รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพิชชา  กาวิโล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีหลาย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายจิรทิปต์  จันต๊ะคาด โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายเตชภณ  ไชยพล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงทวีสิน  กันทะเขียว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายธนธรณ์  จะดอม โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนพัฒน์  บุณยเกษมโรจน์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธันยกานต์  ยะวงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธิดารัตน์  หนักการ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธีรวัฒน์  พุทธเนตร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายนันทิวัฒน์  ถุงปัญญา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนิสารัตน์  ยะตั๋น โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายบุญญพัฒน์  จุมปู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงบุญญิสา  ฟูแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายปกป้อง  ติ๊บประใจ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปภาวรินท์  ขันขยัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายปรเมศร์  อุทธิยา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปวริศา  พุทธทองศรี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปัญชิกา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายปุญญพัฒน์  เงินแท้ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพณิชญา  เตียนต๊ะนันท์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงหรา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยมงคล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายวรเมธ  ดวงเนตร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศศิภา  บุตรดี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  โวทาน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสิรินทร์พิทย์  มีตัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงหทัยชนก  ทิพย์รงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอักษราภัค  รู้ทำนอง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายเอกอารินทร์  ตั้งธนกุลภักดี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
31 นายกปิตัน  แก้ววงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจิณัฐชญาภรณ์  อาทรประชาชิต โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงณิชากร  วงศ์สมบัติ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงทัศวรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงนลินทิพย์  แซ่ฟ่ง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงบุณยานุชพสิษฐ์  คำแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์แก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สุรินทรามนต์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงภัทรวดี  คำแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงศศิภา  อาทรประชาชิต โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายเศรษฐพงศ์  กันทับ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงสุทิชา  สาระวรรณ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงสุวนันท์  จันทาพูน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอมรรัตน์  กลขุนทด โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกชวรรณ  กาบกรณ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกนกพิชญ์  อาทรประชาชิต โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกัญฤทัย  เถาว์ทอง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายกันทรากร  วรรณศร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงแก้วเก้าเจียรไน  เมฆแสน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงเขมจิตตา  ตุ้ยสาร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประมวลการ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงชญาภา  รักนา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายชนรรทน์  เจ็นป่า โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงช่อขวัญ  ทากันท์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชาลิสา  ณ น่าน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชาลิสา  หมายรอกลาง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัชชานันท์  สายศรี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันทร์แก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำดี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัฐภัสสร  นักกล้า โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณิภาภรณ์  ปินใจ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงธมลวรรณ  เภารัตน์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธัชพัทธิ์  คำต๊ะ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธานภา  จันนิยม โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนนทพร  ศรีกันไชย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนวียา  วัฒนาพร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยเลิศนุกิจ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายนันทวิชช์  บุญเมือง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายนันทิพัฒน์  เสียงเพราะ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนิชาภา  คำชู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายนิติธร  ผลมาก โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงเบญญทิพย์  กิจเจริญฟุ้ง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงเบญญาภา  ยานะฝั้น โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพลอยลดา  กันหล้า โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายพสธร  ใจแปง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพัณณิตา  มโนวงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพิชญา  แก้วคงธรรม โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายพีรวิชญ์  วรรณสอน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภณิตา  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายภัควุฒินันท์  เมืองแก่น โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มาปะโท โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภาณุเดช  ทริยะ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายภูกาญจ์  โพสุการ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายภูธิป  ธรรมขัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายยศสรัล  พุทธลา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายรัฐพงษ์  ศรีกันชัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงวรัญญา  ใจอินทร์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงวรัทยา  ทะปัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงวิมลสิริ  ไทยบุญร์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายศุภวิชญ์  วิไลพร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายสุภนัย  เพชรใจศักดิ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุริยาพร  ตั้งกิจวุฒิกุล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอชิรญา  วิเศษ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอรรถกร  มีเขียว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเกศแก้ว  สุภากุล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงฉัตรวราภรณ์  จันทวงค์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายเฉลิมพงศ์  ลือตาล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชนม์ชนก  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงช่อลัดดา  คำงาม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ถาติ๊บ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วัชรภัทรกูล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายณัฐพัชร  มะธะนิน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายธัชชนันท์  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐ์อนันต์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพนิตสุภา  ตาแปง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายพัชรพล  ธิทะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงสุข โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงมนรดา  ดวงสุข โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายยศกร  เวียงสิมมา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวราภรณ์  รักษาศิล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายวิทยา  นาเกี้ยว โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายวิศวกร  มาสีแก้ว โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายวิษณุพงษ์  เป่งป่า โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  สาธุการ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสุพทิพพ์กาจ  หิรันยา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอรวรรณ  ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงเกศรินทร์  เทศโล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิราพร  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงฑิกิชา  ปินคำ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณิชาภัทร  อุตมะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธีรภัทร  เพียงต่อ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายนนทพัฏน์  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายนพเก้า  จองแสง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายนภัทพงษ์  สะหะบุรี โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายนวพัตร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายบุญพิทักษ์  อัครเสถียรพงศ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปฏิภาณ  งามแดง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายปฐมพงศ์  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงแพรวา  ก้อนราช โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงเมษณีย์  คำเรือง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงยุพารัตน์  อุดยานะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวิชญาพร  สมชะนะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายอธิปพันธ์  อุปทน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายอพัทธดนย์  ต๋าคำ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอิสยาห์  ปัญญาแหลม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกันตาภา  ชัยมานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกานต์ชนิต  สังข์เกษม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกานธิญา  วันน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายชัชวรินทร์  ธีระธนินท์ฉัตร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงชิชญาภรณ์  ใจเฝือ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงญาดารัตน์  ทามงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณพิชญา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงณัฐนรี  ปาละบุญมา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายธนภัทร  สนิทดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายธวัชชัย  จินะราช โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายนำชัย  มานะสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายนิธิศ  วงค์โค้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายนิวัฒน์  รอดเกิด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงปารณีย์  ทายะนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จัดรส โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายพัสกร  ปัญญาสุ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงภัทรดา  ยาละ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงภัทรมน  ช่างปัด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายภานุพงษ์  อินพิรุด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงยุวธิดา  สุทธิเสน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงวทันยา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายวัชรพล  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายศศิสุกิจจ์  วงค์เสือ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงกุลสินี  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  เชาวยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  เชาวยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชญานิศ  ทัศนัยนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชัญญานุช  ลายเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงญาดา  ธิวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธนาภา  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธรรพ์นรธีร์  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปุญยวัจน์  อำนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงเปมิกา  สุทธิวนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพัณณิตา  แผ่นใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพาณิภัค  ชูพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพีรวัส  ภักดียนต์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภัทราภรณ์  นิมคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภิญญาภัทร  ปานพินิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวัฒนารี  นุเมฆ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวิรินยา  ศรีกุลณะ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายอัตถนิรัต  แปงใจดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกฤตภาส  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงเกษกนก  มีบุญ โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายเกียรติกล้า  จันต๊ะคาด โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายจันทรวิทย์  ลิ้มเจริญ โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายจิรสรณ์  ศรีพรม โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายธนภูมิ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงเบญจพร  วิริยวณิชชากร โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เกียรติมีแสง โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายรพินทร์ไพร  ติยะธะ โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายราเมศวร์  แซ่ซ้ง โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสุภาพร  นรชาติวศิน โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอรจิรา  วงศ์ปินตา โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายอัษฎายุธ  มูลเพชร โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงทินประภา  กรรณิกา โรงเรียนลูกรักเชียงของ ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงบัณพร  จันระวัง โรงเรียนลูกรักเชียงของ ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  สุทธิวนาสกุล โรงเรียนลูกรักเชียงของ ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงสุชาวดี  คำแสน โรงเรียนลูกรักเชียงของ ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงสุรินทรา  สิงห์ทอง โรงเรียนลูกรักเชียงของ ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอรนิดา  มาลัยพิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวอวัศยา  วิงวอน โรงเรียนลูกรักเชียงของ ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปกปิงเมือง โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชนนัช  ติ๊บขัน โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชนิกานต์  บุกบุญ โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชัญญานุช  ธนอัศวนนท์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยศรี โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัชณิชา  วงค์ชัย โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณัฐชนนท์  เหล็กเจ็ก โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ไชยกัน โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงเทศกาล  สุคำฟอง โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธีรวัฒน์  กุมกัน โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนิธิพร  ยาวิเริง โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  วงค์ชัย โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภูริพัฒน์  ธิอ้าย โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เลาหตีรานนท์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงรมย์ธีรา  หมื่นลาง โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวิลาสินี  วงค์ชัย โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสิริกร  ขันติญา โรงเรียนลูกรักเชียงของ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกานต์วิชญา  ปันแก้ว โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกนกรดา  ผาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายก้องภพ  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายชยกร  บุญเหมือน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งจิตร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตัน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายทินภัทร  แย้มคำ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงนาโอมิ  เงินท๊อก โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงปวิณ์พร  ดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพรินพร  การบุญ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงพิมพ์อร  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงภคพร  บุญทา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายภานุวิชญ์  ไชยบุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงมนจิรา  จันทา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายรชต  ยานะธรรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงเวรุวรรณ  หลวงวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายศินครินทร์  วิภพภัทร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายสรวิชญ์  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายสราวุฒิ  ไชยราช โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงสุฌาฬิณี  แสงคำลือ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงอนัญญา  เรือนสา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงอภัชญา  ช่างจัด โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงไอริสสา  อ่างลี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายกรกฏ  ประดู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกริยา  นวลมาก โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธิใจ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายฉัตรดนัย  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชญานิน  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชลธิดา  ทาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชาลิสา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายชินพัฒน์  ขุนเจริญ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงฐิติวรดา  วะลัยสุข โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายฐิติศักดิ์  ลุ่มนอก โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัชฐปกรณ์  ก่อเกิด โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐดนัย  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณัฐภัทร  สมนะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณัฐวัตร  ติ๊บพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงดารินทร์  ไชยบุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนงนภัส  เสาร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนันธิญา  วันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปภาดา  วงศ์สรรคกร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปริญาภัทร  คิดรักเมือง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปวีณ์นุช  อินทร์ประยงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปัญญารัฐ  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงผกามาส  ใบลี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายพนธกร  คำปันแปง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพิชญ์พิรุฬห์  อิ่นใจ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพิชญา  อ่องคำ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพิณสุดา  การีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภัททิรา  ดวงสุภา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงมนัสนันท์  ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงรสธร  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายรัชชานนท์  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  กันทา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดีน้อย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวรัชยา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวรินทิพย์  ซิ้นซ่วย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เลิศวัฒนาสกุล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุพิชชา  สุนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอัยลดา  คำฟู โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกรกฏษณ์  เขียวปัญญา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชิดชีวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายกิตติภพ  ณ น่าน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายกีรติ  แก้วจำปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายกุลพัทธ์  สนธิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงขวัญเกล้า  กนกสิงห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายคมกริช  กองกาย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงจันทัปปภา  อรชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายจิณณวัตร  สุบิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายจิรณัฐ  ใจปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายชยันต์  ผดุงภักตร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงชลากร  ศรีวิลัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงชลิตา  ป้องโล่ห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายชัยพัทธ์  จินณรักษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงชินานา  แปงกล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคำจักร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายฐิติภูุมิ  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงฐิติมา  เขื่อนศิริ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงฐิติวรดา  โนคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายณรงค์พล  จันทร์ทูรย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงณัจฉรียา  สุวรรณขัดศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายณัฎฐกิตต์  ศรีอำคา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายณัฏฐกรณ์  คำปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายณัฐกฤต  ท้ายนาวา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายณัฐกฤศณ์  บุญนิล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิบสองปันนา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายณัฐนนท์  กองอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายณัฐนันท์  แก้วกาวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงณัฐภาพรรณ์  ใจยอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายดุษฎี  สุขมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายทิวาวัชร์  เรืองศักดิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายธนภัทร  ประกาสิทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วปันนา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายธนินโชตน์  วัชรไชยโรจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายธีรเมธ  สุทธศิลป์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายนริศวร์  วิจิตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายนฤสรณ์  แก้วนิล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงนลินี  ลือชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนันทิชา  แก้วมหานิล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายนิติ  ลือชา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวบาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงปนัสยา  แก้วกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงปภัชญา  บุญยรัตน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงประพิชญา  ขัดผัด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์  เพียรชนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายพณิชพล  วุฒินุช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายพลวัต  พัววงศ์ตระกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงพิชชานันท์  การินทา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิทธิวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงพิชญาภา  โชติศิวะโยธิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายพีรดนย์  โชติกะจิรัฏฐ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายพีรพล  ศรีกัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายพีรพัฒน์  อุดกันทะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงพุทธรักษร  ธนู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายภคนันท์  ณ น่าน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายภชฏ  กิจถาวรวุฒิกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายภัทรกร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงภัทรนันท์  อินต๊ะวิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงภัทรพร  รัฐธรรมมุนี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายภัทรพล  คำราช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายภูรินทร์  ศรีอินทยุทธ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายภูวดล  เรือนกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  เทพคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายระพีพัฒน์  ศิริรักษ์ขจร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงรัชนีกร  ประวัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วบุญเถิง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายรัตนากร  ธิการาช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงลานนา  พุทธเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายวชิรสิริ  การบุญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงวรัญญา  สมยอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงศศิธร  กาน้อย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายศินที  ศุภพิภัทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงศิริพัชรา  โอบอ้อม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันนารินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายสมรรถวีร์  วุฒินุช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงสวิชญา  โสตถิสรรเสริญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงสิราวรรณ  กว้างขวาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงสิริยากร  ตาหล้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายสุกฤษณ์  หอมนาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงสุกันยา  ท้าวภูทร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรพรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงหทัยกร  พัววงศ์ตระกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายอดิศักดิ์  เชิงดอย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงอนันตญา  พุทธมี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ตรีสอน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงอนินทิตา  สุภาเรือง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายอนุสร  โพธิ์ศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงอภิชญา  กปิลกาญจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงอภิชญาน์  ปินตาเป็ก โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายอภิชา  พรมมาแจ่ม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายอภิเดช  ไชยคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายอภินันท์  ประยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายอภินันท์  ผิวคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายอัครเดช  วีระศิลป์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายอัครวิชญ์  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายอัศธาดา  ลือเรื่อง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงอาภาวรรณ  พิมพ์โพชา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงกชพร.  ผาบไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกชพรรณ  ผาบไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกรกฎ  มลิวัลย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกฤชณัท  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกฤตพจน์  ยาวิชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายกฤตเมธ  ถูกจิตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายกฤตยชญ์  บุตรเนียม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกฤติยาพร  โกสัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกฤษฎากรณ์  อินต๊ะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกฤษณ  ศาลาคราม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกฤษณะ  เพียงใจวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายก้องภพ  เกตุอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกอหญ้า  ปีหล้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกัญญานัฐ  อนันติยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกัลยกร  ก้านแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายกิตติธร  ทะมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกุลจิรา  บุญทันตา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกุลธิดา  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายเกรียงศักดิ์  รัตนกร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายเกียรติภูมิ  ดู่อุ๊ด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงเขมรัตน์  นันตาชัยวุฒิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายจตุพล  ผากอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายจักรินทร์  ปัชชาแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงจิณัฐตา  จุ่มใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจิดาภา  สุนันต๊ะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจโลกา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงจินดามณี  เตาทวีผล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายจิรชัย  พรมคำอ้าย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงจิรภัทร  โนราช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายจีรพัฒน์  แสงจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายจีรศักดิ์  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายเจษฎานุกูล  ขันโท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงฉัตรชฎา  ศรีมงคล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายชญานนท์  บุรีแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายชญานนท์  ประมูลวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชญานิศ  อินใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงชนกนันท์  หล่อแหลม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีวิเศษ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชนมน  ศรีวิลัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชนันธร  สีใส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชนิกานต์  พิณโสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงชลธิชา  ใจแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงชลิตา  ตุ้มไธสงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายชัชพงศ์  เรือนคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายชัชพิสิฐ  ธนะวดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชิดชนก  โชติบุญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายชุติพนธ์  กองธรรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายฐานพัฒน์  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จิตถา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณชิรยา  มาลัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณภัทร  ขันใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณภัทร  สุริยะปินคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ค้าแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  หอมนาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพียรประสม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐธิดา  โป่งคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณัฐพล  คลหาญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐรุจา  ฟังเร็ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณิฐินันท์  จันจี๋ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายตนุภัทร  สาริวาท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  พิมพา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงตีรณา  ภูแสง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงทิพาพร  เนียมแสง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายเทวฤทธิ์  อินวาท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงเทียนทอง  ไชยไมถี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธนกรณ์  พิลาคม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนกฤต  ยศใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธนพงศ์  หวานแหลม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงธนัชพร  เชียงทา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธนัตถ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธนาภา  หิรัญญสุวรรณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสนาะสำเนียง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงธันยพร  ศรีใจมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธาดาพงษ์  คำผาย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธาราทิพย์  กันธวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธาวิน  แสงจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธิญาดา  เชิงดอย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยมงคล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธีรดา  พิสยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธีรเดช  เลิศบุรุษ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธีรภัทร  กองใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนครินทร์  ถานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงนงนุช  สว่างศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงนภสร  ชัยวุฒิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายนฤสรณ์  อุทธิยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงนิรมล  เขียวชม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงเนตรดาว  ทำของดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยาวพร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงบุลพร  ร่วมสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายปฏิภาณ  แกนาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปพิชญา  สุทธะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แปงปัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปัญญดา  สมบัติใหม่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปัณณพร  หล้าอินถา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายปารเมศ  จินณรักษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปุณมนัส  กติยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายปุณยวีร์  สมฤทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปุณยวีร์  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงผการัตธ์  สุยะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายผดุงพล  สนั่นเอื้อ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายพงศ์พัศ  ดีสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพชรพล  ฐานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพรกมล  ขัติยะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพรรณยชนก  เต่านารี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายพรหมศรัณย์  อริยธเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  อรุณสันติโรจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพศิกา  นันทะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมขันธ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายพัทธดนย์  ไชยชมภู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รักสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อุดกันทะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพิกุล  กองกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายพิชชนนท์  พิชคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพิมพิกา  ปัจจัตตัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงภคพร  กามะเทพ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงภัทธิดา  ยองเพ็ชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงภัทรกร  เขาฟัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงภัทรภา  นรรัตน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงภัทราวดี  ทิพย์ใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภาณุวิชญ์  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภานุพงศ์  อมรสิทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายภานุวัฒน์  ณ น่าน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายภานุวิชญ์  บุญชาติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายภุชงค์  หม่องพิชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภูริณัฐ  บุตรพรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายภูวดล  ดวงแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายภูวเดช  มั่นถาวร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงมณฏา  ชิณวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงมนัสนันท์  อาประหุน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงมะลิวัลย์  กองกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงมัชฌิมา  หันชัยเนาว์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายเมธาวี  พิมโสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายยศพนธ์  โคตรศรีวงษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงยีลิง  ตัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายรนกรณ์  ศักดิ์สิงห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายรพีพัฒน์  ชีพเป็นสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงรักษิตา  ตันละผัด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายรัชชานนท์  กาใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงรัตนา  ไม้ฉำฉา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายราเมศวร์  น้อยก้อม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงรุจิรา  ท้าวภูธร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงลักษมณ  ปันเท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายวงศธร  พรมมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองสกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวณิสรา  ต๊ะวงค์ชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวนิดา  บุญศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวรกร  มะโนศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงวรัทยา  ศุภพิภัทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงวรากร  บุญวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงวิชญาดา  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงวิรัลยา  ลาภยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายวุฒิไกร  ไชยโย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายวุฒิพันธ์  ปันเบี้ยว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายศตวรรษ  ทาอาษา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงศรัญญา  อริยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงศศิกาญจน์  วิชัยสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายศิริกร  คำน้อย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศุภณัฐ  ใจวัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายศุภวัทน์  จิตมะโนวรรณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงศุภักษร  ดวงแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายสรยุทธ  ใจโน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายสิทธิพัฒน์  นำแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายสิรธีร์  ปันจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  จอมป้อ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสิรินทรา  ค้าแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงสุกฤตา  เกาะแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสุกัญญา  สุกดิษฐ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายสุรพงษ์  ค้าคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายสุวชัช  ขันแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงโสภิดา  กันทะเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงฬาภิศ  ภูมี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายอดิศร  บัวติ๊บ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายอนุวัฒน์  ฮั่นตระกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายอภิวิชญ์  จิตสงคราม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายอรรถเชฏฐ์  วงศ์ยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงอรุโณทัย  ธิโนชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายอัครพล  พิยะใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายอานนท์  ยองเพชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอาภากร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอุบลรัตน์  เชียงแขก โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  เสาว์จันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้อทอง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงณัชชา  อินทระภาษี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงณัฐชยา  มหาวงศนันท์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายณัฐชานน  กิตติพงค์เดช โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายธณัฐเทพ  มีปาน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุริยะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงปภาดา  ชาสมบัติ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายพรหมเทพ  ขัติยศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพีรดา  ทิพโคต โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงภัทราภรณ์  วังสมบัติ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงลาชาวดี  สุขเหมอะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงสมิตาพร  รักดี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงสุวนันท์  ใจคิด โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงอาริษา  ทิพโคต โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงญนันทนิยา  ลือเรือง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายแทนคุณ  สุตะวงค์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายธนโชติ  บุญแสนไชย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธารารัตน์  ทาน๊ะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธุวานนท์  ยศคำ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สงบ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปัณณทัต  ณ น่าน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายพนัชกร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชัยชนะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงมณีรินทร์  รัตนนิรมล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายเศรฉฐพงศ์  นะวะยศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงสิรินทรา  สมควร โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงเอมมิกา  จิตมโนวรรณ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงเอริก้า  คอฟแลนด์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทะระมา โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงนาราภัทร  ผัดธิ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงจรุนันท์  เริงเขตการ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงศิตาพร  จักสี โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสุธิดา  ชนะประโคน โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายกฤติเดช  ชลอยเมฆ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สลีอ่อน โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายณัชครินทร์  คละไฮ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงนรมน  อินต๊ะปัด โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงปิ่นประกาย  ถาแหล่ง โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วโน โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายพิตรพิบูล  ซุ้ยทา โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงอรณิชา  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงจิรปรียา  ปาระมี โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชญาภา  กวางไพศาล โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงชนิตตา  ประทิศ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บทจร โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทาแกง โรงเรียนบ้านเกี๋ยง ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกนกรัชต์  ประเสริฐสุข โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงกรณิศ  มูลศรีแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายกรวิชญ์  นิลเพ็ชร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายกฤติเดช  มะโนคำ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายกันตพัฒน์  อนุแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ตรวจงูเหลือม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายการัณยภาส  จิตตรง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์หลวง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงขวัญชนก  มะโนวงค์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายชยุต  สอนศรี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงณัฐกัญญา  สุขสำราญ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนวงค์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองอ่อง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายณัฐนนท์  เหล็กแปง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายแดนเนียล  กริมซอว์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายธนกานต์  ศรีกัน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงธัญวารัตน์  คุณาเทพ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายธีรภัทร  สมแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายธีรัช  ประทีปสังคม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายธีศ์วิสุทธิ์  มุ่งเครือกลาง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงนภสร  สมบัติใหม่ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายนภัสรพี  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายนันทกร  สุเมธาลังการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงนิชนันท์  สิงห์คำวัง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายปฐวี  ชาตเวช โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงปภาวดี  ติ๊บเต็ม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายพงค์จักรภัทรติ  ปานต๊ะรังษี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายพงศภัค  ชาวเหนือ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายพรหมกิตติ  กรงจักร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงพิมพ์รดา  แก้วมาลา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายพุทธินันท์  ปาเมืองมูล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงภคพร  แสงเงิน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายภาคิน  ศรีอินทยุทธ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงยูถิกา  วรรณะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงรัชนียา  วงศ์วุฒิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงรัฐประกาย  ศิริแสน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วบุญเสริฐ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้ววรรณา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายศุภวิชญ์  สังข์ศิริ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายศุภวิชญ์  ห่านฟ้างาม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายศุภวิชญ์  อินมูล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายสรชต  อุดมทอสกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายสิรวิชญ์  คำมีผล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงสิริวิมล  แซ่ย่าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงสุชานรี  ปิงวัง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงสุพิชญา  ทำบุญ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงอริศรา  อ่อนหวาน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายอัครพงษ์  สุระรินทร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงอาทิตยา  คำดี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ถาแปง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
667 นางสาวกุลจิรา  มูลต้น โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงเกวลี  พรนำพา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
669 นายเกียรติ์ติพงษ์  วงศ์มุ่ย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงคนิษดา  นวน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงจณิสตา  ไชยวงค์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายชินภัทร์  ศรีกรุง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวญาณิศา  สุเมธาลังการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงณัฏฐพร  พลเจริญ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
675 นายณัฐพงศ์  ต๊ะมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายนนทกานต์  อิ่นคำ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงบูรสิตา  วรรณชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพัชริดา  มูลต้น โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
679 นายภัคพล  กันวุฒิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายศิรนันทพงษ์  ทรงโฉม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงศิริณัฐดา  ทรงโฉม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงสนิฎา  บุดดานาง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงสริตา  อินทรุจิกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ไพรบรรจง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายอมรินทร์  อรุณา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
686 นายอาทิตย์  แซ่ว้าน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงกชกร  กองแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกชกร  กาวิชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงกมลฉัตร  อุทธิยา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายกฤตภาส  วิปันโส โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายกัญจน์ติพัฒน์  กันธิยะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงกัญทีบ์นภัส  เขตต์สิริวรกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายคชากร  วัดรอบ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงจตุรพร  จักรแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายจักรพงศ์  รักประชา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงจินตนา  อายิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงชนัญภร  อินต๊ะเสน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายฐิตวัฒน์  หวังขจรกิจ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัชชา  อุดขา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัชญาณี  สิทธินนท์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณัฏฐฺ์ศศิ  คำมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายณัฐชานนท์  สายบัว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงณิชาพร  แก้วจันทร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงตุลยดา  วงศ์ชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงทอฝัน  สมนาม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงธนพร  ขำมณี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายธนวุฒิ  ผัดกันตุ้ย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ต๋าคำ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายนพณัฐ  น้อมนบ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงนารีรัตน์  วงค์เรือน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงนิชาภา  มะโนสมบัติ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงบุญฑริกา  บุตรพรม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงเปรมกานดา  ค้าแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายพงศ์พิทักษ์  จรัสดำรงโชค โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพชรพร  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พุทธเคน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพีรนันท์  หินแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ปวนทา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุยะเหล็ก โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงภัทราวดี  วุฒิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายภูธนิก  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงเมธาวี  แผลงมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปันวัง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงรสนันท์  งาช้าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงรินรดา  มูลย่อง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงวิชญาดา  ก่อสร้าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายศรัณยพงศ์  รักคำ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สมบูรณ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงศิรประภา  คำเหล็ก โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงอรนุช  ทีฆาวงค์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จินต์วิเศษ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายกฤตานนท์  หล้าแสน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงกฤติญา  ศิริพันธ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายกฤษฎานที  แก้วมหานิล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
737 เด็กหญิงกิตติญา  ลือชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายคณิตศาสตร์  คำเรืองศรี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงจิดาภา  คิดดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายจีรพัส  ลินใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายเจษฏาภรณ์  สุขทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงชญานิน  ณ ลำปาง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงชนพร  สมฤทธิ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงชนาภัทร  บุตรพรม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายชยากร  ทะนะใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายชินพัฒน์  รัตนะคุณ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายฐิติศักดิ์  น้อยฟ้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงณัชชาภรณ์  อินต๊ะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายณัภณ  การรักษา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายเดชาวัต  ปาจี๋ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงทีน่าเจนนี่  ไทนอน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
752 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีคำสุข โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีเสมอ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
754 เด็กชายธะนุพงค์  ท้าวธะนะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายธีรภาพ  ธิมาชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายนพดล  จิตถา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
758 เด็กชายนวพร  ขันคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงนารีรัตน์  มาวงค์ไทย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงน้ำฟ้า  จุลศรี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงบุษกร  อนุกิจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายปภาวิน  ปทุมทิพย์สิริ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายปรเมศวน์  ยอดปา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงพรรณนารา  สุขะปานะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายพิชญะ  ละหงษ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงพิมพิสา  วีระเเสง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะวิกุล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงภัทรนันท์  จรรยา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายภัทรพล  วงค์คม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงภัทราพร  ปงใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายภูริวัฒน์  เขื่อนเชียงสา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินถา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เมืองแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่ล่อ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายฤทธิพงษ์  หาทรัพย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายวรณัฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
778 เด็กหญิงวราภรณ์  แสงเพชร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงวิภาณี  วงศ์ดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงศตพร  ศรีวิลัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายศุภวิชญ์  สายปัญญา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
782 เด็กชายศุภสิน  ไกลถิ่น โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงสิริภัทรสร  ศิริพันธ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงสุกฤตา  พรมฐาน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายสุรวิช  ปงใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายหัสดินทร์  ใหดงยาง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงอริสลา  ใจนา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายอัมรินทร์  ไชยคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 คณิตประถม
790 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ปัญญาโถ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงกมลวรรณ  หาทรัพย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงกรกนก  นุชท่าโพธิ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงกฤตชญา  ตาเปียง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายกฤตพณ  สุริยะมงคล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิพัทธ์อริยกุล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงกฤษณา  จำเริญ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายกวิญญู  น้อยก้อม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงกวินตรา  เต่านัน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงกัญญาภัทร  มะโนศิลา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อธิบดิ์พงศธร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงกาญจนา  แม่นยำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายกานต์ตะวัน  กาใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ต๊ะหล้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายกิตติ์กวิน  ผัดธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงเกศรา  ยาใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายครรชิตพล  ทนันไชย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายจักรพรรดิ  ศรีณรงค์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายจารุภัทร  แท่งทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงจิรัสยา  จินะลา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายจีรพัฒน์  ดวงมะโน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงจุฬารัฐชยา  อุ่นหล้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงชญานันต์  พรมวงศ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงชณัญญา  ไกลถิ่น โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายชนกันต์  สุรโชติ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายชนาเทพ  พระจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงชนาพร  โกดถา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายชลกันต์  สุรโชติ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงชลนิชา  อาลัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายชัยบัณฑิตฆ์  ขรรค์ชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินปั๋น โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายโชคษิดิศ  โพธิชาญประเสริฐ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงญาณภา  การินทา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายฐิติภัค  ยั่วยวน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงณัชชา  ติบปัญโญ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณัชชา  เพชรลอม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงณัฎฐชา  แก้วมะโน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายณัฐกฤต  ทาเนตร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงณัฐชยา  สิทธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงณัฐธิชา  วรวิทย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายณัฐภัทร  ขัดแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีกันไชย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงณิชญากานต์  โอบอ้อม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายถิรวัฒน์  ใจชุ่ม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายทักษดนย์  ศรีวะรา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายทักษิณ  โพธิจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายธนกร  หม้องาม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายธนกฤต  หม่องจู โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายธนชัย  ธิโนชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายธนชาติ  รินทร์วิฑูรย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายธนโชติ  เบญจมหามังกร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายธนพัฒน์  เรือนมูล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายธนภัทร  บุญทาคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายธนภัทร  บุญมา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงธนัยพร  รักเรียน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายธฤษณุ  เขียวอ้าย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงธัญชนก  จอมป้อ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงธันยกานต์  เพชราช โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่งงาม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายธิติศักดิ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายธีรพงษ์  ดวงดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายธีรภัทร  ป้องปก โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงธีริศรา  เสนคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงนริสรินทร์  อาริยะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงนรีกานต์  เขียวใหญ่ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายนัทธวัฒน์  เนาวรัตน์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงนันทนัช  ข่มอาวุธ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงนันพิชา  ปันคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายบดินทร์  เรือนมูล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงบุณยวีย์  วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงเบญจมาศ  ธรรมสอน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงประภาศิริ  ทำของดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายปรัญชัย  บุญเสงี่ยม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงปาริตา  วงศ์ปัญญา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงปิญาดา  สายบัว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงปิยธิดา  ตุงคณาคร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายเปรมภิสิทธิ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายพงศภัทร  ผัดธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพรนภา  แสงจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงพรพรรษา  คำลือ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายพสิษฐ์พล  สุพะบุญ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จุฬารี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยทน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายพัทธนันท์  ใจสุข โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายพัทธพล  คำศรีแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงพิชชาพร  หมื่นเกี๋ยง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายพีธนัตถ์  จุใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายพีรวิชญ์  สีลาสม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงฟ้าปรียา  เวียงนนท์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงฟ้าใส  แซ่ตา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงภกรกัญ  แซ่จึง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กชายภัทรนันท์  วงเวียน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายภัทรพล  ใจภักดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายภูมินทร์  นิ่มลอย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายมารุต  อนุชิตวรการ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายยุทธภูมิ  พันดา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงรณพร  โกเมฆ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายราชัน  วงศ์วุฒิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงรุ่งนภา  มูลอะมี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายฤกษ์ชัย  เม็งไธสง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายวรวุฒิ  ติ๊บกรณ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงวสุธร  หินใหญ่ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายวิชยุตม์  วงศ์ภักดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายวิทวัส  อินสาม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายวิศณุกรณ์  บางท่าโรง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงวีรสุดา  สาระภพ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายเวชพิสิฐ  เชิงเขา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายศาสดากอน  แผ่นเบื้อง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายศิลานุวัฒน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายศิวะ  ไชยมงคล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายศิวัช  ภักดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายศุภชัย  สอนอับ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายเศรษฐสรร  ทรัพย์สังข์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายสราวุฒิ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายสิรภัทร  เป็กธนู โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงสิรภัทร  ไชยแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงสุประวีณ์  วงศ์รักษาธรรม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เดชรส โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงหฤทัย  ถูกใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอนุธิดา  เพตะกร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายอภิภู  โขมรัตน์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายอรรถพล  ไชยพาลี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายธนดล  นักค้า โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายธนเทพ  กองแสง โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงผกามาศ  ภูลาด โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงพรนิภา  มหาภาส โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายพศิน  ใจคำ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงวริศรา  สีมาพล โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงจิราภา  ช่วยศิริ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงโชติกา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงรสิตา  เรืองนาราบ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
923 นางสาวอลิชา  ขันขยัน โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีย่าง โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายจรัญ  ศรีทอง โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สระศรีแสง โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงนัฐธิรา  ปานต๊ะรังสี โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายพงศกร  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงภัณฑิรา  หอกทอง โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ยองเพ็ชร โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงจิรัชญา  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายศิริโชค  เครื่องสาย โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายกฤต  พรหมษานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายคณิศร  พิมพ์ทองงาม โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงชนากานต์  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงชนิกานต์  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายเชาวลิต  คำปั๋น โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงณัฏฐกัลย์  สงวนศัพท์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงปรียาภัทร์  จำศิล โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กชายปวริศ  อินต๊ะเขื่อน โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงปุณยาพร  อนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงพิชญธิดา  อะโนราช โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงวิรยา  วงษ์ศิลา โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายอติคุณ  ชุ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ ป.4 วิทย์ประถม