รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรณ์  ฉายากุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤติน  ทิพย์อักษร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤติน  ลิ่มเจริญชาติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วลอดหล้า โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดสุข โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกานตรัตน์  วงศ์วิวัตน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกานต์  กิตยากาญจน์กุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายคณาธิป  ทองแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายคณิศร  เพชรรัตน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจารุภัทร  รอดไผ่ล้อม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิดาภา  เขียวสง่า โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายจิรพัส  อินถา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดหนู โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชนันสิริ  หนูทองแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชิรญาณ์  สุทธานี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายฐานวรรธก์  ธยานุวัฒนวงศ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฐิตาพร  ตั้งพิทักษ์กุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัชชาภา  ชนะพล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐฐิติกานต์  เหล่าเมฆ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูเสือหึง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐวัฒน์  กัลชนะ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลสวัสดิ์ชัยกุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายทินภัทร  รื่นฤทัย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนัช  รอดศิริ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองย้อย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ฤทธิ์โสม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธัญญพร  กรรณิการ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีทอง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงแธนชนก  ตัณฑวิรุฬห์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนรมน  สถาปนาวัตร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงบุษรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายปวีณวัจน์  จันทร์ยัง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปัญญาทิพย์  ปิยะณัตดิ์พูล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปิ่ณปิณัฐ  ชีพวรรณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายปิยพัทธ์  กออวยชัย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  กิตติวนากุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายพลพจน์  แสงเกตุวราวิจิตร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายพลากร  อุชุภาพ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพัฑฒิดา  คงสถาพรชัย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมชู โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภัสพร  เกียรติกิจกุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายภูสิษฐ์  สำแดงเดช โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงรัก  สะรอหมาด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายศิวกร  จันทร์ศรี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงศุภรัตน์  เกื้อหนุน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายสตีเฟ่น  ไมบัค โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายอลงกรณ์  วันทมาตร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายอุกฤษฏ์  หลักปัญญา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายกัณห์ทภัทร  ชำมะนาด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ชา  รักษารัตน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
52 นายจอมพล  มีภาพ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายชยณัฐ  แซ่ฮู้ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายชัยฐกรณ์  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นายโทมัส  กาอุช โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธนโชติ  แซ่จั่ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยแสง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
58 นายพงศ์พล  โพธิยาสานนท์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายภัทรกฤต  คล้ายพ้อแดง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงรัตนธิป  สุวรรณหกาญจน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญมาก โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายวุฒิพร  สมจิตร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงศันสนีย์  เสือใหม่ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เลิศอัศวพงษ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงสุภาวดี  มิตรกุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงอรัญญา  ฐิตะฐาน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชนันธร  รัตนกูล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงฐิติกานต์  ขวัญราช โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงดาวพระศุกร์  ยศจีน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธีร์  ทองฉิม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปุณยนุช  ปิดธิดา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพรชนัน  วิทยาปัญญานนท์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงมนสิชา  เทิดพุทธธรรม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวิมลณัฐ  อรุณโชติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายศิวัช  โชคชัยเจริญสิน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายอภิวิชญ์  อ้นจรูญ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกชพรรณ  คงแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกมลชนก  แกล้วทนงค์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกมลพร  รักบำรุง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกฤตกมล  อุดม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายกฤษณพงศ์  ชัยชนะกสิกรรม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายกฤษติพงศ์  อินทรโชติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนจร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงกันติชา  แดงมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกาญจนา  สุดสาคร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกานต์กมล  ชูทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายกิตติศักดิ์  เมฆนิติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายกิตติศักดิ์  เสือสง่า โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกิติญารัตน์  กล่อมหาดยาย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเกศกนก  ด้วงทิพย์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงขวัญวัชร์  ใจกว้าง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายจารุณัฐ  อนันตกูล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยแสง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงจิดาพา  เนียมสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายจิรภัทร  อนันตกูล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่ภู่ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงจิรัชยา  มณีโชติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจิราวรรณ  ธรรมเพชร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทปักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงชนม์นิภา  เสวกฉิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงชนินาถ  หนูวุ่น โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายชยพล  ชมมี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายชัยมงคล  ฟินทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายชัยวัฒน์  วงษ์สนิท โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายชาญณรงค์  ฟักทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายชาญณรงค์  วงษ์สนิท โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายชินธัช  อินทร์แก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงชุติมณฑน์  พวงบุปผา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงญาณาภรณ์  แก้วประไพ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์จีน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงญาสุมิน  ฤทธิโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงฐานิกา  ยุติมิตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายณภัทร  พรหมแสง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สมชาติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฐฐาพร  หนูวัน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชุมแสง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายณัฐพล  สุวรรณมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณัฐวดี  คันงาม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณัฐวรรณ  กรสกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฐวรา  จริตงาม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฐวิภา  หยุหกฤษ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายเติมพงศ์  จาวยญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงทิพยรัตน์  ศักดิ์สมพงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายธนกร  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์เดช โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายธนกฤต  สุดใจ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธนภรณ์  เทือกทิพย์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธนัญชนก  ขาวศรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธมลวรรณ  สว่างจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายธรรมากร  โชติมันต์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธันวา  ณ ระนอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงธารารัตน์  ทองศรีเพชร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายธิติกรณ์  ชุมแสง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายธิติพันธุ์  ตั้งมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงธิมลพร  ธนะไชย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายธีระศักดิ์  ขาวอรุณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนพภัสสร  สีตะสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายนภดล  งามฉวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนภวรรณ  บุญเกื้อ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนภัทรศิริ  พรมนิมิตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงนภา  ปิดพยันต์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายนรงฤทธิ์  บุญเกิด โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงนฤมล  สุขคุ้ม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนัฐณิชา  พรมแดง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงเนติกานต์  ร่วมชาติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงบวรรัตน์  พุทธสกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงบุณยานุช  อนุจร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงเบญจรัตน์  พุ่มขจร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปณัฐดา  บัณฑิต โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงปทิตตา  พิทักษ์สุข โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปภัสสร  ไวยพัตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายปภาวิน  ปัญญาวัชร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงประภาศรี  เพ็งทะลุง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปวริษา  หลีรัตนะ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายปัณณทัต  แจ่มจำรัส โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายปัณณธร  ทองคำ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปานชนก  ทวนทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปานตะวัน  ทวนทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปานปรียา  โรยสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงปุณยนุช  เกิดกาญจน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปุณิกา  ฤทธิโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายพงศภัค  อ้นทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพรณภัทร  สืบสังข์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายพรเทพ  อินทะจักร์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพรพิมล  ทองมี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพรรณปพร  รุ่งสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพัชรเทพ  เทพทุ่งหลวง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายพัชรพล  พรหมหาญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพัชราภา  คงธานี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพัทธนันท์  เมฆาระ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพิชชากร  ศิริพรหม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพิชญาภา  เสวกฉิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพิยดา  รงค์โสภณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพีรกานต์  ผลพุฒ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายพีรภัทร  อ่อนวิมล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีศิลป์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงเพ็ญธิดา  เสนะ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงภรฐกานต์  ณ ระนอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายภรรณภูมิ  ง่วนชู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายภักดี  เกีตรติบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายภัทรพล  ศรีมาศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายภาณุพงศ์  ตรึกตรอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายภาณุพงศ์  เสวกฉิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายภาณุวัฒน์  ตรึกตรอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายภานุพรรณ  นวลเพชร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายมนต์ธวัช  ฉิมสอาด โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงมาริสา  แก้วมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงยมลพร  เทพมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงยวิษฐา  สังขมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงรวินันท์  บุญสนอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายรัฐศาสตร์  บริพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงรัตนวดี  ยอดระบำ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงริษฎา  พัฒมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงรุจิรัตน์  อุทัยรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายวรพล  เมืองสมุทร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงวรรณวิษา  นวลเพชร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวรรณิษา  ศรีจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงวรวลัญช์  เขจรบุตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายวรวิช  อุดมกัน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงวรัณญา  อินทรวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงวรางคณา  สร้อยชมภู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายวสิษฐ์พงศ์  แซ่ว่อง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายวัชรนันท์  วสุธาพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงวันวิสาข์  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงวาสนา  หีตชะนา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายวิชชาพล  กลิ่นละออ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงวิปัสณีย์  ปรานนิธิวัฒน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายวีระศักดิ์  กีรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายศตวรรษ  นวลละออ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงศรุตา  เพิ่มสมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงศลิษา  โยธาศรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงศิรินทร์นาถ  ยนพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงศิริรัตน์  ใจหาญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วยชู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายศิริศักดิ์  ยิ้มอนันต์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายศิววงศ์  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายศุภกิตติ์  สังข์สิงห์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายศุภวัฒน์  อุดม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายศุภวิชญ์  ผลพุฒ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงศุภัชยา  ขจรจารุกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายสรศักดิ์  เสนหวาน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงสวรส  ทองอินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายสหรัฐ  ประสาทเขตต์การ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายสหวัช  ครุฑกาศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงสาวิตรี  สำลีนิล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายสิทธินันท์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายสิรภพ  ทองพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงสิริปิยธร  อุดมเศรษฐ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ขอรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสุชานาฎ  แซ่ว่อง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงสุภาวดี  นุ้ยเมือง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสุวภัทร  ตู้บรรเทิง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงแสงอ่อน  อ่อนน้อย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงหทัยชนก  เสวกฉิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายอธิพงศ์  ยิ่งเภตรา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายอนันตศักดิ์  มาณะเดช โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายอนุชา  บุญทวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายอนุวงศ์  เจริญวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงอรุณี  สุขสันติถาวร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงอังคณา  มัธยัสถ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอัยลดา  รัฐกุลพินิจ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอาภัสรา  มากทุ่งแร่ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงอินทิรา  เผ่าเพ็ง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงไอลดา  จันทร์มณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวหลวง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกมลชนก  ชุมวิสูตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  มหิมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกันยารัตน์  มณีบางกา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงขวัญชนก  ชุมละออง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจิณณ์เพชร  รินทร์สกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายจิรศักดิ์  พัฒหาญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงจิราพัชร  สักแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงจีรชญา  เผือกเกิด โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ทองหัตถา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจุฑามาศ  ติ้งโหยม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิริรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชลจิรา  พุฒน้อย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายชูศักดิ์  ปูนวิเชียร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงโชติกา  บุญทวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงฐานิตา  วรชาติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงฐิติวรรณ  เพชรประสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณฐพชรญ์  ด้วงรอด โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณัฐชนน  โคตุดร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฐชา  เหล็กทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายณัฐพงษ์  มาตรวิรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยเพชร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงดวงกมล  หนูทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทับทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธณกฤต  มีจีนา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนวิชญ์  แกล้วทนงค์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธัญลักษณ์  กิ่งน้ำฉ่า โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธันยพร  จันทร์สุข โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธารทิพย์  สกุลหอม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธิติมา  ชุมแสง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธีรภัทร  ไทยภักดี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงนภัส  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนิชาภา  พุ่มขจร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงเนตรนภา  จตุราเพศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สามงามเหล็ก โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  นิลเดชา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายปกรณ์  มงกุฎทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปกิตตา  ชุมวิสูตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงประกายเพชร  ขำแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปานชีวา  อรุณโชติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปิยธิดา  ขวัญราช โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ  สุขมุก โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพชรอร  เพชรสนธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพรชนัน  ผลผลา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพรมวลัย  ใจกว้าง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพรศิริ  พรมรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิชญา  ศรทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิริยา  แปลกเปรมวงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายภูริพัฒน์  จันทร์ทวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงมานิตา  ยังคีรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายรจนกร  พรหมสถิตย์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  พุทธสังฆราช โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงรัตนกร  ฤทธิเดช โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายเรวัตร  นะวะพิฒ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายฤทธินันท์  นุ้ยมั่ง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงลักษิกา  เหล็กทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงศุภิสรา  ซุยหลง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พัฒหาญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสิรภัทร  พรมมาศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายสิริพล  เพชรโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุธิดา  สุระพล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุพรรณษา  เวชโพธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายสุริยา  ปะอันทัง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงหฤทัย  ชุ่มชื่น โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอจลญา  หมื่นศรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอจิราวดี  คงแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทรมาตย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงกมลวรรณ  พะลายะสุต โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายกฤตภัค  คงพูน โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายกฤป  ล่องหลง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายกฤษณพล  ชุมสมุย โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายกันตพัฒน์  ใจเปี่ยม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เทพมณฑา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายกิตติภัทร์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงคัมภีรดา  จิตรตรง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงจิรสุดา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายเจตพัฒน์  ทวีศิลป์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายชยพัทธ์  พรหมสถิตย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายชัชพงษ์  จุลเพชร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงญาตาวี  นาคเกษม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายณภัทร  เหล่าพัทรเกษม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงทอฝัน  ทัศนภูมิ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายธนวินท์  ธรรมนารักษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุภัทรนิยพงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงประติชญา  ประกอบปราณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายปัณณธร  สุขอนันต์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงปาณิศา  กันกำไร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงปานชนก  ภัทรสิทธิรักษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เพ็งแก้ว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายพิสิษฐ์  สุขศรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายภาณุวิชญ์  รอดวิจิตร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงภูริชญา  สินชู โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายภูวศิษฏ์  กาญจนสงคราม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงมุขรินทร์  รุ่นแสง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายวสวัตติ์  สมพิศ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงศิรินภา  แซ่ห่อ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ห่อ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงศุภสุตา  เติมไพบูลย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงสาริศา  อินทร์ชม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายสิรภพ  บุญญานุวัตร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงสิริมาดา  กองทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงสิรีรัศมิ์  ครองไกรเวช โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงเหมรัชต์  เอกพจน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงกชกร  พัฒสถิตย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกฤษกร  สนานคุณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายจารุวัฒน์  กันพยันต์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงจิรภัทร์  สุระชิต โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายฉัตรชัย  ยังสุข โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชญานิศ  ทองขาว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายชยานนท์  ลลิตวจีวงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชลิตา  หฤหรรษพงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชูบ้านนา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฏฐ์ชยกร  กุลจิรถิรยุทธ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธนกฤต  ช้างเผือก โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธนภัทร  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนพภัสสร  สาระคุณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนิชาภัทร  วรดิลก โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายปวริศ  การุณสิต โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปะระนิมมิตตา  ท้วมอ้น โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายปาณัท  กันกำไร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อำพันมณี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงรวินันท์  ลาภมี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงวนิดา  จาวยนต์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวิมลลักษณ์  เอกธนันท์กุล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงศศินิภา  ทับจันทร์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสรวิชญ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายสันติกานต์  เล็กสุนทร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสุชาครีย์  หัสโสะ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสุรัสวดี  นวลจริง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกฤติยา  สุวีรานุวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงกัลญารัตน์  สุวรรณภัย วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายคุณวุฒิ  อ่ำกอง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงจันทณี  จันทร วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายณัฐภัทร  กิ่งน้ำฉ่า วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายธารา  ศรีเที่ยงตรง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สินสุภา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสิดาพร  เเสงสุริย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.5 คณิตประถม
392 นางสาวกณกากร  เสนจันทร์ฒิไชย วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงกนกวรรณ  จุลทัศน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายกฤษนล  พรหมประทีป วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายกวิน  นิลเดชา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายกวิน  อ้นโตน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงขนิษฐา  อ้นทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายเจษฎา  เวชสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายณัฐชานน  จุลกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.1 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวณัฐฐินันท์  เเซ่ด่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายณัฐดนัย  ไหล่ทรงวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายเตชินท์  โพธิ์เงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายธนพัต  เเก้วสกด วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายนพดล  สามัคคี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงนิชิดา  พุ่มธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายบุญฤทธิ์  เเซ่อึ้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมวารี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงปุณฑรี  ภักดีศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงพิมพกานต์  หวานสนิท วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายพีรพัฒน์  สุขเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.1 คณิต ม.ต้น
411 นางสาวเรวดี  ฉิมสอาด วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายวราวิชญ์  อาจหาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายศักดิ์บรรชา  มาขันพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงศิรินทรา  เทพนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ทวี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงอริษา  เเสงปทุม วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายอัษฎา  เวชสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงอาทิตยา  หีดชนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงชาริสา  พุทธเมธา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณภัทร  ทองปาน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนกฤต  ช่วยบำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธัญสุดา  ชัยชนะกสิกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนรกมล  คงมุสิก วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพรพรต  เพตาเสน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายภัทรพล  นาคพลกรัง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายระพีพัฒน์  กรองไชย วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายวิรพงศ์  ช่วยเกิด วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายศศิณนท์  สินธุพาชี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายศักรินทร์  ส่งเเสง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอัจฉรา  อินทะเสม วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกบินทร์  ขาวปากช่อง โรงเรียนวัดราชบุรณะ ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายจิณณพัฒน์  มุจลินทร์ โรงเรียนวัดราชบุรณะ ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงธัญญเรศ  แดงศรีธรรม โรงเรียนวัดราชบุรณะ ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงอธิชา  หนูคง โรงเรียนวัดราชบุรณะ ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายจักรพงษ์  มะหมัดเหม โรงเรียนวัดราชบุรณะ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงฉัตรธิดา  เรืองธารา โรงเรียนวัดราชบุรณะ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธนภัทร  กาญจนะ โรงเรียนวัดราชบุรณะ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ณ นคร โรงเรียนวัดราชบุรณะ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายศุภชัย  หีตคีรี โรงเรียนวัดราชบุรณะ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอัจจิมา  ดำรงค์ โรงเรียนวัดราชบุรณะ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอัญมณี  กันพล โรงเรียนวัดราชบุรณะ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกรรณิการ์  เล่สำ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายขจรศักดิ์  พลรีทอง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายฆนาวิน  นบนอบ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงชญาดา  ศรวัฒนา โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายชลกร  ไชยณรงค์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายณชพล  ซ้วนลิ่ม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายณัฐฐินันท์  จันทร โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายณัฐศิษย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายธนกฤต  ทิพย์บุญทรัพย์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายธนากร  มุขสุข โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงนิศญาพร  บุญปั๋น โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมโส โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายพิเชษฐ์  คำภีร์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เรืองธารา โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายวชิรวิทย์  มณีโชติ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงศศิตา  เรืองธารา โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายศุภกิตติ์  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายศุภณัฐ  ทิพย์คีรี โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายสิงหา  แซ่อึ้ง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายสุพศิน  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงอภิรดา  อินทรชิต โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เฉียบแหลม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกนกการ  โปศิริ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกฤตชญา  ม่วงพิน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายกฤษกร  แซ่ภู่ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกัญชพร  กุยุคำ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตรีชุม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดพุ่ม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คันทรง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายจักรภัทร์  ดำนิเวศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์พรหม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงจันทิมา  ราชเจริญ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายจาตุรงค์  เซี่ยงหว็อง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจิตติมา  จันทร์พรหม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงจุฑามณี  พริกภิรมย์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายชยพล  บำรุงสวัสด์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชุตินันท์  โสมขันเงิน โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงฐิติกานต์  ลิ่มศิลา โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัฐวดี  แดงประดิษฐ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงทักษอร  ชุมละออง โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงทิพยวรรณ  ศรีพรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมเสวต โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธิรดา  สูงสิริยศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายนุรักษ์  อิงอมรกุล โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงบุษกร  แสงสุวรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพรชนก  มณีบางกา โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  หลวงลัด โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพิชญาภัทร  คล้ายสกุล โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงฟาติมา  สายนุุ้ย โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงเมธปิยา  หนูเจียม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายวรกันต์  ทองรอด โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวรยา  ชาติสมบรูณ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายวริทธิ  ขาวสมุทร โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสิริกัลยา  แสงสุวรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสุภาดา  สิทธิสังข์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายสุรเดช  เรืองธารา โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอรทัย  ธรรมไพบูลย์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอรทัย  แสงอุดม โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอันธิกา  เหมาะพิชัย โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอาทิตติยา  อัคขนียันต์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายดนุพร  บุญครองชีพ โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงนนทิชา  ชำนาญเพชร โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายนรากร  บุญเกีย โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงวริศรา  กิจสุบรรณ โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายฉัตรทวี  สาแก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงณัฐรดา  คำนวน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายธนโชติ  พ่วงแม่กลอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายธนพนธ์  คงวิหค โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายธนภัทร  รอดอุนา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายธีระภัทร  คูทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงนันทนัช  รู้จำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงบัวบูชา  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงพศิกา  เหล่าสุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงพิชานันท์  ตันทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงรพิพรรณ  ทองนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายวิชญ์พล  เอาไชย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงศิริพรรษา  นุ่มลืมคิด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายศิวกร  บุญเทศ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงสุรัชนา  ตั้งมีลาภ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงจิตตานันท์  ไวยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงชลธิชา  หอมลาภ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายณัฐภัทร  ลิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธนดล  อวยพร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธนากร  ซั่วเซ่งอี๋ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธีรพงศ์  เพชรศร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธีร์พิชชา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พัฒนวงศา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปริณดา  สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีดำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพินันทา  เพราแดง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงศศิประภา  ยังสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงขวัญข้าว  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงณิชกานต์  เหมะ โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายธนภัทร  ถึงเสียบญวณ โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงนราวรรณ  ยุติมิตร โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เชียงแสน โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงวรรณวิษา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายศรายุธ  วงษ์จีน โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงสุทธิดา  พ่วงแม่กลอง โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายกรวิชญ์  เดชฉิมพลี โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายธนภัทร  เสนีย์ โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายธนากร  มาตราช โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ติ้นระนอง โรงเรียนประชาเอื้ออารี ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายกวินท์  สุดภักดี โรงเรียนเอื้ออำพน ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายจิณณะ  สุขวโรดม โรงเรียนเอื้ออำพน ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จิตราวุธ โรงเรียนเอื้ออำพน ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายปุณญพัฒน์  นิยมจิตร์ โรงเรียนเอื้ออำพน ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงพนิตสุภา  บุญเมือง โรงเรียนเอื้ออำพน ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายพิตติพัฒน์  นกถาวร โรงเรียนเอื้ออำพน ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พ่วงฟู โรงเรียนเอื้ออำพน ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงเพิ่มพร  โรจนารัตน์ โรงเรียนเอื้ออำพน ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายฤชุวิญญ์  ฤทธิ์นิ่ม โรงเรียนเอื้ออำพน ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงวรพิชชา  อยู่ซิ่น โรงเรียนเอื้ออำพน ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงสวิชญา  ม่วงสวย โรงเรียนเอื้ออำพน ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงอิศวรา  เนตรเจริญ โรงเรียนเอื้ออำพน ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสกุล โรงเรียนเอื้ออำพน ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายณัฐพงศ์  หมื่นรินทร์ โรงเรียนเอื้ออำพน ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายตนุภัทร  นาคนวล โรงเรียนเอื้ออำพน ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงนริศรา  เหลืองไทยงาม โรงเรียนเอื้ออำพน ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพัชรพร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนเอื้ออำพน ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายไมเคิล  เลากุลศานต์ โรงเรียนเอื้ออำพน ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายศรัณยพงค์  ผึ้งดอกไม้ โรงเรียนเอื้ออำพน ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอารียา  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนเอื้ออำพน ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายอิทธิ์  เหล่าบัณฑิต โรงเรียนเอื้ออำพน ป.6 วิทย์ประถม