รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษณพล  ปร๊ะย่อ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายไกรวิชญ์  อันเกษ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายจักรรินทร์  อาษากิจ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิราพร  ชาวดง โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณภัทร  ชัยยะ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สวัสดิกุล โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐกุล  ปัญญาทิพย์สกุล โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐสยาม  เหลือชุมทรัพย์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายต้นน้ำ  ลิขิตสโมสร โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธนสิทธิ์  อาษากิจ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายธราธร  ภักดิ์สันติพงค์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วิริยา โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายนพรัตน์  มูลมั่ง โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายนัทตระการ  ปานไม้ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเบญญทิพย์  คำหมื่น โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงผกายดาว  เพ็ชร์หมู่ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพอฤทัย  นิลชน โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพิภพ  ลุงต๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายภานุวัฒน์  แม่นมั่น โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงลักขิกา  วังคำสาย โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายลักษมิกร  ณ สุนทร โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายวรากรณ์  วงค์มูล โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวริศรา  สัสดี โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายศุภกร  โนผ่า โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสไบทิพย์  ปันแดง โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายอธิป  ลุงหยี้ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายอภิชาติ  ปาอ่อง โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายอรรถวุฒิ  แสนสูง โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอัฐริกา  ตั้งธนวงศ์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุทู โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงใกล้รุ่ง  วงค์แก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจันจิรา  พรมอินทร์ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวจำหลู่  ลุงปั่น โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายชาตรี  ลุงกอ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงคำหล่อ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายดุสิต  จ่ามทอน โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายธงชัย  จองจาย โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงธิดา  วันดี โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวนภาลักษ์  เลาะเชอะ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงพลอย  ปู่เฮ็ง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญเป็ง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงมณีรัตน์  หน่อโป๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงเยียง  อินพรหม โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงรจนา  นามแสง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงรุจาภา  สถิตธรรมพนา โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงลลิตา  ธนกรเกรียงไกร โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวศิริพร  สายทอง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นายสรวิชญ์  พรมงคลไพศาล โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายสุชาติ  ลุงต๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แปงเจอร์ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงเหมยฟ้า  ยามโพธิ์ โรงเรียนสันทรายหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายอภิรักษ์  เลาว้าง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวอภิสรา  สหัสแปง โรงเรียนสันทรายหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงคำ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงจรรยพร  วิลาลัย โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงจารุณี  ทรายคำ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายจารุทัศน์  ลุงเต็ง โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายจิตติพัฒน์  ปัญญาถิรคุณ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงชุติมา  แนบเนียร โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทิพย์เนียม โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฐชยา  ตันตรานนท์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฐชยา  ผูกพันธ์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายณัฐฤทธิ์  ฟองคำ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายณัฐวุฒิ  กองหล้า โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงดาพรรษา  บุญเติม โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายเดชฤทธิ์  สุวรรณ์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธนัท  ตั้งกิตติกุล โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธฤต  แสงบูรณ์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธีรธาดา  ดอนใหญ๋ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธุรวิช  ชูสังข์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงประกายวรรณ  นวาระกันทร โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายปุ้น  ยอดคำ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพภัสสรณ์  สกุลภัทรจาริน โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพรพิมล  ทะรา โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายภาณุวัฒน์  กันธะ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงมัณฑนา  แสนสุนนท์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายรณสิทธิ์  คำทราย โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงรัตนา  น้อยหนุ่ม โรงเรียนสันทรายหลวง ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายวีรภาพ  สุพพัตกุล โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุปรียานันท์  ทองนรินทร์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายแสนตะวัน  วจนะคัมภีร์ โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายอภิชิต  จำปา โรงเรียนสันทรายหลวง ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายคุณาเทพ  ปลั่งสูงเนิน โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายจักรกฤษณ์  นามวงษา โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงจิรนันท์  เกิดทรัพย์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงชนิดาภา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงชนินาฎ  มะโนวัง โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชลดา  ชมภูชัย โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงชลดา  บัวเย็น โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงชาลิสา  เมฆวงค์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณภัทรจิรา  จันทิมา โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฏฐพล  คำหวาย โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฐริกา  วันหมื่น โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายณัฐศักดิ์  ศรีทอง โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธนกร  เหล่าศรีตระกูล โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายธัฬห์  ปลิดตา โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนลินรัตน์  ยาภา โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนันทิชา  ศรีใหม่ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายรัชชานนท์  อุ่นบ้าน โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายวรวิทย์  ดวงเดชฤทธิ์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายวราดล  พูนชัย โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวริสรา  มูลสม โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายศรันยู  จอมพนาไพร โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคำสุข โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายศุภฤกษ์  สุระอาษา โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงสาวิตรี  แสนธรรม โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายสิรภัทร  จันทร์ทองเจือ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายหนึ่ง  สีดำ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายเอลียาห์  สินรังสรรค์ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงจันจิรา  ขวกเขียว โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฐพร  ลุงคำ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธัญญารักษ์  ตูเปี่ยง โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงประพิณา  มูลมอญ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กองศรี โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฤทัยชนก  คำปา โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอภิชยา  พานิชการ โรงเรียนบ้านริมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จรรยา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกนต์ระพี  เดชะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายกฤษฎา  อุปละ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายกฤษณกันฑ์  นิกรถา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงคคนางค์  โกวรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายจิรวัฒน์  บาลชื่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายจิรายุ  เหล็กลา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายชนนน  เฉลิมวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายชินบัญชร  นันซอรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายฐปนนท์  ณ โมรา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฐธิดา  เคารพบุญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิริเดชากุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธนวัฒน์  คำฟู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายธเนศ  ตนมั่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีกันธา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เมืองมูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทุนผล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายนทีพรรณ  ทรงคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนราทิพย์  สมปาละ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนัฐฏา  แก้วมณีวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนัฐพร  ธิเรือง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนันท์ชพร  ลุงเริญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงนันท์นภัส  ถากันทา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายนันทภพ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายนิธิศ  กายชาติ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงบุษกร  จะวู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปนัสยา  เพิ่มขึ้น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปพิชญา  ทองมาลย์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปิยธิดา  พรมจา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายปุริม  เงาเงิน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายเผ่าพงษ์  แย้มเพียร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายพชรพล  วันทา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพิชชาพร  เหมยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิชญากร  แสนอาสา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญมี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงฟ้าใส  เมสัน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงภัทรจารี  ทองดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงภัสราภรณ์  บัวลอย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายภานุวัฒน์  อินทจักร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงภีลดา  มะณี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายภูชิสส์  ไชยคำภา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายภูริพัฒน์  คิดการงาน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายภูรีวัฒน์  ชำนาญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายภูสิทธิ์  ยอดกันทา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายยุทธนา  ปานยาง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายรัฐศาสตร์  ปัญญาสุทธิวงศ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวรฤทัย  หิตะสิริ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวรัทยา  หล้าสม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายศักดิ์ทิวา  กาชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายศักดิ์ศรณ์  แสนมี่ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสราวลี  เปี่ยมทอง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสิริกร  วันดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุชานาฏ  มัญญะลา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายสุทธิภัทร  จำเริญไพศาลมงคล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสุพรรษา  สมเนตร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสุพิชษา  ปันแสง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสุภาวดี  สารปิน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสู่ขวัญกระจ่าง  นันซอรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายอนุวัฒน์  บ่อปู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายอรรถนนท์  ชมดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายอลงกรณ์  เจิ้ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอัจฉรา  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายอัจฉริยะเดช  นวลนาค โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอัญชลี  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายอานนท์  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงอาฤิดา  พิมุกต์สิริ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายิกิตติภัฎ  คำหนัก โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกชพร  เกตุโกศล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกนกพร  จำนงค์ศรี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกรกมล  สุวรรณพรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายกฤตภาส  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกฤตยาพร  เมฆขลา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกวินธิดา  ใจปูน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มโนชมภู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกัณฐิกา  บรรณศาสตร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกันย์สุดา  วรรักษ์นิติกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกิตตินันท์  อินทรใจดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกิตติภพ  มาตรแม้น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกุลวัฒน์  สายแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายเกรียงไกร  อินทจักร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทุนคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเคสิยาห์  กันทาเทียม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจิดาภา  ทองเล็ก โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายจินตกวี  ยากยืน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจิรัชยา  สุรินทร์แก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจิราภรณ์  วรรณพรม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเจนจิรา  ลุงเรือน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมติ๊บ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไชยภิวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชวิศา  ยอดดอนไพร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชัญญา  เครือแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงฐิตาพรฬิกา  ปัญญา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจคง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชัยกมล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณสุดา  ชาญภพภัคนันทา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฎฐมณฑ์  ตาเป็ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงาแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ฉ่อง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐนิชา  วรรณวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐยศ  วงค์ษา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐรัมภา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงดลพร  สายพวงใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงดั่งปรารถนา  อานนท์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงทยารมย์  ศิรศักยนันท์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายทวีชัย  เลาย้าง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงทอฝัน  น้อยภาษี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนภัทร  แสงคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนัชชา  สมศรี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์ชื่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนารักษ์  ดวงคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนารินทร์  ดวงคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงธมลวรรณ  วันทนีย์วรกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธมลวรรณ  โกกิละนันทน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญยืน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธัญธร  ชุ่มใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธันย์ชนก  อินทรเดช โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธิดาพร  เลายี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธีรเนตร  เลาย้าง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธีรวัฒน์  วันดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธีริทธิ์  มั่งดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนชริยา  วงศ์หน่อ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายนนทพัทธ์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนริสรา  พุทธมูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายนวพรรษ  ปิยะชาน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายนัทธพงศ์  อภิชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเบญจมาส  แสงเรือน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปณฤทธิ์  ทักษิณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายปาณรวัฐ  ภักดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทร์รอด โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปิยพล  มาศจังหรีด โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปุณิกา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายพงศกร  สุนันต๊ะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพรธิดา  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพรพิชญา  เดชะบุญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพรรณพิชา  สารศักดิ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพรอธิษฐาน  สำราญจิตต์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพัชรพงษ์  อาวรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุเมล์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณสอน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิมพ์ปณิธาน  เปี้ยปลูก โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เวชกิจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิมพินันท์  สิทธิ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพิสุทธิพร  วาณิชภาสกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพีรณัฐพงษ์  ผลปัญญา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพีรดา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพีรภัทร  ดอยกิ่ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงเพียงฟ้า  น้อยภาษี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงภัทรนันท์  ไชยวรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภัทรวดี  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภัทรวิชญ์  สุวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงภาณุมาส  วิไชย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภูมิสิริ  อาโน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายราชพฤกษ์  กุสุลปัญโญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายลักษมัณ  วรรณอินทร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายวรากร  หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวริศนันท์  อินทรสรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวเรณยา  มหาชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวัชราพร  กิติวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายวิกรานต์  แซ่หมู่ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยเงิน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงศศิกานต์  ช่างคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กันธวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศิระวรวี  ตั้นเจริญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงศิริภัสสร  พรมน้อย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทวีสัจจากุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศิวกร  คำแดง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายศุภณัฐ  มาษา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงศุภนุช  พิริยภูรีกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศุภมาส  คงวัฒนะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศุภสุตา  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสกุลนันท์  พวงมาลัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุชาราถ  ช่างแต่ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสุณัฐชา  ราชอุ่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุทธิดา  จิรสกุลงาม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายสุทธิพงษ์  ธรรมมาตร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุธิดา  วาสนาชนะโชค โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุพิชญา  ดวงเดช โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุภัสสรา  ส่างใส โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายสุรพิชญ์  พจน์ชพรกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุรางคนา  บรรณศาสตร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายอชิรวิทย์  พึ่งภูผา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอนัญญา  ศิริปัญญา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอภิสรา  เอกวรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอรปรียา  มาแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงอริสา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอสมาภรณ์  เลาย้าง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอักษราภัค  ต๊ะสุ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอาลิสา  ตามิ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอุมาพร  ปิมปา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัฐพัฒน  อุนามูล โรงเรียนวัดหนองออน ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปฏิภรณ์  ตรีโอษฐ โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพัทธมน  วิชัยวุฒิ โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายธนา  เจริญพงศ์พานิช โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงนิภา  ลุงทุน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงกาญจนา  จะกา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงกาญจนา  จะหยี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายกิ่งไผ่  ลุงทูล โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงกุสุมา  จะหยี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายเกรียงไกร  ทองจ๋าม โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
323 นายคุณากร  ตนชื่น โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายชัชวาล  ลาวเชิ้น โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายชัยชาญ  สิริพาณิช โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายชัยวัฒน์  สิริพาณิช โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายซาว  ต่างด้าว โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวณัฐญา  เตจา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใหญ่จริง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงณัฐนันท์  พิสิฐพิไล โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายณัฐวัตร  ชยุตพงค์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายธนัตธร  แก้วเสมอ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงธีรนาฎ  ผายผัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายธีระเดช  เลาย้าง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายธีระพงษ์  หงษ์ตัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงธีราพร  ผายผัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงเนสือ  จะหยี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
338 นายปรีชา  ลุงออ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงปาณิศา  มหาอุด โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ทิพย์เนตร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงพัชรา  จะลากู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวพัชรี  มณีวรรณ์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงภภัสสร  มาจันทร์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายภัทรพี  ทองก้อน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายภูริพัฒน์  ม่วงขวัญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายวุฒิชัย  ทองรัตน์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงศศิธร  อิ่นคำปัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายศิวกร  ศรีพวก โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายสงกรานต์  ลุงทูล โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายสันติภาพ  จันทร์ชื่น โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสุธิดา  จะหยี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุภาพร  เจามัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายอนุรักษ์  บัวลิถึง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวอังคณา  จะหยี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงกานต์มณี  แดงตันกี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายกิตติภพ  จะหยี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายเกษม  จะโค๊ะ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงจารวี  คำสุยะ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายจีรศักดิ์  คำดี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายเจษฎา  แสนยะ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงซูลา  ต่างด้าว โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธนวัฒน์  ยี่ปา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธีรพัฒน์  สินว้าง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนุชจรี  จูวารี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายปราชกรณ์  จองใส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพงศกร  แซ่เฌอ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพิชยา  จะฟะ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภควัต  ศรีวะอุไร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายรัตนพล  ปางน้อย โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายวรรณกร  ผายผัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายศรันย์  ทองคำ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายสมัชญ์  คำสุยะ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสาวินี  ยีปา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสีลอย  ปางน้อย โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุภาพร  แสนยะ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอนันต์  สินย่าง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายจอม  อุ้ย โรงเรียนบ้านศาลา ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงจ๋านิรมล  จองทุน โรงเรียนบ้านศาลา ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายโชคชัย  แซ่ลี โรงเรียนบ้านศาลา ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายดลณภัทร  เกียรตินิยม โรงเรียนบ้านศาลา ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายนพรัตน์  ชายราม โรงเรียนบ้านศาลา ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายบดินทร์  วงค์แปง โรงเรียนบ้านศาลา ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายบริราช  อินล๊อกฟอง โรงเรียนบ้านศาลา ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงบุษกร  สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านศาลา ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายปรเมศร์  อุปมินทร์ โรงเรียนบ้านศาลา ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านศาลา ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายระพีพัฒน์  กุมเพ็ชร โรงเรียนบ้านศาลา ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงอัญชิสา  ม่วงไหมทอง โรงเรียนบ้านศาลา ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายอิทธิมนต์  อุลหัสสา โรงเรียนบ้านศาลา ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงปทิตตา  แจ้งแสง โรงเรียนบ้านศาลา ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายสุพจน์  ทินชัยลังกา โรงเรียนบ้านศาลา ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายณัฐพงษ์  คำมั่น โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ม.2 คณิต ม.ต้น
393 นายบุญ  คำสร้อย โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายพีรพงษ์  หนูแสง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ม.2 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวสิริพร  แสนย่าง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวสุภาพร  มิตรสาธิต โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงแสงทอง  สมลอ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ม.1 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวชูใจ  ลุงนุ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธีรภัทร  พรหมมา โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกัญจนพร  เส่งหล้า โรงเรียนสบเปิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงประภัสสรา  หมวกเครือ โรงเรียนสบเปิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายปวัตรชัย  ท่าระเบียบ โรงเรียนสบเปิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงภัทราพร  พรหมปัญญา โรงเรียนสบเปิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายสราวุฒิ  กองสิน โรงเรียนสบเปิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกิติยา  วงศ์จำปา โรงเรียนสบเปิงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงชญาดา  จันตา โรงเรียนสบเปิงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายนิรันดร  ศรีวงค์ โรงเรียนสบเปิงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายยอดธรรม  วิวัฒน์รัตนกุล โรงเรียนสบเปิงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายหิมาลัย  อินปั๋น โรงเรียนสบเปิงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น