รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกนต์ธร  โลติกร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลภัชญา  อินโน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติพงษ์  ดอกพิกุล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกิติชัย  จินาเฟย โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกุลธิดา  บรรลุปฏิภาณ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจินันทินี  ไชยประเสริฐ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายฐนกร  ชุมปัญญา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายณภัทร  เข็มทอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์ชนานนท์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐณิชา  สาริวาส โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฐพร  อมรรัตนดิลก โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายนิธิกร  อรุณศักดิ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนุตประวีณ์  มณี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงบงกชสิริ  เผ่าปัน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงบุญญิสา  นรรัตน์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพรรษา  แจ่มเจริญ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพัชรา  นามแก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สมศรี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฟาริดา  ทามณีวรรณ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายภูมิพัชร์  แก้วกอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายภูวิศ  ก๋าใจ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงมณีรัตน์  ตันแก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  เคลือบหิรัญ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศุธาสิณี  เทอดตระกูลวงศ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายออกัลติน  ไผ่กุลวนากร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 คณิตประถม
27 นางสาวธัญลักษณ์  น้อยหมอ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพิรดา  สีตะบุตร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงสุปวีณ์  ถาม่อย โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายกนลณภพ  เเก้วตา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงจิรัชญา  จักขุเรือง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุริยะจักร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงญาณิศา  ท้าวพรม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยชนะพิทักษ์กุล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนันธ์หทัย  เมฆสงฆ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สาครรัตน์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจวงค์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายเมธาวิน  พรมจักร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงรวิสรา  มานะกิจ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายวสุพล  สุ่มมาตย์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงศศิประภา  ดาสา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงศิรินภา  แจ่มโพธิ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายสถิตคุณ  คำมะนาม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสิริขวัญ  สัตย์สม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ภัทรเฮงนิรันดร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณิชกานต์  นวลจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธวัชชัย  แสนคะเจือ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจันทกานต์  นวลจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงญาณิศา  เมืองมาหล้า โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายนราวิชญ์  มะโนสาร โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายศรัณยพงค์  ฉัตรแก้ว โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ป.6 คณิตประถม
52 สามเณรชนะกฤต  มูลดี โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายณัฐพล  หนูสาท โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงธนิดา  สุวรรณยาน โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายวรากร  ชัยสมบัติ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธิติสรณ์  ใสสม โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงบัณฑิตา  กาวีละ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพิชิต  พุทธวงศ์ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายภูวิศ  เดชคุณมาก โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอรนิชา  บุญฟู โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกรณภัส  อุตตะมะ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชนิดา  กิจพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายฐาปกร  สุภาอ้าย โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายทักษพล  ทะนันไชย โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธนพัฒน์  เชาว์วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายนันทภพ  ทองอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปิญชาน์  อภิเดชกุล โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายพงศธร  ปินสุริยา โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจทะนิน โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงแพรไหม  มูลมอญ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงโยษิตา  สีเมือง โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐวิภา  นันชัย โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณิชาภัทร  ญาติกา โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายนภรัตน์  สามแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปภาวี  คำหาญ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปริยากร  อุดมธนพร โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายพัสกร  ออละมูล โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภคพร  โคสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสิปปกร  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายจิณณะธรรม  คำศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงจิดาภา  ใจอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฐภัทร  ถาวอน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงเบญชญา  คงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายปกป้อง  ประสาท โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ถาวอน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายพีรกร  ทาอุปรงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อุ่นนันกาศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายวริทธิ์นันท์  วงษา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศรัณย์พร  อาธิเสนะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงศรัณยภัทร  วีระนิติสกุล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสิรินทรา  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุชานันท์  กันทะชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุสิตา  ทิพย์อุโมงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายหทัยรัตน์  อุ่นนันกาศ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนวพร  โอรัตนสถาพร โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพรชนก  เงินล้านมั่นคง โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภานุวัฒน์  อาธิเสนะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายภูวนัตถ์  ใจกันทา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงมฬิศดา  ประสาท โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิงห์บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายศักยวิชญ์  สวัสดิ์ปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายศิวัช  อาธิเสนะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายสุกมนิน  พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุรภา  ทิพย์อุโมงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอรทัย  อาบู่ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงไอลดา  เตจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัฐภัทร  เรือนอินทร์ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายธนภัทร  พงษ์ทิตย์ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปพิชญา  อิ่นแก้ว โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปพิชญา  โยนสนิท โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เต๋จ๊ะยา โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปันปรีดา  ตาวงศ์ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงเมษินี  ชอบจิต โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายสิริราช  บุณโยทยาน โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกัลยา  ลามาพิสาร โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายจิรภัทร  โปธา โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายจิรเมธ  กันทะไชย โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายณัฐพล  ตั้งแต่ง โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายธนวัฒน์  นาทะสัน โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายปวริศร  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายรัตตัญญู  ธรรมกิจรังษี โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายวิทวัส  เทสมุทร โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายศตคุณ  สุวรรณศรีคำ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายศรัทธบูล  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายอนุภัทร  โปธา โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกวิศราวัลย์  จอมสว่าง โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญมี โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธัญปวีณ์  ใจปู โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนัทธมน  ดวงวัง โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพประชา โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพิชชาดา  เทียมคีรี โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพีรณัฐ  เดชวิลัย โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนคำ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวรรณิศา  ยืนธรรม โรงเรียนบ้านร้องบง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายศิวกร  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยมงคล โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายอติวิชญ์  พรมสุรินทร์ โรงเรียนบ้านร้องบง ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายจีรภัทร  ศรีวงกต โรงเรียนบ้านโป่ง ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญมุ่งปณิธาน โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายณัฐกิตต์  ท้าวชัยมูล โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณัฐชยา  คำภีระ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงตรีรัชฎา  ยามี โรงเรียนบ้านโป่ง ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายนัทที  จันทิบูรณ์ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพนิดา  ปฐมวงค์ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายรัชภูมิ  ยามี โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวนิดา  ฟูแสง โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายศิวัช  มณีวงศ์ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสุชานันท์  ขันติกิจ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสุพิชญา  หินเขียว โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายอมรเทพ  อาฆาต โรงเรียนบ้านโป่ง ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายจานุวัฒน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลาวตุม โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธนพร  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธนัญชนก  ดูแก้ว โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธราเทพ  ยารวง โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธันยธร  ยามี โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปิยังกูร  ไชยดวงคำ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพศิน  คำภีระ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ธุวะคำ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอชิรญา  มาฟู โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอัจฉรา  อ้อยหวาน โรงเรียนบ้านโป่ง ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอาทิตยา  กามิ่ง โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายจะมู  คำแสง โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายจิรายุทธ  จะปู โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธนภรณ์  จะบู โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายนครินทร์  สุนนท์ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายนราวิชญ์  จำปา โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่ดู่ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสุทธิกานต์  แชมือ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายอธิษฐ์  ไชปัญญา โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียมคีรี โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายเฉลิมชัย  จะลา โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชยาพร  ทับทอง โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธีรวุฒิ  มาเยอะ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนิลกาฬ  ศรีระบาย โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพีระภัทร์  ร้องหาญแก้ว โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวรวรรณ  ยีเซาะ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุชัญญา  อุสา โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอภิสรา  ทรัพย์สุข โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอรกช  บุญสม โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอินทิรา  ชัยศิลป์บุญ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐวรรธน์  อภัยโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงติโลตตมา  พรมเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายกรกวี  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกฤษณา  ชาญชัยพิทักษ์สิน โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วสีสด โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายกิตติพัศ  ชัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มมี โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณิชภัทร  อำนาจเจริณศีล โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงณิชานันท์  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายประภัสพงษ์  จันทร์วัน โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพัชรพร  แซ่เติ๋น โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงอนัญญา  จำนันจิต โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงิอินทิรา  อินหน่อแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกนกขวัญ  ขัดมูล โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกัลยาณี  สุภามณี โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นันกี โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์วิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐธิดาพร  แก้วใหม่ โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธัญชนก  กาวิชัย โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธัญญา  ศิริปัญญา โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนิภาภัทร์  ทะลิน โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปฐมพร  ยอดมณีบรรพต โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปภาวรินท์  กิติยา โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์คล้อย โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพรชนก  วิญญาพรม โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพอเพียงเพียงพอ  พรหมขาม โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพิชญุตม์  วันชัย โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงฟองจันทร์  จะตี๋ โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวิลาสินี  อิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายวิศรุต  ศรีลา โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ ป.4 วิทย์ประถม