รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตัชญ์ภูมิ  นันตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  มาปิ๊ก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงคณิตกุล  อะทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงคณิสรา  เนตตกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจารวี  ทิธาดา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายจารุภูมิ  ศรีธิเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายจิตรภาณุ  ริยะสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจินต์จุฑา  อุทุมภา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายชยพล  ตั้งบุญธินา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชวิศา  ศรุตรนานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชาลิสา  อาษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชุติญาดา  อินต๊ะพรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายโชคทวีชัย  แสนสหโชค โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายฐิติกร  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณภัทร  รัตนเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ดา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฎฐ์ธนัน  ปานมาก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐญานี  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐพร  คชสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณิชานาฏ  อยู่อินไกร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณิชารีย์  พัฒนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิศวรา  บุญน้อม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงตุลยดา  อุทธิยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายทรรศนพล  ไผ่ผาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายทักษ์ดนัย  สีใจสุ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายแทนคุณ  อัมพวา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนภัทร  ชีวรัตนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธนภัทร  สมญาพรเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธนัชพร  สุปง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธนา  หมื่นวิชิต โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธนิษฐา  ยอดยุติธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธฤต  กอตระกูลสิน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธัญญมัย  อินต๊ะตัน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธันยพร  ปัญญาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธิษณามดี  ทะวะดี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายนรภัทร  เพียราธิสิทธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนฤภร  แขมหอม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนลินพรรณ  เลิศหิรัญสุรกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนวพรรษ  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนัฐนันท์  มาลกิจนิตยชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงประวิชญา  วงค์นาค โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปริชญา  จันทสารคาม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปรียาภัทร  จันทสารคาม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายปวิช  แสงพระเวส โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปินตาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายปาฏิหารย์  ต่อมใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปาณิสรา  กันทะเตียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปิยมน  คำลือ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปุณยวีร์  คำดวงดี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปุลิน  ชัยมินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายเป็นต่อ  มนิษาบวรกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายผองพล  เผ่าคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพชรพร  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพชรภัทร  ภาคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพร้อมพร  ภาสน์พิพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชุ่มชิต โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิชชาภา  สัมพันธ์นุกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิชญสิร์ยา  ปิติพัทธนันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกียรติจิรภัทร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายพิมพ์รัชช  ดีแป้น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายพีรวิชญ์  อุ่นเป็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฟ้าวงกลด  สุธรรมเม็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภคพร  ใจผาวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภรภัทร  เชื้อนันตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงภัคธีมา  ศรีธิเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายภัทรวิน  ไชยจำเริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายภาณุวัชร  ยาดี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงรวีวรรณ  แพบุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายรัชปราชญ์  อินศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  โค้วประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายวรชัย  ศุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายวรชิต  คำนา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวรนุช  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายวรปรัชญ์  ปัญญางาม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายวรพงศ์  พันธ์ุเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวริศรา  สุขเจริญไกรศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวริสรา  กุลธรรมานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายวิชญะ  นันตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวิชญาดา  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายวิธนะ  กิจชนะไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายวินธกร  ใจแข็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เยาว์ธานี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศิรดา  ริค้า โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงศิรนาฏ  เตชะธีราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศิรินาฏ  เตชะธีระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายศุภณัฐ  เผ่ากันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายศุภฤกษ์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์แระเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายเศรษฐศาสตร์  สามคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุขกัญญา  วรรณสม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุภัทรษร  ทนงหาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอชิรญา  ตองอ่อน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอรกัญญา  ชัยยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายอัยการ  สามคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอารียา  สาคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกชพร  ชะพลพรรค โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกมลนิตย์  วงษ์มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกมลวิชญ์  ภู่พันธ์สกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกฤตภาส  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์รวมสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญชัญญา  คงห้วยรอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกันตพงศ์  สงคราม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกันตพัฒน์  สงคราม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกันติชา  ธรสาธิตกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกันติชา  นครแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขัตติยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกิตติกร  สีไพร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกุลธิดา  ววรรณสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเก็จมณี  ก้างออนตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงเกษราภรณ์  อุดมฤกษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงขจาริน  คมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงคณัสนันท์  ทาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจรณินทร์  โนมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจิรชฎากรณ์  จงวัฒนาศิลป์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายจิรพันธ์  จันทาพูน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายเฉลิมราช  รักคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชญาดา  ผะอบเหล็ก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชญานันท์  ตั้งสกุลเสริมศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชโยทิต  คำวาง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายชวัลวิทย์  วัฒนวีย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชัญญา  พงศ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชานน  โพธาวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชิษณุพงศ์  มณีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงญัฐปภัสร์  วรรณบูรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงฐิติวรดา  ธรรมกาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณฐกร  ขัติยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณฐกร  วุฒาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณปภัช  มะโนตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วรรณบูรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณัฐพล  นามดี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีหรั่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณัฐภัทร  สุมัชชา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยสิทธฺ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายดิษญ  ยารวง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเดือนศิริ  คำแก่น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายติณณ์  ถมยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายทักษดนย์  เผ่ากันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายทักษพงศ์  ใจยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงทักษพร  นาคจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนภัทร  บุญเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธนวรรณ  ดอนเลย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธมนวรรณ  ภาสน์พิพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธราเทพ  คันธะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธัญชนน  มาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชมภู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปันซางคอน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  บุญรัตนธนากร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธัญธร  เลาหะวีร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธัญรดา  มาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธีรธาดา  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายนนทพัทธ์  กันติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนภัทร  สมเสมอ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนรภัทร  ศรีสวัสดิ์จินดา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนันทภัค  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนาธิฌา  มาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายนิติภูมิ  สิงห์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเนตรกุญชร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงบูรณี  ศรีเรืองเมตตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเบญญาภา  เพชรปรางค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปณิดาภา  ณ วันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายปพนธีร์  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปพัชญา  กิตติจริยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปพิชญา  กระเเซง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปพิชญา  พันธุ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปภังกร  อินแสง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปริชญา  ท่านน้อง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปวริศ  บุรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปัณณธร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปัณณวิชญ์  ท่านน้อง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายปิติวัฒน์  ไชยเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปุณณภา  รมภิรันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพัชร์กัญญา  อินทร์เลื่อม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพัชรพร  คงแดง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพัฒนศักดิ์  คูดิษฐาเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สร้างช้าง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพันธุ์ธัช  เกียรติทวีมั่นคง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิชชาภา  นัยไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิชญากร  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิมญดา  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์ถิระศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  วชิรวิเชียรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิชัยปะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายเพชรตัดเพชร  มุสิกสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กำแพงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเพิ่มพูนสุข  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายภัทรกร  ตามวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภาคภูมิ  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภาคิน  อะทะรันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภาสวิชญ์  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภาสา  เตจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อรรถพีรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภูปกรณ์  ภัทรจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภูริทัต  เมืองดี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภูรีพัฒน์  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายรอมฎอน  หวังตักวาดีน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายรัชชานนท์  สวนเครื่อง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายรัชพล  มะโนคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายรัฐศาสตร์  นันทชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงลลิตภัทร  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายวงศ์วริศ  บูราณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำมี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวชิรวิทย์  กนกเลิศสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวนัส  ธนทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวรฤทัย  บุญเฉลียว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวรวลัญช์  สมบัตินันท์น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวาทินี  ยอดบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวิชญาพร  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวิชยุตม์  สกุลเวช โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายวิศรุต  ฉุยฉาย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงศศิธร  สันธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงศศิวิมล  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศิรชัย  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศิรดา  ประศาสน์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศุภพิชญ์  วิตตางกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายสิทธา  ฉัตรมณีฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสิรชญาดา  ครูบา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสิรดนัย  ดะระสิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสิริกร  เชื้อบุญมา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุธาสินี  อรุณานนท์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีทา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายเสฏฐรัฐ  โลสุยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายอธิปัตย์  สวัสดิ์นที โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอมรเทพ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอรจิรา  สมินทรปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอริสา  มหัทธวรดิลก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงไอยริน  แสงภู่วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงไอริณา  ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกชกร  นิลสวิท โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงกชพร  สุนันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงกชพร  แท่นดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายกชวิชญ์  สุทธินนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกรกมล  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายกรปฏิพรรธ  ปัญโยแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกรรภิรมณ์  นาชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ปฐมวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกฤชอร  บุญยวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายกฤตวิทย์  กฤษเนตร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายกฤติธี  พลนรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายกฤษกร  พึ่งผล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายกฤษญพงศ์  พรพินินวรกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายกฤษฎา  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายกฤษฎากรณ์  จันแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายกฤษณกัณฑ์  ชำนาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายกวินภพ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายกษิดิ์เดช  ชมตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขตกัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พ่วงจีน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายกันชนะศักดิ์  ไชยปราภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายกันต์กวี  ปัญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายกันตพัฒน์  สุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกันติศา  เปล่งใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายกันทรากร  พรหมโวหาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกัลทิกา  เฉาะห้อง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายกาฮิน  จัว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายกิตติคุณ  รมหิรัญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายกิติพัศ  มหาวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายกีรติคุณ  ณ อุทัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกุลฑีรา  ปัญญาผ่องใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกุลนิดา  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงเกณิกา  สุธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงเกศณีย์  ผลทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายเกียรติภูมิ  อุประคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายขโนดม  แก้วคำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงขวัญชนก  เมืองคำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ราชจันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงขวัญรัตน์  ตั๋นทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายไขยวัฒน์  รินนายรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายครองชัย  ชัยวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงคุณัญญา  ยานะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายจตุรภัทร  โยสุดใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายจัตุมงคล  ยอดประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายจัสตินรารัง  หน่อแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงจารุพักตร์  จึงมีชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายจิตรภานุ  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายจินตภัทร  ใจน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายจิรภัทร  สมุทรความ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายจีราวัฒน์  ลาภใหญ่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปินตาแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายเจตน์สกฤษฏิ์  แสนศิริ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงเจียระไน  ตันตลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  แสงมณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงชญาดา  ชัยมาลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงชญาดา  น้อยหมอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงชญานิศ  ประโลหิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงชญานี  นิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายชนม์ชนันทร์  สายสำราญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงชนันเนตร  เนื่องชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงชนารินทร์  ตาสาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงชนิศา  นิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายชยพล  บัวสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายชยากร  วงศ์ษร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายชยากร  สิงขร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายชัชช์  เนตรวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายชัชพล  ทรายทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายชัยชนะ  ต๊ะวิโล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายชัยมงคล  เลขศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงชาคริยา  อินต๊ะสิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายชินบุตร  จันทร์อิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายชินวัตร  ปูธิปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายชินวัตร  ใจเติม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายชิษณุพงศ์  มหาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายชีวาวิชญ์  ศรีสุทธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงชุติกา  สุวรรณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายชุติพนธ์  คำใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายเชน  บินเหม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงฐิติวรดา  เติมนาค โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายณฐกร  มีความรัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายณนก  ตาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณปภัทร์  ก้อนทองสิงห์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณภศธร  ภิระบรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงณภัทร  ศิริวัฒนานุรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงณรรธินา  กาบจินะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงณหฤทัย  อารีย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายณัชพล  ตาหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายณัฎฐ์พรรษ์  สุวรรณทัต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกียงเอีย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณัฐกุลธ์  อุ่นญาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงณัฐชรปภรณ์  กุมหาชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงณัฐธิการ์  หลักไม้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงณัฐธิดา  กันทะพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณัฐนารี  เนืองนันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายณัฐพงศ์  วิมลทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายณัฐพงศ์  เปลี่ยน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายณัฐภูมินทร์  โพธิเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงณิชกมล  เชิดธีระกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงณิชนันทน์  มีลาภ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงดาวจรัสศรี  รินคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายเดชาธร  รินนายรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายเดชาธร  สิริรวีกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายเดชาธร  เทียมเมฆา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายเดวิด  เคลแบร์เกอร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายติณห์  ฉั่วตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายเตชินท์  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายทิตัส  ชูวิทย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายทินกร  วิชา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายทิวาวัชร์  ดอนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายทีปกร  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายทีรการต์  ดีน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายเทพพิทักษ์  สอนพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงเทวธิดา  ด่านอินถา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายธณบดี  กาวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายธนกฤต  ภูมิพลับ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายธนกฤต  ม้าทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายธนกิจ  ดวงใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายธนโชติ  หมื่นเกี๋ยง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายธนธัส  นาทัสัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายธนวัฒน์  โษฑศิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายธนัญกร  หล้ายอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายธนาธาร  กาวิโล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายธนานุรักษ์  จาไผ่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายธนายุต  ศรีเรืองเมตตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายธนาวัฒน์  เมืองปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายธรณัส  เทพเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายธรภูมิ  ตามี่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายธรรมธัช  นวลแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายธราเทพ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายธฤตวัน  วงศ์มณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายธวัชชัย  รินเที่ยง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงธัญชนก  แสงชัยทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงธัญพิชชา  ซาวพา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ลบขำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายธัญวิชญ์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายธัมมโชติ  รักเกตุกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงธิชาพร  นครพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงธิญาดา  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงธิดาเทวัญ  เกิดศิริ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายธิปไตย  เรืองศิลป์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงธีมาพร  จำรัสฉาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายธีรนัย  นะนันวี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายธีรพล  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายธีรภัทร  ตั๋นเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายธีรภัทร  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงนงนภัส  ใจนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงนทพร  ขัติยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายนนทพัทธ์  อินสูงเนิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงนพรดา  ภูวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายนพวิชญ์  แก่นดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงนภสร  วงศ์วุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงนภสร  สุริยะไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสวะกะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงนภารัตน์  สมตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายนรภัทร  บูรณ์ปอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายนรภัทร  เมืองก้อนกาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงนรภัทรพิมน  นัยติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายนฤสรณ์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงนลินรัตน์  ขัติกันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงนวรัตน์  จูยกปีน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงนัดธิดา  อินโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงนันทพร  วงค์ชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายนันทิพัฒน์  กาวินจ๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  พนาพงค์พิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงนิตยตา  พรมสุนทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายนิติกุล  เมษะมาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายเนติชาติ  เมษะมาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายบัณฑิตพันธ์  มะโนสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงบุญรักษา  ปงลังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงบุณฑริกา  ปรโลกานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายบุรโชติ  บุญทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงบุษกร  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยศิลปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงเบญญาภา  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายปฐมพงษ์  เกษณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายปฐวี  เหล็กทะเล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายปณิธาน  กันธิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงปทิตตา  แต้ตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใจจินา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายปรเมษฐ์  ต่อมใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงประภาวรินทร์  หินใหญ่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายปวริศ  จันทร์ใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายปวริศ  สุริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงปวีณ์นุช  คำแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงปองขวัญ  ปาระมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายปัณณธรรม  ปัญญาเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงปาณนพิน  พรมใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงปานไพลิน  ใจจักร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายปิติภัทร  เดชปักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงปิยภรณ์  สุภาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายปิยะชาติ  กำลังกล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงปุญญิศา  ปารมีสัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายปุญณ์พิศุทธิ์  แซ่งเงอร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงปุณยนุช  ปัญญาหงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงปุณิกา  เร่งเร็ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายเปรมชัย  เปรมตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายพงค์ภัค  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายพงศกร  คำแก่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายพงศ์ปณต  ธิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายพงษ์ศรัณย์  ตุ้ยสืบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายพณเทพ  คำแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงพรรณชนก  ซาวคำเขตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงพรรณทิชา  ขัดแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงพรรณิภา  อวดดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงพรรวษา  คำเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายพรหมตรีภูมิ  มโนชมภูใบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายพลภัทร  มนตร์วัชรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงพัชญ์สิตา  คิดรังสรรค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายพัชรพล  เอกปัตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงพัชรวัลย์  ตระกูลชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายพัดเมฆ  เตชะตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายพัทธดนย์  ทวีสมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีทะแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายพัสกร  เทพจักร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงพิชฎา  ประภัสระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงพิชยาธร  เตจ๊ะสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงพิชัญญา  โพธิจิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายพิชัยภูษิต  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงพิมพ์นภา  นพวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงพิมพ์พนา  สุปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงพิมพัชชา  ศรีมล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายพีรวัฒน์  ปวงรังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายพีรวิชญ์  ลูกเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายพีรศักดิ์  อุปละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายพุฒิเมธ  แก้วสีดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายพุฒิเมศ  สามารถกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายเพทาย  โชติวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายภคพงศ์  เนื่องแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงภคพร  บำรุงพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายภัทรดนัย  ใชยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงภัทรนันท์  นนท์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายภัทรพล  ขยัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายภัทรพล  วรรณโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายภัทรพล  หน่อท้าว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายภัทรพล  ใจคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายภาคิน  สมประสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายภาคิน  เนื่องแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายภาคิน  ใจนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงภาณิชา  ตะติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายภาณุพงศ์  บุญศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายภานุพงศ์  ขัดสุทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงภาสิรี  ปภาธนันกานต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงภิญญดา  ก๋าวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายภิพัฒพงค์  กาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายภูตะวัน  มีประไพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตามวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายภูมิพิจักษณ์  โสภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายภูมิวิชย์  ก๋าสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงภูริชญา  นันต๊ะภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายภูวดล  ประสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายภูวสิฐพณ  อะทะวงศ์ษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายมาโกโตะ  โอกุระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงเมธาพร  วรพิพัฒน์พล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงยุพเรศ  สุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงยุพารัตน์  วิเชียรพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายรชวินทร์  วิลัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายรพีพัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายร่มพิชชา  ทองพันชั่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงรมิดา  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายรอวี  ดำลี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายระพีพัฒน์  รื่นวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายรัฐภูมิ  รักบ้าน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงรัตน์รพี  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงรัมภาภัค  เดินอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงรุจรฎา  คำกวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายไรอัน  โรแมน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงลานนา  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายวชิรวิชญ์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายวรณัฏ  มิยะยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายวรปรัชญ์  สาปคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงวรปรียา  ต๊ะคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายวรภพ  ผมดกดำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายวรรณชาติ  สุพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงวรัญญา  ผลทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายวรินทร  ไกรวิลาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ชัยกิจวัฒนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายวอร์เรน  จือหยวนโท โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายวัชรพงศ์  ปัตนัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายวัชระ  เจริญศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงวันปีใหม่  ไปรุ่งเจริญเร็ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงวิชญาดา  ทารังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายวิเชษฐ์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายวิทยา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายวิทวัส  วันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายวิเรนทร์ฤทธิ์  สกลภูวรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายวุฒินันท์  เครือประสาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายวุฒินานนท์  รักประชา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงศรุตา  อารีญาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงศศิกร  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงศศิวิมล  ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายศิรภัส  ตาสาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายศิรวิชญ์  กันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายศิรวิทย์  เกิดหลำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายศิริวัฒน์  อุดมเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายศิวกร  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายศุภกร  เห็นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายศุภชัย  พินิจสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงศุภศิริ  ทันละกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงศุภางค์วริศ  ทองสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไชยเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายเศรษฐวิทย์  สถานเดิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงสลิลลา  สิทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงสวิชญา  ตั้งต้น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายสิรภัทร  หัตถกอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายสิรวิชญ์  ขัติยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงสิริณัฐดา  แสงใหม่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงสุจิตรา  ตันติเรืองชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยลังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายสุประวีณ์  รักรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงสุพรรณษา  สันทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ไสยวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงสุพัตตรา  สามติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงสุพิชญา  จิตติปัญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงสุวภัทร  สนธิแย้ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงโสรยา  เดชาสัตถากุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายหนึ่งอนนท์  ศรีสอาด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงอชิรญา  ธนู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายอชิรภัทร์  ดอกไม้หอม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายอนณ  วสุธากานต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงอนัญญา  ญาณะธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายอภินัทธ์  วงค์ชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายอรรถสิทธิ์  เทียบแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงอริสรา  พรมราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายอัครนันท์  ตายา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงอาจารียา  ใหม่จันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายอิทธิ  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อาษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงอินธิรา  อภิสุนทรกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงอิมธุอร  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายอิสระ  ลาวตูม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายเอกนรินทร์  อินธิยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงแอสลีน เซียวเจีย  วอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงกชกร  คำอินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกตัญญาภรณ์  ปาปวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกนกชล  ไร่พุทธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกนกพร  ภักดิ์ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกนกพร  ไชยชมพู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวโฮม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์แก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงกมลรส  เกษรชืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกมลรัตน์  วงค์ลังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกรณ์ทิพย์  อินปั๋น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกรรญปพร  วันทิตย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงกรรณธิกา  กันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกรรนิกา  วงศ์เครือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกรวิกา  สุตะวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายกฤตกานต์  มีจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกฤตพร  โตบันลือภพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายกฤตภาส  ปันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายกฤตเมธ  มูลคำดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายกฤตเมธ  ศรีประเทศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกฤติญา  มหาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกฤติธี  ยังมาก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายกฤติพงศ์  อนันต์ชัยพัทธนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกฤติมา  สมนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายกฤษฎา  สมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกฤษฎาพงศ์  วันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายกฤษณพัทธ์  พลเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกวินธิดา  ตันสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกวินภัค  ศิริวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายกษิดิ์เดช  กันทาสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายกษิดิ์เดช  อินเทพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายก้องภพ  แก้วดุลดุก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกัญจณากร  สิริการ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายกัญจน์พิลักษณ์   ดวงเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  พวงสาโรจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์นวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตาลดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุ่นอารมย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกัญญาภัค  คำบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกัญญาภัค  ุตุงคบรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกัญญาภัทร  กัณฐโรจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปันติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขตกัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรีประเทศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกันต์กมล  อำลูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายกันตพงศ์  บุบผาชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายกันตพัฒน์  เสมอใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงกันติชา  ทิพพวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายกันย์  กุนหวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกัลยกร  เตชะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงกัลยา  อยุธยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปัญญาติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงกานต์สินี  ทองบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกานต์สินี  หมอเก่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงกิตติกานต์  ฟักแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายกิตตินันท์  เหมืองน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายกิตติพงศ์  วงค์จินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายกิตติรัตน์  เตชะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงกิรติกา  อูปซาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกีรติ  วิสาพล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกีรัตยา  จันทาพูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกุลจิรา  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกุลธิดา  จันชายเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกุลธิดา  จินตะเลขา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงกุลนัดดา  วงษ์ศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงกุลปริยา  หมั่นยืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ปัญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายเกียรติภูมิ  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ปัญจรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงขวัญกมล  ยอดวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงขวัญจิรา  ธิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงขวัญทิพย์  ผัดเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงเขมจิรา  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงเขมจิรา  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงเขมิกา  วิวัฒนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายคณิน  อัครพูลพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายคเณศ  พงษ์สวรรค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายคมชิต  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายคุณานนท์  ตาคำนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายคุนเจ้า  ชมเชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายจักริน  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายจักรี  กงจักร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงจันจิรา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงจันทกานต์  ซิวแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทะสา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงจิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงจิณต์จุฑา  ช่างเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงจิณห์วรา  เรืองอนันตไพศาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงจิดาภา  วงค์สถิตย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงจิตตินันท์  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศักดิ์สิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงจิตสุภา  กสิวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ก๋านวลใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงจิรธิดา  เมืองมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายจิรภัทร  ราหูรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงจิรภิญญา  มะโนวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเป็ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงจิรัชยา  ใจเปี้ย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายจิรัฎฐพล  เกสรพิทยาพงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายจิรัฏฐชัย  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายจิราธิป  ก๋องวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายจิรานุวัฒน์  กันทะคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงจุฑาศิณี  แสงสีจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทิพย์บุญชู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงเจนจิรา  สืบขวัญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงเจนจุฬา  โนรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายเจนต์สฤษฏิ์  พรหมวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงเจนนิตา  วงค์ษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงเจนสิก้า  เคลแบร์เกอร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายเจษฎาพงษ์  พิจารณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สยนานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายฉัตรรวี  ทองดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายเฉลิมชัย  วังคีรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ทรงรัฐพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงชญาน์นันท์  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายชญานิน  ชุมภูดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงชญานิศ  ผิ่งทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงชญานุช  วรรณสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงชฎาวดี  พรมแจ้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายชณติกานต์  ลิขิตอิศรา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงชนกานต์  ธิแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายชนภัทร  ตันติศุภพาณิชย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงชนัญธิดา  ภิมาลย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงชนัญธิดา  อาทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงชนิศรา  เสาวภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงชมนพร  บุญเก่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายชยพล  ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายชยพล  ฟูวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายชยวัฒน์  ก๋องแก่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายชยากร  ชัยมูลมั่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายชยางกูร  สมุดความ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงชลิตา  ประพฤทธิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงชวพร  จันทะรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงช่อรดา  ธรรมสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงช่อลดา  วิฑูรย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายชัชชน  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงชัชญาณิช  ฤทธิ์รุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายชัชฤิทธิ์  โสภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายชัยธวัฒน์  อภิชาติพรสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายชาคริตส์  สมควร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายชาญวิทย์  นันทะเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายชาตรี  เรืองศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงชิชญา  ยุทธแสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงชิดชนก  วัฒน์ธนันชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายชิติพัทธ์  ปวนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายชินดนัย  ติ๊บนวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เฮงตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงชุติณัฎฐ์  ปาร์กเกอร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปวนเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดาภร  ยอดวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายเชษฐา  ศรีสีนต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายโชติกวนิตย์  สิงห์เชื้อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายฌานวิทย์  พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงเฌณิศา  วรนุช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายญาณวิสุทธิ์  เจริญชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงญาณวีร์  นุชพิเรนทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงญาณัจฉรา  คำสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงญาณิกา  ดวงเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงญาตา  อาจประจักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายฐกฤต  พันธ์งอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงฐิตินันท์  กอนแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงฐิติพร  สืบเครือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงฐิติพร  หัตถอนันสิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดวงพุทธพรกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยอดประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายฐิติวัฒน์  หัตถอนันสิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาลาวิลาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายฑิปปกรณ์  สิทธิสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายณฐกร  ชมตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายณฐกร  เทพวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายณฐพงศ์  ปงกันคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายณธกร  สถิรานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงณธิดา  แสนติยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายณภัทร  ก่อเกิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงณภัทร  ณ ลำพูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายณภัทร  ธรรมเสนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงณภัทร  ลือตาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงณัชชา  ภูพิลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงณัชญา  ใจเขียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงณัชธิดา  คำตัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงณัฐกมล  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงณัฐกา  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ต่อมแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณัฐการย์  ยาแปงกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงณัฐชญา  คำเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงณัฐชญา  ธรรมสรางกูร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงณัฐชนา  ปรัชญาวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงณัฐชยา  คำไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงณัฐชยา  มาลารัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงอรุณรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงณัฐฐาริญา  วันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขัดเปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมภูเขา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงณัฐณิชา  สันสมุทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติวนิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงณัฐธัญญา  วิวิธเมธีวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัฐธั่๋ญญา  ร่วมขุน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพภิบาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายณัฐนันท์  พฤกษ์สุนันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายณัฐพัฒน์  หัวนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายณัฐภมูิ  เรืองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายณัฐภัทร  สุริยะโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญยอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายณัฐสุต  สันติภูบาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงณิชกุล  สุเต็น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงณิชมน  บำเพ็ญอยู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงณิชาภัทร  สวยงาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงณิภัทรชา  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายดนัยณัฐ  คำขา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงดารารัตน์  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายเดชดำรง  กองเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายเดชพนต์  สงคราม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายเดชาธร  พิมพ์แน่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ปัญญาสลิลกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายตฤษนันท์  อินต๊ะเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายต่อสกุล  อภิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายไตรวรมัน  สุต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายถดิศักดิ์  โพธิบุตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงถมทอง  สุริยะโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงทรรศนพร  ฟองสมุทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงทักษพร  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายทัตพงศ์  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายทัยธภัทร  ปันไฮ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงทิพย์สุดา  บัวเขียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงทิวาวรรณ  เทพสิงห์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายทีปกร  ธรรมขันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงธณัชพร  ราชนิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายธดินกฤษช์  ปาระมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายธนกฤต  คำพิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายธนกฤติ  อุ่นญาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายธนดล  ใจบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายธนภูมิ  ตาลคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายธนรัฐ  เสียงแขก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายธนวัฒน์  วงค์เวียน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายธนวัฒน์  วรรณรส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายธนวัฒน์  ไชยชมพู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงธนัชชา  มณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีธิเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงธนัญชนก  จักรสมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายธนายุ  บริรักษ์ศุภกร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงธนาวดี  คิดมุ่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายธเนศวร  ยุทธแสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธรธันย์  เวียยีกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
825 นางสาวธรรชนก  ไยทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายธรรมรักษ์  ดวงงา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงธฤษวรรณ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงธัญกร  ชนวาศิลป์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงธัญชนิต  ถีระพงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เจียงพุทธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงธัญญา  อังคณานุชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงธัญทิพ  กองตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทิพมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปัญญานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงธัญพิชชา  มาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุบผาชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มีโสภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงธัญวรัตน์  รินนายรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุภาวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงธัญสุดา  ต๊ะน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงธันชนิต  ถีระพงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงธันย์ชนก  คำทราย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายธาดากุล  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายธารากร  กันจินะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงธิญาดา  จักรสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงธิดาทิพย์  เพ็ญภาค โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงธิดารัตน์  โปราหา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงธิตยา  สุทธะอาษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายธิติปังกรณ์  ยารังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายธิติพงศ์  ตั้งผลไพศาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายธีรกิตร  จุมปูหยุย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายธีร์โชติช่วง  ธรรมชื่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงธีรนาฏ  โลหะชิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายธีรนาถ  พิมพ์พรปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์คต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายธีรพล  ลือชา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายธีรพัฒน์  คีรีแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายธีรพัฒน์  จินดาธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายธีรภัทร  ปาลี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายธีรภัทร  ยอดกลิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายธีรภัทร  เนตรยอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายธีรเมธ  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายธีระยุทธ์  ท่าดีสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายธีรัตม์  น้อยพลู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายธีราทัต  ด้วงชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายธีราเมศ  ภูล้นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงธีริศรา  ชัยเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายธีวสุ  เนียมใย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายนนท์ปวิธ  อุ่นนันกาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายนนทภูมิ  มาระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายนพกร  นิลสวิท โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายนพณัฐ  วรรณสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงนพรัตน์  คำเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายนพรัตน์  รุ้งดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายนพรุจ  ณ ลำปาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงนพวรรณ์  ประใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายนภัสกร  วงค์ตะวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายนภัสดล  วิริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายนภัสรวี  จันระวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงนภัสรา  ไชยศรีมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงนภาศรัณย์  กันทะรส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายนราวิชญ์  เจริญสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายนราวิชญ์  ใจวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงนลินพร  วสุธากานต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายนักรบ  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายนัทธพงษ์  สมยาราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายนันทภพ  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงนารดา  ใจเอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงนาริศา  ยาสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายนาวิน  ปัญญาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงน้ำฝน  จะมู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงนิชาภา  คณิตชยานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงนิติพร  ไชยลังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายนิพิชฌน์  พิศมร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงบงกช  แซ่ลู้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายบัณฑิตพัฒน์  มะโนสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงบุญยวีร์  ชาติพัฒนานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายบุรฉัตร  คำพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายบุรพัฒน์  คำยี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงบุษบากร  ทรงทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงเบ็ญจพร  สันธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เลิศเจริญปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  แหนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงเบญญาพัชร์  ข้าวก่ำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงเบญญาภา  ขันสุธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลผล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายปฐวี  นเรวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงปฑิตตา  กรเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงปณิฎฐา  ณ เรื่องฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงปนัสยา  อโนทัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  เพ็ญกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงประภาวรินทร์  เป็งอินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายปรัตถกร  ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงปราญไปรยา  ราบรื่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงปราณณิชา  ผาบไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายปรานต์  จันทร์เจนจบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายปริญญา  พรหมมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงปริณดาพร  เสวานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายปริเยศ  เครือวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงปรีดาพร  ปัญญาโกญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงปรีธิดา  ปะสาวะโพธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วรรณวิท โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงปรียาภัทร  พรมรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงปวริศา  วิริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายปองภพ  เสนางาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทวีกสิกรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงปาณิสรา  อิ่นคำฟู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายปานนุพัฒน์  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงปารณีย์  อินต๊ะเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายปารเมศ  ศรีปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปารียา  ชัยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปิญชาน์ณัฐ  อินยาวิเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงปิยธิดา  ระเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปิย์วรา  พัฒนอังกูร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายปิยวัฒน์  ธรรมสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายปิยะพงษ์  ใจคำแปง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายปิยังกูร  บัวลาดชินภโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายปุญชรัศมี  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายปุญญพัฒน์  สาแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงปุญญิศา  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงปุญญิสา  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายปุณณพัฒน์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงปุณยนุช  ไชยสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายเปรม  สิริการกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงเปรมกมล  จิ่งมาดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายเปรมากร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายผดุงพงษ์  อุดล้อม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายเผ่าภาคิน  สร้อยแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายพงศธร  อุดกลิ้ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายพงศ์ธาริน  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กชายพงศภัค  ราษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กชายพงศภัค  อัชชนะลิมภากรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายพชร  คุณดิลกวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายพชร  ศรีลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายพชร  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายพชรภัค  สุภาวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายพนธกร  แก้วมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพรณพัฒน์  ดีวรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงพรณัชชา  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงพรไพลิน  คำปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงพรรณปพร  ปัญญาหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพรรณภัทร  คำวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงพรรณ์วดี  ปินตาดวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงพรรณวษา  ปฏิการสุนทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงพรรษพร  ลือสนั่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพรลภัส  มีจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพรสวรรค์  เรือนสังข์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพรหมพร  ยานะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพรหมภัสสร  พงค์ถิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายพฤฒิพงศ์  จะเรียมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายพลกฤต  ร่วมชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพลอยปพร  ฐากุลสิริโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อัยโกะยามาโมโต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงพศิกา  คำมูลเอ้ย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กชายพสิษฐ์ยศ  จันทศิลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายพอเพียง  เพชรอาวุธ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงพัชญ์สินี  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงพัชรพร  ปงหาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงพัชรีพร  วังใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ข้าวก่ำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพัชลิตา  ฉันทพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เหมยเมืองแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เทพกัณฑ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงพัทธศิกานต์  อุดมเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายพัทนน  เมืองสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพิจิตรา  กาวีวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายพิชชากร  ทุนกาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญยรัตนโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงพิชชาภา  ชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงพิชญธิดา  เกษนอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงพิชญ์ปิยา  การะบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายพิชญ์ศักดิ์  กระจ่างเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายพิชญะ  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงพิชฎา  โพนาคา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงพิชากานต์  ภิญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงพิชาภรณ์  วงค์แสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายพิชิตชัย  มูลแจ๋ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงพิณ  อินต๊ะนำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายพิทวัส  บรรณเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประชาเดชสุวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงพิมพ์ณิชารัช  สีอินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  นันตรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อายุยืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงพิมพิไล  เกียรติเกษมชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงพิมวิภา  จิณะเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงพิยดา  เตจ๊ะวันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงพิรญาณ์  เติมพิริยะกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายพิสิฐชัย  นิลาพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายพีรณัฐ  มโนหาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายพีร์ประภัทร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายพีรพงศ์  จันทจร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายพีรพัฒน์  นิพัทธ์สกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายพีรยุทธ  เชิดชูวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายพีรวิชญ์  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายพุทธิคุณ  วุฒิสารวัฒนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายพูนทรัพย์  แก้วคำแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงเพชรณิชา  ศิริบุญรอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงเพียงพอดี  จินะราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงเพียงฟ้า  สงบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายฟาดิ้ล  ตานี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงภวรัญชน์  สีดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงภัครมัย  เพชรล้อมทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงภัควลัญช์  ติยะสันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายภัควี  เทียบแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายภัทรกร  บางบัวงาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายภัทรกร  อาษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงภัทรกันย์  ปทักขิณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงภัทร์ชนก  น้อยหมอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายภัทรดนัย  ภิระบรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสุสิยชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายภัทรนรินทร์  มาลารัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงภัทรปภา  อุปสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายภัทรพล  พานิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณประภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงภัทรวดี  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงภัทรวรรณ  พรหมจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายภัทรวีร์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงภัทราพร  คำดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงภัทราภา  ดอนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงภัสสร  ดอนหลักคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายภากร  รักยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายภาคิน  ดอนหลักคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายภาคิน  ตามี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายภาคิน  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายภาณุพงศ์  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายภาณุวิชญ์  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายภาณุวิชญ์  เตชะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายภาธรธฤต  ยาสมุทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายภานุวัชร  วารี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายภาสกร  ปันเย็น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงภีรนีย์  สีธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายภูกวิน  ถวิลสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงภูฌิสา  แสงสุกใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายภูดิสธรนโชติ  บุญมาภิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายภูเบศวร์  โชติวัฒน์นันทกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายภูมิ  กุลคีรีรัตนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายภูมิเกล้า  หาญชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายภูมินันท์  กันทะเตียน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายภูมิพัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายภูมิภิภัทร  โถชารี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายภูมิรพี  โรจนวานิชกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายภูริ  บัสต็อก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายภูรินทร์  สมณะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายภูรินท์  ศรีพั้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายภูริพัฒน์  ธีระวัฒนะกิตติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงมณีรัตน์  ปัญโญแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงมนัสภร  ถาบุตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงมานิตา  ทายะนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงมานิตา  วิชัยกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงมาลิสา  มาเยอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงมิเชล  จึง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงมิตรสินี  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงมุกดา  แสงเพชรไพบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายเมธาฤทธิ์  เทพสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายเมธาวี  เขือนวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปาเคีย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปินตาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงยลธิดา  บุตรทะวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายยศกร  กำแพงคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายโยธา  เริงใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงโยษิตา  หล่มศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายรฐนนท์  บุณยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายรณกฤต  มะโนวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายรณพีร์  ใจจุมปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายรณภัฎ  ชัยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงรดา  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายรพีพงศ์  ชุ่มพงษ์พันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายรพีพัตน์  มาคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงรพีภาส์  วงศ์พุ่ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงรวิพร  ทิศเอี่ยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงรวิพร  พยาสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงรวิวรรณ  ศรีเลาว์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายรวิศ  เหลืองทองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงรสริน  กันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายรังสรรค์  คำฟู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายรัชชานนท์  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปวงรังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงรัญชิดา  โพธาวิจิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายรัฏฐาภิรักษ์  พรหมทัศน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายรัฐพงศ์  วงค์ษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายรัฐภมูิ  ธรรมขันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายรัฐศาสตร์  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงรัตนมณี  เกิดเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงรัตนาวดี  ภัสรปทุมลักษณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงรุ่งระวี  ปรีศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงรุจิรดา  ตะไนย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงรุจิราภา  แก้วสาทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงรุจิษยา  ชำนาญพจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายเรนทร  สินสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายเรียว  ชัยย๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายฤทธิพล  กัลยาณะกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงลภัสรดา  นันเปียง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงลภัสรดา  บุดดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงลภัสรดา  ลือชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงลภัสลดา  วรรณโล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงลลิตา  ตันเขียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงลักษิกา  โยธิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายวงศกร  สามแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงวชิรญาณื  อัมพวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายวชิรวิทย์   เจริญกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายวรกฤต  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายวรธน  กุศล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายวรพันธ์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายวรมัน  ชัยราษฎร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายวรเมธ  กำแพงคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงวรรณวิษา  จันต๊ะคราม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงวรัชญกรณ์  สำราญดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงวรัชญา  แก้วลูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงวรัชญานันต์  ปัญญี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายวรัชทศ  วานิชดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงวรัทยา  ต๊ะวิไล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงวรัทยา  หน่อแหวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายวราทิตย์  พงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงวริศรา  นาขยัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงวริศรา  ปินจะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายวัชรพงศ์  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายวัธนชัย  ไม้จำปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงวัศยา  สดุดีวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายวาทะ  คำขอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงวาริศา  เหรียญแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายวิชญ์ภัทร  เมทาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงวิชดา  เสรีนิวัฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายวิชภาชญ์  ทิพย์ไชยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายวิชานาภ  สุทธิลักษมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงวิมลณัฐ  พรหมเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงวิรัญชนา  แสนทนันไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงวิริยา  โวหาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  จอมใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายวีรภัทร  รักชอบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายวีระพัฒน์  จองปิ่นหย่า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายวีระยุทธ  เชิดชูวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงวีรินทร์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายเวริทฒ์  จิตเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงศรวณีย์  ตาดำนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงศรัญรัตน์  จันกิติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายศรัณย์กร  บั้งเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายศรัณยพงศ์  มหาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงศรันย์พัชคุ์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายศรีวิชัย  ไตรงาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงศรุดา  เจริญภูวนิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงศรุตา  สุภาวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงศศิวรรณ  เจริญสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงศศิวิมล  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงศิริ  โต๋วตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงศิรินภา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงศิริรัตน์  ผสมสัตย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงศิวะพร  เทพปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงศีลัชญา  สมเสมอใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายศุภกร  ใจดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายศุภกฤต  ศิริสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายศุภกฤษ  ใจดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงศุภณฉัตร  จันทร์วัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงศุภนันทิพย์  ผัดเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงศุภพร  จันสุภาเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายศุภวิชช์  ม่วงทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชระบูรณิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายศุภวิชณ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงศุภัสฌา  อุบล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายเศรษฐพงค์  เนรตสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงสรัญกร  กับปะหะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงสาธกา  ไชยสารบำรุง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงสาริศา  จันทร์ตุ้ย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายสิธิพัตร  สุลำปิง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายสิปปภากร  สุภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายสิรภัทร  ลาอุ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายสิรวิชญ์  ยีภิญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงสิรามล  เนาว์แก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงสิราวรรณ  ราชคม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงสิรินดา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงสิริประภา  จิตมโนวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงสิริยากร  นาระตะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงสุชานันท์  อักษรพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญทวี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงสุทธภา  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงสุทาสินี  สุขยวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงสุพรรณนิการ์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงสุพรรณ์ษา  สารทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริชุมชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงสุพิชญา  สุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงสุภารวี  ภูแก้วสี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงสุภาวดี  พรอาภาวัฒนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายสุรเกียรติ  เป็กยันเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงสุวดี  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายสุวรรณภูมิ  เจริญพล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายสุวิชญาน์  ไขลายหงส์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงสุวิตรา  ศิจิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นันทชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงเสาวณี  วุฒิเปียง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายหัฎฐกร  ทองจินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายไหรวิชญ์  ตรีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายอชิตศักดิ์  อินทะจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงอชิรญาณ์  กาบแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายอชิรวิชย์  ช่างเก็บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายอชิระ  คีลาวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายอติกันต์  ใหญ่วงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงอติกานต์  นันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงอธิชา  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงอธิตยา  ปวนคำมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงอนาฐีตา  ศิริไชยโสภณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายอนุพงษ์  ยานะนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายอนุรักษ์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงอภิชญา  แดงหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายอภิวุฒิ  คำโสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายอภิศักดิ์  โยกาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายอมรพงศ์  พานประเสริฐสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายอรรณนพ  ใจจะนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงอริญชยา  ชัยประหลาด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงอริสรา  ชัยเลิศวณิชกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายอรุชา  บุญยืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงอรุโณฌา  ไตรจักร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายอัครชัย  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายอัครเดช  สุยะพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายอัครเดช  อะทะวงศ์ษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายอัครพล  ธิมาชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายอัครวิชช์  มะณีโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายอัครวิชช์  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงอังคณา  มัชฌิโม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงอัจฉรา  พานิชภูวดล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายอัศวิน  อุปรา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายอาณาจักร  วังแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายอานนท์วัฒน์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายเอกณัฐ  วัฒนาธร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายเอกนรินทร์  อามอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายเอกภวิทย์  จิตร์แก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายเอกอิสระภาพ  ศาลาน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงเอสรา  ปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงิจิตภัสร์  เทพมนตรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงเฟรมณิการ์  ชุมภูอินตา โรงเรียนบ้านสันกลาง ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กชายณฐกร  ดอนชัย โรงเรียนบ้านสันกลาง ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เผ่าเสือ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กชายชินกร  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กชายณัฐชัญ  ทานะผล โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงนราภรณ์  อิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงราชาวดี  ทิพย์เเก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงกันตา  เซสอ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ลำภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงกิตติธรา  คำเเก่น โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงหา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงกุมมาวารี  คำตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงจิตรานุช  อินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงจิรารัตน์  ราบรื่น โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายฉัตรชัย  เเก้วสาร โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายชนพล  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงฐิติมา  ติทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกินทอง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงณัฐธัญญา  เกษรพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงณัฐธิดา  สารใจ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงณิชกมล  คำตื้อ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายธนากร  ใจสะอาด โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงธัญญาเนตร  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายนพรัตน์  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายนราวิทย์  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงนฤภร  นันเสียง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงนฤมล  ใจวัง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายนิภาธร  แสนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงปณตพร  เทพชมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายปริเยศ  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายพงศกรณ์  เฒ่ามูลละ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายพัชญ์  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงพิชชา  ระมะโน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายพิชญ์  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายภูพิงค์  โพธิเจริญ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายภูมินันท์  เเก้วตา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงมาริสา  เซสอ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายรชตะ  ชัยลังกา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายราเชนทร์  เกษรพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายศรัณย์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงศศิวิมล  คำล้น โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายสิทธิกร  ทวิเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงสุชัญญา  หลงลืม โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายอดิเทพ  วงสลี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายอนุวัฒน์  แจ้งดี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงอรนิชา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายอรรถวิทย์  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงอัฉริยา  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายอุเทน  เตจ๊ะปิตุ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงเอริญา  ทิพย์เเก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายกษิดิศ  ไร่ลือคำ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายเจนภพ  มูลทอง โรงเรียนบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงไพลิน  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงวรรณนิษา  ส้มเช้า โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงอภิญญา  รักสุข โรงเรียนบ้านโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายปวีณ  กันธิยะ โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงรุจรดา  ศรียอด โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กชายอนุวัฒน์ นิคกี้  ดรูก โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงกรกมล  มณีจันทร์สุข โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงณัฐณิชา  แนมขุนทด โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงดวงฤทัย  แจง โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงวชิราญาณ์  พัดมา โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงสุภานัน  มั่นกุง โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงอมิตตา  วงค์ชัย โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงเอ้ยตาล  ป่อง โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายกฤษดากร  สิทธิโสด โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงกันญาภัค  ยอดเเก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงกัลญานีย์  วิชา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1329 เด็กชายจักรภัทร  ทองน้อย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1330 เด็กชายชนกันต์  พานพิมพ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1331 เด็กชายชัยภัทร  ไชยสร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1332 เด็กชายณกร  ประพรรดิจักกิจ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1333 เด็กชายณภัทร  กาญจนา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงณิชาดา  กีรติอดิศัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงทอปัด  ยี่สาร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงทิพานัน  แก่นดี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1337 เด็กชายธณัฐพงค์  ทะรินทร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กชายธนกร  เกลี้ยงกมล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1339 เด็กชายธนกฤต  รงควานิช โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงธนภร  พิมพการัง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงธมนต์  เเสงวิลัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงธัญทิพ  กันทะชัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงธันยชนก  คำวัง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงนภัทร  ตลึงจิตร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1345 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  เลิศบูรณฉัตร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงนวพรศิริ  อินทร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงนิรชา  งามเหมาะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงบงกช  ไวสาริกรรม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1349 เด็กชายบุญชัย  รัตนศิริทรัพย์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1350 เด็กชายปฐวกานต์  ก้อนคำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงประภาวรินทร์  รูปสูง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กชายปวรพัฒน์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงปาณิศรา  ปานยงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1354 เด็กชายปุณณวิช  จินดาจิธาวัฒน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงพภัสสรณ์  เจนธัญญารักษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงพศิกา  ชาติพจน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงพิชญ์พิสุทธิ์  จอมศรี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงภูษณิศา  ต๊ะสอน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1359 เด็กชายยสินทร  เกิดพร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1360 เด็กชายยูตะ  ชิบาโอะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงรตนพร  พงษ์รักกูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กชายรัชชานนท์  ใจยะสุ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กชายรุ่งรดิศ  กุศล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1364 เด็กชายไรวินท์  ปรีดีพจน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงลภัสรดา  เจนธัญญารักษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงวรัณญา  รุจิวรกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1367 เด็กชายวัสสกานต์  วัชรญาณวิสุทธิ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กชายวิพุธ  สุขเกษม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1369 เด็กชายวิมุต  สุขเกษม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงวิรากานต์  เลาหะวีร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงศศิรดา  เอกก้านตรง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1372 เด็กชายศิรชัช  ทรรศนียากร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงสิริกัญญา  ทุ่งพรวน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงอติกานต์  ตุลายศ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงอภิญญา  ไชยสร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงอารีน่า  บุญประเสริฐ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กชายอิศร์รุจ  ปวารณ์เวช โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงกนกลักษณ์  สิงหอม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงกรวิกา  เร่งเร็ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายณฐกร  เตชะปิตุ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงณฐมน  ดวงคำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  พิลาลัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงณัฐนรี  ปันเเปง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายณัฐวัตร  มะโนหาญ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงณัฐสิณี  มาไกล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงณิชานาฏ  เกิ้งบุรี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายตรัยมาซาโตะ  ยามามุระ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายทีปกร  พรจิตไพศาล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายธนกฤต  เหล่าอุดมกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงธนพร  สกุลรัตน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงศ์ถิระศักดิ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงธาราทิพย์  กองเเก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงนัซนีน  พชรกมล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงนัยน์ภัค  ธุวะคำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายปณต  ศรีวรรธนะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงปราณิสา  ศรีใจ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงปรียาภัทร  เซโตะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงปาณิศา  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงปิยธิดา  ตาคำนิล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายพงศ์ปณต  อุปรา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายพงศโรจน์  ด้วงนคร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลาวิชัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายภัทรธร  ศรีสอาด โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายภูมิรพี  สมุดความ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงรตนพร  ลัมวุฒิ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงลลิตา  ไลวรรณ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงวทันยา  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงวรรษชล  สุริยมณฑล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงวริยาภรณ์  ชัยศิลปิน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายวิชญกุล  สุนทรเมือง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.4 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงสุชาทิพย์  สุขรัตน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ปริญญา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงสุพิชชา  ปาเมืองมูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิษา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงอณัญญา  ขัดคำกอง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายอภิรักษ์  อนุรักษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงอรุณี  ชัยโชค โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายอัครวิทย์  ตระกูลชื่นวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงเเวววรรณ  อภินิเวศ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงกานติมา  พุฒิยอด โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงจิณณ์พัชร์  ชัยยนต์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1423 เด็กชายจิตติพัฒน์  นาคพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กชายจิรายุ  ไร่สอ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กชายณธนวัฒน์  กุลเจริญคุณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1426 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุรี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กชายณัฐนนท์  สันธิ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กชายณัฐพงษ์  โมลา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กชายนนทวัฒน์  โมลา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงปภิณทิพย์  นาคอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงภคมน  ไชยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กชายระพีพัฒน์  ไชยชมภู โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กชายวุฒิพงศ์  คำภิระ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงศุภัชญา  สุทธโทธน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงอภิชยา  การเร็ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงกรกนกรัตน์  อารีย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงกรกมล  ชุ่มมะโน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงกุลปริยา  พัฒนอุดมกิต โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงจันทรวรรณ  นิติวิริยะสกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงจิราพร  ชุ่มมงคล โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงชัญญานุช  เมืองมา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายณวัฒน์  นามศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายณัฐชนน  ทนทาน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงธนัชชา  เอี่ยมละออ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดอนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงนันธิพร  ปานพรม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงนารี  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงนิธิกานต์  บุญชีพ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงนิวาริน  ติ๊บมาบุตร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายปรัชญ์ถกร  อารินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงปรางทิพ  วรพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงพรกนก  ธีรพัฒนานนทกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงพรกนก  ปันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงพรชฎา  ภัทรชลิต โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงพัชร์ธนัตถ์พร  ล้านแปง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สัชฌุกร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายพันธกิจ  เฉลิมเลี่ยมทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำน้อย โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รุ้งดี โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีภูธร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงมธุรส  ลังกายืน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงวิชญาดา  ใจยปอน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงวิภาพร  ชือมือ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงสุพิชญา  ชุ่มมงคล โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงอารีรัตน์  ศิลา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายกฤติพงษ์  พรเมธีไกรเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1468 เด็กชายกิตตินันท์  สงคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงจิณณพัต  ผาสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กชายจิตตินัย  พวงมะณี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงจิรัญชยา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กชายชัชพงศ์  โวหารเดช โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงชุตินันท์  คำก่ำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงณิชาธาร  สายทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงดารินธร  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กชายธนภัทร  สุขใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงธนัญญา  อุปการคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1479 เด็กชายธนันชัย  นันต๊ะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กชายธันยบูรณ์  โป่งคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงธันย์พัทร  นามแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กชายธีรภัทร  ยี่นาง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงนพรดา  ปัญจขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปีติ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กชายพชรพล  ฝุ่นวัง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงพรญาณี  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงพรหมพร  คงประพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กชายพิชเญศ  ไชยศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ดอกจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงพิริษา  ไชยราศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กชายพีรวิชญ์  ธิตะยา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กชายภัทรวรวงษ์  โขงสนั่น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงภิรัญญา  คงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กชายยูอิจิ  โอะนูม่า โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงโยษิตา  ขันจินา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายรัตน์ภูมิ  ทุปแป้น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กชายวชิรวิทย์  ชุ่มมงคล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมเด็จ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงวริศรา  ใจประการ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กชายวีรากร  กองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงศรุตา  เดชประภาพร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กชายศิรวัชร  สลีสองสม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายศุภเชฎฐ์  ผาพบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กชายศุภวิชญ์  ชวนะเกียรติ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กชายเศรษฐ์วิทย์  จิตปรีชาญ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1506 เด็กชายสิริเชษฐ์  สาแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงสุชานันท์  ชื่นวนารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงสุชานันท์  นามวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงสุพนิตา  หน่อแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กชายสุภาษิต  อาซอง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงอธิชา  ชัยภมรฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กชายอัศวิน  แก้วณะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กชายเอกภาวิน  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  วังใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  นามซื่อ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงกัญชรส  เรือนทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงกุลกัญญา  กันทาคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงกุลธิดา  พรหมไชยวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงเขมินทรา  ผัดแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายโฆษิตพิพัฒน์  หวนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงจตุพร  อ้วนสุชาติ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงจรรยาพร  บุญยะมหา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงจำลองลักษณ์  ฟุ้งเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงจิรนันท์  ชุมภูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายจิรสิน  วรรณชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงฉัตรชนก  ชมภูอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงเฌนิศา  ใจหลัก โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายญาณพัฒน์  พรมปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงญาราภรณ์  เขียวปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงณฐพร  โตปินใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงณัฐชยา  วงค์ศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงณัฐธีรา  ยางยืน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงณัฐธีรา  สุราลัยอุทิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงดารารัตน์  ดวงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงตรีดาว  สุรินทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงถาวรีย์  วงค์จินา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายธนยศ  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายธนวรรธ  วันดี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายธนันชัย  รัตนเหลี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงธัญชนก  ใจเฝือ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงธัญรดี  ดิษบรรจง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายธาวิน  เล็กจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายธิติธัญญ์  ยะตา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงธีราพร  เกษมสิริ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายนพณัฐ  พรมชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงนภัสสรา  ดอนลาว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงนริศรา  ติ๊บมาบุตร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงนานาภัทร  วิญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงนิชาภา  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงนิรัมพร  หลักแน่น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงบุญยวีล์  แปงปัน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ธิโนชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงปภัสสร  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงปัทมพร  เกษร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงปิยากร  กองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงปุณยานุช  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงพนิตพร  จารี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงพลอยพรรณ  จันชุม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงพลอยไพรลิน  แสงอาทิตย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงพลอยสวย  เจนนา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงพิชชาพร  คำน้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ศิริยานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นันทะเสน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงพิรดา  สมวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงภคนันท์  ปวงจันทร์ต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงภัทรนันท์  ชุ่มมะโน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายภาณุวัฒน์  ทาสืบ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงมินตรา  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายเมธัส  ปันสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงรวิสรา  มั่งมี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงรักตกาลกูล  แก้วหล้า โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายฤชวี  ทิพย์นวล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุภา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงวิชชุดา  ใจประการ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงวิชยา  สายฉลาด โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ปีคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายวิษณุชัย  หัตถกอง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงศศิประภา  หลักแน่น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงศิรัญญา  สุขไชยวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงสิราลักษณ์  ชายฝั้น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงสุริณานันต์  คณาคุปต์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงหนึ่งพระพร  คำงาม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงอธิติยา  ทวีวุฒิรัชต์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายอนันดา  ชมภู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงอาภากร  เกิดไทสง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงอาภาภัทร  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงกนกขวัญ  ใจมาตุ่น โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงกนกวรรณ  โตสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1591 เด็กหญิงกรชนก  ใจมาตุ่น โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงกรนันท์  กอบวัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1593 เด็กชายกฤษณะ  มีดอนรวก โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงกัญญาภัค  อุ่นมุกดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กชายกิตติภูมิ  ชื่นบาน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1596 เด็กชายกิตติภูมิ  ภูนาเพชร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงเกวลิน  นำชัยกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงขนิษฐา  พรมอินถา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงข้าวขวัญ  จินายะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงคีตภัทร  เอื้องคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1601 เด็กชายจักรพงศ์  จันทาพูน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงจารุริน  กอบพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วสนธิ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงจิรนันท์  สุภาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงจิรสุดา  เมืองยศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  มหาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วัฒนศรีสุธากุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงชนชนก  หกสี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1609 เด็กชายชยานันท์  บุญกัณฑ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงชลิศวรา  สร้อยศรี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1611 เด็กชายชานน  มั่นใจ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงเชาว์รัตน์  อู่อรุณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กชายโชคชัย  ดวงลัดดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เนืองนุช โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1616 เด็กชายณัชชานนท์  คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงณัฐชยา  คำดิบ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กชายณัฐดนัย  ใจยะสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1619 เด็กชายณัฐวุฒิ  การจนา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงณิฌาณัฐ  มะโนวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงณิรนทร์รัตน์  ครุธหอม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กชายติณณภพ  นาโพนทัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงถลัชนันท์  ไกรขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1624 เด็กชายทักษดนย์  ดวงตา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1625 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1626 เด็กชายทัศน์พล  กลิ่นประทุม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กชายทีปรกอน  สุธรรมเจริญโชค โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กชายธนกฤต  นิ้วออน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1629 เด็กชายธีร์จุฑา  มูลวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1630 เด็กชายธีรภัทร  อุบล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงนราทิพย์  ธนันวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงนฤมล  สาขานุละ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1633 เด็กหญิงนิตยา  ยอดสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงนิภาดา  เสาร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงเบญญาภา  ยารังษี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1636 เด็กชายปกรณ์เกียรติ์  คูหา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงประภาวรรณ  ผู้นำทาง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงปรัชญา  โจ่ยสา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กชายปรีติ  ใจเจริญจริง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ชุ่มมงคล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1641 เด็กชายพชญกร  กุนเส็ง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1642 เด็กชายพชรปกรณ์  วิชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงพรรณผกา  แก้วบุญทา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงพลอยชมพู  วงษาศิริ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1645 เด็กชายพัชรพล  ปินใจ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงพัชรศรี  สลีสองสม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1647 เด็กชายพัศวุธ  สิวายะวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณประภา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงพิชญาภา  ปวงงาม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงพิมพิมล  ก๋าคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กชายพีรวิทย์  บุตรพรม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงภคพร  ไชยวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงภัคนันท์  เขื่อนเพชร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1654 เด็กชายภาคิน  สุใจบาล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1655 เด็กชายภูชิสส์  จันปัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1656 เด็กชายมนุเชษฐ์  สมมิตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงเมธาวี  ใจนวล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กชายวชิรวิทย์  ปันแดง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กชายวรจักร  รักกลิ่น โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1660 เด็กชายวรเมธ  ปวงคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงวารินทร์  ศิลชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงวิชญาพร  สุภาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงวิมล  ตูมู โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1664 เด็กชายวุฒิชัย  ปุดอุด โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิขรสำอาง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1666 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสุก โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงสุชานันท์  เต้ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1668 เด็กชายอนาวิล  อภินันทสี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1669 เด็กชายอนุชา  มาจอม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงอภิชญา  สมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1671 เด็กชายอภิภู  ยอดสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงอรวรรณ  งามจำรัส โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 คณิตประถม
1673 เด็กชายอัตติยะ  วุฒิพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1674 เด็กชายอัษฎาวุธ  พิพัฒน์กังวาล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1675 เด็กชายอุดมศักดิ์  กิริยา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงกนกนารา  เพียงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงกมลพัชร  กันตา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงกันต์กมล  ศรีวิไชย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายกิติธัช  พรมวิภา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงขนิษฐา  เรือนทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงเครือฟ้า  ฝั้นโสภา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  สุขจิตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิจิต โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงจิรัฐกาญจ์  กอบพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงจีรภัทร  นันตรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงชัญญานุช  เหล็กกล้า โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายญาณากร  มูลดวง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุโรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายณัฐชนนท์  ชูจิต โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงณัฐนรี  ก๋าแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายณัฐพล  ด้วงเอก โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายณัฐพล  ส่งพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายทัชชกร  อุ่นจิตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายธนากร  หล้าติ๊บ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงธนาพร  ขันแข็ง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงธัญธดี  อุ่นชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายธัญพิสิฐ  สุวรรณประภา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงนภัสสร  ธาวินธารารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงนภารัตน์  ไชยวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายนเรศ  สุวรรณทา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันกุลี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงเบญญาภา  สุพิน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายปรเมศวร์  อ้ายไชย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงปราณปิยา  จุมปา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงปาณิศา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงพรชนก  วังแปง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงพรวิภา  กันติ๊บ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายพลอยจันทรา  นพเก้า โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายพัทธดนย์  เต็งวิลัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายพาโชค  เขตประทุม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงภิพิชญพรรณ  วงศ์ยะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงภิรมณ  สุขเมือง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงภิริษา  มะยอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงภูณิชา  เขียนวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายภูรินทร์  จันทร์กุลี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายภูริวัฒน์  พงษ์พิพักต์สกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงรพีภรณ์  มาแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงรัชนีกร  หน่อจ๋อม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายโรจนินท์  ตรัยรัตนปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายเลิศชัย  แสงศรี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงวริศรา  ช่วยปัด โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงวิชชุดา  ยี่สุ่นเทศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงศศิกานต์  ปัญญาวิชา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีโชติ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงศุภรัตน์  อินยะพรม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงสิริน  ตาวัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คล้ายฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงสุภชา  แพ่งพร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงหทัยกานต์  ยานะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.4 วิทย์ประถม
1731 นางสาวอชิรญา  สังครุฑ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายอภิวัฒน์  เป็งสถาน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงอาภิสรา  มาลารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงอินทิราภรณ์  จิตวรรณา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินภิบาล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1736 เด็กชายกฤตยชญ์  ขัติวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1737 เด็กชายกฤษฎา  ตาจินะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงกวินธิดา  บัวอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สายันต์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1740 เด็กชายกิตตินันท์  งามเสงี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1741 เด็กชายกิตติศักดิ์  เเก้วสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1742 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1743 เด็กชายกิติพัฒน์  วรพัฒน์พุฒิธร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1744 เด็กหญิงเขมนิจ  ปินตาเขียว โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1745 เด็กหญิงเขมิกา  ดาววี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1746 เด็กชายคฑาวุธ  ชุดบุญธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1747 เด็กหญิงจันทร์จิรา  มะโนวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กชายจิตรกร  นวลละออง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1749 เด็กชายจิรภัทร์  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงเจนจิรา  นวลละออง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงชนัญชิตา  คำแก่น โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงชนิญาภา  พยาราช โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1753 เด็กชายชัยอนันต์  กาจายา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงฐาปนีย์  จันทนจินดา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1755 เด็กชายฐิติพงษ์  เขื่อนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1756 เด็กชายณรงศ์ชัย  นิยมสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงณัฏฐิกา  จันทา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1758 เด็กชายณัฐกิตติ์  ซื่อไพศาล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1759 เด็กชายแดนชัย  คำบัวภา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1760 เด็กชายธนชาติ  กุดดา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1761 เด็กชายธนรัช  มาเยอกู่ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1762 เด็กชายธนวัฒน์  พรมภา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1763 เด็กหญิงธนัชญา  เเก้วพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงธนัชพร  แก้วพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1765 เด็กชายธีรกรณ์  แซ่โค้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1766 เด็กชายธีรเทพ  ขลุ่ยโนรี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1767 เด็กชายธีรภัทร  ชัยน่าน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1768 เด็กชายบรรณสรณ์  สิงห์คะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงบัณฑิตา  อุดใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1770 เด็กชายปรเมศวร์  แก้ววงค์วาร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1771 เด็กชายพงศกร  กาเซอ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงพณัชกร  มั่นศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงพรภิชญา  ค่ายคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1775 เด็กชายพรหมมินทร์  เปรมโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กชายพัชระพนธ์  ปินตา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงพัชราภา  สมปาน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงพิมลวรรณ  เสนาะเสียง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1779 เด็กชายพีร์วาทิน  สุวรรณไชย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1780 เด็กชายภาคิน  ดังสท้าน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กชายภูวกร  เชาว์ยุทธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1782 เด็กชายรชต  อินทรานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงรับขวัญ  ใจคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1784 เด็กชายราชินทร์  ใหญ่ยศ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1785 เด็กชายวสุพล  ปงตอง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1786 เด็กชายวัชระ  พงศ์พิภพ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1787 เด็กชายศรชัย  สระศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1788 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ณ ลำปาง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1789 เด็กชายศิลาชัย  น้อยเวียง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1790 เด็กชายศุภโชค  ประยศ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1791 เด็กชายสหภาพ  หนองสระ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1792 เด็กชายสัณหณัฐ  ก้างออนตา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงสุชาวี  แก้วคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงสุภาพร  ยกยอน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงสุรัมพา  สีดาหลง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1796 เด็กชายสุริยา  ควรชอบ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงอนุธิดา  แซ่พร่าน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กชายอนุวัฒน์  วาพันสุ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1799 เด็กชายอัฑฒกร  คำอักษร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1800 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จุมปูโล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงอิมทวิดา  คุณรักษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 คณิตประถม
1802 เด็กชายเอกนิชย์  ชื่นวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1803 เด็กชายเอกภักดิ์  สีดาหลง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 คณิตประถม
1804 เด็กชายเอกวิน  วุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ก้างออนตา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตมิตร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายกฤตธัช  หาญโนนแดง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วังผา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทพล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชูยิ่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงจรัสเนตร  สุพินบุล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงจิรฐิดา  ณุบาง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายจิรวศิน  ทรายตัน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงจีณาวัช  ปั่นจา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงจีรนันท์  เติมประยูร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงชนนิกานต์  นามเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงชมพูนุท  ปัญญาวิชา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายชยากร  พิบูลศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงชยาภา  วงค์สุภา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายชัยญากร  เยอะแจะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงชุติมณฑน์  วงค์ใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงเชอรี่  เฌอหมื่อ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงฐิติมา  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชื่องาม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงณัฐกานต์  หลวงใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายณัฐกิตติ์  ตะเพียรทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงณัฐวดี  เทพชุมภู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงดารินทร์  ลุงติ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงทิพปภา  ช่างเขียน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงทิพพาพร  ไชเรือน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงทิพย์ญญา  เดชอุดม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายธนโชติ  ทองอิน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายธนวัฒน์  ไชยศีร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายธนวิชญ์  คำยวง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายธนาคาร  อินต๊ะเสนา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายธนาธิป  ธรรมขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงธันยา  สิทธิวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายธีร์ทัศน์  ชุติวัติชยังกูร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายธีรพัฒน์  ปันทะตั๋น โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายธีรภัทร  ศิริณัฐกุลสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงนรินทร  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงนฤมล  ชื่นจุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงนาฏนรี  กองจา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1845 เด็กชายนิติธร  ไร่พุธทา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงนิยดา  จำปาวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงประภัสสร  เครือคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายปรีชา  มณีดวงพร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทจักรทะสุใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงปาลิตา  ปุ่มเป้า โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงปิยธิดา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กชายพงศธร  ขันธนิตร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1854 เด็กชายพงษ์สิริ  เมฆวิลัย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงพรชมพู  ใจแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงพรนัชชา  สุทธวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงพรพิมล  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงพริมรตา  ศิริปา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงพวรัญชน์  สงวนใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายพสิฐธิกรณ์  คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงพัชรินทร์  วงศตาแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  โนจิตร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงพิมวิภา  เรือนนาค โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงเพชรมณี  พงค์สถิตย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงแพรวา  เตจะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงฟ้าประกาย  สุริยา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เตียสื่อเฉย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายภูชิต  สกุลเเก้วพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กชายภูบดินทร์  สุขรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงภูริชยาพร  เทพวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงเมธินี  คงหนอน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายรพีพงศ์  ราชคม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงรัชดาพร  สีภาชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อิสา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงวรรณษา  ชื่นปรีชากุล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1877 เด็กชายวรวิชญ์  บุษบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายวรากร  ชายปัญโญ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงศิรัรตน์  อุดทา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงศิริพร  ดอกคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายศุภชัย  โมฮะหมัด โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายศุภโชค  วรนาม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงสิริกัญจนา  กีรติพงศ์วัฒนา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายสิริชัย  บุญสูง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายสิริชัย  เเจ้งไพร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ใส โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กชายสุภกิณห์  คำเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงอพิชญา  ขอบขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงอภิสรา  แดงทองดี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงอรจิรา  เสนนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1891 เด็กชายอ่อง  ฮินดู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายอัครเดช  เเก้วมณีชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายอัครวิชญ์  คำน้อย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.5 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายอาทิตย์  เสนาะเสียง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงอาทิมา  บุญมา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงอิสริยา  จันทะราช โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ป.4 วิทย์ประถม
1897 นางสาวกชกร  พรมเลข โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กหญิงกชกร  แซ่ว่าง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงกฤตพร  อินจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กชายกฤษฎา  ยาปะโรหิต โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กชายกฤษณพล  อิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงกันต์พิชชา  ทองกำไร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปอแสง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1904 นางสาวกุลนิดา  แข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายโกศล  คุณะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงเขมิกา  ปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงเขมิกา  ไชยมงคล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กชายจักริน  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงจารุลักษณ์  แท้ตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงจำจรรจา  ไชยแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงจินตนา  ไชยาหงส์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายจุลจักร  คำบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายฉัฐวัฒน์  ใจยะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงชลดา  จุมปา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงชัญญานุช  ตั้งมั่น โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงชัญษากรณ์  งามมะเริง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กชายชิษณุชา  อำทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงชุลิตา  เขื่อนคำ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงโชติกา  บุญแปง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กชายฌานนท์  แก้วนุช โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 นางสาวฐิติรัตน์  ชุมเพ็ง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงณัชชา  นิ่มพิศาล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กหญิงณัฎฐกมล  อริยะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุตรศรีเพชร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กชายณัฐพงค์  เปะเช โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กชายณัฐพล  ทิพย์ด้วง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1927 นายณัฐพล  ยอดปัน โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชุติวัติชยังกูร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายณัฐวุฒิ  จะชาญ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายณัฐวุฒิ  มหาวัน โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงณิชาภัทร  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงทิพยสุดา  ตนฟู โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายแทนคุณ  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กชายธนโชติ  อินต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กชายธนภณ  ธนภานุภัทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายธวานนท์  มาเรียงกา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงศาโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายธีรวัฒน์  มณีสว่าง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายธีรวุฒิ  แสงอรุณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงธีราภรณ์  ไชยชมภู โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงนราภัทร  ใจยืน โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงนฤมล  คุรุพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1943 นางสาวนันท์นภัส  ศุภางค์ตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กชายนิกร  ปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 นางสาวนุติกา  กตเวทิตากุล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายบดินทร์  รุณรักษา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กชายบุรินทร์  พัฒนโชติ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 นางสาวเบญจวรรณ  คำแก่น โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กชายปรเมศวร์  พิศไพร่ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1951 นางสาวพัชราพร  พงษ์ลังกา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงพิมพร  ธุระวร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ใจจุมปา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายภัทรวุฒิ  วุฒิอาภรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงภัทราพร  ติ๊บนวล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กชายภูบดี  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงเมธาวี  สฤษฎร์รัฐ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 นายเมธาสิทธิ์  เหมราช โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายเมธิชัย  แยลู่กู่ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงเยาวเรศ  ใจยะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงระพีพรรณ  พีระไชยสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงรัญชิดา  ชาญชาติ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงรัตน์ติกานณ์  แดงสง่า โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงรัตนพร  ขันแข็ง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงรินฤดี  ทินนา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 นายวชิรวิทย์  เมืองมา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงวรนุช  เยเปียง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 นายวรฤทธิ์  อะทะวงษา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงวริศรา  วงค์ษารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 นางสาววัชรี  ภักดี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงวินันตรา  อ้ายขอดแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงวิลัยพร  ตาบุญ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายศรัณย์  ปัญญาใจ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายศราวุฒิ  อูแม โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายศิระเศรษฐ์  วิวัฒน์ไมตรี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงศุณิกานต์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 นายเศษฐานุกูล  ปินจะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กชายสาโรจน์  แซ่เห้อ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กชายสิรวิชญ์  ประโยง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงสิริวิมล  แจ้งไพร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงสุภาทิพย์  ทิพยอด โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงเสาวณีย์  น่านกาศ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กชายอธิชาติ  เส็นเหมาะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กชายอนวัช  ยานะสี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1985 นางสาวอนันตญา  ศรีสม โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1986 นายอนุชิต  เผ่าปินตา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงอภิชญา  นรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.2 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงอภิชยา  ทิศอุ่น โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงอัญชลี  เก้าเจริญกุล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงอัมพวัน  สุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.1 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงอาภิสรา  ติอารีย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1992 นางสาวอินทิยา  มุนินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ม.3 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงกนกกร  บุญเป็งแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงกฤตพร  ไชยคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กชายกฤตพล  ผาคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กหญิงกฤตยา  ลือเรือง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กชายกฤษณะ  ชมชื่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงกัลยกร  ราชอุ่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองใจ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2000 นางสาวกานต์พิชชา  โอภาส โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงกานต์สินี  หน่อคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายเกียรติภูมิ  อนุวรชิกา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงเขมภัสสร์  ก่อเกิด โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงครองขวัญ  บริบูรณ์ธนารักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กชายจตุพร  อริแสน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงจิณณภัส  คำแดง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงจิดาภา  หมั้นยืน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงจิตรทิพา  สักวัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงจินดา  ธรรมมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงจิรายุ  ศรีสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กชายชนกพร  จันทาพูน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายชนาธป  ชัยศิลปบุญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงชนานันท์  แจ้งภูเขียว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงชนิกานต์  กิตติเพชรไพศาล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงชนิตา  คำสร้อย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงชนินาถ  กนกสว่าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงชลธิชา  หลานป้อ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงชลธิชา  เขื่อนคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงชาลิสา  นาระต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงชิชญา  คำภิระ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะคุณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงโชติกา  ศรีตุลานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กชายญาณวัฒน์  ยะยอง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กชายญาณวุฒิ  ดอนชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กชายฐาพัฒน์  แก้วจันทรา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงฐิติพร  โสภณคูณทอง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงณัชชา  สีเนหา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กชายณัชพล  ปัญต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงณัฎฐา  นานาสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มะโนหาญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ไชยล้อม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กชายณัฐชนน  ตาหล้า โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงณัฐชา  ห้อธิวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศศรีพัฒนากุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยล้อม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงณัฐนันท์  นันตะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงณัฐพร  นานาสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กหญิงณีรนุช  โพธิยะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กชายตะวัน  นาคสุข โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กชายติณณ์  พลชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงถิรมน  จอมกัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  สีดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงทิพรัตน์  น้อยสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กชายธนกร  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กชายธนกร  ชื่นถาวร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กชายธนวรรธน์  เมืองซ้าย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กชายธนวินท์  ศิริรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2050 นางสาวธนัท  สีงาม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กชายธนากร  ยอดวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงธรรณวร  ยาสมุทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงธัญจิรา  วงษา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงธันยธรณ์  เกเย็น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงธันยพร  วงค์ชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงธันวารัตม์  ตาหมี่ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีตัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงธิดาพร  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงธิดารัตน์  รวงผึ้ง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงธิดาวรรณ  คำดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงนวรัตน์  จาระวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงนาตาชา  อุปละ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงนิธิตา  ยอดยุติธรรม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กชายนิธิศาสตร์  ยอดกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงนิศาชล  ชัยชมวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงเนตรอักสร  สหชีพสุข โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงปัณณพร  บุญธิมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงปัตศิมา  มาตา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงปาณิสรา  ฟองตุ่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงปารียา  ขุนวิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงปิ่นมณี  โยดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กชายปิยพนธ์  ประสาขา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงไปรยา  เซโตะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กชายพณิชพล  ราหุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงพรชิตา  โกวิทยา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงพรไพลิน  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงพัชรภรณ์  เปรื่องวิชาธร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กหญิงพัทธมน  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2079 นางสาวพิชชาภา  ภาคภูมิ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญละเอียด โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงพิชญาพร  เวียงทอง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงพิชญาพร  ใจยะสุ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กชายพิชญุตม์  เลิศบูรณการ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฟองนิ้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงพีรดา  จะปู โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กหญิงแพรชมพู  ปิติเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กหญิงแพรวนิดา  มะโนวัง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงแพรวา  เมืองไหว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันตา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2090 นางสาวภัทรมน  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงภัสสร  เดชพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กชายภาณุ  กรัชภายภาค โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กหญิงมานิตา  ศิริ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กหญิงเมธาพร  บวรสิทธิปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กชายเมธิน  ดวงรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กหญิงยอเกียรติ  ไชยสาร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงรมิดา  ตอนะรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กชายรัชชานนท์  สมณะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กหญิงรัญชิดา  อัถประเสริฐกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กหญิงรัตน์ติยากาล  กำแพงคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2102 นางสาวรุ่งทิวา  จำรูญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กหญิงไรวินท์  สุขัง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กหญิงวรปรียา  คำพุธ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กหญิงวรรณิดา  พรหมมินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กชายวระชาติ  ใจจินา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กชายวสุ  มหัทธนะกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2108 นางสาววิษณี  สุริยเอก โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กหญิงวีรินทร์  ซ่ง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กหญิงศรัณยา  เทพประสาร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยมงคล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กหญิงศิริกานดา  แหลมไธสง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กหญิงศิริภัสสร  วงศ์ชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชายชาญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กชายศิวกร  ยาหมอแจ้ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นหน้อย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2117 นางสาวศุภานัน  ประภาเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.3 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กชายสพล  แสงสว่าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กหญิงสิรินทรา  วงศ์ชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีลา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กหญิงสุพรรนพร  วงค์ปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กหญิงสุพิชชา  ชุ่มมงคล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กชายสุรเกียรติ  แซ่จ๋าว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กชายหฤษฎ์  เกรียงพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กหญิงอชิรญา  เพียรวิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กชายอดิลักษณ์  เฌอหมื่อ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กชายอธิวัฒน์  แสงเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กหญิงอนัญญา  จันทาพูน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กชายอนุชิต  จิน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กหญิงอภิสรา  นามวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2131 เด็กชายอภิสิทธิ์  เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กหญิงอรปรียา  วงค์กันธิยะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.2 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กหญิงอัจฉรีย์  รู้ทำนอง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กหญิงอัญชนาทิพย์  เหลืองสิทธิกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กหญิงอัลมาส  สุทธิพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กหญิงอาภาสินี  พรมมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2137 เด็กหญิงอิสริยา  จำรัส โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ม.1 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  วิริยะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2139 เด็กชายกฤษตฤณ  ติรักษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2140 เด็กหญิงกะทิ  อินทยศ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2141 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ชาติยนต์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2142 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กันทา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2143 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สืบหงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2144 เด็กชายกันต์กวี  วีระวานิชย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2145 เด็กชายกันต์ดนัย  กาจินา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2146 เด็กหญิงกานต์ธีรา  บุญเปลี่ยน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2147 เด็กชายกิตติธัช  นำทาน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2148 เด็กชายกิตติพัทธ์  เลารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2149 เด็กหญิงขวัญข้าว  กันติ๊บ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2150 เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์ประทุม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2151 เด็กหญิงเขมจิรา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2152 เด็กหญิงจารุพิชญา  จินะสาม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2153 เด็กหญิงจิณณ์พัชร์  จีนะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2154 เด็กหญิงจิรภิญญา  วุฒฑปุญโญ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2155 เด็กหญิงชนิตา  คำสมุทร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2156 เด็กชายชัยพิชิต  พรมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2157 เด็กหญิงชาลิสา  เลารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2158 เด็กหญิงฐิตารีย์  โตบันลือภพ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2159 เด็กชายฐิติวัฒน์  อินทา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2160 เด็กชายฐิติวัสส์  ใจอักษร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2161 เด็กชายณชพล  ศรีคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2162 เด็กหญิงณฐมน  อรัญชิต โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2163 เด็กชายณฑพน  ชุ่มจิตต์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2164 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โชตา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2165 เด็กชายณัฏฐสิระ  ลือชา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2166 เด็กชายณิชวิจักขณ์  ราหุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2167 เด็กชายเดชาวัต  พิณใจ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2168 เด็กชายทรงเกียรติ  ชีวินมหาชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2169 เด็กชายธนกฤต  อารีโกเศศ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2170 เด็กชายธนกฤษ์  มาลารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2171 เด็กหญิงธนพร  เเก่นทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2172 เด็กชายธนวิชญ์  จิตรรักษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2173 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เยาว์ธานี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2174 เด็กชายธันยบูรณ์  สายทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2175 เด็กชายธีทัต  ไชยะสุ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2176 เด็กชายธีรกฤต  ธาราพิมาณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2177 เด็กชายธีรดนย์  เตวิยะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2178 เด็กหญิงธีรากานต์  ใจมา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2179 เด็กหญิงนภสร  ปิ่นศรีทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2180 เด็กหญิงนรินี  หล้าตัน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2181 เด็กหญิงนรีกานต์  ธรรมสอน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2182 เด็กชายนฤเบศวร์  ปรางค์มณี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2183 เด็กชายนฤเบศวร์  ปรางค์มณี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2184 เด็กหญิงนวพร  ยูงรัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2185 เด็กหญิงน้อมเกล้า  เทพชาติ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2186 เด็กหญิงนาตาลี  อังคะปาน สแปรค โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2187 เด็กชายนิติธร  ภักดีศรีสันติกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2188 เด็กชายนิธิศ  อ่ำดี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2189 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศิริรัตน์ชโยกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2190 เด็กหญิงปทุมทิพย์  ศรีมกุฏ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2191 เด็กชายปภังกร  จันทร์ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2192 เด็กชายปภาวิน  เมืองมา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2193 เด็กหญิงปริยาภัทร  ใจหาญ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2194 เด็กชายปัณณพงศ์  นันต๊ะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2195 เด็กชายพชร  อาริยะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2196 เด็กหญิงพชราพรรณ  ธงศรี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2197 เด็กหญิงพรนัชชา  ยอดดำเนิน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2198 เด็กหญิงพฤกษา  แสนมหายักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2199 เด็กชายพัทธดนย์  เมาะราษี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2200 เด็กชายพัทธดนย์  ไกลถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2201 เด็กหญิงพันธ์วิรา  คาดีวี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2202 เด็กหญิงพิชญาภา  ทรัพย์พิพัฒนกูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2203 เด็กชายพิชาชาญ  บุญอิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2204 เด็กหญิงพิรุณทิพย์  ติ๊บศูนย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2205 เด็กหญิงพีรดา  ชาติวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2206 เด็กหญิงแพรณภัทร  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2207 เด็กหญิงภคพร  อนุกูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2208 เด็กชายภัททิยะ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2209 เด็กหญิงภัทรียา  นิสภกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2210 เด็กชายภูธน  เจียมตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2211 เด็กชายภูบดินทร์  กลิ่ขจร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2212 เด็กชายภูริชา  จันทร์เพชร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2213 เด็กชายภูวิศ  มานะพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2214 เด็กชายมงคล  คำแดงใส โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2215 เด็กชายมานพ  พรราชา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2216 เด็กหญิงมิซากิ  โยชิดะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2217 เด็กชายไมค์ ปรามิล  ศรีมกุฎ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2218 เด็กชายไมค์  ศรีมกุฏ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2219 เด็กชายยศชนก  วงศ์ประทุม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.4 คณิตประถม
2220 เด็กหญิงรัตน์ชนภรณ์  เชื้อสะอาด โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2221 เด็กหญิงวารุณี  โชครัตนสกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2222 เด็กชายศรัณยพงศ์  ตุลา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2223 เด็กหญิงศศิภากร  กันทะนิตย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2224 เด็กหญิงศิริวัชราภร  บัวนวล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2225 เด็กชายศุภาณัฐ  อุตพรหม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.5 คณิตประถม
2226 เด็กหญิงสิริกัลยาณีย์  เวฬุวนาธร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ป.6 คณิตประถม
2227 เด็กหญิงสุฐธีรักษ์ &nbs