รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชญ์  จริยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลกร  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลนัทธ์  มูลหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลนาถ  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรัญญา  สุวาท โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตพจน์  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตพัส  มอญแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตภัทร  สุกันธา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤตเมธ  หรรษสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤตยชญ์  ตันรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤติน  เสนีวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกฤติน  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤติภัทร  พลายงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤษฎ์พัฐ  พรศาลนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกฤษฎิ์  กองเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกฤษณพล  เมฆสมุทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกฤษณ์รัชยากร  กมลสันติสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกษิตชล  ระมิงค์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายก้องการุณ  จึงอยู่สุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญณัฐ  เทพยศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โนจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกันยกร  กันยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกานต์นิธิ  ประจำชอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกานต์พิชญา  เกลอดู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายกิตติกวิน  อารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายกิตติทัต  ยิ่งสนิท โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายกิตติพงศ์  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายกิตติภพ  หมีจันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติภพ  อินทำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกิตติภัท  เธียรวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายกิตติวินท์  ทัพผดุง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายกิตติวุฒิ  สีห์สราญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกิรณา  ทาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกีรติกา  อินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกุลสรา  ปานแย้ม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายกูรปิยังกุณช์  ศุภอรรฤเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายไกเนทร์  มูลเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเขมจิรา  พฤกชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงเขมิกา  พัฒนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายคชภูมิ  คำฮอม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงคริสติน่า  กูท์เซรินากิส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายจตุรวิทย์  มูลนิลตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายจักริน  คะปูคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายจิตติพัฒน์  นิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายจิตติมนัส  จับใจนาย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจินตกัญญา  แสงจง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจินตรามณฑ์  ทวีเมธีโชติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงจง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงจิรัชญา  สิงหพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายจิราวัฒน์  จันต๊ะวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจีรธิดา  อึ่งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจีรภัทร์ตยา  พลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายจีระพิพัทธ์  นุ่นศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายเจษฏากร  ขันธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายเฉลิมชนม์  ชูเฉลิม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชญานภัศ  ศรีคำตัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชญานิศ  พินธุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชญาภา  ฟุ้งวิทยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชฎาพร  ดวงแค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายชณินทร  สอนราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชนมน  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขันพล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชนัญชิดา  ธิฉลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชนัญญา  ฮาวบุญปั๋น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชนัญธิดา  วงศ์ฝั้น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายชนาธิป  อินทจักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายชนิตว์คุณ  ปัญญาเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชมพูนิกข์  ขวัญคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชยพรรษ  วาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายชยานันฐ์  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายชวกร  โสสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายชัยกร  สวนเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายชัยวัฒน์  ฝั้นอ้าย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายชาคริท  สวนเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายชานนท์  แต่เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายชินกฤต  คนธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายชิษณุพงศ์  ขันพล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเชียงใหม่  ยอดดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายโชติวิทย์  น้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายไชยพศ  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายฌานวรุตม์  จินะใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายญาณเดช  อินต๊ะมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงญาณิศา  ปะถานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายฐาปณพงษ์  ปัญญาฟู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุริยะลังกา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายฐิติกร  แก้วปั๋น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณฐพร  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายณฐภัทร  แสนใจพรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายณภัทร  จีนาราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายณภัทร  ตาสาย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายณภัทร  ศรีทิพย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายณรงค์วัฒน์  อึ้งจิตรไพศาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายณวรา  เนตรธารา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายณวัฒน์  ภักดีศิริวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ไหคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายณัฎฐชัย  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายณัฏฐกรณ์  โลชา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายณัฏฐกานต์  กูลไขย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายณัฏฐชัย  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชัยลอม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิกรัยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายณัฏฐพัชร์  สิริสว่างเมฆ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายณัฏฐิชัย  ชุติภาดา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายณัฐกิตต์  กาวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฐชนน  ธีรเมทินี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัฐชยา  อั้นอยู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐชานันท์  อมรสุทธิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฐโชค  ดาวประกาย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฐณาจน์  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายณัฐดนัย  เตชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายณัฐนันท์  อัครจินดา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายณัฐปพน  พิณสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายณัฐพงศ์  เอี่ยมโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายณัฐพงษ์  กาวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฐมน  คำมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายณัฐรณ  เอกฉันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณัฐริณีย์  สินพูน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงดนิสา  พชรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงดวงธมล  ปิยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงดีรชา  ตุ้นคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายติณณภพ  ดุกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายเตชิต  เปี่ยมแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายเตชินท์  พงษ์มุกดา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายเตวิช  รุ่งเรืองวีรภัทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายถิรวัฒน์  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงทองพันนา  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงทัตพิชา  ยอดดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายทินภัทร  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงทิพย์รดา  ทิศานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายธนกร  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายธนกร  ชังปลื้ม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายธนกร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายธนกฤต  ลือเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายธนกฤต  อินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายธนโชค  บุญนัก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายธนดล  ชัยอิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายธนธรณ์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายธนบดินทร์  ธรรมตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายธนบดี  ตาน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงธนพร  ข้าวเหนียว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงธนพร  ยิ่งวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายธนภัทร  บัวริด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายธนภูมิ  ไชยวันดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายธนยศ  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายธนรรณพ  เปี้ยสาย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายธนวรรธน์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายธนวัฒน์  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายธนัตถ์ชัย  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายธนาธิป  ศรีถาพร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายธนายุทธ  อุ่นศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงธนิดา  สายอาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายธรรมธร  สุกะโต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายธราธร  หิรัญบดินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงธัญชนก  ธีรมาลา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์มูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธัญญธิษณ์  ชัยยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายธัญธนัชย์  สุทธิพัฒน์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทิพกนก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธัญวรัตย์  กาบสด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงธันยนันท์  ขอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงธันยมัย  สารินจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธาดาทิพย์  เที่ยงศักดิ์อนุกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจปัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายธีธัช  จันทรศานติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธีร์จุฑา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายธีรฉัตฏ์  บุญมาปะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายธีรพงษ์  วงค์สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายธีรภัทร์  คำรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายธีรรักษ์  ส่วยโหย่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายนพคุณ  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายนพพิชญ์พงษ์  อินต๊ะคง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายนพรัตน์  ริสนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงนภนรรตร์  ปักษี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายนภัทร  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายนราวิชญ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายนราวิชญ์  น้อยวรรณา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายนฤบดินทร์  วรรณราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายนฤสรณ์  ดวงนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายนฤสรณ์  วุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายนวภูมิ  จักร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  วงค์มหาวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วกุลสี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงนันท์นภัส  แพทย์ไชยโย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงนิจสิรี  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงนิชา  ยังประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงนีรินธนา  ปินตาโมงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายบรรณวัชร  ใสสอาด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายบวรรัช  มณีศร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงบัณฑิตา  เตมียะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงบุญฐิสา  เหลืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงเบญญาภา  นันทะศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายปณต  สีสุวอ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายปภังกร  ปัญญาราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายปภังกร  วรรณทาตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปภาวี  ไม้ปู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปรมาพร  มูลสมบ้ติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายประดิพัทธ์  สมัยกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายปรัญญา  นาเอก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายปรัตถกร  หวันฮ้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายปรานต์พิสิษฐ์  เกตุวรภัทรา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ค้าข้าว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายป้องเกียรติ  ศรีโสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายปองคุณ  สวนโน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษ์แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายปัณณวัฒน์  เลิศมัลลิกาพร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายปัทม์เมธ  เรือนนาง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงปาณิสรา  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปิญชาน์  ผลรัตนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายปิยวัฒน์  บุณเนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายปิยวิศว์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงปิยะธิดา  อินติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงปิยะนันท์  เขื่อนเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายปิยะพงษ์  ตระกูลรัตนเวช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายปุญญนิษฐ์  อินทราวิวารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงปุณยนุช  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงปุษวรรณ  เงาธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงเปมิกา  ใจเรือน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายพชรดนัย  แก้วยัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายพร้อมภวัต  กิติมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายพสิษฐ์  พรมพราย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงพัชรพรรณ  สมณา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใจโต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงพิงค์อธิปปัตย์  พนาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงพิชชานันท์  งามเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพิชญสินี  เยาวโยธิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพิชญา  กันทะพนม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพิชญาดา  วงศ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงพิชญาภา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายพิชญุตม์  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายพิชยภัทร์  พรหมขัติแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายพิชยะ  ราษบัญดิฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายพิพิธชวิน  แก้วตาอัครพนธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  นันทโภวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพิมพัชชา  นาละต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายพิรพัฒน์  พิมพ์นวน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายพิริยพงศ์  วงษ์น้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจช่วย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายพุฒิพงศ์  กองเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงเพชจร้า  เขมิกาอัมพร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงเพียงออ  เรืองจำเนียร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายแพททริก  กวอกร์นี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงเฟื่องนภา  งามสัมพันธ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงภคมน  จงบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายภควัต  ปันทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายภณธกร  จารุบลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงภวริศา  เวียงชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายภวัต  จารุสัมพันธ์กนก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายภัทรพงค์  คำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายภัทร์ภณ  ตามา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายภาคิน  ตันติเพชราวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายภาณุพงศ์  วังใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงภาษิตา  รวิณัชพรกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงภีรดา  โมจมสิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายภูดิศกุล  ประเสริฐพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายภูตะวัน  ตานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายภูเบศ  รัตนวรรณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายภูเบศร  บางศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายภูภิภัช  กำแพงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายภูมิพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายภูมิภัทร  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายภูมิรพี  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายภูรินท์  ใบผ่อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายภูริพันธ์  เตชะมหพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงมนทร์นลัท  บัวขม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงมนัสสินี  นราธิตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายมรุพงศ์  พงษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายมหาสมุทร  ไชยวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายมังกร  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงมาฆศิริ  จันทรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายมานัสกรณ์  พึ่งบ้าน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงมิ่งกมล  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงเมธาพร  ดวงแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงเมธาวี  วัฒนเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงเมลาณี  เฟื่องเพียร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายรชต  ปาสรานันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายรฐนนท์  คำร้อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงรดาณัฐ  มูตยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงรตน์พรรณ  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงรวิสรา  สกิจกัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายระวีพัฒน์  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายรัชธนนท์  มะโนธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายรัฐนันท์  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายรัตนพงษ์  เกษมศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายรามิล  อภิวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงรินทร์วรี  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายรุ่งภพ  จะพือ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงลานนาเทวี  ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายวงศพัทธ์  พรมสอาด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงวชิรญาณ์  นันทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายวชิราธิป  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายวทัญญู  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายวรกันต์  จับใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายวรกานต์  จิตบาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายวรดร  วงค์สิงหา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงวรนุช  อาศนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายวรภพ  วิชญาณุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงวรภัทรา  วงศ์ลังกา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายวรสิริ  ประกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายวรัชญ์ชานนท์  หวานเสียง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงวรัชยา  ดีสา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายวัชรศักดิ์  ภักดีพุดซา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายวายุภักดิ์  รัตนพัฒน์ถิรกร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายวิรุฬห์  โตทรายมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายวีรวิชญ์  สงค์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายวีราทร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงศวิชญา  สัมปัตยานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงศศิกานต์  ทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายศศิรวิทย์  คีรีรัตน์กมล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายศักดาบดินทร์  นนธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายศักย์ศรณ์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงศิรดา  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายศิรวิทย์  อินทจักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายศิริชาติ  บุตรดีขัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงศิรินภา  พฤกษาธำรงกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายศุกลวัฒน์  กาไวย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายศุภกรณ์  เงินเนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายศุภณัฐ  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายศุภณัฐ  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายศุภวิชญ์  วงค์จักรคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายศุภวิชญ์  เลิศอนันตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญปัทม์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงโศภิษฐา  ระเบียบโอษฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายสดาพรรธ  วานิชจรัสกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายสหวัฒน์  ปันมะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายสิทธิวัฒน์  จันทร์บาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายสิปปกร  รัตนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงสิมิลัณ  นฤภัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายสิรกฤติ  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงสิรินาถ  มารัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงสุชาดา  สุสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสุพรรณนิการ์  คำยอย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงสุพิชชา  เต็มใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงสุรภา  ขัตตะละ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายสุรัชชธิเบศร์  ทะลอมคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ตนซื่อ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ศิริเขตต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายเสฐพงษ์  ธัญสิรินวพร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงเสาวภา  สีลาดเลา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายหัสดิน  บางศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงเหมยฟ้า  หมอกใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายอนวัช  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายอนุภัทร  ธิดากุลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายอนุภาพ  พูลทาจักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายอนุศิษฎ์  วิเชียรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายอภิชาติ  สมบุญมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายอภิภู  ทองประดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงอรชพร  มะลิมาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงอรณิชา  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายอรรถนนท์  ชัยภิบาลพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงอรินชญา  เหลื่อมแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงอริสรา  วงศ์ปัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงอังค์วรา  จึงตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายอัศนัย  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงอาทิตติยา  อ้นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงอาภาภัทร  บัวล่าย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายอิทธิกร  คุณยศยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงกชพร  ซ้อนพุฒ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกชพร  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายกณิฎ  ประมุทจิต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกนกพร  จิตบาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกนกพล  วันลา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีโยยอด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายกรณ์  ธนวิโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกรินทร์  แซ่ลี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกฤตติกุล  กลับเคหะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกฤตพร  เขียวคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายกฤตวัฒน์  เทพนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกฤษติกา  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกวินธิดา  พิพัฒน์วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกวินธิดา  แช่ลี้ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกวิสรา  สุทธคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายกวี  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกวีวัธน์  นากาโอะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายกษิดิส  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกัญญาภัค  กำเนิดศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกันตธี  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกันตินันท์  กาใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกัลยาพร  สุทธวาสน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกานต์สินี  กาใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายกิตติคุณ  อ่อนนิ่ม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกิตติวินท์  ตุ้ยตามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกิตติ์วิพัฒน์  กรณ์ธนวัต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกีรติ  คากิซากิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยพูน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกุลปรียา  กิติยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงเกณิกา  ไชยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายไกรวิชญ์  เกตุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงเขมิกา  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายคณิศร  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงแคทเธอรีน  เรนาร์ด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายจตุรพักตร์  สุวรรณดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงจรินทร  แท่นมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงจรีภรณ์  รัตนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงจันทกานต์  คุณคง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายจารุวัฒน์  หอมยอม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจิตตานันท์  สมคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงจิตติกานต์  ทัพพรหมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พันธ์สุภา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงจิรฐิติญาณ  ดวงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายจิรทีปต์  มะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงจิรภัทร  พิชยพล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายจิรวัฒน์  ตันอุด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายจิรวัฒน์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงจิรัชยา  รัตนคำพจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายจิรัฏฐ์  นิลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายจิรายุ  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายจุรภัฒน์  ช่างไม้ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายฉัตรพัฒน์  ถิ่นจอม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายฉัตรพัฒน์  สันกลกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงฉันชนก  เพ็งมาวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายชญานนท์  พรหมชัยยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชญานันท์  ฉัตรธรรมนาท โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงชญานุช  มิตรช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงชณินันทร์  สุรสิทธิเสรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงชนกนันท์  กตัญญู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายชนกานต์  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายชนธัญ  คงอยู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชนัดดา  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชนิตา  รุ้งประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายชยลักษณ์  โพธิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงชลหทัย  งามประจบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายชวกร  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชัญญา  สายวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายชัยมงคล  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงชาลิสา  จิตตปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายชินาลักษณ์  สุวรรณจำรูญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงชิโนบุ  ฮะระ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายชิษณุชา  วิไลเขา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงญาณภัค  จอมมาวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงญาดา  ทวิลา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงฐิติณัฏฐ์  กันไชยต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงฐิตินันท์  ยงยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุธงษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทรชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณฐกร  ช้อยอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายณภกร  สำราญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายณภัทร  กล่ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายณภัทร  จันทรพัตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายณภัทร  ชีวาวัฒนนันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วันกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณฤดี  ศรีอติชาตกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณลานนา  สุตันตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณัชชา  ชัมพูนทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กรรณิกา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฏฐนรี  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน  สันกลกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฏฐิกา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณัฏภูมินทร์  ศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมตัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฐณิชา  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำหอม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณัฐธิดา  โกมาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายณัฐรัฐ  ชมพู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณันธกานต์  ยอดยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณิชา  ชัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณิชารีย์  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณิชารีย์  ร้องเพราะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณิชารีย์  เศรษฐวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงดลลดา  ชุมรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายดวิชญ์  รัฏฐภิปาลโนบาย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงดารมิงค์  บุษดาคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายเดชนรินทร์  แสนศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงทักษพร  กลิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงทิพย์ประภา  เพชรใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายแทนคุณ  วันอ้น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธณัชชา  ศิริปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธณัฏฐพงษ์  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายธนกร  พงษ์ตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธนกร  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธนกร  แก่นธิยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายธนกฤต  บุญเติม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธนกฤต  วรปัสสุ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธนกฤต  สมศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธนบดี  วรรณธนศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธนภัทร  คำแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายธนภัทร  โหสด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธนภูมิ  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงธนัชพร  กอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงธนัชพร  ทิพย์ประยูร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธนัญชกร  ศาสตระรุจิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายธนูทอง  เชยวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงธรรฑสร  อ่อนละม่อม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธรรมรัตน์  สุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธัชนนท์  สมณา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายธัชพล  เล่งศิริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธัญชนก  นันโท โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ขวัญคีรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธัญพิชชา  หอมศิริกมล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธัญสิริ  จินนะเเก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธันวา  สุกันธา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธารพฤกษา  เสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธีรฉัตร  สืบสวน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงธีราภา  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายนนทชา  อินขะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายนนทพันธุ์  ขันเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายนพวัฒน์  ตระกูลจันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายนภดล  วิญญานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนภษภร  ศักดิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนภัชพร  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายนภัสกร  ขันตี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงนภัสประภา  กุลสุทธิเสถียร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกษธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนรมน  ไชยมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายนราวิชญ์  คำไฝ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายนราวิทย์  วงค์คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงนลพรรณ  ตินยอด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนันท์นลิน  อินทะรังษี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายนาเคนทร์  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายนาบุญ  มาปัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนารีรัตน์  มลิตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายนาวิน  อินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายนิธิภูพันธ์  ปารมีชยานันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงบงกชกร  แดงมาลี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงบรรพตี  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายบารมี  คูวิมล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงบุณฑริกา  คำอยู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงเบญญาภา  ชำนาญยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์ศิริวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายปฏิพัทธ์  แอคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายปฏิวัติ  เรือนมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปณาลี  วิเศษคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปพิชญา  หมื่นสีมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปภังกร  จอมมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายปภังกร  ยอดคีรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายปภาณ  สุขประเสริฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปรมัตถ์  ปัทมะเสวี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายประวีณ  โกเมนต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายประสพสุข  สุขกิจประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  เพ็ชรชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปราณี  ปินะเล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปริญ  พบประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปริยากร  อินทรประสาท โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปวริศา  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปองขวัญ  สวนโน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายปองคุณ  คำเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายปัณณวิชญ์  เลื่อมใจหาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปาณิสรา  ปะวะภูสะโต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปาณิสรา  พรมศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปาณิสรา  ฟองไหล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปิญาดา  วงศ์จิตติมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปิ่นประภา  ชื่นจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปิยนภัสร์  ติยะสันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สิญจวัตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายปุณยวัจน์  ธิติจิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทนคง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายไผทพงศ์  เอี่ยมโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพงศ์ภรณ์  พุทธคุณารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายพงศ์ภวัน  ณรงค์จันชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพงษ์อนันต์  มิตรมโนชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพนิตพิชา  ตาหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายพรภวิษย์  อินเป็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพรภารัก  หนันติ๊ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพรรณปพร  คงชนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพลเดช  ดาวเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพลศรุต  อินต๊ะขัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แย้มยินดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพัชรีพันธ์ุ  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพัชรียา  ศรีคำแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โลราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญเปี่ยมเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  ละม่อม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพิชญาภา  ปาวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ภู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นุตละ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โลราช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายพิสิษฐ์  แสนปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพีชญาดา  วาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายพีรวัส  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญชี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงเพชรดา  หมวกสังข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายเพชรภูมิ  แช่มมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  อุปราสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงแพรวพรรณ  กลัดนุ่ม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงฟ้าใหม่  คงกฤตยานุกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงภคพร  บูรณพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภคพร  เหลื่อมแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายภัคภณ  สังเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  อยู่ชูชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงภัควลัญช์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายภัทรดนัย  วันตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงภัทรธิดา  วิทยาประภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุริยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายภัทรภัทร  ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงภัทราวดี  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายภัทริศ  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงภัสสร  หมั่นตลุง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายภานุวัฒน์  แปงสาย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงภิชญา  กระโจมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงภิมวรีย์  ดวงแดง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายภีมพศ  ตาถาวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภูดิศ  นริศชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายภูมินทร์  ทาปัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายภูมินทร์  เเสนแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิเศษคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายภูวดล  เวียงสิมมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายภูวิศ  แซ่อัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภูษิตา  มณียะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายโภคิน  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงเมธาพร  ปุญปภังกร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงโยษิตา  กุลณาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงรชตญา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงรินรดา  ตุ้ยทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงรินรดา  สิทธิตัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงรินรดา  แซ่อัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงรุ่งพิรุฬหขวัญ  ปั้นทิม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงลภัสรดา  วงศ์ชายคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงวรกมล  พันธุ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายวรพล  แสงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายวรภพ  ภูทองโปร่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงวรรษมน  กมณฑลาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงวรัชยานนท์  ตรีชัยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายวรัญชิต  นาต๊ะหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงวรัญญา  นามเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงวรินทร  ชมภูเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายวริศ  ฤทธิ์มานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทรานาค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงวัชญา  เรือนสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวาเม  สิงหพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวิกันดา  กนกนิรันดร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวิกานดา  จงทวีไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวิชญา  พันธุ์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายวีรยุทธิ์  หลักบุญนิธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายศกลวัฒม์  นักสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงศตพร  จริงไธสง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงศตพร  ตาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงศรีจิรา  ศรีธีระจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงศรุตา  เชื้อสะอาด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายศฤงคาร  เชื้อหมอ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายศักย์ศรณ์  มีสุขเจ้าสำราญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงศิรภัสสร  คำใบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริเสนาคำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงศิริญาปกรณ์  ภูริยากร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายศุภกร  ศรพันปี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายศุภกิตติ์  ปัญญามัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายศุภณัฐ  ปรีชุม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายศุภสิน  กองศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงสฐิริศา  ผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสนิตา  ไชยกันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายสรวิชญ์  พนมเวช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงสวิชญา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายสิงหราช  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายสิทธิศักดฺิ์  เถิงฝั้น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายสิรภพ  ราชคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายสิรวิชญ์  อุปจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายสิราวิชญ์  บัวไพจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสิริพิมพ์  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงสิรีธร  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายสีหราช  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ขีรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงสุขกัญญา  บรรณจักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสุพรรษา  กิตติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงสุพรรษา  ภักดีดำรงค์สกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายสุภคล  ลายคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงสุภญาณี  จิตระออน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสุภัค  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายสุวรรณภูมิ  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายสุวิจักขณ์  ธนัยนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายสุวิจักขณ์  สะเภาคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทร์เป็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงโสภิตนภา  โปธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงหทัยชนก  ปัดลี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอชิรญาณ์  โยธามาตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายอธิชนม์  คำตั๋น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอธิชา  ปัญญาภูษิต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอนัญญา  กันทาคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอนุพงศ์  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอภิชญา  ท่างาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอภิชญาพัชร์  บุญมาปะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายอภิสิทธิ์  กิตติชัยยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอมลมณี  ทับสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอรณิชา  สงวนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายอรรถ  เกิดนาค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงอรอุมา  สมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายอัคคัญญ์  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายอัครวินท์  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอัมพิกา  เชียงวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงอารดา  ทิพยาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงอารยา  ผัดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอารยา  พันธุ์แพง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอาริสา  บูรณา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายอินทนนท์  นรเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอิศวะ  พุทธพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายเอื้ออังกูร  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกนกวรรณ  พุ่มไม้ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายกฤษณ์ธนา  ใจยะวัง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ทิพอาภา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปันศิริ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงการต์พิชชา  ปุณยพัฒน์อังกูร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายกิตติพงษ์  ปัญญาคำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายกิตติศักดิ์  นันตี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายคุณานนท์  เต็งสุวรรณ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายคุณาสิน  เนตรทิพย์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงจตุรภัทร  มณีธร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงจันจิรา  ศรัณย์พัฒน์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
714 เด็กหญิงจารุภา  บุญเรือง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายจิรพัส  วงค์วร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงจิฬารัตน์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายชนม์ณพรรษ์  กองอารินทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงชนัฐชนก  คำเถิง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงชนากานต์  รินเขียว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงชนิดาภา  ใช้ไม่หมด โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายชลกรณ์  ไชยคำวัง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายชัชพิสิฐ  คำสิงห์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงชัญญา  ใช้ไม่หมด โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายชาญกิจ  เมืองลอง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายชินกฤต  แสนเกรียง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายโชติพงศ์  ศรีมณี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงญาณิศา  ทุนจิ่ง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายฐิติวัฒน์  เพ็ชรมณี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงณัชชา  อยู่เย็น โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดิสกุลพงษ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
731 เด็กหญิงณัฐธิตา  บัณฑิตาเมธาสิทธิ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
732 เด็กชายณัฐพงศ์  พลหาญ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายณัฐพล  ตุ้ยยวง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายณัฐวัฒน์  จิตมโนวรรณ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายถิรวิทย์  ปัญญา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
736 เด็กชายเทพทัต  ชัยปิน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายเทพทัต  นาครินทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายธนกฤต  แสงจันทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายธนดล  คำเสน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายธนพนธ์  ศิริพันธ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายธนภัทร  ใจคำปัน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงธนัชชา  อุ่นเปี้ย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายธนาวัฒน์  จันทร์ตา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสนสมบัติ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายธิษณ์ธนชาติ  กันทยศ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายธีรเมธ  อินเป็ง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายธีระพันธ์  แซ่ลี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายนนท์ปวิธ  อาศนะ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงนภัส  โล่ตระกูล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายนรวิชญ์  จันทร์พุธ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงนัชชา  กันธะ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงนัทชฎาร์  ปัญญา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายบริรักษ์  อภิรักษ์ชนะโชค โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงบุณฑริกา  บุญมาเมือง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เสนรังษี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายปภังกร  แสนบุญเรือง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายปภาวินท์  มารุเกล้า โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
758 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  จันทร์โลหิต โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงปวีณรัตน์  สำเร็จ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พากเพียร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายปัณวรรธน์  ปันปิน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงปุณรดา  ธวัชธิติกร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายพลังโชค  เคียงอมร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
764 เด็กชายพสธร  อิสระชาญพานิช โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงพัชรมัย  สปันนา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายพันทวี  กลั่นแฮม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายพันธวัสส์  บุญหล้า โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายพาหุง  ปริยะ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงพิชชากร  ชัยงาม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงพิชชาพร  ณ ลำพูน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงพิชชาภา  จิวหานัง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงพิชญดา  ปินตา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงพิชยานันท์  วงค์มูลหล้า โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงภคะมณฑา  จันทร์สุข โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงภัควลัญชณ์  กองดวง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชบุญ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงภัทรวดี  อินพรม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์สุวรรณ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายภูเบศ  อนันต์วิไล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงภูมิใจ  แสติ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายภูวนัย  แตงเขียว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายโภคิน  กันทะเป็ง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ปานละออง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายเมธิส  จตุวิวัฒน์พงศ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายรภัทร  น้อยหมอ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายวิกรม  ศรีเที่ยง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงวิชญาพร  นวลฝั้น โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงวิลาสินี  สายนำพล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายวีรกร  ผึ่งผาย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
790 เด็กชายศิรสิทธิ์  ศิริปุก โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงศิวกานต์  บุพศิริ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
792 เด็กชายศุภพงศ์  วงศ์ปัน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงศุภมงคล  มหาวัน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายศุภลักษณ์  บุญสูง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงสลิลลา  ยาวิชัย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
796 เด็กชายสิทธิเดข  อนุชิตกุญชร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงสุนันท์ษา  ทาหล้า โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงสุภามาศ  โจเรือน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ฟองคำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายหิรัญ  คงทรัพย์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายอนันตชัย  บัวละออ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายอนุภาพ  จำปา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
803 เด็กชายอภิสิทธิ์  หน่อแก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงอัญมณี  รุ่งเรือง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 คณิตประถม
805 เด็กชายอานนท์  กว้างนอก โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงอาวีวา  เกียท โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายไอศูรย์  ศักดิสกุลพงษ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงกรนันท์  จองอ่อง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกษิรา  จันทร์ทา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงกัณฑ์ธิชา  สุภาพ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายกิตติพงค์  สาธรเวช โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงกีรัตยา  เผ่าพันธ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงขวัญดาว  เครือคำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงจุฑามาศ  ท้าววิบูลย์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีวิชัย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงจุฬามณี  ปัญญา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยมงคล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายเจษฎาภรณ์  พรถาวร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงชญานิศ  ณ วันทิตย์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงชญาภา  อังศุพิศุทธิ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงชลธิชา  เขิ่งมล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงเชียร์ศรี  ยั่งกุลมิ่ง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงณภัทร  วิจิตรเนตร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายณภัทร  เป็งเฟือย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงณัฏฐา  กองเงิน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณัฐวดี  ปัญญา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงดาแนล  ชัว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงทอสิริ  จงกิจวัฒนา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายทิชานนท์  บุญฟู โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายทีปกร  ตาชนะ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายเทพกร  พลอยกระจ่างศรี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงธนิดา  ตระกูลอุ่นใจ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายธเนศ  โรจน์ฤดากร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงธมลวรรณ  ล้อบุญมา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงธฤษวรรณ  แสงหล้า โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทิพย์ชมภู โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงธารินัญท์  เรือนคำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายนพณัฐ  พรหมเสน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายนพพล  กาบหอม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายนัทธวัฒน์  อุประ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลุงทุน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงนันนภัส  อรินแก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงนิชาภัทร  คำแปง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงบัณฑิตา  วรรณสุ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายปกป้อง  ชั้นสุวรรณ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงปภาดา  ภักดีดำรงค์สกุล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  งามวงษ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายปรีชาพล  แสนถา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายปัญญวัฒน์  คงปรีชา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงปาณิศา  สัจสุวรรณ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายพงศภัค  อภิชัย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพรชนันท์  แตะต้อย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงพรลภัท  ชีวะวัฒน์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายพัชรพล  สุมาลี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงพัชรี  พิมลยรรยง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพัทธพร  ยาโน โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพิมพกาญจน์  ธรรมปัญญา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  บัวยิ้ม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทิพย์ใจภา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงแพรวา  กาจารี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงภัควลัญช์  เรืองสรณะรัตน์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงภัทรธิดา  เสายา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายภัทรพงศ์  ไชยวงศ์สาย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายภูมิพัฒน์  วัลธกรวรภัทร โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายภูริทัต  พรหมมี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายภูวดล  กาวิปลูก โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงเมธิรา  ใจติขะ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายรฐนนท์  ปันมิละ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายรัฐภูมิ  ศิรินาม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงรุจาภา  วิจิตรเกษมทัศ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงวชรพร  เขียวภา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายวรภัทร  แสงแก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงวรรณภา  แก้วทะโลม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายศรีทัศน์  แซ่เฉิ่ง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายศิขรินทร์  ปัญญา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายศุภวิทย์  ศานติวิมลดี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายสรสิช  ศิริปัญญา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายสิทธิกร  ไชยจินดา โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงสิริกานต์  รัตนบรรพตศรี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงสุณิชญา  ใจอินทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงสุพิชชา  เยาว์ธานี โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงหทัยกานต์  ยาแดง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงหทัยภัทร  สุยะคำ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายเหมวิชญ์  ชัยวิรัตน์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอนิญชนา  สุขหร่อง โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงอภิชญา  ยืนยงคีรีมาศ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงอภิชยาภา  กนกรัชต์เกษม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายอภิภู  จินต์ศศิวิมล โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอัจฉรา  เกิดนพคุณ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงอัญชิสา  สร้อยอุดม โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายอัฑฒ์ธิติ  ส่งธนาเศรษฐ์ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายอิสบาส  อิลาชาญ โรงเรียนพุทธิโศภน ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีวิลัย โรงเรียนพุทธิโศภน ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกนกพร  กุลสุพรรณรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงคานาอัน  คำพุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงปาณรพี  บุญมาเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงยลรดี  เนรีติกุล โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายสมดี  น้ำจาง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงแสงที  ลุงติง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงอรุณรัตน์  ลุงติ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายกิจ  ลุงคำ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงจรรยพร  เมืองดี โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายจักรรินทร์  ลุงโต โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 คณิตประถม
904 เด็กชายจาย  กู้มา โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.4 คณิตประถม
905 เด็กหญิงชลธิชา  สุริยาสุข โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายณภัทร  พรหมราช โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงค์ใหม่ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายณัฐพล  ลุงแขก โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายเด่นชัย  มาดี โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายทวีพงค์  บัวเรือง โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 คณิตประถม
911 เด็กชายประพัฒน์  ลุงนะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายภาคิน  กุศล โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายล่าส่วย  ลุงหม่อง โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายแลง  ลุงต๊ะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายสมบัติ  ลุงคำ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงแสงเดือน  คำใส โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงแสงหว้า  ซูเริน โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงอรวิน  ลุงต๊ะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงอารียา  กองหิน โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.4 คณิตประถม
920 เด็กหญิงกนกพร  ติยะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไคร้งาม โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงขวัญพร  แซ่เจียง โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายจอม  ไพทูน โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายจักรรินทร์  ใจมาแก้ว โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายตาลหลู่  บุญมา โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิริตัน โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปู่เปอะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายพัด  ลุงต๊ะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงภาวดี  ลุงโยะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงมอญหล้า  - โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงราตรี  นายดี โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงศรัญญา  คำเมืองใจ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงสรัลดา  ชนะกิจเจริญผล โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายสุภาพ  นายดี โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงแสงดาว  ลุงนะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายหนุ่มเคอ  - โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงอมรรัตน์  วงค์คำ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงอารียา  มูลสาร โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงอิงอร  ลุงต๊ะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายไอรัก  วิศาลเดช โรงเรียนวัดร้องอ้อ ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกชพร  เพิ่มกำลังพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงกนกอร  กาญจนรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
943 เด็กหญิงกวิสรา  ประชุม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
944 เด็กชายกษิดิศ  วิโรจน์สกลกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตันสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายกันต์ธร  เหล่าพาณิชย์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายกาณฑ์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายเกียรติธนพัฒน์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายคุณานนต์  คงสมัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงจินตา  ประกอบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
952 เด็กชายจิรภัทร  พงษ์ใจมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
953 เด็กชายฉันทัช  เชื้อสะอาด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงชนกภรณ์  คำอินต๊ะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงชนาภา  ยะปัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงชนิกานต์  ใสดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายชยพล  ว่องชาญอุดม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงชิชญาสุ์  ฝ่ายริพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายชีวานนท์  สารสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงฐานิตารัชต์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงฐิติชญา  ใจมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงณ นภัส  ธนูศรีรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายณฐกร  ศรีวัฒนางกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
964 เด็กชายณธน  พละภิญโญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายณภูมิ  จิโนรส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงณัชชา  ตุนาโป่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงณัชชา  ธีระกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีสวัสดิเพ็ญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายณัฐกฤษณ์  วันเอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ชมพูนุทแจ่มจรัส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตะมะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โตสุโขวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายณัฐพสิษฐ  โมฬชาติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงดากานดา  ปิยะกรทวีรุ่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงทยิดา  ก๋าบุญเรือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงทรรศชล  แย้มสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงเทวิกา  ปราบหงษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
980 เด็กชายแทนคุณ  วงศ์พุทธะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
982 เด็กชายธนบดี  สีห์โสภณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงธัญญาดา  ทองใบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงธัญยธรณ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงธารริน  หล้าอินสม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงธิชญาภา  รุจจนพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงนคนันทินี  เสาร์คำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
988 เด็กชายนภดล  ทองดีพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงนรีกานต์  โพธิวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงนันณัศพร  ชัยสุรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายนันทพงษ์  น้อยสุขเสริม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงนารา  หัสวรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายบวรภัทร์  ไชยวุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายปกรเกียรติ  จรัสศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงปฐพีอำไพ  พัฒนาศักดิื โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายปัณณพงศ์  สงขกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
997 เด็กชายปิยะพงษ์  เกิดมีทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงปุณยนุช  หมื่นศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายพชรพงษ์  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงพรวรินทร์  เทพน้ำทิพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงพอใจ  พงศ์ศรีวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายพัฒธนะพงศ์  ตันตระวรศิลป์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายพิสิษฐ์  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายพีรัช  สมบูรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงภัททิยา  พุทธวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงภัทรนันท์  ขยัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายภัทรพล  พิบูลย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กชายภัทรพล  วิไชยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กชายภาคิน  สมพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กชายภีมพศ  จอกลอย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายภูมิรพี  ไทยกรรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กชายเมธาศิษฐ์  วิชิตธนัทพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงไมด้า  มุกลดา กูยอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กชายรอยล  อนุกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายรัชชานนท์  สว่างเนตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กชายรุจิรตันติ  รุจิรตันติอังกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กชายไรวินทร์  มณีวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายวรวลัญช์  ทองคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงวรวลัญช์  เจริญศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กชายวรสิทธิ์  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงวริยา  จันทร์ใส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายวิริยะ  เชื้อฝั่งชน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงศตพรรณบงกช  ธตพันธ์พงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กชายศรัณกวิน  สุภาษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงศิภิสรา  วิรัตน์เกษม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงศิริปรียา  ผกามาศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กชายศุภกร  ทองม่วง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์อ้าย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นศรีส่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กชายศุภราช  ประพฤติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กชายศุภวุฒิ  สินศุภรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงศุภิฌาย์  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  สมาเกตุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงสิริพัชร  กันทะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายสุประวีร์  หมายมั่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กชายสุภคิณห์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ศรีอนันต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กชายอติคุณ  ชัยวรรณะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงอภัชญา  คำเนตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงอภิชญา  พงษ์พรต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงอัณณา  นามพรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงกนกพร  ปิลันธนดิลก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายกรณ์ณัฐนัย  นามสาธิมาพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงกรรวี  มากเพ็ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงกรองกาญจน์  สุวรรณโชติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายกฤตณัฐ  ยันตร์พาณิชย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายกฤตภัทร  ลิปภานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายกฤตภาส  ตระกูลพัว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายกฤตภาส  เพชรานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงกฤตยา  พันธุ์แพง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายกฤติธี  นาปรัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายกฤติมา  อินทะวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงกวิตา  พราหมณะนันทน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงกวินทิพย์  ไชยวุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายกษิดิศ  จรบุรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายกษิดิศ  ภักดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงกอบชนม์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงกัญญ์นลิน  สุจาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงกัญญ์วรางศ์  ครินชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายกันตภณ  นิมานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายกันตวิชญ์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงกัลยาณี  บัวคอม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายกิจสุพัฒน์  เครื่องนันตา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายกิตติธัช  มณีจักร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายกิตติภพ  แซ่ลี้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงกิรณา  โฆษณสันติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายกุมภา  สิงห์ภิรมย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงกุลภรณ์  ญาณโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายแก้วกล้า  สร้อยกาบแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายโกเมศ  ศรีวัฒนางกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายไกรสิริ  ไชยศิริวงศ์สุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงข้าวขวัญ  อุ่นแสง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายคณิศร  ลาดปาละ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายคมทอง  เวียงทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงคันธาลักษณ์  ริตพวง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายคุณานนต์  อินทรพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงจริง  ใจจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายจอห์นนาซาน  โบเดมาร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงจิดาภา  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงจินณิชชา  จินตสุเมธ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงจิรัชญา  ขันธชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงจิรัชญา  สุริโย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงจิรัชต์สวัสดิ์  โอฬารสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายจีรายุทธ  วงค์ลาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงจุฑามาศ  มณีวรรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทาคำส่าง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  สุนทรวิภาต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายเจมิน โจเซฟ  เพทรูเซลลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงชญาดา  ดีสมศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงชญาดา  โอกระจ่าง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงชญานิฏฐ์  ปั้นทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงชญานิน  วัฒนศรัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงชญานิศวร์  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงชญาภา  ธัญญะกรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายชณาธร  แดงสัก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายชนกชนม์  เตจ๊ะแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงชนกนันท์  บัวขม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายชนธัญ  ลังกาพินธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงชนากานต์  จากน่าน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงชนิสรา  ขุนแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายชยพัทธ์  วุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายชลัช  วิชัยรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงชัญญาภัส  อุสุยะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายชิษณุชา  สงค์ประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายญาณภัทร  ฉัตรโภคินกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงฐนิชา  กุมาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงฐานิดา  ยะสุรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงฐิติวรดา  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงณฐนนท์  พรหมแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงณปิยา  ลังกาฟ้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายณภัทร  ฝ่ายริพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงณภัทร  ศิวเวธานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงณัชชา  ตรีเพชรสมคุณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วนันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายณัฐชนน  ปวงคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงณัฐชา  คงศรีเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงยาอรุณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายณัฐพล  เดชพุทธวัจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายณัฐวัฒน์  ฝันดีกรเกียรติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงณิชากร  ธรรมเลอศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงดวงกมล  ปั้นชูศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายต่อลาภ  อินกองงาม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายต่างรัฐ  กันทะมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงตุลยดา  ไชยจักร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายเตโชทัย  ทั้งเจริญกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายเตวิช  ปินตายศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายทนง  กุลนาวี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายทิวากร  มาตันบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายธนกร  ขันทมณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายธนกร  ธุวธนานุรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายธนกฤต  มั่งดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายธนกฤต  มั่งมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายธนพัฒน์  อุตรเคียนต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กชายธนภัทร  จรัญวรพรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายธนภัทร  ตุ่นแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายธนภัทร  ศิริมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายธนภัสสร์  พึ่งพุ่มแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กชายธนวรรธน์  เจริญนิธิเวทย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กชายธนวินท์  ทองใบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงธนัญญาพร  แถมนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายธนัท  อนุสรณ์สมชาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายธนาตย์  หาญสงคราม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายธนาธิป  ธาดาเศวร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงธนาพร  อุตรพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายธนุพล  ปรีชารัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงธมกร  เชาวนพูนผล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายธรรณ์ธร  ทิพย์พยอม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายธรรมจักร  ใบไม้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายธรรมนูญ  ตันธนสิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายธรรมวิสุทธิ์  แบ่งทิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายธรรศ  ธรรมธาตุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงธรรศพร  เปาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงธัญชนก  จินะจันตา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงธัญญธิษณ์  พรศาลนุวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญเกิดหาญภักดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีแสงจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 นางสาวธัญวลัย  ลีรสวัสดิอำพน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  ปันติ๊บ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงธันว์ธิดา  สุขะปุณณพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายธานัท  ทองละมัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงธิติญาภรณ์  จอมมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายธีธัช  บุญธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายธีรเมธ  ศรีบำรุงสันติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายธีร์วศิษฐ์  เปาธ์วัลย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายธีร์  วรเวชานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 นายนนท์ปวีร์  ศิริรุ่งเรืองสาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายนนท์  หัสวรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายนพวิชญ์  ฉุนรัมย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายนรวิชญ์  ทองปัตย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายนรวิชญ์  มหาพรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายนราวิทย์  กัลยาณวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายนฤบดี  พิไลยเกียรติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายนวพล  ถาดแสง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงนัฐปภัสร์  วรัตถ์ธนิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงนันท์ธนัษฐ์  ณะรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายนันทพัทธ์  ตั่งธนาพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงนันท์ลภัส  จันทร์อินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงนันทิชา  บุญโรจน์วงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายนันทิพัฒน์  จันทร์ขาว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงนารดา  กัณทะวรรณา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายบัญญาพนต์  ไชยองค์การ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตั้งตระกูลกันธา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงเบญญพร  อุดมศิลปทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงเบญญาภา  หล่อวิมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายปณิธาน  บุญมาภิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายปภังกร  นิรวัชร์สุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงปภาดา  จิรัสยากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ญาสมุทร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายปภิณวิช  อาสนเพชร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายปรเมศวร์  จันทร์มะโน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายปรวิท  เป็งเรือน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายประณต  เยาวภาคย์โสภณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงปราญชลี  จินดาสถาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายปลาบปลื้ม วิลล์  สุรเนาวรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงปวิชญา  ทาสัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงปัญยณัฐ   คุ้มวิวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงปัญยณัฐ  คุ้มวิวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายปัณณวรรธ  เนียมทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองปรอน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงปาณิสรา  เมธาวิฑิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงปาลิดา  ศรีมนัส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงปิยะภัทรา  กลิ่นหอม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงปุณฑริกา  อุตรสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงปุณณภา  กิตติชัยบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายปุณณวิช  ประเสนมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงเปี่ยมสิริ  เอมเอี่ยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงโปรดปราน แคริส  สุรเนาวรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงไปรยา  คำใจสู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายพงศ์พล  บุญศิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายพงษ์วิชญ์  นิยมสัตย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงพรทิพย์  เหล็กกล้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงพรนภัส  สะสมสิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงพรนับพัน  จักรอิศราพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงพรรณิชา  ญาติจอมอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงพรรวินท์  วิจิตรกำเหนิดกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงพรหมพลอย  บุญยืน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงพราวรวี  ศิริรุ่งเรืองสาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายพฤกษชาติ  ณ ลำพูน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงพลอยชนก  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชัยวิจิตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายพลาธิป  นาคศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายพสิษฐ์  ธรรมภาณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายพัชรดนย์  ใคร้ศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายพัชรพล  ศรีวรรณะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงพัฒธาวินท์  ดวงแสง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายพัฒนชาติ  ชูศักดิ์เหลือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายพัฒน์ธนฉัตร  ทองศิริไทย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 นายพัฒน์ภูมิ  สมบูรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงพัฒนวดี  อมรภัทรพันธุ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงพัทธ์วิรา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายพาทิศ  สนั่นพานิช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงพิชชาอร  ณ ลำปาง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงพิมพ์พิพัฒน์  แสนสามก๋อง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  หาญพิศุทธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์วรเนตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ดะราศิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงพิศุทณี  งาเวียง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายพีรดนย์  คำปาลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายพีรวัส  อิงคสันตติกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงพุดพิชฌา  สุภาสี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงแพรพลอย  สมาเกตุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงแพรวา  ขอดแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายภคชนม์  ศรีนวล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายภคภพ  เชาวนพูนผล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายภณพสธร  แก้วหิรัญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายภัทรดนัย  จำรัส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายภัทรดนัย  เตจาคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงภัทรทิยา  สุทธภักติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงภัทรพร  ลมออน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงภัทรมน  เอี่ยมเทียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงภัทรวดี  จิรสินการิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยุทธศิลป์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายภาณุภัทร  ยาวินัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงภารดี  รบเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายภาสกร  แก่นจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายภูตะวัน  เครือวรรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายภูผา  ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายภูมิ  มิ่งเมือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายภูมิรพี  ทัพวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายภูริพัฒน์  วิสุทธฺ์วิสุทธิ์ธนานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงมัชฌิมาพร  จึงมั่นคง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายมัฌชณัฐ  บุญนัด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงมัญชุพร  จุฬพรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงม่านแก้ว  ฤทธิเดช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายเมธัส  รัตนบุรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายแมท  แทนไทย คอช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายยุทธรัชช์  กิติปัญญา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงรณิดา  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงรักษิณา  จันทร์โยธา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายรัชกฤช  ประสิทธิมี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทองคำฟู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงรัตนา  จันทร์ดอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายราชวรดิฐ  กูนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วนันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายวงศธร  อุบลรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายวรกันต์  อนุตรกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงวรณัฏฐ์  ธรรมวิทย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงวรณิชชา  คำตา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายวรพล  ทาส้าว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงวรรษมล  ธุมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายวรัชญะ  วัชโรทยางกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายวรัตน์พงษ์  ดอนดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงวราลี  วรเวชานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายวริชช์  เชื้อสะอาด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายวโรดม  ศิริภูวนันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายวศิน  พิณโนเอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายวัชรชัย  สมบุญโสด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายวัฒน  มากทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงวิชญาพร  พุฒด้วง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายศรรกฏิยพงศ์  เปาธ์วัลย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงศรัณย์พร  ใจด้วง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงศรัณยา  ใบไม้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงศริยา  เพ็ชร์ทองคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงศรุตยา  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงศศิชาพร  ระวรรณา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายศักดิ์ธว้ช  ไพรัชศรานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายศิภูริช  วิเศษศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายศิรัสกานต์  อุดมศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายศิริราช  มานะขันติกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงศิโรรัตน์  จิตรเกื้อกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายศิวัฒ  จุฬากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายศิวัตม์  กลิ่นนวม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายศุภกร  ชินวัตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายศุภกร  แสนมณีชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงศุภิสรา  เดชา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายสมชาติชาย  รมิตานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายสรรค์  วงค์ชะรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายสหรัฐ  ระมิงค์วงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงสาริศา  สุทิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายสิทธิพัฒน์  เจริญสุทธิโยธิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายสิรภพ  นุสุภะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายสิรภพ  สุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายสิรวิชญ์กร  ขจรเกริกโชติกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายสิรวิชญ์  กองคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายสิราวิชญ์  ละลิบบัณฑิตสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายสีทันดร  สอาดอาวุธ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงสุกฤตา  กิตติปภัสสร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายสุภเวช  คมสาคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงสุภัจฉรีย์  ทิอุด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายสุรพัศ  ยะกันมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงสุวภัทร  คงแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายเสฏฐพงศ์  เจริญสุทธิโยธิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงแสงตะวัน  บุญสมบัติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายโสมนัส  เลิศพงศ์พิรุฬห์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงเหมือนฟ้า  แก้วดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงอชิรญา  โทปุญญานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายอชิระ  กาญจนากิตติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายอชิระ  ว่องชาญอุดม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายอชิระ  อัครวิทยาพันธุ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงอธิษฐาน  เกรียงไกรศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงอนงค์ธรรม  คำแสน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีใส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงอนิญชนา  บุญพัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายอนุรักษ์  แมนมนตรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายอภิวิชญ์  ไชยวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงอมลลดา  หมื่นรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงอรปภา  นกแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงอริญลดา  จอมแปง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงอริศรา  เลิศจินตนากิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงอรุณรัก  เกียรติ์เลิศนภา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 นางสาวอัยยาวีร์  จันทร์แต้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายอัศวิน  เยาวรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงอาทิตติญา  แดงเขียว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงอาทิตยา  อินทิยะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายอานนท์  วิชญะกรสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายอิงครัต  เหล็กงาม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายเอกรินทร์  ไชยทองคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงเอื้อรดา  แสนศิริวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงแอนนิตา  อุตมะศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงฮานะ  แก้วดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงกชมน  แสนคำวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดีเพิ่มพิพัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงกมลรัฐ  เต็มปิยพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายกรณ์กฤตย์  ธนโชติพิสุทธิพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายกรฤก  เบี้ยวบรรจง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงกริณลักษณ์  เพลัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายกฤตภูมิ  ลิปภานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงกฤติญา  เดชพุทธวัจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายกฤติน  วาสนาสมสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายกลพัฒน์  คานีเยาว์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงกวินธิดา  ทาแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายกษิดิษฐ์  ไชยยาติ๊บ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงกัญญรัฐ  คุณานันสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ทีฆะสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงกิตติวรรณ  สารดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายกิตติวินท์  บุญเรืองยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายกีรติกวิน  มานพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงเขมิกา  แซ่กัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงจารุชา  คันธา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงจิณห์วรา  เกตุวราภรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงจิดาภา  ไชยวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายจิรภาส  ปทุมแสงทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายจิรัฏฐ์  เลิศวิริยะนันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายจิรัฐพล  ใจคำสืบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงจิราพัชร  สุดชู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงชญภัค  สาทำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ตาสัก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายชนนัช  แก้วประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงชนิอุสา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงชยานิศ  มณีรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายชลิต  แสงปัญญา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงชัชชญา  ไชยพรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงชัญญ์ญาณ์  ธนโชติพิสุทธิพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายชัยธนกรณ์  โหล่คำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายชิษณุพงศ์  พุทธปวน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายชีพชนก  เมืองธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยาวุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงญาณชาดา  สิงห์ใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงญาณภัทณ์  เกียรติฉวีพรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงฐิติภา  บุญศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงณชนก  น้อยมั่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายณฐนนท์  วัฒนพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงณฐรัชต์  เขจรนันทน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงณนิดา  พิชวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายณวัสพล  เขจรนันทน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงณอัญญ์  แสนแก้วทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงณัชชา  อานนทวิลาศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงณัชพร  เหมรัตน์ตระกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายณัฐกานต์  ชูสาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายณัฐชนน  ศิริเอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงณัฐชยาพร  พ่อค้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายณัฐดนัย  สุขศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กิติน่าน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงณัฐนันทร์  ยืนยงธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายณัฐนันท์  อุประ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อินประมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ยิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายณัฐภัทร  ปันทนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงณัฐวรัญ  โสธนไพศาล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงณิชกานต์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ชัยวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายติณห์  เกิดผลวัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงถลัชนันท์  อินทรส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงทฤฒมน  ทั้งเจริญกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายทัพย์ภูวิศ  สุวโรจน์ภูบดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงทินารมภ์  เหมืองอุ่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายธนวิชญ์  ตันเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายธนเสฏฐ์  กิตติพิตรพิบูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงธนัญชนก  ไชยดวงแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายธาวิน  ศุภโชคสถาพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายธิติพัทธ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายธีธวัช  แว่นพิมาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายธีร์  ผ่องพุทธคุณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงนภัทร  สุววัชรานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายนภัทร  เรือนแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายนวรัฎฐ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงนวินดา  ขัตตะละ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงนันท์นภัส  เลิศภานุพัฒพ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงสิริมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายนันทวัฒน์  ภู่สมบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงนันทิพร  ทองมณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายบุญธาดา  บุญปลอด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายปภังกร  เรืองศิลป์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงปภาดา  บุญยราศรัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงประวีณ์นุช  เย็นแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงปริชญา  หมีขยัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงปลายฉัตร  จตุรงค์เสรีกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายปัณณธร  สุทธิแสน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงปิยาภัส  ไชยเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงปุญญิศา  กงล้อม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงปุณญิศา  ศรีพจนธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายปุณณ  ปุณณะบุตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายปุณย์  จารุชาต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงปูชิกา  พิทน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายพงศภัค  บุญนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายพชร  ไชยกาญจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงพชรภัสส์  ตรีวัฒนาวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงพรปวีย์  แสงบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงพรรณกร  พิรุณทรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงพราวพิไล  แสงเดือน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายพลวรรธน์  ลิ้วประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายพหุพล  ผลสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงพัชรพรรณ  จารุสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงพัชราภา  นิ่มเนตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงพัณนิตา  ผลพานิช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงพาขวัญ  พวงศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายพิชญากร  พูลทวี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงพิณนเรศ  เมืองแมน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  นันทวาศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงพิมพ์ประภัสร์  ไชยชมภู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ปฏิพัทธ์ปถวี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ฟู่เจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงพีรญาณ์  พลเยี่ยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายพีรธัช  มหาเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายพีรวิชญ์  อนันทวัธน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงพุทธธิดา  เฉลิมโชควัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงพุทธินันท์  กันทรโชติพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงเพชรรัตน์  มะโนคนึง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงภัทรนันท์  เวียงแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงภาขวัญ  พรประทานสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายภูมิรพีร์  ศรีภักดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายภูรินทร์  ใจเที่ยง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงภูษณิษา  มหาวันวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงมรินธิดา  โนนคล้อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงมีนา  ประดิษฐ์สอน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงรติชาอร  อ่อนนวล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงลภัสรดา  วิสุทธิ์ธนานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงลักษิกา  เผือกผล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายวรกันต์  ฐิติจำรัส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงวรยา  พงษ์ชัยสิทธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายวรัต  เขมาลีลากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายวรากฤช  ดอนมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงวริยาภรณ์  เจตมณีรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงวิญญวรัญญ์  น้อมเพ็ญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายวิน  วรทรัพยไพศาล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงวิรินดา  ต๊ะดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงวิลิปดา  วงค์แก่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงเวธกา  ฐานธรรมเสถิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายศรสวรรค์  ถาอ้าย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายศิรวิชญ์  วงค์อินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายศิรากร  ใจริน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายศุภกร  กันจินะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายศุภวิชญ์  จอมปิ่นทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายสิรวิชญ์  กิตติเฉลิมโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายสิรวิชญ์  ตั้งตรงทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  อนันเอื้อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงสุวรา เอวิตา  ฟรองโคเเชร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงเหมือนฝัน  จันเต็บ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายอชิตะ  ธรรมสร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงอนัญญา  นันทอน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายอรรถพล  บุญชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงอริญชยา  พันธุ์วิทยากูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายอันโตนี่  รูซเซต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงอัยญดา  ปงใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายอัศนัย  อูปเงิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายอาชว์  คูตระกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายอิงควิชญ์  หวังชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายเอกนรินทร์  ไชยทองคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงกชกร  ปองรัก โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงกนกวรรณ  กันทา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงกมลวรรณ  ยอดรัก โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กชายกฤษณกร  พรหมมินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงกฤษติยากร  ทองอนันต์รัตน์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กชายเก่งการณ์  มูลฟุ่น โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงเกศรินทร์  ปันใจแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงขวัญจิรา  คันธะวัง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงขวัญพรขวัญจิรา  แสนเต๊าะ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงคาโย้  โอะคุ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กชายจิรวัชร  ทิพย์กันธา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงชนิกานต์  อูปคำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงฌาลิตา  เที่ยงแท้ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาลี โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงณัฐธิยา  คำสุข โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงณิชากร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กชายธนพัฒน์  เหมยน้อย โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กชายธนภัทร  อิงธนานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กชายธนวัฒน์  ทาต๊ะ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กชายธนวัฒน์  แกนุ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กชายธนวินท์  คำเรือง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กชายธนากร  สมพงษ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงธัญชนก  ปาลี โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กชายนนธวัช  ใจคำมูล โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงนภาพร  ศรียาบ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงนภาภัทร  กาวีอิ่น โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กชายนราธิป  มีบุตร โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงนวพร   เขตติวัน โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงนันทิชา  มูลนิวัง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงนันธพรรณ  ถาใจ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กชายปาฏิหารย์  ลือชัย โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงปานระพี  ตาสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงปาริชาติ  คันธรส โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กชายปิยวัฒน์  อามกันทา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงพรรณนิภา  เรือนมณี โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงพลอยณภัทร  บุญสนธิ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงพิชญธิดา  บัวตูม โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กชายพิชญะ  ใจคำใบ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงพิมพ์บุญญา  ศรีบูระเดช โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงภัณฑิลา  ศิริธานันท์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กชายรัชกฤช  สุขสาลี โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงวริศรา   เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงวริษา  ศุภจรรยา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงวานิสสา  นันตา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงศิริญากรณ์  ไชยมิ่งโต โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1560 เด็กชายศุภกร  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1561 เด็กชายสรวัชญ์  อุทัศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กชายสัภยา  ขัติรัตน์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงสิริโสภิตนภา  เนตรักษ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงอนัญญา  ใจด้วง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงอโรชา  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงอังคณา  ปาลี โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1567 เด็กชายอัษฎายุทธ  สีจันทร์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงกมลลักษณ์  น้ำนุช โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงเก็จมณี  เฟรทส์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายคุณานนต์  อินตายวง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายจักรพันธ์  ทองเกตุ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายจิราวิชช์  พุทธิทัยธีรธร โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงชฏาภา  ประจำชอบ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงชาลิสา  นางเมาะ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงฐิตินันท์  ใฝ่ขุมทอง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายธนพล  ไชยอาม โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงธัญพิชชา  ใจมา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงนภาพร  พูนประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงนันชญาภรณ์  ปิ่นชัย โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงนิศาชล  กับเป็ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงปทิตา  เป็นมาด โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงปิยธิดา  เงินถา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปาลี โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงพรรษชล  ใจสุขเสริญ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงพิมรัตน์ดา  อินทรา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงพิรญาณ์  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชบุญ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายยศกร  พิศาลธนโชค โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายวงศ์วรรธน์  พงค์จินะ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงวริศรา  อินถา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายศุศรุษย์  ตาคำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงสาวรักษ์  เลาว้าง โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายเสนาธิการ  สุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงโสมนภา  โปธิตา โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงไอรดา  ถาเกียร โรงเรียนบ้านสันกำแพง ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายกฤตมุข  ลีโภชนะชัย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยลังการ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1599 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไชคำ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1600 เด็กชายนที  ขนุนปั๋น โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กชายวชิรวิทย์  ปรีชาธนัทสกุล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงอริสรา  แก้วคำ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงอัจฉราพร  พุทธิ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงกฤษณรัตน์  สุขศรี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 นางสาวจีระนันท์  หนูสา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายเจษฎากร  แผ่คุณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 นายชยากร  แก้วเมืองมา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1608 นายชัญธรัฏฐ์  โปกปัน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1609 นายเด่นภูมิ  เลาย่าง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงพฤกษา  เสียงดัง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงภรณ์ธิฌา  ส่วยหย่ง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กชายวชิรวิทย์  ปันทา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1613 นางสาวศิริรัตน์  คำมา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1614 นายอภิรัตน์  อินทอง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1615 นางสาวอรพิชญ์  ผ่องพันธ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงอารีรัตน์  โล่ห์ทอง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กชายกันตพงศ์  กันโท โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายจิรายุ  แผ่คุณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงชนารดี  สุทธิประภา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงชลธิชา  มุ่งหมาย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ศิริ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงธันยชนก  มงคลศิลป์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงพิมชนก  ชัยวรรณ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงพิราภรณ์  กาเรือง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายมนตรี  มาเยอะ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายรุ่งวิไกร  วรรณา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงวรินทร  หล่าหา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงกณิศา  เลิศปัญญาสกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงกนกรัตน์  ขุนบำรุง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1630 เด็กชายกรณ์ริวัฏฐ์  บุญพรประเสริฐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1631 เด็กชายกรรวี  นันตา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1632 เด็กชายกรวิชญ์  บุญพรประเสริฐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1633 เด็กชายกฤชติพล  ยองคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1634 เด็กชายกฤษฏ์  พลับนิล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โยธา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1636 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิญญรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1637 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญสร้าง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1638 เด็กชายกิตติกรเจริญ  อุษณีย์วิสุทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กชายกิตติชัย  จะทอ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมจักร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1641 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงจิรัชยา  ทาทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กชายจิรัฐโชติ  สายทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1644 เด็กชายจิรายุส  ปินใจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงจุติกาญจน์  ปิติเบิกบาน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงชญาพัชร  ใหม่ดี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงชนัญชิดา  รุ่งธนาพิพัฒน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กชายชวรรณกร  พวงมาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงชุติญา  เลิศเตชะสกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1650 เด็กชายณณัฏฐ์  ศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ประดิษฐสุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รวบรวม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีพล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงณัฐพร  บุญฟู โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงทาริกา  ปินตา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กชายธน  พานเพชรสุขุม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงธนพร  คัมภีรพงษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1658 เด็กชายธนวัต  ยะมะละ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงธัญสิริ  กมล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1660 เด็กชายนคร  เทศบรรเทิง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงนงนภัส  ทองเชื้อ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1662 เด็กชายนราวิชญ์  กันทะสอน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงนฤภร  คุณยศยิ่ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงนัชชา  ดอกจันทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงนันท์นภัส  พูนชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1666 เด็กชายนาราภัทร  โกวิทดำรง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1667 เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐรุ่งเรือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1668 เด็กชายบัญญวัต  อนันต์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1669 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิเคราะห์งาน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงปณาลี  จำปาทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1671 เด็กหญิงปณิตา  มะโนรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงปวริศา  ตาก๋องแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1673 เด็กชายปิยณัฐ  ธรรมชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1674 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชปันคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1675 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ตาเมืองมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงพฤษพร  เสนาะพรไพร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงพัชรหทัย  บุญพระรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงพิชญานิน  ศรีเทา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงพิชญาภัค  คำตุ้ย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1680 เด็กหญิงพิชญาภา  ขันหาเขตต์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1681 เด็กหญิงพิมผกา  ชุติิมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญรุ่ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงพิมพลอย  จันทน์แดง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1684 เด็กชายพีรพัฒน์  เตรียมอ้าย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงพีระดา  พัดเย็นชื่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงภควรรณ  ปัญญาเริง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1687 เด็กหญิงภัณฑิลา  กันทะเรือน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1688 เด็กชายภัทราวุธ  เตชะมโนกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1689 เด็กชายภาคภูมิ  จี๋เอ้ย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1690 เด็กชายภูมิศักดิ์  สุริยา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1691 เด็กชายภูริทัต  อิ่มใจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1692 เด็กหญิงลักษณารีย์  เขื่อนควบ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1693 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดวงศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1694 เด็กชายวรภิชาติ  มินประพาส โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1695 เด็กชายวาริศ  จันทร์ปิง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1696 เด็กชายวีรกานต์  จิตต์อารีย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงศรันย์พร  สิงห์แก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุญมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1699 เด็กชายศิรวิทย์  อ้วนเฝือ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ขันทะจักร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงศิวารยา  นันทะเรือน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงสไบทอง  ชัยแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1703 เด็กชายสิริพัลลภ  สิริผ่องใส โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1704 เด็กชายสุทธชัย  ส่องแสง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1705 เด็กหญิงสุทธดา  เขื่อนวัง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
1706 เด็กชายสุรภพ  ชมนิสัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงหัทยา  หนั่นตี่ยะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1708 เด็กชายอนุวัธ  ธัญใจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงอัฆฒ์ภิญญา  กันธิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
1710 เด็กชายอารีวัฒน์  สงสิริพันธุ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
1711 นายกันต์  กาญจนพิพัฒน์กุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กชายเกรียงกมล  ชายสัก โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กชายชัยนรินทร์  พิพัฒน์หฤทัยกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงชาลินี  สิทธพิสุทธ์กุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงญาณิมน  พ่อค้า โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เพรามธุรส โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กชายณัฐดนัย  กำธรกิตติกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 นางสาวธัญชนก  จิณานุกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุชม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงพัชร์อริญ  บุญพระรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงกชพร  ขาวน้อย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายกรกฤช  ชนะพยัคฆ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงกฤตยา  อุประวรรณา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายกวิณ  เกษทัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงกันตา  ขันธะชมภู โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายกิตติธัช  มาลังค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงกุลธิดา  สุขเสถียร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายโฆษิตานนท์  วสุธวัช โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คะปานา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายเซคิ  อะงูนิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงญภา  ชมภูรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงญาณิศา  พิชคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงณัฏชญา  บัวระวงศ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายณัฏฐภัทร  ขุนทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงณิชาภัทร  อ้วนเฝือ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงตะวันฉาย  สังข์ทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายธนกร  ฝ่ายกระโทก โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายธนัท  จักรฤทธิพงศ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงนัฐณภัทร  โปธิมอย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุปนันท์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงบุษรา  อภัยโรจน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายเบ็นแดนไทย  คอช โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายปฐวี  ทองแท้ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงปภัสสร  เกริกสกุลชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงปริยากร  จำปา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงปรียานา  สุทธิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงปัสกา  มหัทธนพรรค โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ลินลาจม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงปิยะรัตน์  เจตะวัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงพัตร์พิมล  ดวงบาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงพิม  อุสาหะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงพุฒิพิมล  ชุมชอบ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงฟ้าใส  ก้าววิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงภคพร  สิงห์คำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงภิญญ์ภัสสร์  ลดาพงษ์พัฒนา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายภูวิศ  เหล่าพาณิชพิทักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงภูษณิศา  สาธรรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงมนสิชา  ธรรมธาตุ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงเมธาพร  แสงคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายรพีพงศ์  ภาคนนท์กุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายรัชชานนท์  วันเพ็ญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงรินรดา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงวรัญญา  ขาวอิ่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงศศิกานต์  เปียงเจริญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงศิวพร  แสงมณี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายศิวัช  พุกพูลทรัพย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายสรวิชญ์  รัตนแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงสรัลชนาพร  ศรีเดช โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงสรัสจันทร์  เป้าพานิชย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงสุธีรา  อินทะชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายอัครวินท์  สุธาไพร โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงอัศเจรีย์  ศรีวิชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายกฤตภาส  ปัญญายิ่ง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงณัชชาพัชร์  สุภา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กชายธนกฤต  งามเหลือ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงนภัส  ขันตรี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงพลับพลา  ยั่งวจนะ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1779 เด็กชายภาณุพัฒน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงสิรินตา  แสงสร้อย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงอนิก้า  มาเรีย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
1782 เด็กชายกัญจน์  กันทาทรัพย์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทิพย์เนตร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงเคียวโกะ  คุงิมิยะ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงจิดาภา  ศิริคำน้อย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายณพธนณัฐ  เทวพงศ์พันธ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายณัขริน  สุมินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายณัฐชนน  เงินท๊อก โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กชายแทนคุณ  เชิดชูตระกูลทอง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายธนโชติ  งามเหลือ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายธนวัฒน์  สุขหุ่น โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายธรรศมงคล  ดงหงษ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงธัญชนก  โปธาคำ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงธีราภรณ์  ขันพา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายนนทนันท์  หินมาลัย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใหม่แก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายภูวิศ  วงศ์วรณ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงมิ่งกมล  วงศ์เขื่อนแก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายรัทธพงศ์  ชะเต โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายวัชรธร  สายกองคำ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงศุภิสรา  วีระ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงสัตยา  แก้วฟู โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายสุพศิน  สุรินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงอรภูรินภร์  วรพักตร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
1805 นายกมลนัทธ์  วิรัตน์เกษม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงกมลลักษณ์  รัตนสินพรศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายกฤตนันท์  ไชยลังกา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงกฤติธีรา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายกฤติน  จอมวิญญาณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายกฤติน  แสงอินทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายกษิดิศ  ประจงบัว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  วรรณคนาพล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 นางสาวกัญญารัตน์  กองใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กชายกันตภณ  ชัยเรือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงกัลยภัค  รักษ์ชูชีพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุตวิชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กชายกิตติวินท์  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงกุณชภัทร  สวัสดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายกุลพัฒน์  วชิรวาณิชกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงขวัญชนก  รวมสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงข้าวชวัญ  เกียรติอนันต์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงเขมิสรา  สมุทรประภูติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายคณาธิป  ธรรมบบัญชา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายคมคณิณ  มณีสายสุวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กชายคามิน  อินทนนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 นางสาวคีตพัช  ธรรมปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กชายจตุรภัทร  กันธมาลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงจิณณพัต  ก้าวสมบัติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กชายจิรภัทร์  กรุณา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายจิรวัฒน์  สนมวัฒนะวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงจิรัชยา  บุญไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายจิรากร  เกษประดิษฐ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงจิราพัชร  ฝั้นพรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงจีรณา  เมืองมูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงจีรพร  เมืองมูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงชฎาภัส  เรืองสังข์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงชนกนันท์  แสงรัตน์วัชรา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงชนกเนตร  ธรรมชัยเดชา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงชนกภัทร  กิจค้า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กชายชนกันต์  เพชรพลอยงาม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กชายชนะกันต์  แสงนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กชายชนะพล  งาเนียม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กชายชยกร  ไชยพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กชายชยุต  ระวังงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงชลรดา  สายน้ำตาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กชายชัชรวีร์  อุปยอด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงชัญญานุช  ปัญญาดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายชานน  สุรพงศพิสิทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงชาลิสา  พิทาคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายชาลี  ฉิมพลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงชิตาพัณณ์  สุวรรณมโนกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปันอ้อม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงซาร่า  ราโซล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงญาณภัทร  ไชยศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งเจริญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงญาณิศา  ขจัดสารพัดภัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงญาณิศา  ต๊ะวิชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กชายณชพล  พลเยี่ยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายณชพล  มาสกลาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายณฐนนท์  ลือวิฑูรเวชกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายณภัทร  เจริญกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายณภัทร  เจริญศิลป์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 นายณภัทร  เอื้องไพโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงณหทัย  อินทจักร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงณัชชา  เจริญชัยกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เคหะลูน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรวนหาญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดอารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ดีมั่น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายณัฐชนม์  ศิริวาท โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายณัฐนนท์  ไตรทิพย์ชาติสกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงณัฐนรี  จำปา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายณัฐพัชร์  สุรินทร์แก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์ต๊ะอินทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงณัฐศรันย์  สีตะวัน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1878 นายณัฐสิทธิ์  อินต๊ะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงณัฐิศา  สุกสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายณัทกร  สุขจีระเดช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงณิชกานต์  แสงเทพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงด้ายทอง  รัตนปรประทีป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  วิจิตรเนตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายเตชินท์  วาทบัณฑิตกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายทรอย วินน์  ฮอร์ตัน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงทักษพร  ใจปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายแทนบุุญ  ยลละออ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กชายธนกฤต  แก้วจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กชายธนบดี  ตั้งศิริคมขำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่คง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กชายธนภัทร  เจียรนัยกุลวานิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กชายธนวัฒน์  เย็นฉ่ำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายธนะวิทย์  เนตรธานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายธนัช  สุรวิชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายธนากร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายธรธร  เธียรพรานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1898 นายธัญกร  ยันตรศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 นางสาวธัญจิรา  พาณิชย์กิจสกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงธัญชนก  ขัดแสนจักร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงธัญธิพัช  บุญธีรารักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โนนทิง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายธีรดนย์  มนัสวิยางกูร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายธีร์ธวัช  ส่องเมืองสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายธีรพัฒน์  อินตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงนครินทร์  สิริคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 นายนนทพัทธ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กชายนนทภัทร  ไชยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายนพรรษ  ครองบารมี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงนภัสรพี  ชัยวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กชายนรภัทร  จินดาสุ่น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายนริฐ  นิจพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงนลิน  ชิตาพนารักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงนัทธมน  เอี่ยมศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงนาตาลี  โคเฮน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายนิปุณ  เพลินชัยวาณิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงบัณฑิตา  แดงขาวเขียว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงบุญสิตา  แซ่โกย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงบุรัสกร  ทองมี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงบุษบากร  วีระตุมมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กชายเบญจมินทร์  คำแสน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กชายปกาวีเพชร  กาวีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายปฎังกร  นราพินิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายปณิธาน  คำเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กหญิงปพิชญา  ใจปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กชายปภังกรณ์  ตุงคนาคร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงปภาดา  แก่นอาสา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายประวิทย์  พงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายปราชญา  โตปินใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายปราชญ์  โสมวิภาต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายปริญวัฒน์  วงศ์หิรัญธริณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงปวริศา  บูรณพันธุ์ศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงปวริศา  ปั้นศรีนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กชายปวเรศ  จงจิรัฐิติกาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงปวีณ์นาริน  เจียรนิลกุลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายปองพล  นวมครุฑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายปัญญากร  ฤกษ์เกษม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงปารมี  พินสมพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายปิยพัชร์  ปิยธโนภาส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายปิยังกูร  ตรังวัชรกูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  วังทองคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กชายปุญญพัฒน์  ประยูรพฤฒามร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงปุญญิศา  พุ่มเจริญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงปุญนารา  วัชรพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กชายปุณณภพ  จูงใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงเปรมิกา  เบี้ยวบรรจง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายเปศล  พงศ์ศิริศาสาตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กชายพงศกร  จันทร์จริง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กชายพชร  พฤฒิยานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กชายพชรพล  กันทะวรรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายพรณภัทร  พงษ์กลาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงพรลภัส  อินทร์ฐานะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กชายพรวนัช  บุกเขียว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กหญิงพลอยชมพู  พึ่งสุนทรศิริมาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กชายพสิษฐ์  สมเครือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงพัชรสุดา  ถาเกิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายพัทธดนย์  เซียนฮะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริวรกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงพัทธปวีณ์  ระพิพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กชายพัสกร  เพชรรักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงพิชญากร  ฤทธิ์รัตนไตรกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1962 นายพิชญุตม์  สุหฤทยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงพิตรานรี  วงค์วิราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ทองพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ไพบูลย์ทรัพย์สิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงพิมพ์พระนาง  พรหมเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทิศเมือง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงพิมสิริ  กองคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายพีรพัฒน์  อรุณพันธ์ุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงพีรยาเพ็ญ  ศิริภาณุพงศา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงเพ็ชรชมพู  ไชยนิตย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงเพชรรัตน์  พรธัญประสิทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงแพรวภัทร  ศักดิ์เศรณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายไพรพันธ์  แสงสว่าง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงฟ้าใส  พรหมเศรณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายภคิน  เครือคำอ้าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กชายภพกฤต  อิ่มสงวน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงภัคจิรา  อูปแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กชายภัทรพล  บัวล้อม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ไชยซาววงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กชายภัทรวรรธน์  กิจศักดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กชายภาคิน  ยิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กชายภาคิน  วงค์จันตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กชายภาคิน  โพธิจรรยากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงภานิชา  สาสกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กชายภาฤทธิ์  อรุณมานะกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กชายภาวิศ  หลวงธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงภิญปภัสร์  นนทพัฒน์โอภาส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทนะวัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 นายภูรินทร์  เจริญกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1991 นายภูริภัทร  กตัญญูกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายภูริภัทร  การะหงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงภูษณิศา  จารุพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงมาลีวลิน  สีเสือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กชายยศพัทธ์  จันทร์ตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กหญิงยศวลัญช์  ปิยศทิพย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กชายรชต  เย็นกล่ำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงรฐิฌา  แสนสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กชายรักไทย  วังสุนทร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กชายรัชชานนท์  ชะวะศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กชายรัชต์  เรืองเดชอนันต์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ไชยชนะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงรัฐนันท์  ประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงลลนา  อินทจักร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงลลิตภัทร  ไชยเจริญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงลิลลี่  พราโซล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กชายวชิรวิชญ์  เงินตวง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กชายวชิรวิทย์  วังพฤกษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงวรัชญา  สุภาษี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงวรันธร  มนุษย์พันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กชายวิชญ์พล  จุลปานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายวิชญะ  จันต๊ะมณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 นางสาววิรกานต์  เวศยพิรุฬห์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงวิรัลณัฐ  คอวนิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงวิวิทนันท์  วุ่นหนู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2016 นางสาววิสสุตา  จุฑาเกตุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กชายศรัณย์กร  ณ ลำปาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงศรินยา  ศรีทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กชายศรุต  เผ่าเต็ม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงศศิกมล  ใสนวน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงศศิปภา  แสนคำปา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กชายศักดิธัช  เรืองสังข์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กชายศักรพงศ์  งามประสิทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กชายศุภชาติ  ป่าไร่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กชายศุภณัฐ  กันไชยสัก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีไพโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กชายเศรษฐพล  เหลืองเพ็ชรงาม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงสกุลลักษณ์  ตาลลักษณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กชายสรวิชญ์  เฉลิมพลประภา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงสโรชา  ใจสุนทร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงสวิตตา  ตั้งศิริสัมฤทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กหญิงสาริษฐา  ชัยวรรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กชายสิปปกร  ภู่ทวี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2034 นางสาวสิริกร  กิจเสาวภาคย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายสิริเทพ  พุกอิ่ม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงสิริรัตน์  เลิศผดุงสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงสิริวิมล  นันท์ธนะวานิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กชายสุนทรวัฒน์  อภิเกษม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงสุนิสา  ประดิษฐกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กชายสุปัญญ์  ปัญญาโกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงสุภาภรณ์  วังพฤกษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กชายสุระวิชญ์  สมานรัตนเสถียร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กชายสุวพงศ์ภัค  สันติวรานุรักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กหญิงไหมแพรวา  กาวิแหง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงอชิรญา  สันติวัฒนากรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กชายอนุวัฒน์  เกศภายุรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2047 นางสาวอภิชญา  อินเขียวสาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กชายอภิภูริ์  เตชะวิจิตรชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กชายอภิวิชญ์  กรกาญจนารักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กชายอมร  พันธุรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงอรจิรา  ศรีนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงอรอร  เธียรพรานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กชายอรุณสวัสดิ์  วิภามณีโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงอักษราภัค  สุวรรณชีพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงอาริษา  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงเอมิกา  วรรณประทีป โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กชายกฤตติกุล  สมแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
2058 เด็กหญิงกฤตพร  ไชยลังกา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
2059 เด็กชายกัญจน์  ชูวุฒยากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
2060 เด็กชายคุณภัทร  แวงวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
2061 เด็กหญิงฐานนันท์  วาณิชย์เลิศธนาสาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
2062 เด็กชายฐิติพันธ์  ลีลาอุมวรกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
2063 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ประดิษฐ์สุวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
2064 เด็กหญิงณธิดา  สักแกแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
2065 เด็กชายณัชภัค  คนใจซื่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
2066 เด็กชายธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
2067 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ไชยพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
2068 เด็กหญิงปภาดา  ปฐมเนติกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
2069 เด็กหญิงปภาวรินท์  สมฤทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
2070 เด็กชายปรานต์  อิ่นคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
2071 เด็กชายปัณณทัต  ตันเรืองพร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
2072 เด็กหญิงปิยมน  นวลใส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
2073 เด็กชายพรภวิษย์  ธนกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
2074 เด็กหญิงพัชรพร  แย้มกลีบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
2075 เด็กหญิงพัชริดา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
2076 เด็กหญิงพิงค์นรารัตน์  ขัดผาบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
2077 เด็กหญิงพิชญธิดา  วิลัยพรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
2078 เด็กชายมนัสนันท์  ว่องเกียรติถาวร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
2079 เด็กชายยศภัทร  ประพฤติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
2080 เด็กชายรณกร  ระวังงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
2081 เด็กชายรณิศร  แสนหลวง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
2082 เด็กชายวริทธิ์ธร  รัฐผไท โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 คณิตประถม
2083 เด็กชายศรุต  ลี้จันทรากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 คณิตประถม
2084 เด็กชายศุภกร  ประไพพิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
2085 เด็กหญิงสุภานัน  วาณิชย์เลิศธนาสาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 คณิตประถม
2086 เด็กหญิงกวิสรา  ผลดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงกัลยกร  วรรณเสถียร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สิงคราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
2089 เด็กชายจิรทีปต์  ทรัพย์เสนาะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงชลิตา  ทองงามแท้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงณัฏฐ์สกุล  ทวีโรจน์ศนากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงทักษอร  ยั่งยืน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงนภัส  โรจน์รัตน์สิริกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
2095 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุปเส็น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงปภาวี  อนันตศานต์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงปรียาภัทร  พรมบุญชู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงปัณณธร  สารชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงปารณีย์  ทูลคำเตย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
2100 เด็กชายปุญยวัจน์  ใจวงค์ยะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงไปรยา  นามวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
2102 เด็กชายพัชรวัฒน์  ศิริพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
2103 เด็กหญิงพัชริญา  ขอดแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงพิชาพา  ขัดผาบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
2105 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิชัยโอภาส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  กาวิแหง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
2107 เด็กชายเพชรแท้  คุณดิลกกิตติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
2108 เด็กชายรชิตะ  จันทะมงคล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
2109 เด็กหญิงวรัชยา  กลิ่นเจริญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
2110 เด็กหญิงวรัทยา  บุญจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
2111 เด็กหญิงศศิภา  กาญจนากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
2112 เด็กชายศุภกริชชฐ์  ปัญญแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
2113 เด็กชายสติ  โชคอนันต์นิมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
2114 เด็กหญิงสุธินี  กาญจนากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.4 วิทย์ประถม
2115 เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา  เลอศิลป์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
2116 เด็กหญิงสุภัสสรา  คำแสน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
2117 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุภาวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.6 วิทย์ประถม
2118 เด็กหญิงอันนา  ลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ป.5 วิทย์ประถม
2119 เด็กหญิงกอบุญ  ศรียาภัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2120 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เมธีธนากุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2121 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ตันเรืองพร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2122 เด็กหญิงปาณิสรา  นามมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
2123 เด็กหญิงอณุภา  พิภพภิญโญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
2124 เด็กหญิงกวินนาถ  พงษ์เมษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กหญิงกาณต์ธิดา  พิชญาวงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กหญิงจินต์จุฑา  มะลิ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กหญิงเจกิตาน์  ขุนหอคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ติคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กหญิงชนาภัทร  อินทรอักษร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กหญิงญาณิศา  คำภิระวงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2131 เด็กหญิงณัฐกมล  วิลัยศร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กหญิงณัฐชยา  ปาลี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กหญิงณิชากร  รัตตนิทัศน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กหญิงธมนต์รัตน์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญพันธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงค์เมือง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2137 เด็กหญิงนวฤชา  จิระเอกภพ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กหญิงพลอยรัตนา  วงศ์ธีระธรรม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2139 เด็กหญิงพิมพกานต์  เอกจิตร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2141 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ด้วงเขียว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กหญิงพิราวรรณ  ปิ่นสว่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กหญิงภัทรสิริ  เพียรมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กหญิงวิสสุตา  มูลตุ่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2145 เด็กหญิงศิวนาถ  ทัพหมี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2146 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กาญจนวีระ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กหญิงสิรินยา  พาร์แฮม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กหญิงเหมือนพี่  ธิสิงห์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กหญิงอตินุช  ทวีชาติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2150 เด็กหญิงอนุธิดา  กาวิล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2151 เด็กหญิงอาซียะห์  เทพสิงห์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
2152 เด็กหญิงกชพรรณ  น้อยตั้ง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2153 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วัฒนายุทธ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2154 เด็กหญิงธันย์ชนก  คันธวิวรณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2155 เด็กหญิงพรพรหมขวัญ  จันทร์หอม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
2156 เด็กหญิงพัทธนันทร์  จันทร์หอม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2157 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  นกน้อย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2158 เด็กหญิงรัญชิฎา  ปาละวิชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
2159 เด็กชายกฤตภาส  สุคำปัน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2160 เด็กชายกฤติน  ใจนวล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2161 เด็กชายกวิน  วัฒนสิทธิกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2162 เด็กหญิงกษิรา  เจริญศักดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2163 เด็กชายกัญจน์  ธิติมุทา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2164 เด็กหญิงกันตา  เรืองด้วยธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2165 เด็กชายกัมลาส  พจน์ศิรินนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2166 เด็กหญิงกานต์ชนิต  ไชยมงคล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2167 เด็กชายกุลวัช  เคลื่อนเพชร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2168 เด็กหญิงจิณณ์ณิศา  ศรีสัจจะเลิศวาจา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2169 เด็กหญิงจินณห์ญาดา  เล็กสกุลกมลศิริ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2170 เด็กชายจิรณัฏฐ์  กองศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2171 เด็กหญิงชนาภัทร  แป้นไทย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2172 เด็กหญิงชนิสร  สิริธนากร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2173 เด็กหญิงฐิภากาญจน์  แสงแก้วมงคลกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2174 เด็กหญิงณฐนน  ธรรมรักษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2175 เด็กชายตรอง  สังข์สมบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2176 เด็กชายธนกร  ไชยยศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2177 เด็กชายธนพล  พรหมทอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2178 เด็กชายธนพัฒน์  ชัยแก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2179 เด็กหญิงธนสมร  ชัยวรรณะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2180 เด็กหญิงธันยาภรณ์  วุฒิคุณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2181 เด็กหญิงธารน้ำ  นพรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2182 เด็กหญิงธิฌา  สายคำปัน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2183 เด็กชายธีธัช  จันทร์สะอาด โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2184 เด็กชายธีร์ภาวินท์  บุราณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2185 เด็กหญิงธีวรา  ธีรกิตติกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2186 เด็กชายนพณัฐ  ขันทะสา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2187 เด็กหญิงนภัฐษภรณ์  สิกขะสุขุมพัฒน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2188 เด็กชายนภัทร  วัชระศักดิ์ศิลป์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2189 เด็กชายนันทรัตน์  พงศ์ศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2190 เด็กชายบรรณวิชญ์  หีตชนะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2191 เด็กชายปัญจธิษณ์  จันทร์ต๊ะฝั้น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2192 เด็กชายพชร  เจริญธีรบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2193 เด็กชายพชรคุณ  ฟูแสง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2194 เด็กหญิงพริษฐ์  สายวิจิตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2195 เด็กชายพิชชาทร  ศิระมานะกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2196 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุพิทยาพร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2197 เด็กชายภูมิระพี  เตียวสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2198 เด็กชายภูริณัฐ  พิพัฒนเสริญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2199 เด็กหญิงมิยูกิ  วากิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2200 เด็กหญิงเมธาพร  พรมโนภาศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2201 เด็กชายเมย์ภาวินท์  บุราณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2202 เด็กชายยุทธภูมิ  อุทัยยศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2203 เด็กหญิงรักต์กันท์  ลิ้นทองคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2204 เด็กหญิงรัฏรวินันท์  วิเลิศสัก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2205 เด็กชายราชพฤกษ์  กาบคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2206 เด็กหญิงลภัสรดา  ทองคำฟู โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 คณิตประถม
2207 เด็กหญิงวรรณ์ภัสสร  เกตตะพันธุ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2208 เด็กหญิงวรินทร์  ว่องรัตนะไพศาล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2209 เด็กชายศักรนันทน์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2210 เด็กชายศิริพงษ์  ชุมวิริยะสุขกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2211 เด็กชายสิรชัย  ส่งประเสริฐ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2212 เด็กหญิงสุปราณี  จำติ๊บ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2213 เด็กหญิงสุพิชชา  โชติรสนิรมิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2214 เด็กหญิงสุวภัทร  เล็กสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2215 เด็กชายอภิภู  รักจักร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2216 เด็กหญิงอริสรา  นาครัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2217 เด็กชายอัศวิน  พลวิเศษโภคิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 คณิตประถม
2218 เด็กหญิงอินทิรา  พลวิเศษโภคิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2219 เด็กหญิงแอนนาเบล ชนากานต์  บอนด์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 คณิตประถม
2220 เด็กหญิงกรรวี  วันดี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2221 เด็กชายกัณฑ์  จันทร์สะอาด โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2222 เด็กหญิงกิรติกา  พรหมมา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2223 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  จิวะสันติการ นิติภักดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2224 เด็กหญิงชลนิกานต์  เจริญสูงเนิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2225 เด็กหญิงซื้อหธิง  อึ้ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2226 เด็กชายณภัทร  อยู่ในธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2227 เด็กหญิงณัทธนารีท์  สิริมังครารัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.3 คณิต ม.ต้น
2228 เด็กหญิงณิชกานต์  คำใจเที่ยง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2229 เด็กชายธนกฤต  คุณยศยิ่ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2230 เด็กชายธนพัฒน์  เอี่ยมประมูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2231 เด็กหญิงธรนัส  อาทิตย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2232 เด็กหญิงธัญญณัฐ  คำเรืองฤทธิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2233 เด็กชายนิธิกร  หลิว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2234 เด็กหญิงบุษราคัม  เพชรนิล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2235 เด็กชายปราชญ์ธนบดี  คนไว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2236 เด็กหญิงปราณา  พานารถ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2237 เด็กหญิงปริณดา  ทองสันติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2238 เด็กชายปรินทร์  ด้วงสุวรรณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2239 เด็กชายพงศกร  จักขุกุศล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2240 เด็กหญิงพรนภัส  เผ่าหอม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2241 เด็กหญิงพรนภัส  เหล่าหอม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2242 เด็กหญิงพลอย  ปัญญาคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2243 เด็กชายพลีน  สมจิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2244 เด็กหญิงพอใจ  รางศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2245 เด็กหญิงพัชรพร  นิมานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2246 เด็กชายพิภัช  อิสระไพโรจน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2247 เด็กชายภูมิมาลา  มูลสระดู่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2248 เด็กหญิงโยษิตา  เตียวสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2249 เด็กหญิงรมน  ทุมวงษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2250 เด็กหญิงรวินท์  ว่องรัตนไพศาล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2251 เด็กชายรัตนพัฒน์  ตะแสนเทพ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2252 เด็กชายศุภณัฐ  เดชเจริญศิริกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2253 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์จงจิตต์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2254 เด็กหญิงสร้อยทิพย์  จันตา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2255 เด็กหญิงสสาริณิ  วงศ์วิชิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2256 เด็กชายสิทธิศักดิ์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2257 เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมอักษร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2258 เด็กหญิงอธิชา  ดิษฐฮวด โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2259 เด็กชายอธิษฐ์  เทียนชัยศิริกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2260 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เมลลิ่ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.1 คณิต ม.ต้น
2261 เด็กหญิงเอมิลี่  รุดเบิร์ก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2262 เด็กชายฮารุกิ  โทคูฮารา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ม.2 คณิต ม.ต้น
2263 เด็กหญิงกชณิช  สีหานาถ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2264 เด็กหญิงกชพร  จิตตวิสุทธิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2265 เด็กชายกนกกาญจน์  กันทาธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2266 เด็กหญิงกมลชนก  โชคพิงพิทักษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2267 เด็กชายกรกมล  อมรทัตพงษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2268 เด็กชายกฤติธี  แซ่ด่าน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2269 เด็กชายกฤษิกร  ดำรงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2270 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คีรีต๊ะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2271 เด็กหญิงขวัญฤทัย  นุตุ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2272 เด็กหญิงจิดาภา  จุฑากรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2273 เด็กหญิงจีรชญา  ไชยสุ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2274 เด็กหญิงจีเร  ยุน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2275 เด็กหญิงชนกพร  เพิ่มพูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2276 เด็กหญิงชนัญญา  เจริญสูงเนิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2277 เด็กชายชยุต  โอวาทสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2278 เด็กชายชยุตพงค์  พงศ์ศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2279 เด็กชายเฌกานต์ธี  บูรณอารีพงษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2280 เด็กชายญาณกร  ภัทรอนันตนพ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2281 เด็กหญิงญาณิน  จงสุวรรณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2282 เด็กหญิงฐิติกานต์  รักวงษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2283 เด็กหญิงณฐอร  ตินะขัตย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2284 เด็กหญิงณัฎฐ์ธีดา  โรจนประจักษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2285 เด็กหญิงณัฐกมล  ใจสม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2286 เด็กหญิงณัฐชัชชญา  วงษ์แก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2287 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  สิริภคพันธ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2288 เด็กหญิงณิชชา  ลิมาจิรากร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2289 เด็กหญิงณิชากร  อินทรประดิษฐ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2290 เด็กหญิงณิชารีย์  มีราจง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2291 เด็กหญิงดารินทรา  แก้วมา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2292 เด็กชายธนกร  กวีกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2293 เด็กชายธนัท  น่วมอนงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2294 เด็กหญิงธศมนต์  มหากนก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2295 เด็กหญิงธันวาพร  วนาสันต์ไพรเขียว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2296 เด็กหญิงนภิสรา  กลิ่นขจร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2297 เด็กหญิงนันทภัค  สีแดง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2298 เด็กชายนันทัชพร  จุลมุสิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2299 เด็กชายน้ำฟ้า  ม้าลำพอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2300 เด็กหญิงนิจจารีย์  เลิศมัลลิกาพร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2301 เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  วิริยะประสิทธิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2302 เด็กหญิงปพิชญา  ธนเรืองสุวรรณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2303 เด็กหญิงปราชญา  เทพา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2304 เด็กหญิงปัญญาพร  ชัยภิบาล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2305 เด็กหญิงพรอาภา  วงศ์พานิช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2306 เด็กหญิงพอใจ  เปี่ยมอนันต์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2307 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาญมานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2308 เด็กหญิงพิชน์สินี  ณ ลำปาง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2309 เด็กชายพิชยะ  ยาศิรินทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2310 เด็กหญิงพิมพ์นารา  มูลสระดู่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2311 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อุตรพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2312 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ไชยะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2313 เด็กชายพิศิษฏ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2314 เด็กหญิงพีรชา  คงถาวร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2315 เด็กหญิงพุทธรักษา  ดอกไม้ไฟ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2316 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2317 เด็กชายภพ  นพรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2318 เด็กหญิงภัณฑิลา  แสงเพ็ชร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2319 เด็กหญิงภัทรวดี  เคลื่อนทอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2320 เด็กชายภาคิน  คุณยศยิ่ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2321 เด็กชายภาณุพงศ์  อาจวิจิตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2322 เด็กชายภาณุภัสส์  สินสุคนธ์กุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2323 เด็กหญิงภูริชญา  อิสระพงศ์พันธ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2324 เด็กหญิงมัทธิตา  ต๊ะอุ่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2325 เด็กหญิงรัตนพร  ศรีเสน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.5 วิทย์ประถม
2326 เด็กชายวงศพัทธ์  วิชา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
2327 เด็กหญิงวรรณนิศา  วงศ์คำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
2328 เด็กชายศตทัศน์  ทองเชื้อ โรงเรียนวารีเชียงใหม