองด้วง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายฤทธิกร  ทิพย์กล่อม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงลักษมินันท์  อยู่คง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชูทรัพย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายวัชรชัยนันท์  เชี่ยววัฒนกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงวานิต้า  สันอี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายวิชยุตม์  พรหมอ่อน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงศตพร  ตันกุลโรจน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงศศิวิรินทร์  หนูนาค โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุฉายา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กชายศิวัฒน์  เซี่ยวภู่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายสรวิชญ์  ภู่กลาง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กชายสิรวิชญ์  ถิ่นชาญ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงสิริธิติ  จรณโยธิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงสุชานันท์  โอนิกะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงสุรัสวดี  ทองมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงอาภัคณี  จิตกิจติจำรัส โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยุวบุตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงกมลรัตน์  แสงกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงกรวรรณ  ไพสมบูรณ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายกรัทพงศ์  ไกรเทพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงกฤษณงค์  แซ่โล้ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงกลิ่นหญ้า  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายกษิดิ์เดช  หนูประสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงกานตรัตน์  อุ้ยเอ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายกิตติพงศ์  ฤทธิไกร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงกิตติยา  สุขคุ้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายกิติพัฒน์  จุ้งลก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงขวัญหทัย  ไกรเทพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงคีตภัทร  สองทิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงจิรัชญา  พัฒนทรัพย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงชนม์ณิกาณ  เดชานนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงชนัญธิดา  กลับขัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงชนิตา  หนูเผือก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงชนินาถ  เบญจศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายชยานันต์  สุทธิโภชน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายชาณุพงษ์  คงเอียด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กังแฮ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงฐิตาภา  พัฒนศิลป์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงฐิรวดี  เรืองแสน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายณรงค์กร  คงละออ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงณัชชา  ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เขตตะเคียน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองผึ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใสเพี้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บรรถะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงณัฐธิดา  นรสิงห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายณัฐพล  โชคชัยสุขอนันต์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงณิชกานต์  วัฒนโชติพันธ์ุ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงทัศน์อร  ศรีวัฒนพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายธนกฤติ  อารีกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายธนโชติ  ศรีกะชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายธนพนธ์  จินตนปัญญา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงธนพร  หลังแท้ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงธนวรรณ  มณีพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายธรรมพรพงศ์  สงศรีจันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงธัญชนก  จูห้อง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงธันยานุช  สุขตลอดกาล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงนทชล  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายนพวิชญ์  ตั้นฉ้วน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายนพัทธ์  ฝอยทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายนวัตเศรษฐ์  ขำวิชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายนะโม  เพียรศรีวัชรา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงนันทิตา  นุ่มเหนี่ยว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงนันทิมา  นุ่มเหนี่ยว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงนาถมณี  ชำนาญเหนาะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายนิธิพัฒน์  ไล่ฮวด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายบุญฤทธิ์  ชายเกตุ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงบุษยพัตร์  ชุมอินทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงปวรรัตน์  เรืองดุก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายปองพล  เหล็กหลี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงปัณฑิตา  พูลเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงปารณีย์  ปราณีตพลารักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงปาลิตา  ตั่นเล่ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายปุณยวีร์  พลอยศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงพนัชกร  คงมา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 นางสาวพลอย  ชนชอบธรรม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายพสิษฐ์  แสนเกื้อ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงพัทธ์นันญ์  รัตนพงศ์เสน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายพัสกร  หะเทศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายพิชญตม์  ขันเงิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงพิชญา  นิคะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงพิชญาภัค  สีแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พนากิตติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  วิเชียร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ผอมจีน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายพีรกานต์  บุญแย้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงเพชรดารินทร์  แดงเรือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงภัททิยา  แก้วกูล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายภาสกร  คีรีรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายภูตะวัน  ล้อมคง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงมณีรัตนา  สุวรรณปิยะพันธ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงมานิตา  สายจิตรื่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายยศกร  รอดรักษา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงยศวรรณ  เลขะจิตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงรลินทร์  เพชรมีศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายรวิภาส  คงเมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายรักษ์บุญ  สวัสดิ์เมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายรัชพล  วิชิตพรชัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายรัตนากร  ชนะภัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงรินรดา  รองเดช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงศศิวิมล  พิลาอร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายศิรวิชญ์  สุวรรณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายษุภากรณ์  จิราจินดากุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงสกุณทิพย์  รัตนคช โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายสมิทธิ์  ดำแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงสัญลักษณ์  ศรีทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงสายนที  ลันตาใหม่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายสิรวิชญ์  นาคทองแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายสิริกร  ฝันนิมิตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงสิริภัทร  ศรีใส โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายสิริภูมิ  จันทพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายสุกฤต  สุขลิ้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงสุภาพัทธ์  เปรมปรัชชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงหทัยภัทร  กาญจนศรีเมฆ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงอภิษดา  คุณาธรรม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายอภิสิทธ์  เลิศมาลัยมาลย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงอรวรรยา  ฉับพลัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงอัครชา  ยุ้นชั้น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงอิสรา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงอิสริยา  รักดำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายกมลเทพ  สงสุวรรณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงกมลนิตย์  เพียรศรีวัชรา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงกรสิรัชฎ์  หว่องเซ็ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงกฤตินี  ไกรเทพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงกัญชรส  รักษศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงกัลยกร  กลีบประทุม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงกัลยกร  ชัยกรรักดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายกิจพัฒน์  ชูแสง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงเขมิกา  อินทรวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายจตุพัฒน์  จินดาแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายจักริน  แท่นมาก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายจักรินทร์  เกิดดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีไทย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงเสน่ห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงจุฑามาศ  เทพหยอม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงชนากานต์  กลิ่นหอม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงชนิกานต์  โชติกมาตร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงชนิษฎา  จำปา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อั้นทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงชุตินันท์  ยิ่งฉ้วน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงญาดา  นิลละออ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงญาดา  สังข์สกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงฐิติวรดา  เชื้อกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายณัฐชนน  แสงศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงณัฐชยา  หนูชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายณัฐพัชร์  ฮกทา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงณัฐรดา  กกแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงณัฐอาภา  ศรีสัจจัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายณัฑชนน  เพชรสังวาล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงทยานันท์  สงบ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายธนกฤต  วงศ์ศรีตรัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายธนธร  พูลสิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงธนภรณ์  มีณรงค์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงธัญทิพย์  สงศรีจันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงธัญสิริ  คมขำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายธาวิน  ศรีศักดิ์นอก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงธีรนาฏ  ศรีใส โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายธีรภัทร์  หมาดเหล่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงนนทวรรณ  ไชยการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงนภัสสร  ลายละเอียด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงนภาพร  ทองแจ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงนวมลลิ์  แก้วประชุม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงนัทธมน  อุยสุย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภักดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีปรางค์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  คงรอด โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงบุญญธิดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงปราญชลี  ทองงาม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงปัญจวีร์ลักษณ์  ทองประดับ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงปาฏลี  ต้องหุ้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงปิ่นนภัส  บุญสร้าง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองโอ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายปุณยวีร์  เฉี่ยวย้อย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงพนิตพร  ดีชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงพพิชญาณ์  พัฒนากิตติพิทยา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงพรไพลิน  บุดดา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงพรภาณี  มัธยมพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงพรสวรรค์  ปัญจวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายพัสกร  ลุ้งบ้าน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงพิชญธิดา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงพิมพ์กมล  บุญวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองเหมือน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงภัคนันท์  นวลนก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นวลนก โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงภัทรภร  สิทธิลีลา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เล่าส้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงภัสสรินท์  เหล่าพิเชฐกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายภีมพล  เอ้งฉ้วน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายภูติพัฒน์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายภูริณัฐ  ภิรมย์ทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายภูริวัฒน์  ชูสังข์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายยุติวิชญ์  จำปา โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงรมิตา  จรณโยธิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงรวิษฎา  เชียงสอน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงรินรดา  พูลภิรมย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงลักษณรัชต์  ทองนุ้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงลักษิกา  ศรมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายวชิรวิชญ์  เต็มวิริยะกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงวรพิชชา  วงละคร โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงวรรณนิสา  กลับศรีอ่อน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายวรากร  ลูกอ้น โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายศรวิษฐ์  บุญส่ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ส่งเสริม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงศุภานัน  ศรีเพ็ชร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงสลิลทิพย์  กายสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายสวิช  จินดาวรรณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงสายวรรณศิลป  เสียงหลาย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงสิธินัน  สุทธินนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายสิรภพ  สินไชย โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงสุทัตตา  ไชยรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงสุพิชญา  วรพงศ์พัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงสุพิมพ์กาญจน์  ลิ่วรุ่งเจริญ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงสุภสิริ  เที่ยงธรรม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาดอน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงอธิชา  ฉับพลัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายอภิวิชญ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายอัครพล  วุ่นศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงอัญชัษฐา  อึ่งทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงอารยา  แป้นชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงฮานาณี  หลำจะนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงกฤติมา  นาคพล โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงกัลยกร  ศรดิษฐ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยเพชร โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงขวัญชนก  สังข์ทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงเขมิกา  เหล่าเจริญพงษ์แสง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายคณิน  บริสุทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายจักริน  เครือสุวรรณ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กชายฉัตรดนัย  ตกจีนต้อง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงณภัทรจิรา  ลีลาพิพัฒนเดช โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงณัฐชยา  นวลนิ่ม โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองคำแทน โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กชายตรัย  คงทรัพย์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายธนกฤต  เกตุพงษ์พันธุ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงธนพร  พลมีเดช โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กชายธีทัต  มุณีสว่าง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขวัญนิมิตร โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงนาตาลี  จักรราช โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กชายบวรทัต  สิงติ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กชายปภังกร  ช้างกลาง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงพรกมล  จริงจิตร โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงพิชชาภา  ธัญธนวิทยา โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงพิชชาอร  เกตทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงพีรยากร  ไทรงาม โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงภัณทิรา  หมวดทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายภัทรดนัย  กวางทะวาย โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงภานรินทร์  เหมือนมาตย์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กชายยศพนธ์  ช่างสาน โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กชายรักภูมิ  รัตนาสุรพจน์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายไรวินท์  เจนศุภการ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงลลิตา  น้ำผุด โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายวรากร  แก้วกล่ำ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กชายวันชนะ  เทพยศ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงศิวนาถ  กึ่งเลี่ยน โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงสิรภัทร  มักคุ้น โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมฆารัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงกนกพร  เสนีย์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงกรกมล  งามวิวัฒน์อนันต์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมขวัญ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายกัณตภณ  ดีทอง โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงกัณธิชา  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงกันตพิชญ์  บัวศรี โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงกันตินันท์  ไทรงาม โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงเกศกัญญา  ทองเทพ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงคีตกมล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงคุณิตา  ดำนิล โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงจิรภิญญา  ธำรงวิศว โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 นางสาวเจษฏาพร  สมพงษ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงชญานิศ  พิพัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงชนัญธิดา  รุจิราภา โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงชนาภา  ภู่ด่าง โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงชมพูนิกข์  จิตบุญ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงชัชญา  แก้วรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงโชติกา  ปานสมทรง โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 นายฐกฤต  นนทิพิเชฐ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงฐิตาภา  นวลทอง โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงฐิติพร  อนันตอัมพร โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 นายฐิติศักดิ์  จันทร์ผ่อง โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลีลาพิพัฒนเดช โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 นายณัฐชนน  เครือสุวรรณ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงณัฐวดี  มีเดช โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงณัฐวิภา  กรเจริญพรพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงทรรณรต  สังข์แก้ว โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายทศพล  ลอเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายธนดล  ไทรงาม โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงธนวันต์  ฮุ่นตระกูล โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงธนัชชา  คงรอด โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายธารากร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายธีรนัย  ทิพย์รองพล โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงนงนภัส  อ่อนคง โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงนภสร  วงศ์วัชร โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงนัชชา  เกลี้ยงรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 นายนันทิพัฒน์  สัจบุตร โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงบุญสิตา  มีลือ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงปณิฏฐา  จริงจิตร โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงปพิชญา  กลิ่นเพชร โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงปุณย์ณิศา  จันฝาก โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 นายพชร  บุญเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายพฤทธิ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงพิณรัมภา  สนั่นแสง โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไกรเทพ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงภัทรพร  หมื่นมโน โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายภาคิน  ศิลปานิสงฆ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงภารวี  หมวดใหม่ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงภาริชญา  เหมือนมาตย์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายภูรินทร์  ศิลปานิสงฆ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงเมธาวี  สังเกตุ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายรรรรร  ไกรสุทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 นายรัตนพันธ์  ภูวชนาธิพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงวาริสา  หอมละเอียด โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงวารีวรรณ  เอี๊ยวเหล็ก โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายวิษณุ  หลีกภัย โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงศวรรยา  เส้งตั้น โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงศศิวิมล  ฉินธนทัรพย์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงศัสยมน  ชัยทอง โรงเรียนดรุโณทัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายศุภวิชญ์  หมวดทอง โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชูแสง โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายสงกรานต์  มะไหชนะ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายสิทธินันท์  ชูทอง โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองขำ โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงสุภามาศ  เผดิมผล โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายอัครัช  เพชรขาว โรงเรียนดรุโณทัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายอังศุชวาล  เมธีไพศาล โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงอัญชสา  แก้วพลอย โรงเรียนดรุโณทัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงกชนิภา  ตันตยกุล โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงกฐินา  จันทร์โหนง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงกนกมน  รัศมีปาน โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายกันทรากร  เพชรไข่ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายกิตินัทธ์  แก้วรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงกุลฑีรา  เชาวน์เสฏกุล โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงกุลภัสสร์  แสงแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงชญานิศ  ด้วงนุ้ย โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงชมณัฐ  สมบัติ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายชรินทร์ธรรม  ชอบชูผล โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงชัญญานุช  เชยชิ่นจิตร โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงณัฐณิชา  สงขาว โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสม โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงดมิสา  เสียมไหม โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายติณห์  ไทยกลาง โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงทักษอร  ฤกขะวุฒิกุล โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายธนกฤต  นุ่นตา โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายธนาธารณ์  นิจผล โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงธนาภรณ์  โกศลกิจวงค์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงนพวรรณ  จรรยาสฤทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อนันตวรพจน์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงนัชชิมา  กิ้มนวน โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงนันธิตา  นิคะ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงบุญยนุช  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงบุษยมาศ  ศรีคง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงปวิชญา  ณรินทร์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายปัญญพงษ์  เกิดคง โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงปิยมน  จริงจิตร โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายปุณณวิช  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  แซ่เลี้ยว โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายพบธรรม  พลอินทร์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงพรกช  คงวิทยา โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงพัขรดา  รักเพ็ชร์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนุกูลสวัสดิ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงพิชญาวี  พลเดช โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงพิณพร  แก้วละเอียด โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงพิรญาณ์  พานิชกุล โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายพิรุฬห์ลักษณ์  ศรีเพชร โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชุมศรี โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงภควรรณ  นุชิตศิริภัทรา โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายภูมิภัทร  บุญเกียรติ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายภูมิศักดิ์  โยธินทวี โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายภูรี  ศิริพันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงมานา  นพพาภาคย์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายยศภัทร  พรหมมี โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงรุ้งวดี  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงลลิตภัทร  พึ่งพันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงวณาธิกาญ  ศรนรายณ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายวรภพ  ทองย้อย โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายวรภัทร  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายวรรณศิลป์  กลิ่นเพชร โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายวิชชากร  จันทร์ทอง โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงศศิธินันท์  บุญนิธิยรรยง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก่นแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายศุภกฤต  เก้าเอี้ยน โรงเรียนดรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายสิรภพ  ศิริธีรโชติ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายสิรวิชญ์  อั้นซ้าย โรงเรียนดรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายสิริวัฒน์  เหลือแดง โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงสุกาญจน์ดา  อินนุรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงสุทธภา  ปิยะพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ฉิมเพชร์ โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงอารีฟา  อาแด โรงเรียนดรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูทองแก้ว โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1386 เด็กชายกันต์พล  จงรักษพิศุทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กชายกันตพัฒน์  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงคุณา  เวศกิจกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กชายจิรายุส  ทองดี โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงเจนจิรารัตน์  สินไชย โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กชายชวกร  สุนทรทรัพย์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงฌญาณิน  เขมะพันธุ์มนัส โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงญาณิศา  ล้วนเส้ง โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงญาตาวีดา  บัวแดง โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กชายณฐพัฒน์  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงณฐมน  ใจตรง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1397 เด็กชายณัฏฐชัย  จันทรา โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กชายณัฏฐพล  เซ่งง่าย โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงนิตติยาพร  นวลนิ่ม โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กชายปพนธีร์  คงนคร โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงปวรรัตน์  เดชรักษา โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงปัญญาวีร์  เสียมไหม โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงปานไพลิน  แซ่หลี โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กชายปารมิต  พรหมจรรย์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กชายเปรม  ไกรสุรสีห์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กชายพงษ์ปณัสม์  บุญช่วย โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงพิชญ์ชณัญธร  คงทอง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงพิมพ์ระพี  แร่ทอง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงพิมวิภา  ท่าจีน โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดทอง โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กชายภูบดี  จรูญศักดิ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กชายภูริวัศ  จันทราวรวิทย์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงยลลนา  หยงสตาร์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงรัชสิริ  เทพเนียม โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กชายรัฐนันท์  ข้องสาย โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กชายเลิศพิสิษฐ  สุขพิบูลย์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กชายวชิรวิทย์  เอกสถาพรสกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงวรัชญา  ขวัญนิมิตร โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กชายวริษฐ์  ชัยทอง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กชายวาอิซ  อับดลหละ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กชายวีรพล  ซุ้นสั้น โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงศตพร  แซ่โค้ว โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กชายศรัณวัชร  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กชายศุภโชติ  เซ็งยอง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กชายสรวิชญ์  เปรมปรัชชา โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงสุกฤตา  ธรรมเสถียร โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงสุทัตตา  เหม็นแก้ว โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1428 เด็กชายสุรบดินทร์  อิ่มทะเล โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กชายอธิป  สุจริตกุลธร โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงอรชา  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงอรรพี  เพชรรัชตะชาติ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงอารีนา  ชายภักตร์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 คณิตประถม
1433 เด็กชายกฤติน  แก้วคงคา โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายกานต์ชนะ  ทองบุญ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายจิรพิพรรธ  ธวัชสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กชายเจตนินทร์  นายโท โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงฉัตรชฎา  นุ่นขาว โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายชนาธิป  อินทรอนันท์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายชัยวุฒิ  นุชคง โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงฐิติชญา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงนลินี  เมืองเยาว์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงชุม โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1443 นายบูนหลง  ออง โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายปิยะกร  นาคบรรพ์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงปุญญิศา  จันฝาก โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงปุณยนุช  หนูวงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายพศิน  ศรีละออง โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายพสิษฐ์  นิยมราษฎร์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  อุ่นพิชัย โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อุ่นพิชัย โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงพิมรติ  นันทวงค์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงภัทรนันท์  นันทขว้าง โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายภูริพัฒน์  วิเชียร โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงภูษริศา  เลาหประภานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายมเหศักดิ์  ไทรงาม โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงยุพชาติ  ชัยเพชร โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายฤกษ์สม  ชูเกิด โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงวรัญญา  ช่วยคล้าย โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กหญิงวรัญญา  บึกหาญ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กหญิงวรัทยา  เดชะราช โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายวุฒิพร  หนูนาค โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงสโรชา  ไกรเทพ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงสิริมา  หนูเอี่ยม โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงสุกฤตา  ด้วงสีเกาะ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงสุชาวดี  กังแฮ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายสุนิธิ  จรุงเกียรติกุล โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงอังค์วรา  ทองรักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงอัจจิมา  บรรจุสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงอัจฉรียา  นาศรี โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายอัฒรัตติ  ด้วงคง โรงเรียนพรศิริกุล ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายอิทธิบูรณ์  คนเที่ยง โรงเรียนพรศิริกุล ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายกณวรรธน์  ศรีสะระ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายกฤตกานต์  พัฒนประชากร โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายกฤติน  วุฒิเดชารัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายกษิดิศ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายก้องภพ  พรหมมี โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงเกวลี  จิตรวารินทร์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงเขมจิรา  ไพศาลศิริมงคล โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงจิตราพร  จันทร์เกตุ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายจิรัฏฐ์  ตันติกฤตยา โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงชญานิน  หนูฤทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงชนิดาภา  อินนุรักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  พรรณตระกูล โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงชลธร  เที่ยงธรรม โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงชัญญา  สุจริตธุระการ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงฐิรัชฌา  ศิลาลาศ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายณฐนน  จรณโยธิน โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายณฐพงศ์  ไชยมล โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายณัชพล  วรรณะ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ซี่ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงณัฐริกา  ฤทธิมา โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีรัตนพันธ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  โออินทร์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงณิชนันท์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงณิชนันท์  เพิงรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงณิชภัส  เฉลิมศรี โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงณิชมน  เยี่ยงกลาง โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงณิชาภัทร  จิรศักยกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายดนัยกฤต  คงวิทยานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงดากานดา  สิทธิชัย โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายต้นกล้า  ลีวัฒนาพงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงธนพร  ศรีเกตุ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงธนัตพร  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงธัญพร  แก้วราม โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ทองส่งโสม โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายธีรดนย์  อาตเต้ง โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงเธอธาวัลย์  เจริญกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายนนท์ปวิธ  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงนภัสสร  รัตนะ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายนราวิชญ์  เกปัน โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงนาถินี  ล้วนเส้ง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงนานา  ไชยมล โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงบัวบุณ  ธรรมาเจริญราช โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงปริยากร  แก้วประชุม โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงปลื้ม  ไกรสุรสีห์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงปวริศา  ตันติวรนิต โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อ่อนละเอียด โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายปัณณธร  ทองรักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายปัณณวิชญ์  อุสาหะ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายปารัช  เขมะสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงปาริมา  ทองเหมือน โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายปุณณวิช  ใหม่เสน โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงพรพรหม  แซ่โค้ว โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ไพพงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงพันธนันท์  ศรีวราพันธุ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  บุญโชติ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เหลือแดง โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงพิมดาว  ศรีเกตุ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายพีรวัส  ช่วยแจ้ง โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงภคนันท์  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงภัทร์ลดา  จารุพันธ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงภัทรา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงภัสสรา  นาทะสิริ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายภูริช  สุนทรทรัพย์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงภูริชญา  บุญเจริญ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงภูริชญา  มณีอ่อน โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงภูริชญา  สุขเลื้อง โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายภูริพงศ์  วงศ์น้อย โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงรัมภ์รดา  ศรีรักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงวนันต์ภัทร  ศักดิ์ชินบุตร โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายวรเมธ  งามดี โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายวรเมธ  สิงติ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงวิรัญชนา  ตันหรรษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายวิรุฬห์  ลีวัฒนาพงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายวุฒิภัทร  ชลศิริ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงศรณ์กัญจน์  ฤทธิ์โรจนธร โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูอ่อน โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงศุภกานต์  รักษา โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายศุภโชติ  นุชคง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ณ พัทลุง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายเศรษฐกรณ์  สุขไพบูลย์วัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงสาริศา  นิลวงค์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีณวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงสุกฤตา  ภูมิมาตร โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงสุตาภัทร  แท่นมาก โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงสุพิชชา  ทับเที่ยง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงสุพิญญา  ธัญรส โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงอติกานต์  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงอธิชา  วัฒนกุล โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายอธิภัทร  ตาลาว โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงอสมา  เตชชีวพงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงอัญชิสา  หนูเอี่ยม โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงอันน์นีร  หัวเขา โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายอาณกร  ขจรสิริสิน โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงอาธิชาดา  ศรีโยธา โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายอินทัช  อิดทิ้ง โรงเรียนพรศิริกุล ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายเอกราช  บุญยัง โรงเรียนพรศิริกุล ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงกนกขวัญ  เอ็งมี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1569 เด็กชายกฤตภาส  ลิ่มอรุณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กชายกฤติน  ศรีเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1571 เด็กชายเขมทัต  เกตดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กชายจอมไท  โตทับเที่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงจันทรัสม์  เธียรโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงจันทิมา  ไกรเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1575 เด็กชายจิตบุณย์  กาญจนนันทวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงชลพรรษ  คำนวน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1577 เด็กชายชาคริต  ตะนังสูงเนิน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1578 เด็กชายชาบดี  แก้วน้อย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงชาลิสา  เดชพิชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1580 เด็กชายชินกฤต  คงนคร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงเชิญณิชา  บุญยตา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงฐิตารีย์  ด้วงเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1583 เด็กชายณฐกร  โรจน์ทังคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงณธิดา  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงณัฐกานดา  ว่องวรานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงณัฐธินี  แสงแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรเกลี้ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จำปา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงณิศศา  ธำรงค์เทพพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1590 เด็กชายตฤณนนท์  จั่นสิว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1591 เด็กชายแทนธรรม  โออินทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1592 เด็กชายธนกฤต  สุพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงธัญยธรณ์  หลงขาว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจนวิชชุเมธ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงธันย์ชนก  วาจี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1596 เด็กชายนนทพัทธ์  โอทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงนลิน  สุวรรณเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงนวินดา  อยู่อำไพ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงนันทิกานต์  ศานติมารค โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงนิชาภา  ทองรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กชายนิธิโชติ  หิรัญรุ่งรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1602 เด็กชายบรรณวิชญ์  ภุมราพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงบุรพร  จันทร์สีดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติมาภรณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็งรัศมี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรหวน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1607 เด็กชายปภากร  วงศ์ทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1608 เด็กชายปัณณทัต  คิ้วฮก โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1609 เด็กชายปัณณวิชญ์  ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1611 เด็กชายพงศภัค  ปานสมทรง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงพรรณปพร  เสวกะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1613 เด็กชายพศวีร์  ชูแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสรีกิจเจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพทายประเสริฐกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงพิมพ์ฉาย  สันติสกุลวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงพิมพ์มณี  โกวานิชย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงพิมพิชญา  กังแฮ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1619 เด็กชายพีณภัทร  ปัญญโชติกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1620 เด็กชายพีรวิชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กชายภาวัต  โกวานิชย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1622 เด็กชายยศกร  ถิ่นชาญ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงรมิดา  ตันติมาภรณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงลฎาภา  ศรีธนวุฒิ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1625 เด็กชายวชิรกิตก์  จันแผ้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงวรรณวนัช  หนูเลี่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1627 เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กชายศิวกรณ์  ศิริมาตยาพันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงศุทธวีร์  ไชยวรรณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1630 เด็กชายศุภกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1631 เด็กชายสิงหา  บุญจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงสิตาภา  กายเพ็ชร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1633 เด็กชายสิรวิชญ์  รักษารักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1634 เด็กชายสุพิสิษฐ์  เธียรโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงสุภิลักษณ์  ลายละเอียดชูโชค โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1636 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จันทร์คง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1637 เด็กชายอภิชาติ  รัตน์ป่าโมกข์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1638 เด็กชายอลิฟ  หัตประดิษฐ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 คณิตประถม
1639 เด็กชายอัยการ  โยมเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงอินทิพร  สู่คง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 คณิตประถม
1641 เด็กชายกบิญช์  คำมะณีย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงกมลชนก  บุญเลิศวรกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายกฤติน  กันตังกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กชายกษิดิศ  อธิภัทรพงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่อึ้ง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงเกวลิน  จิราโชติเดชากูร โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1647 นางสาวไขมุกข์  ธานะกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงคุณาดา  อินทรสังขนาวิน โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 นายจิรายุท  ปัญญสถิต โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กชายเจตนิพิฐ  ทับเที่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กชายชนาธิป  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายชินาธิป  หนูคล้าย โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงณภัทร  รัตนกูล โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงณัชชา  ทองสม โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กชายณัฏฐ์  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงณัฐกานต์  รุ่งเรือง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรเกลี้ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงดารารัตน์  พัฒนกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงทอฝัน  งามไตรไร โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงธวพร  ปัญญสถิต โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงธัญฏ์ปีตา  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายธีร์ธวัช  ชัยรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงนัฐทริยา  สุนทรจินตนา โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายนิติพัฒน์  ฮุนพงษ์สิมานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงบุษกร  แท่นมาก โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงปภาวี  จรัสจินดา โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงปัญญณันธร  รักษารักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กชายพชร  พูนพัฒนาชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 นายพชรภูมิ  ศรีชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1670 นายพรพรหม  เพชรคง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงพัฑฒิดา  โชติไพบูลย์พันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กชายพันธวัช  สามัคคี โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 นายพัสกร  เอี่ยมวสุ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงพิชชาภา  อโนทัย โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงพิณพร  สมสุข โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธรรมโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กชายพีรณัฐ  พลัดพริ่ง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่ากุลวาณิช โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงแพรวา  ไชยศิริ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ภักดี โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงภัทรพร  หิรัญมุราภรณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  เชี่ยววัฒนกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กชายภูเมศ  คงทิพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 นายภูริต  ฉันท์ภากร โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงรมย์นลิน  รองเดช โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงลลิตภัทร  เดชพิชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กชายลัญจกร  เอี่ยมประเสริฐกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงวทัญญา  สารสินพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงวรรษพร  วัชรินทร์ธาดา โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงสิริกร  นันทประทุม โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงสิริวิมล  จันดี โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 นายสุรวุฒิ  ยอแสง โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.3 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงอชิรญา  ส่งเกษรชาติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.1 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงอรศิริ  ชำนาญกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายกรวิชญ์  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายกฤตภาส  ปานจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายกฤษนล  อินดุรุส โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงกัญญณัช  กิตติธรโภคิน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงกัญพัชญ์  หมั่นถนอม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1701 เด็กชายกันต์ธีร์  ทีปะปาล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายกันตพัทธิ์  โชคสวัสดิกร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงกันตาภา  ศุภศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายกันตินันท์  เศรษฐธราวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงกัลยรักษ์  สีสุข โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โยมเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วมี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงกานติมา  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายกิตติธัช  เจริญลาภ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายกิตติพิพัฒน์  ชื่นจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงกิรณา  ศิริพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงกุลธาดา  จริงจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายคทาธร  สุขเจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงจิณณพัต  สงช่วย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายฉันทวัฒน์  นิธินรเศรษฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงชญาดา  ไกรนรา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงชนัดดา  แซ่โค้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายชนาธิป  นุ้ยสี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายชยกฤต  ไกรเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงชลธร  คำนวน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงโชติกา  บัวบาน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงโชติกา  พิบูลธรรมศักดิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงญาณิศา  กาญจนวนิชกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายฐานวุฒิ  เศรษฐวรพันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายณชพล  ขวัญทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายณฐพงศ์  จับปรั่ง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายณัชพล  ภูริมงคล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายณัฐกิตติ์  สันติประเสริฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงณัฐกุลวดี  แตะแอ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายณัฐนันท์  ตรังพาณิชย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิทธินันทพันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายณัฐภัทร  แสงประดับ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงณัฐรินีย์  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงณิชาภา  ถิ่นนัยธร โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงณิชารีย์  จิตรชวาล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงณิญาฏา  วัฒนสิน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายติณณ์ถิรวิทย์  เกื้อรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายทีปกร  ดวงสุด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายธนกฤช  ฤกษ์รุจิพิมล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายธนกฤต  หุ้นย่อง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายธนชาต  ลัคนาศิโรรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายธนบดี  รัตนะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงธีรดา  คงไหม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญานิพนธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายธีราทร  วุ่นคง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายนนทกร  จำปาสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายนนท์ปวิธ  วินสน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายนวพล  เพชรคง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายนิติพล  ทองสินธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หล้อศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายปยุต  พุ่มบ้านเซ่า โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายปรินทร  ตันสุย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายปองภพ  เขึยวเล็ก โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายปัณณทัต  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายปัณณวัชน์  วงษ์ชนะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายปัณณวินท์  สารสินพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายปัณยธร  ทองโอเอี่ยม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายพชร  แก้วกล่ำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายพชรพล  พงษา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงพรชนิตว์  พจนาพรเจริญคุป โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  เพชรอินทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงพิชชาภา  เลิศวนวัฒนา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายพิชเญศ  พลอยดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  บัวเกิด โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายพีรณัฐ  คงทิพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายพีรภัทร  ศรีชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายพีรว้ส  ส้มพันธรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงแพรวพนิตา  อมรภิญโญเกียรติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายภัคพล  จำปาสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายภาณุพงศ์  เจือกโว้น โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายภูมิเทพ  จรัสจินดา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1773 เด็กชายภูรินท์  คุ้นเคย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายภูริภัทร  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายภูวดล  บุญมิ่ง โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงมิตรสินี  วุ่นแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงรมิตา  เรืองดิษฐ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงรยาพร  ทองฉวี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายรสธร  นวลจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กชายรัชชานนท์  สงวนเกียรติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงรินรดา  ธรรมาวุธ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายฤธัต  ปานพิชญะกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงลักษิกา  ราชเดิม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายวชิรวิทย์  มักอาน โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงวรรณวนัช  รัตนโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายวรัชญ์  ฆังคะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงวรินทรา  รุ้งพราย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงวิศรรัศมิ์  พันตะรักษา โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1789 เด็กชายวุฒิภัทร  จิตรพงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ลิ่มโอภาสมณี โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายศุภโชค  ป้อมสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายศุภวิชญ์  นวลนิ่ม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1793 เด็กชายสหธัญ  ประมงค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงสิตานัน  รักสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายสิรภพ  พิพัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายสิรวิชญ์  จิตตสัจจะ โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงสิริยากร  หอธรรม โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.4 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ขุนนุ้ย โรงเรียนบูรณะรำลึก ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายกฤษฎา  ประชาพิทักษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงกษมา  ทองศักดิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1801 เด็กชายเคฟิน  ชวาร์ส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1802 เด็กชายจิตรกร  ข่ายม่าน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1803 เด็กชายชนกันต์  ซ่วนยุก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1804 เด็กชายโชติเมธ  จันทร์ฝาก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1805 เด็กชายฐานันดร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1806 เด็กหญิงณัชชา  ส่งเสริม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1807 เด็กชายณัฐดนัย  เหวนา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1808 เด็กชายณัฐปคัลภ์  นุชม่วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1809 เด็กชายณัฐพล  รุยแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1810 เด็กหญิงตวงทอง  เพชรทองด้วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1811 เด็กชายไตรรงค์  เสาวภาคย์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1812 เด็กชายถิรวัฒน์  ถิ่นนา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1813 เด็กชายทวีโชค  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1814 เด็กชายทักษ์ดนัย  รักเหมือน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1815 เด็กชายทีโม  ชวาร์ส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1816 เด็กชายธนกฤต  ตราชู โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1817 เด็กชายธนกฤต  หลงละเลิง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1818 เด็กชายธนัญกร  สังวรกิตติวุฒิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1819 เด็กชายธนานันท์  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1820 เด็กชายธราเทพ  ช่วยดำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1821 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ขวัญทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชาปาน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1823 เด็กชายธีรภัทร  สุทธิพล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1824 เด็กชายธีรภัทร์  พัฒนา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1825 เด็กชายธีรเมท  คงอิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1826 เด็กหญิงนพรัตน์  สีดอกบวบ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1827 เด็กหญิงนรภัทร  อภัยพงศ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1828 เด็กชายนราวิชญ์  ซ่อนขำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1829 เด็กหญิงนันทนัช  ขวัญทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1830 เด็กหญิงเบญญาภา  แก่นอินทร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงปพิชญา  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1832 เด็กชายปิยะเวท  รักใหม่ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1833 เด็กชายพงศพัศ  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1834 เด็กหญิงพรชนก  ชัยเพชร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1835 เด็กชายพิชญุตม์  ยาวงษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1836 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงบัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1837 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ยิ้วเหี้ยง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1838 เด็กหญิงภัทรวดี  ปกครอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1839 เด็กชายภูมิภัทร  ไกรเทพ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1840 เด็กหญิงภูริชญา  เนียมสม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงภูษณิศา  ลาภทวี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1842 เด็กชายเมฆปอนด์  นาคบุบผา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1843 เด็กหญิงรินรดี  แก้วเรือง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1844 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญขัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 คณิตประถม
1845 เด็กหญิงศรัณย์พร  รัตนวรรณ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1846 เด็กชายศิวสรรค์  แซ่ผู่ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1847 เด็กชายศุภกฤต  ศรีไทยรักษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1848 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งเทพ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1849 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยจิตร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1850 เด็กชายสิทธินนท์  ศิริพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1851 เด็กชายสิรภพ  ชูเสียงแจ้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 คณิตประถม
1852 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นุชม่วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1853 เด็กชายสุริญาวุฒิ  ศรีประทีป โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1854 เด็กหญิงโสธิดา  เลื่อนล่อง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1855 เด็กหญิงอมลณัฐ  แก้วสุวรรณ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1856 เด็กหญิงอาลดา  กุลวิจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1857 เด็กหญิงเอมิกา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 คณิตประถม
1858 เด็กหญิงกชมน  ส่งเสริม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1859 เด็กชายกฤตเมธ  สีนวน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงกฤตศิญา  หลงละเลิง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1861 เด็กชายกฤษฎา  บุญส่ง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กาญจนพรหม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงกันติชา  เผือกชาย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายกิตติพงศ์  สานุรักษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์มัด โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงกุลรวีร์  หลงกูนัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายจันทน์ผา  พูลสิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงจิรภิญญา  เสนีย์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายจุลเทพ  เกตุแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงชญากาณฑ์  พ่านเผือก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงชนาภา  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงชยาภรณ์  ศรีไทย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงชาลิสา  ประสาร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงฐิตารีย์  จิตรรงค์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงณัฐชยา  มุสิกขะพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงณัฐณิชา  มนตรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่โค้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายณัฐพล  ชูพูล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองศรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายเตชทัต  สังช์ทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงทอขวัญ  ทองรักจันทร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายธนกฤต  ดำจุติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงธนภรณ์  อนันทโส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1886 เด็กชายธนภูมิ  ชัยชนะ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงธนัญชนก  นิลวงศ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายธนากร  อินเรือง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1889 เด็กชายธรรมธร  เลื่อนล่อง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงธันย์ชนก  เกตด้วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กชายธีมากาน  คงเขียว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงนรีกานต์  ประชุมชาติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองกุล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายปรัตถกร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงปานไพริน  บรรลือสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายปิญญาสิทธิ์  ไชยธรรม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงปิ่นมณี  เก้าเอี้ยน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายปิยพนธ์  อุยสุย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงปุญญิศา  ประสาร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงพรนภัสส์  เครือเตียว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายพิตตินันท์  คงแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงพิราภรณ์  ศิริคำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กชายพีรพัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายพีรพัฒน์  ทิพศรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงแพรหยก  เที่ยงธรรม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กชายภัคสุวัจน์  นางสวย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายภัทรภณ  สิทธิเม่ง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กชายภานุพงษ์  ชูทิ่ง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กชายภูเบศวร์  แสงดำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1910 เด็กชายเมธาวี  คงกำไร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงเมธาวี  อินอุ่นโชติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงรังศิมา  มีแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงลลิตภัทร  ไกรเทพ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1914 เด็กชายวรายุส  พรมชู โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1915 เด็กชายวีรภัทร  เพ็งทองแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1916 เด็กชายเวทิต  พรมสัง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงศรัณยพัฒน์  นิพัทธสัจก์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงศศิกานต์  รอดแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงศิรภัทรสร  เพชรเล็ก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชัยเพชร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงศิรภัสสร  หนูเริก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1922 เด็กชายศิริโชค  มีแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงโศภิตา  ช่วยดวง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงสตบงกช  เนียมสม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กชายสธรรดร  ทองประดับ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กชายสัมปชัญญ์  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายสิทธิพล  ไชยศรีทา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายสุชาครีย์  เหลียวพัฒนพงศ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.4 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงสุภัทรรัชต์  คงเอียด โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กชายหรรษกร  ศรีคง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงอินทิรา  พลผอม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงอินทิรา  อินทรสุวรรณ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กชายอุกฤษฎ  จันสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว ป.5 วิทย์ประถม
1934 เด็กชายกษิฐณัฐฏิ์  แสงเสน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงเจนจิรา  จะชา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1936 เด็กชายโจ ทอมมัส  บูมเบอร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1937 เด็กชายณัฐชนน  ค้าของ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1938 เด็กชายแทนกาย  ศักโต โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1939 เด็กชายธนกร  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1940 เด็กชายธนพนธ์  เล่าเกี้ยง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1941 เด็กชายนพณัฐ  เรืองชู โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1942 เด็กชายนราธิป  หนูลอย โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1943 เด็กหญิงน้ำเพชร  เพชรมณี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1944 เด็กหญิงนิศาชล  วรรณบวร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1945 เด็กชายปูรณ์  นทีจารุรัตน์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1946 เด็กชายพฤศ  ลิ่มโอภาสมณี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1947 เด็กชายภีม  สว่างวัน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.4 คณิตประถม
1948 เด็กชายโรจนินทร์  ศราวุฒิศิริวรกุล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1949 เด็กหญิงลลิตภัทร  นุ้ยสี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1950 เด็กชายวรพล  วินสน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1951 เด็กชายวิเสสสุธิ์  ไกรสุทธิ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงอชิรญา  นุ้ยสี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 คณิตประถม
1953 เด็กชายกฤติน  รัตนโชติ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายกฤษโชควิชญ์  หลงขาว โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กชายชัชชัย  บุญฤทธิ์ไกรเลิศ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กชายณภัทร  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงดลยา  พงษ์วันนา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงถุงเพชรหยก  ศิริจริยานนท์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงธนพร  คุณวงค์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงธิติกานต์  เกตุรัตน์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กชายนนทชา  พุฒิจิรากร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่โล้ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายนิธิ  คุณวงค์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงนิษิตา  ทรัพยทักษิณ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กชายเบญจมินต์  บูมเบอร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายปวินท์  สังข์สกุล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงปิยรัตน์  รอดสั้น โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงพลอยกนกวรรณ  ฑีฆายุ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงพัชรพร  เมืองพิล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กชายภานุพงศ์  เกียรติบาล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายภาม  สว่างวัน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายภูภัฐ  พรมมา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายไมเคิล  เบลอเนอร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายรชต  ชุมแสงศรี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายวีระกิตต์  ศราวุฒิศิริวรกุล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงศศิเกตุ  อินทร์วิเศษ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงกรณิสา  เดชภักดี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงชุตินิษฐ์  ดูเรมเดช โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงฐิตารีย์  อินทร์พิทักษ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงณัฏฐกฤษตา  เดชอรัญ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงณัฐนรี  สุธาทองไทย โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุธาทองไทย โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ครชาตรี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงนภัสสร  ว่องเจริญพืชผล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงปภาดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงปริณสิริ  แซ่หลี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมโชติ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1988 เด็กชายพุฒิธร  ละม้ายสกุล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายวัชรากร  สวัสดิรักษา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงหทัยภัทร  รักรู้ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร ป.5 วิทย์ประถม