รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรวรรณ  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤตยา  ถาวร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตวิทย์  นิลปวน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วปา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิรัชญา  นุ่นยอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิราพัชร  วงษ์ชุมภู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชญานิศ  ก้อนแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชนันธร  ใสสว่าง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชลธิชา  ยาวุฒิ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชุติเดช  แต้มไว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงโชติกา  อดุลย์อดิสัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัชชา  ศรีวิชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  รื่นอุรา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฏธิดา  ศรีม่วง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชนะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณิชารีย์  ภักตรา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงตวงพร  จุมาลี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายแทนตะวัน  ขอดคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธนภูมิ  บุญตัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธนวิชญ์  เสนปานัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปัญญา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธัญชนก  สืบเรือง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธีทัต  ปัญญา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายนัทธพงศ์  ประสม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายปรเมศวร์  ผลสุริน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงประภัศรา  อุทัยบุรม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปวิชญา  อัครภิรมย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีสุทธะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายปิยวัฒน์  ชีคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปิยะธิดา  ฤทธิไธสง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปุณยนุช  ประสม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปุณยาพร  ตาปิง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพร้อมพร  สุรินทร์แก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิชญธิดา  ธีระกุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิชญา  พรหมเทพ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใหม่ยอด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายพุฒิพงศ์  ปาปวน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภัทรธิดา  มหาวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทาระตั๋น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงภาวิณี  กิติวงศ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายภูมิณัฐนนท์  อิ่นเรือน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายรัฐวิทย์  ไชยเสน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวริษา  แก้วดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายศรัณส์กร  คำปวน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายศักดิ์กรินทร์  โสภา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายศิวัชญา  สุมานนท์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสกาวรัตน์  กันธิหน้อย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสิริปรียา  วงค์คำมูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายอลงกรณ์  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายธนกร  ไชยมงคล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายนิพิฐพนธ์  มงคลวิบูลย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายรัชชานนท์  อิ่นอ้าย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายวชิรวิทย์  ตาหลวง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายวิทย์ศาสตร์  ไชยมงคล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายสถาพร  ก้อนแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายกชกร  จินะคำปา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกมลชนก  มูลออน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกรวรรณ  ซ้อนฝั้น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายกรัณฑ์ธนา  ปัญญา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกฤษฏ์  ใบศล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  มูลอ้าย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขียวสา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายกันตพัฒน์  พนาดอน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุตมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกานพลู  สุภา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกิตติชนม์  นิลเนตร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเขมณัฐจิรา  วาณิชประดิษฐ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจารุพักตร์  ตรูศรีลักษมี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายเจนณรงค์  มณีมงคล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงฉันทพิชญา  ฝางคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชญาภา  บุญทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชนัญชิตา  ตุงคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชลธิชา  คำอ้าย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายชุติพนธ์  ถามูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชุติมนฑน์  ธิวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงญาณิดา  บุญมาตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงญาณิศา  วังวน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงญาณิศา  โห้คลัง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงฐิติภา  ตั๋นแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายณฐพร  สมสกีสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัชชา  กันทะทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฐนล  สวัสดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐรินีย์  แสนคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐวศา  มาใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธนภูมิ  บัวเทศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนาภูมิ  รัตนศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปันรส โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธีรนัย  แสนศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนิพพิชญา  มหาไม้ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เขียวมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงบุญญาพร  แปงกันทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงบุณยาพร  พรมมินทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายปฏิภาณ  แสนฝั้น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปพิชญา  กันทาดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปภัสสรา  สมทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปวริศา  สมหวาน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายปิตุลักษณ์  ไสยแพทย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปุณยกร  อ้นเกษ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพงศกร  ปัญญามูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพรประสิทธื์  ไชยเสนา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญเกิด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพราวจันทร์  สุวรรณประเทศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพลอยพชรวฤณ  เฉลาภักตร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรหมเย็น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ไชยวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรียวง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปัญญาแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพิสุทธิ์ธาดา  ญาติวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงภัคจิรา  มีมงคล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภัคพล  หน่องพงษ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายภัทรกร  หน่อน้อย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยสถิตย์ราชัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงรภัสสา  อ้ายนันต์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงรำมะนา  แซ่จ่าว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงลลิตา  ปัญญามูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงลักษิการ  แก้วนา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมณะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวรกานต์  วิชิตร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวรินทิรา  วรินทร์สุวรรณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายศกานต์  ตาวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงศตพร  สมหวาน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุจิรา  ภาเรือง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุพิชญา  สอาด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงโสรยา  ลำสอนจิตต์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอดิศร  มูลต๊ะเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอภิชญา  มหาวัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอภิญญา  อินปั๋น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอมรธิษฐ์  บุญสงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอมลวรรณ  รุ่งตรานนท์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอัญญาวิทย์  เกษกรรณ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณิชารีย์  เจริญเจ้าสกุล โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายวรวิทย์  ผัดแก้ว โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงเมย์ริษา  ไฝทอง โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เฒ่า โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายปรเมษฐ์  เตียมตะนา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายพิงค์ภูมิ  อินตา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายศรัญ  ปัญญาวงค์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงศิริประภา  พรานมูล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายกวิน  ตาติ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกันต์กวี  หน่อคำ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกัลย์สุดา  วงค์ทิพย์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงคณิศร  เมืองมินทร์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายจักรพันธ์  เนตรคำยวง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายจันทร์ดี  ลุงซู โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายจิรพัฒน์  น้อยเซ็น โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายชัยเล็ก  ลุงทุน โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงญาณิศา  คัมภีระ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐณิกา  จันทร์นวล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายเตชิต  สุนทร โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายทินภัทร  กันทวี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายทินภัทร  วงศ์ขันธ์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนวัฒน์  บุญตา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนวิชญ์  บุญตา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนรินธิดา  สว่างบุญมี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนบริบูรณ์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนิติพล  คัมภีระ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงบุญญาพร  ปัญญา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายปภังกร  ใหม่ศรี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปวีน์ธิดา  แสนหลี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปาณิศา  กันยา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทรัพย์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพัชนิดา  ละสะนา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิมพ์วลีย์  อินทกุล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภาคภูมิ  ลุงจาม โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวิภาดา  แสนใจ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายวีรภัทร  อุ่นใจ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายสงกรานต์  วงศ์ขันธ์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสายใจ  ลุงหล้า โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสายไหม  ลุงซู โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอภิชญา  ใจดี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอาภัสราพร  ชัยมโนกุล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอาม  มะลิ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกันตพิชญ์  คัดเชียงแสน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายไกรวินทร์  รินทพล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชยาภรณ์  หาญสรเดช โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายชวิศ  มีเอียด โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายณัฐพล  รุจิวัฒนพงศ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  อังสาชน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายปริญญ์  กันทวัง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปุณยวีร์  โชคสว่างเนตร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ใจแข็ง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายพัทธดนย์  คำนาสัก โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  วงษ์ทองดี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงมาริษา  กิจทาธัญ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงมารีแอน  อาบิเว่น โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายสรศักดิ์  ทองนะวงสินธุ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ชัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 คณิตประถม
192 นางสาวกนกวรรณ  อริยะทรัพย์วัฒนา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายกฤตัชญ์ภาส  ภาณุดิถีกุล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงกัญญ์พัชร์  ทองอุบล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงคัชรินทร์  อุส่าห์ดี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงคีตกานท์  ศรีประภานุมาศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงจิรัชญา  เรือนใจ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงเจนจิรา  ปาพันธ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงชัญชนา  วิภาสกุลเด่น โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายชุญวณิชย์  พิบูลอาลักษณ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฎณิชา  เมธา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฏฐิกา  แก้วใจ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เมฆพรรณโอภาส โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แสวงผล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวณัฐธิดา  ปัตถาธิตัง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวดรัลพร  คำศิริ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายตะวัน  พลแสน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงทักษพร  เอื้อพิริยะกุล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายธนดล  สายสุทธิศักดิ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายธนภัทร  วงค์ไฝ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายธนวัฒน์  วงค์อินทร์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนภสร  มั่งมา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงนวลพรรณ  กัณทะวัง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวนารีรัตน์  วัฒนวงศ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวบัณฑิตา  แก้วกันทา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายบุญญวุฒิ  บุตรบุญ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงเบญญาลักษณ์  จอมแปง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
218 นายปฏิภาณ  สุขสงวน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นายปภังกร  ปราณีชัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายปรมะ  วิไลวรรณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายปาณัสม์  ปรางค์สมบัติ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวปาณิสรา  ชื่นจิตต์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงปาลิกา  ปาลีกุย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพรธิตา  กล้าแข็ง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุจริต โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวพัชริญา  ปินตา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพิชชา  ปัญญาคง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษมวงศ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีธิวัฒน์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  จันทนพันธ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงวีรินทร์  ยาอินตา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายศรนารายณ์  รัตนสมบัติ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายศุภณัฐ  พรมมา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวศุภิชญา  พุทธิ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงสาธิดา  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.1 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวสุธีกานต์  รินคำ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอภิชญา  ต๋าคำ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
239 นายอริญชัย  แสงสิทธิศักดิ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นายอานนท์  ก้อนแก้ว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายโฮเซ่  โกร์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายชัชพงศ์  สุขอูป โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงโชติกา  โชติชัยพิบูล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณัฐวัตร  กิตติคุณสิงขร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงบัวฉัตร์  สงปรางค์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายศุภวิชญ์  สุทธะ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงฉัตรมาดา  จิระนันทกุล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายซางฮยอน  โอ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงณภัทร  แผ่นทอง โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายณเสฎฐพล  นวพงศ์สิรีธร โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายณัฎฐเนติ  จันทร์สอาด โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงณิชาพร  ตันตยานุสรณ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายตฤณ  จิตเลขา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงนาโอมิ  ชื่นชาย โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ตามวงค์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายไบรอัน   บุญรักษา เต๋า โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายพอดี  คำจิตแจ่ม โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายพิชญ์ภพ  ตรีสัตยาเวทย์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพิชญาภา  คมปราชญ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงไพลินรัตน์  แซ่เติน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายราชพฤกษ์  จ่ามคำ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงศศิพิชญ์  ศุภเลิศไพสิฐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอารดา   คิคอน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงญาณิศา  คนองศรี โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ผลสุวรรณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงเดือนระมิงค์  แสนวงศ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายปัณณธร  ธงชัย โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปาลิไลย  ชิมาดะ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพรภวิษย์  สุวรรณ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงมนชนก  เกียรติขจรฤทธิ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงลาน่า จิตเลขา  โรช โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายสยามรัฐ  วิชัย โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกฤษณุชา  หน่อจีน่า โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงกุลศิริ  แก่นสาร โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายเตชิต  รัตนวรรณี โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายเตชินท์  กำมหาวงศ์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายภควัต  ปินตาอุ่น โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงภูษนิศา  นิ่มเจริญดี โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงอรธิภา  คชานันท์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายณชภล  แซ่เลี่ยว โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภูมินทร์  กาฬภักดี โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โปธะสิงห์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอิทธิสุนทร  จึงสกุลรุจิเรข โรงเรียนนานาชาติเกรซ ม.1 คณิต ม.ต้น