รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายก้องภพ  พลเดโช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นเจริญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกานต์ณิชา  คีลาวงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายฆนวัฒน์  ขันอุระ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชญานิศค์  ทาบุญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนิการ์  ใจชุ่ม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชมพูนุช  ละมัย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชมพูนุช  อริยะเครือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชลนิชา  จินดาธรรม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชัยภัทร  บุญธิมา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมสาร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายฐิติกร  จีนา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มั่นคง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐดนัย  ปิตะกา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธนพร  รัชฏะวานิช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนรีภร  อูปเงิน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนลินี  ปินทรายมูล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปภาดา  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิชชาภา  สาระตา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อุดทา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายพีรภัทร  ภูศรีบุญนาค โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  พลายมิตร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายภูรินัฐ  จันทร์มะโน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวรรณิกา  มงคลดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศศิธร  ศิลพร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายสิรภพ  อะทะถ้ำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุวรรณณี  วงค์คม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายอภิสิทธ์  แซ่จาง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายเอื้ออังกูร  ปาระมี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายกรกวี  วิทยาคุณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายกฤตณะพัชร  ชูพินิจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกฤษณา  เลขผสม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายการิน  เชอมื่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายกิตติพิชญ์  บุญก๋า โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายกุลนันท์  เสรีสวัสดิ์ศรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นายเกรียงศักดิ์  แซ่จาง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายคำฟู  คำแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายจักรกฤษณ์  ถิ่นนอก โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวจันทร์เพ็ญ  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงสุนทร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวจิตรลดา  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายจิรศักดิ์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวจุฑามาศ  แซ่เติ๋น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวจุฬารัตน์  หมอช้าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นายฉัตราวุฒิ  คำเขิน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวชณัฐฎา  ยักกันโท โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นายชนัญญู  แซ่จ๋าว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงชลดา  แก่นจันทึก โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายชลธร  บำรุงเขตร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงชัญญานุช  ตรงใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นายชัยมงคล  ธิยะคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายชัยวัฒน์  ยอแจะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายไชยวัฒน์  ยิ้มสุข โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายซาน  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงญาดา  แซ่จ๋าว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงฐิติยา  มาเยอะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงณัฐฌานันท์  กุนณะกันตี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายณัฐนนท์  กาบคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายณัฐนันท์  ขันพลหล้า โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายณัฐพล  บุดดีคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวณิศวรา  วรรธนะจารี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นายดนุสรณ์  จันธิมา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงดาราวลี  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายเดชาธร  ดอนไชย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายทิตย์  คำผ่อง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายธนโชติ  กันทะดง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นายธัชชัย  พม่า โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ฐานาเรือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธีรพล  ไพสิฐเฟื่องฟู โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายนนทวัฒน์  คำเงิน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นายนนทวัฒน์  ทิวงค์เวียง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นายนรินทร์  มาตวงษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายนิติภูมิ  อะทะวงษา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงนิวาริน  นพวิง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงนิศารัตน์  แซ่เติ๋น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายบุญศรี  อชิระปรีชาพาณิชย์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นายปฐมพร  เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวปทิตตา  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวปวัณรัตน์  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายปุณชรัสมิ์  ชำนาญยา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพรทิพย์  ธำรงกมล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
83 นางสาวพัชรา  จันทาพูน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวพัชรีย์  จันทาพูน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายพัทธนันท์  ใจกาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นายพันฤทธิ์  อินหลาน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นายพิชญุตม์  โค้งคลหาญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวพิมพ์ชนก  ทิพย์สุข โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายพิรุณ  ผาลาด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวภัคจิรา  สาชาติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายภาณุพล  มาแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายภาณุภัทร  มาแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นายภูวดล  แซ่หลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายภูวนาท  ซางสุภาพ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวมารีย์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายรชตะ  สาระนัน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวรัตยาพร  ภัทรพาณิชย์กุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวรุ่งอรุณ  เกเย็น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาววรัญญา  ปรีชาสกุลพงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงวริญดา  คืนมาเมือง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาววันวิสา  จักรแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นายวิชยา  แซ่จาง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายวิศิษฎ์  จับใจนาย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายศรีบุญ  คำแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายศิราวุฒิ  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงศิริวรรณ  ผลประเสริฐ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายศิริวิทย์  สินสว่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวศุพิชญา  ดวงทิพย์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวสมฤดี  นิยม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสุขฤทัย  นะพะการ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นายสุชาติ  แลเชอะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวสุดา  ลาหู่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวสุทธิตา  ปาละกา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นายสุวิชฌา  ดวงทิพย์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดงสวรรค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงหมี่โอ๊ะ  ศรีคา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นายหิรัญยกุล  ทะโป โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงอชิรญา  พิพรรธ์ธนบูรณ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายอติชาติ  จำปาทราย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายอนันตชัย  ศรีดวงใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวอภิศรา  บังคมเนตร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นายอภิสิทธิ์  ม่อนแสนใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นายอภิสิทธิ์  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายอาชาโลม  กันธ์พันธ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นายอาทิตย์  คำแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายอายูว  ยิบือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุยะไชย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมบวรนนท์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกันต์กมล  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัสมา  เมฆบนจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกานต์รวี  แซ่จ๋าว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกิตติกร  ปัญญาธิ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกิตติรักษ์  ใจสุทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทาวาง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกุลธิดา  น้อยบุญตัน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเกวลิน  จะงะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิง้เกวลิน  จะงะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเกษณ๊  เชอมื่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายไกรสิทธิ์  เยต้อง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายคลณะสิทธิ์  อิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงจารุวรรณ  เมืองจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจุฑามาศ  กาดคม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายเจนณรงค์  บุญรักษา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายเฉลิมชนม์  ประกองแสง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายเฉลิมราช  แซมือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชนกพร  เสามั่น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชนิสรา  ใจดวงแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชลิตา  บัวผัด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายชาครีย  ทำบุญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชุตินนท์  สิงห์สุข โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายโชติภณ  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงฌัญญาณิน  วีระคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงญาโณทัย  พ้นภัย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงญานิกา  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงฐิตยา  รินต๊ะมา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายฐิติพัฒน์  ชัยปัญญา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฏฐชฎา  คำดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  หวาง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณัฐกรณ์  ดวงเงิน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายณัฐพล  กันแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายณัฐพล  จะนู โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายทรงวุฒิ  อาเจอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายทวีโชค  มาเยอะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธมลวรรณ  วิละคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธรขวัญ  จิระภัทรธร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธัญญาพร  กันทะวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญทิพ  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธิดารัตน์  เยอแจะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธีรพงษ์  อาจหาญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนรมน  ก้างออนตา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนฤดล  กันตี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายนฤนาท  คำโมนะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนฤเบศ  เชหมื่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนัฐวุฒิ  ธูปสาลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนัตธพร  แก้ววงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนาวิน  บุญยิ่ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงน้ำฝน  มาเยอะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนิดาพร  ปิยะโชคเจริญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนิตา  มาเยอะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุเลียมมา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายบุญโชค  จันทาพูน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ราคะใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงบุษกร  ตระกูลศรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงบุษบา  แซ่ทั่ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปฏิวัติ  สุยใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปถินญา  กันชนะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำชุ่ม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปรมัตถ์  กาศสนุก โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปรียาวดี  กลิ่นสด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปาลิตา  พรคีรีคำสุข โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปิยะพงษ์  นพเก็ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปิรติกุล  ศรีปุริ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพงศกร  ประทุมมา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพงศกร  สวนทา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพงศกร  เขียวมั่ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพงศธร  นาลาง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพงศภัค  ท่าดีรม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพชรปกรณ์  หน่อหล้า โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพรนภัส  สืบหันตา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพรนภา  เธียรคุณากร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพลอยนิชา  ศิริภักดิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพลอยไพลิน  กิตติศักดิ์สงขร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพัชรพล  เจนนะอ่อง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพัชรยิ่ง  สกุลยืนยงยิ่ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพันเอก  อินตะยะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิชญสุดา  มั่งประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพิชญางกูร  ยกยอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิยดา  วรพันธ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิริสา  ดาวรื่น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพิษณุ  เชอก๋อง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาทรประชาชิต โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภัตรพิมล  สัจจญาติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงภัทรา  ปัญญามีเพียร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภาณุวัตน์  - โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภูมิพิพัฒน์พงศ์  พิมพ์เภา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภูรินทร์  จุฬาสถิตย์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภูวดล  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงมัลลิกา  สงเคราะห์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายยศกร  นันธิ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงยุพารัตน์  ส่าหม่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วหลวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงลิปิการ์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวราพร  สมบัติใหม่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายวันชัย  ลีจา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวิปกร  แสงคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายวีรเนตร  จันทรายมูล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวีรยา  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  พรพิพัฒน์สิริ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายศิรภัทร  แว่นนันท์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายศิรายุทธ  พรมณี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายศุภสิทธิ์  อินทะวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายสนธิ  นามน้อย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสรณ์สิริ  วัฒนศิริ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสรยุทธ  ชุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสรวิชญ์  หาญสัจจะพงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสาธิกา  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสิรินทรา  เงินคำจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสุชาวดี  ใจธรรม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสุทธิชัย  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสุธีรดา  ชุ่มใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุนิต  ยืนยงแสน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุมนต์  ยืนยงแสน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายสุรเดช  วิชาทยานนท์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสุรยุทธ์  ปิงอ่อน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสุรวิทย์  พุทธา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงหวี่หัน สรีนา  คู โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายเหินฟ้า  ม่อนแสนใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายอนุศิษฎ์  แก้วปานันท์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอนุสรณ์  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอัครพนธ์  วิสวะวิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอังคกุล  อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอัมพร  อาซอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอาทิตยา  ทาใจกาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอาทิตยา  ใจมูล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอุมาพร  อกผาย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายเอกพักต์  ไชยเทพ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายเอกสิทธิ์  ทนน้ำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเอลียาคิม  อาเจ๊ะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นันท์รุ่งโรจน์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายจักกาย  ทองอินทร์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงจันทกานต์  ประเสริฐสืบ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงฐปนัท  มุ่งการ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายธนกร  มนุษย์พันธุ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงนัชชา  นิธิพิพัฒโกศล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงน้ำหวาน  สมบูรณ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงเยี้ยน  ติง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายแสงเพชร  สิงห์คำ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงอรไพลิน  ยิ่งพิริยะพงศ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายโชติวุฒิ  แซ่ก๊อ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณฐพัชร  รัตนกิจ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แซ่ลี โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายณัฐพากย์  แซ่ลี โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนกร  อัศวสุคนธ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนบูรณ์  จันทะกูล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงน้ำทิพย์  อูบุ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปาณิสรา  สายสินธ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวรกานต์  ศุภภากร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอโรชา  ยิ่งพิริยะพงศ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอาทิตย์  กัลยาณพิสุทธิ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกุลธิดา  ใหญ่วงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายเกรียงไกร  มาเยอะ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงจรุพิชญ์  สามนวล โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายจิรทิปต์  ชัยวงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญศรี โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงชวัลรัตน์  วงค์สุรินทร์ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงฑิมพิกา  ศรีใจ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายเทวฤทธิ์  วรรณจักร โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายธนาวุฒิ  สินพงษ์อมรกิจ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายเนติรัฐ  ใจหมั่น โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพิชญาภัค  ธนัชกฤติ์กุล โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงพิชญาภา  ธนัชกฤติ์กุล โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายภาคิน  ปินนะรา โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายรัฐเกล้า  วีระคำ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงรัตดา  จับประยงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงวรินทร  กันธิพันธ์ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อินหลี โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายอดิศร  สามารถ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอภิปรียา  นามแค โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุขเสาร์ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกนกรักษ์  เพียรงาม โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงเจียระไน  จันทร์ฉ่อง โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายณดล  สุพรรณสิงห์ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณัฐชนน  รัตนะ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายนันทวัฒน์  เขื่อนคำแสน โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายเบญจพล  ฃมพู โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปฎิภาณ  โตมร โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพิชชาพร  ชุ่มมงคล โรงเรียนมานิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพิชชาพร  ธรรมรักษ์ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภัทรญาดา  บุตรคำ โรงเรียนมานิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงรมย์ชลี  โพยนอก โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวชิรวิทย์  ก๋าปัญญา โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอรณิชา  พิมลเกษตรสิน โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายอิทธิกานต์  พิกุล โรงเรียนมานิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายกิตติคุณ  เสริมสุขรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงคำจันทร์  เป็งดล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายจักเรศ  อุดรพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณัชชากัญญ์  พฤกษาพันธ์ทวี โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายธนวัฒน์  แจเปียว โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธนามณี โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธัชพรรณ  ภิระบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายนนธภัทร  ไชยสุ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนัยน์ปพร  นีลดานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงบรรณสรณ์  ไพบูลย์ยิ่งยศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงปนัดดา  ตารินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายปรินทร  ฝายศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงปินฑิตา  วงค์เตปิน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  อัศวยิ่งถาวร โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายพีรณัฐ  ทรงประโคน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายพีรวิชญ์  ภาคำ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายวสุวริศวร์  ศิระศุภกร โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายเวธน์วศิน  ใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายศุภณัฐ  คงอ่ำ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายสรรเพชญ  เมืองมา โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงสุชานาถ  คีรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายเหมรัศมิ์  คงอ่ำ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกฤตชญา  ชัยอนันต์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกิตติพัฒน์  แซ่จัง โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงจิรัฏฐิติกาล  ตระการตระกูล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายชนธัญ  ตรีกริชวัฒนา โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายชยางกูร  บุญโกย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายชวกร  แช่จัง โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายญาณัทปกรณ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณชญาดา  เชาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณปภัสร์  สุริยะโชติ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฐพร  เอี่ยมอรุณวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณิชาพร  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายดุลยวัช  วงศ์อำนวย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายเตชินท์  คงศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธนกฤษฎิ์  สิทธิวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงธนัชพร  กองศรี โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธีรภัทร  แสงเพ็ญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายนฤพล  ต๊ะต้องใจ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายบารมี  นามหลง โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปวีณ์นุช  หันทิพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายปองภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปารณีย์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายปุณณวิช  เจนวัฒนศิริชัย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงเปมิกา  ขันสุธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพัทธนันท์  ประกัตฐโกมล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิชญาภัค  ปฏิเสน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงเพชรทับทิม  ภู่ทับทิม โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ภู่ทับทิม โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงแพรดาว  ภิระบรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงแพรวา  นันทจินดาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายภัทรภูมิ  คำพีระ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายรชต  สัจจะวัฒนวิมล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายรพีพัฒน์  ปฎิเวทย์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรวิสรา  จิตรใคร่ครวญ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงลดา  เยอแจะ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสุกุญกาญ  จันทราพูน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุธีกานต์  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอรฉัตร  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอรวรรณ  สพานแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายณัฐพงศ์  พิมลรักษาเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงเดือน  วิมลสุขวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธีรทัศน์  อภิสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายภูริภักดิ์  ทัศนสมพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายวิชัย  พิมลดำรงเกียรติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายวิทยา  เยเบียง โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายวุฒิพงษ์  อภิสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายสมชาย  อภิสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายสิทธิชัย  อภิสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายกฤษฎา  เตเหิง โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกิตติศักดิ์  อภิพงศ์เสถียร โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายทักษ์ดนัย  วิบูลนิติธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายปฏิพล  ชาวประสงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปรายฝน  แสงยะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพร  วิมลสุขวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพีรพัฒน์  โสภณพึ่งลาภ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายเพชรมณี  ชึมึกู่ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายศาสตพล  อภิสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงศิรดา  โสภณสิริเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายศุภฤกษ์  วิเศษจิตจรุง โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสิรินดา  อภิสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอนุพลอย  ทวีขจรชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายอนุวัต  จรูญโกมลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายอภิรักษ์  พิบูลสิริตระกูล โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายคุณานนท์  ธนูน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงฐิตาภา  นันชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงณัชชา  ดอนลาว โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายธนโชติ  เมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายบรรณวิชญ์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เขื่อนเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงศศิกานต์  ละมัย โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงอังคณาพรรณ  ขวัญจิรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายกฤษดา  ปิตะกา โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทนดี โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชัญชนา  วิยะกาศ โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณัชชา  เต็มใจกอบกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐชยา  ธรรมกิจ โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณิชกานต์  วงค์มูล โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงแดนแนล  ตัน โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงทาริกา  มหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ใจผาวัง โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปวริศา  อุณเวทย์วานิช โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงเปมิกา  สุภาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พ้นภัย โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายภูตะวัน  เฟื่องขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสุชาดา  แสงปัก โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุณัฐนรี  นพเกตุ โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงโสธริญา  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอชิรญา  ทองแจ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอรนันท์  สันติสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ศรีสุพล โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงพุทธชาด  ศรีสุพล โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ดำมีขาว โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงนาตยา  เทียนราช โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพัชรพลอย  ดีโนนอด โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายศักยฤทธิ์  อาวาสพรม โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน) ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกุลปรียา  จันแปงเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงเกศินี  กันทะลา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงขวัญข้าว  วงค์สามารถ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงฐิติญา  สมสุข โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีวิหก โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงธิรัชชา  เงินสัจจา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงพิชชาพร  หนิ้วหยิ่น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงพิมพ์พิลาวัลย์  จันแปงเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายศิรสิทธิ์  อินนั่งแท่น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงสกาวเดือน  หมื่นเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงสุวิชาดา  ตอบุญธง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายรัชพล  แสนเกิ้น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี ป.4 วิทย์ประถม