รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกณัชชา  ลาภนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชรมุณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลนัทธ์  อุชุภาพ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกษิดิศ  โสมนัส โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกันติทัต  พรมโยธา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกานต์ณัชญ์  ฉิมธนู โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตตินันท์  แซ่ห่าน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกิตติพิภัทร์  สินรา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติวัฒน์  สังข์ไชย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเกวลิน  ไทยประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายคณิศร  จันทร์รุ่ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ยังสุนิตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรภัทร  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจุฑากร  เข็มตรง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายจุติภัทร  เรืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายฉัตรดนัย  พงสุริแสง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายเฉลิมพล  เนตรประไพ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชนสรณ์  ตุมระวัต โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายชนาธิป  แหลมเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชนิกานต์  ทศพร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชยพล  ทรัพย์อดุลชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายชลัมพล  สงสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชัชชพล  ศิลาน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กรแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงโชติรส  สถิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงฐาณัชชา  อุมาบล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฐิตาภา  อุ้ยดำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายฐิติวัชร์  ฉิมเปีย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณฐกร  สามัญเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณภัทร  กังวานสุระ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายณัชพล  สุขพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  ศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วดวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐพัฒน์  เขาบาต โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐภัทร  งั่นบุญศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชากร  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ทรัพย์โสภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายติณห์  บุญญกาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายไตรวิช  นิรัตติสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงทักสิกานต์  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธนัญชนก  นาคเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธมนวรรณ  คชสีห์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธีรตา  หลวงนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธีรภัทร  ยอดเสน่หา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายนพอนันต์  จันทนาพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนันท์นภัส  คุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนันทัชพร  พิมาน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนุสนา  ศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายเนติภัทร  แก้วสนั่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายบุรพล  ล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายเบญจพล  มากวิสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายปฏิพัทธ์  รัตนภักดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายปรัญชัย  มาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุนสาระพัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายปัณณทัต  มาตฒิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายปุญญพัฒน์  วงศ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงเปรมมิกา  เหมือนมาตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพงศภัค  หวายนำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพรปวีณ์  ตุ่นหรัด โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายพัชรพล  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายพัทธนันท์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายพัสกร  วงศ์ชนะมา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายพิศุษย์  กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายภากร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายภูมิพัฒน์  เพชรวารี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงมนัสชนก  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงรวิภา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายรังสฤษฎ์  มังกรกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  รัตนกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงลภัสรดา  สุลการ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายวชิรวิชญ์  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายวรฉัตร  ไกรวิลาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายวรนันต์  จันทร์คา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวรลัญช์  เรืองประสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวิภาพร  ศรีสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายวีรภัทร  สิทธิราม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายศุภณัฐ  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสวามินี  ขำคม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสาริศา  จันทร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายสิปปภาส  สดากร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสิริกมล  ชุมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุชาวลี  พลวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายสุรพิชญ์  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายสุรยุทธ  ไชโย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายสุวพัชร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จุลอดุง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ไทยประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายอนุศิษฏิ์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายอภิชิต  ปลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  อำพนพนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอิสสริยา  ศรีบุรุษ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายเอกธนา  ทองประดู่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกษิรา  เพ่งผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกันต์ธร  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกิตติธัช  สโมสร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงขวัญจิรา  ธีระเดช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเขมกร  ภู่ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ลาวิลัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายเจษฎากร  มามูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชนิกานต์  ดาวตุ่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชนิกานต์  หะรังศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชโนทัย  จันทร์ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงช่อทิพย์  บุญรัตนไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชัชธิดา  มิตรเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายชินกฤต  บำรุงแขวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงญาณิศา  นุชนงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงฐิติพร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณฐกาญจน์  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณภัทร  เพชรกำเนิด โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณัฐกรณ์  จันทบำรุง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฐกานต์  สวัสดิ์พิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐกานต์  สังปริเมน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐนรีย์  เศลาอนันต์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณัฐภัทร  หมุนสนิท โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณัฐภาคย์  ผลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐวรา  ปวงสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงทิมรา  บำรุงเสนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายทิวัตถ์  ขาวศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธนกร  วิชิตะกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธนทรรศน์  รองมาลี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนภูมิ  ใยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธัญรดา  สุขสการ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุสูง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนฏกร  จิตณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนัชชา  นามวงศา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายนัทเจต  พรมพิชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายนิพิชณ์พนธ์  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนีรชา  เดชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเบญญพร  ทับกี้ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายปฏิภาณ  จินดาชื่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปภินวิช  สังข์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปวันรัตน์  อุดมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปวีณ์กร  นุ่มพรหมทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปานระพี  นาคเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปิยธิดา  ชอบประดิถ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายปิยังกร  สุวรรณวิธี โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพรพิพัฒน์  พรหมโยธา โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพระนาย  บริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพัฐธนัจกร  จันทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพิชญ์ณิยา  สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิชญาภร  ไชยบัณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิชญาภัค  คล้ายอักษร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ลือชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จันทะมูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สุจริต โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงแพรวา  หลงสมบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายภัทร  ฮวดค่วน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภัทรียา  กังวานสุระ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภูติวงศ์  แสงภู่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสวงสิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภูริณัฐ  อินทรนิมิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายมานพ  ชูสังกิจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงรวงทอง  บุญรัตนไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวรนิษฐา  พงษ์ลิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวรัชยา  โอชาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวินันธิดา  สุขปัญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเวธกา  เอียดนุช โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายศิรวิทย์  วิทยายงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายสิทธา  พินคง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายสิรวิชญ์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสิริธร  ไชยกิจบำรุง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายสุทธิเกียรติ  จังต่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงหรรษมน  เผือกผ่อง โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายอธิธัช  วิทยาประภากร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอภิรักษ์  อินทนาคม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอภิสรา  กมลสาร โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอริสา  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอังค์วรา  ม่วงงาม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอินทิรา  จุ้ยจู่เอี้ยม โรงเรียนอนุบาลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกิติยา  โมสิกะ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายชโนทัย  จันทร์สอน โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงณัฐชา  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัววารี โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงธันยพร  ปราบเหตุ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายธีรเดช  บรรณคีรี โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงนิชาภัทร  เนตรสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายปณวัฒน์  นาคสังข์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายพีรวัตน์  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสุธิชา  นิ่มน้อย โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงสุธิมา  ตะโกท่า โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายอานนท์  เวชสุนทร โรงเรียนวัดดอนเมือง ป.6 คณิตประถม
193 นางสาวกฤติกา  สิงห์น้อย โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงเกศราภรณ์  กาญจนดิฐ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายจักรกฤษณ์  นาคเพ็ชร โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงจันทร์เนตร  สุขนาพจน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายชินวัตร  บรรจง โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายฐิติพงษ์  พลนาการ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มีกุศล โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีหะจันทร์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงณัฐริชา  ยังจีน โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.1 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวนัฑฐธิดา  ชุมดี โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นายพงษ์ภิราม  มะคำหอม โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายพุฒินันท์  เวชสุนทร โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงมัลลิกา  ภักดี โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บ้านถิ่น โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงวริสรา  อุส่าห์ โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.2 คณิต ม.ต้น
208 นางสาววิภวานี  คำแพง โรงเรียนวัดดอนเมือง ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกรนันท์  ช่วยชูหนู โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บัวดำ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายกวินเทพ  สีดำ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หัสดินทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกัญพัชญ์  นิลเขาปีบ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายกันตวิชญ์  จีนตั้ง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายกิตติสัณห์  มิตรภาพ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงจิรชิตา  คงสมุทร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงชนจันทร์  กึ่งสอาด โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายชวกฤษ  โชติกมาศ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงณฐมน  เลขบรรจบ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงณัฏฐิกา  รัตนะ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงณัฐกฤตา  น้าเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณิชนันท์  มหาเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายธนดล  พิมลรัตนกานต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายธนวัฒน์  ปะติกานัง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายธนวิชญ์  อินทนาคม โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายธนารัช  อุ่นใจ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงธมลวรรณ  ภูนิคม โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงธัญทิพย์  ศิขิวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงธัญยรัตน์  แจ่มประวิทย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงนภสร  อินทรินทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงนันท์นภัส  หงษ์ประพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายนิติพัฒน์  รัตนพล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายปวีณ์กร  บุญกล้า โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปวีณา  ลานเกษบุษย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายปัณณทัต  โสภาผล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายปิติพัฒน์  ธีรชาติอนันต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงไปรยา  เพชรเวียง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงผัสสพร  เกียรติบุญเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพนิตพร  ชูนิด โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายพลกฤต  แสงประดิษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายพัทธดนย์  เถาเล็ก โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีจำนอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายพีรวิชญ์  แซ่เสี้ยว โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงภัทรนันท์  สกุลตธนิชย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงภัทรพร  ม่วงแคล้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมเทพ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายภูษณะพงศ์  เศรษฐภัคดี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงมุฑิตา  แก้วเกิด โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายรหัท  โพธารส โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงรัญชิดา  สมรภูมิ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายวรรณพงศ์  ลิ้มปิ่นเพชร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวรรณษา  หัสไทรทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงวรัมพร  พิณวานิช โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงวารีรัตน์  ชาวนาขา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงวิรัลพัชร  สถิระพจน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวีรภัทรา  สิงอุดม โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวีริษา  ฤทธิ์ล้ำเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศิรภัสสร  สินสัจธรรม โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายสิรวิชญ์  ช่วยชูกลิ่น โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสิริกัญญา  พรมใจ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงสิริโสภา  พวงทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายอภิรักษ์  สุนทรรัตนานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายอุกฤษฎ์  อ้นกรูด โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงกชกร  สรไกรจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายกิตติทัต  เกษมสันติกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายกีรติ  จันทร์เกิด โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงเขมิกา  คล้ายอักษร โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงจริญญา  สีหมอก โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงจริยา  ศรีสอาด โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงจิดาภา  เพชรกำเนิด โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายจิรภาส  ชอบค้า โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายจิรศักดิ์  งามมะลัง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายจิรายุทธ  ช่างเสียง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงจีรนันท์  พวงจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สอนสุภา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงชฎาพร  บำรุง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายชนาธิป  ภิรมย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงชรินรัตน์  จุลมูล โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงชลนิภา  วิเชียรเกื้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายชัยธรรม์  สุบการี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงชุติพร  ทองบุญ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงญาดา  ไทยฉิม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายฐิติกร  กี้ข้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีพรหม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมวรฐายี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายณัฐดนัย  รัตนสิงหล โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายณัฐภาส  เทพคีรี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณัฐรดี  ประนอม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายณัฐวิน  อินนิมิตร โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
293 นายณัฐวุฒิ  บุญศรีทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายณัฐศวุฒิ  มาแต้ม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายทวีศักดิ์  แสงจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองรอด โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงเทธิดา  ภู่สาร โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงธมลวรรณ  พัฒนา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บริสุทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงธัญภัค  สุพรรณพงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายธันยา  ตันก่วนจู้ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายนฤนาถ  หนูปลัด โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงนัฎฐิกา  ประจัญบาล โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขนอม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงนันทิชา  สินธุลักษณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงเนตรนภา  ทองโอ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายบุลวัชร์  พุ่มพะเนาว์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงปณัฐฐานันท์  สัตยธีรานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ประวิเศษ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มัชวงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายปัญพัฒน์  เขยแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงปาณิสรา  นามเมืองคุณ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงปารณีย์  จันทร์ปรีชา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปิ่นธิรา  สุตราม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายปิยชาติ  ศรครามครัน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปุณยนุช  อินสุวรรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงผกามาศ  ภูมิจันดา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายพงศ์ปณต  ประเสริฐวิทย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายพจนกร  ดำสง่า โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงพรไพลิน  เทียมสมชาติ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พัตติกพงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงพัชรภรณ์  ยังจีน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงพัฒนวดี  บุญทวี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายพัสกร  อุ่นเรือน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเสียง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สุขบรรพต โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  สุกใส โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงแพรวา  น้อมนอบ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงฟ้าใส  นาคพิณ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงภัทรวดี  แท่นพรหม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายภาณุวัฒน์  อริยวงษ์ไพบูรย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายภูวดล  หมื่นวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายภูวดล  เบญจกุลรัตน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงมนธกานต์  ตระหง่าน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงมนัสนันท์  นวลฉวี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงมัทนา  แสวงสิทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงมันทนา  รัตยอุดม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายรัตนหิรัญ  ตู้ปิยกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงรัตนา  บุ้งทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงรุ่งฤดี  นิลเขียว โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงรุจิรา  คำผัด โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายล้อมพงษ์  แก้วผุดผ่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงวรรณภา  ภูมิจันดา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงวรรพร  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายวรวิชญ์  จัตวานิช โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงวรัทยา  เสืออินโท โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายศรายุทธ  บวบหอม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงศรินดา  ฟาน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงศศิกานต์  กิจวิทยี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงศศิธร  สืบสีมา โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสกุลพัฒน์  สมกระบวน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสร้อยสิรินร์  พลอยศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทิพย์มงคล โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสายศิรีย์  คีรีเพ็ชร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสาริศา  ทองดี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงสิริกมล  แข่งขัน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสิริรัตน์  จันทร์รักษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงสุธีมา  สินลาลับ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงสุนิษา  ทิพย์พิมล โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงสุนิสา  เอี่ยมดี โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายสุวิจักข์  ยันงาม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายเสกสรรค์  ไชยงาม โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คลี่บำรุง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงโสธิญา  พวงไทย โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงหทัยภัทร  แคล่วคล่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงอชิรญา  ประจัญบาน โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายอติกันต์  สินธวานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายอภิภู  ชังช่างเรือ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายอภิรักษ์  ปราณจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงอรอุมา  ชมดาว โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงอรุณี  ชูชัยนิรันดร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงอินธิราภร  บุญคง โรงเรียนนิรมลชุมพร ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกฤชภัทร  บุญเกื้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกันตภณ  เติมสินสุข โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไพบูลย์อนันต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีพีรกานต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงขวัญชนก  จุลเพชร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงเขมจิตตา  แซ่เฮง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจิดาภา  โชคกิจการ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจิตนิทัศน์  เหมทานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายจิรายุ  ชูกลิ่น โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงจุตรพร  เพชรวงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายเจตณิพิฐ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชนิกานต์  จุลมูล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชวัลนุช  ตราบุรี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชวิศา  โปทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชุติมา  เชื่อถือ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงฐิติชญา  โอฬาร์กิจ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณธิดา  นาคมุสิก โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายณพลพัทธ์  พระกะยาพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณพัชญา  รุ่งประเสริฐวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัชชา  เจียมสุชน โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณัฐธิดา  อนุญาติ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายตนุภัทร  ภู่รุ่งเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายเตชะพัฒน์  นะแส โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเตชินี  ศรีเมือง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธนพจน์  จางบัว โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธนพร  จงสุจริต โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธรณ์ธันย์  พรหมเพชร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงธัญรตา  โปทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธีธัช  สมบุญ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธีรภัทร์  สมตน โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนันทิชา  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายบารมี  ศิโรเศรษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายบุณยวีร์  เพชรมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงใบเงิน  วะรังอาจ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปรีดาพร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปลิตา  ชูรัตน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปวรวรรณ  เจียรณาสาธิต โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพรนภัส  ธรรมณารักษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ช่วงสม โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพิชชาภา  ลิัมวัฒนา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายพีคพัทธ์  จันทร์สิน โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงแพรพิชชา  วัฒนกิตติภากร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภานุชนาฎ  เรืองนุ้ย โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงมัลลิกา  มากทุ่งคา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงมาธาวี  ราชวงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวีรพงศ์  แก้วเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงศิรินภา  ศิริทัศน์ธนา โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายเศรษฐ์  ใจซื่อดี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสายธาร  นาคศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสิรัษฐา  วิจิตร โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายสิริวิชณ์  ศรีชาติ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุตาภัทร  เจริญโอสถ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสุธาสินี  ชิดดุสดี โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุภาวดี  วะรังอาจ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุวรรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายหัสชัย  จงไกรจักร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอภิชญาถ์  นาเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอรจิรา  วัฒนานิล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายอัครพล  สุทธิผล โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอัจฉรา  รักษ์พรหม โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายเอื้ออังกูร  เหล่าชัย โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงึสิปาง  เอี่ยวสานุรัก โรงเรียนนิรมลชุมพร ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงโชติกา  ทัพโพธิ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหมือนวงษ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงปณิสรา  ทิพย์ปัญจะ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงพัฑฒิดา  ทรงศรีเจริญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ศรีสุภากร โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงรัตนา  ดอกไม้จีน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายราเมศวร์  คงทน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงวีรภัทรา  อักษรดี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงศศิกานต์  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงอมรรัตน์  อนันต์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงฮันนา  พันธุ์สถิตย์วงศ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงกชกร  เจริญจิต โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงจิณณพัต  อัตภิญโญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมบัติศรี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงทิชาพัฒน์  พันธ์เที่ยงธรรม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  เทพฉิม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธนัชชาพร  พะคะ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนพวรรณ  ลิ้มเลิศวาที โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงเบญจา  เอื้องเรืองโรจน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปิยธิดา  วุฒิกุลมาศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพนมกร  ชูมนต์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงพยัคฆ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงวรกานต์  แทบแสน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวรรณกานต์  ดวงมะลิ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวรรณวริน  พันธ์เมฆากุล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายสิทธินันท์  นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสิรินทรา  แก้วยาว โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสิริยากร  พันธ์นวะวรกุล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายสุทธิพัฒน์  อ่อนอิน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุภัสสร  เพชรรัตน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอาทิติญา  สื่อมโนธรรม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายจารุเดช  ศรีกลับ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงโชษิตา  งิ้วไธสง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองมาก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายนฤตย์  สุธาพจน์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงนิชา  ศุภฤทธิ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงปาลิตา  โคนาหาญ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงวรกาญจน์  กุนแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีทองกุล โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงสิริกร  เสนนอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงอรอุมา  อยู่ภักดี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงอารยา  พรมลุน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกนกวรรณ  พูลน้อย โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงเกวลิน  พันไธสง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายเขมินท์  ชื่นหลง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงจริยา  เอกตาแสง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงจารวีรินทร์  หม่วยนอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เทาดี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงชุติมา  เพ็งทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายธนพนธ์  ก๋งมี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายธนากร  ศรีงาม โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายธรรมสรรค์  ชำรัมย์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงนุชนาถ  คงจันทร์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายบุญญฤทธิ์  พะธะนะ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงประดับนภา  พรมบุตร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายรพีภัทร  ยานุ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายรพีภัทริ์  เจิมทา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายวิรุฬห์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงศรสวรรค์  คงเทพ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายศรีศักดิ์  หาญนอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงศิริพร  สังเสวี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขเกตุ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงสุกัญญา  จำปาโอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงสุจิตตรา  จำปาโอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงสุพรรษา  สุขกลิ่น โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงอรสา  ศิริทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงอลิษา  มีทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายอิศเรศ  พาประจง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงอุไรวรรณ  จำลองกุล โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายโกสินทร์  ทองรักษา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงจารุวรรณ  พยัคฆา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงชนาภา  เภาแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชลธิดา  แพวงษ์จีน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายโดมพิพัทธ์  สมบัติชัย โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนภสร  แก้วกุล โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายวัชระพงษ์  คงแสนคำ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสิริยากร  กระลำภักดิ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายอดิเทพ  เพ็ชรไชยา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสุภาพร  สังข์น้อย โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงปนิดา  แก้วขาว โรงเรียนประชานิคม 4 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงปิ่นชนก  พันธุรัตน์ โรงเรียนประชานิคม 4 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงภัคสิริ  อยู่คง โรงเรียนประชานิคม 4 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายสุริยะ  สวัสดิรักษา โรงเรียนประชานิคม 4 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายอลงกรณ์  แสงเพชรดำ โรงเรียนประชานิคม 4 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงชญานี  ช่วยนา โรงเรียนประชานิคม 4 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวนันท์นภัส  พวงร้อย โรงเรียนประชานิคม 4 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงปรางทิพย์  ประกอบธรรม โรงเรียนประชานิคม 4 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวพิมพา  บุตรศรีพันธ์ โรงเรียนประชานิคม 4 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นางสาววีระพร  วรรณะ โรงเรียนประชานิคม 4 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นายสหพัฒน์  สวัสดี โรงเรียนประชานิคม 4 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นางสาวสุวรรณภาร์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนประชานิคม 4 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงสุวิมล  รามราช โรงเรียนประชานิคม 4 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงหทัยรัตน์  อ่อนมาสาย โรงเรียนประชานิคม 4 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวอนันตญา  ม้าทอง โรงเรียนประชานิคม 4 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวิทิวาวรรณ  ชัยอุตย์ โรงเรียนประชานิคม 4 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงพิมชนก  พันธุรัตน์ โรงเรียนประชานิคม 4 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพีระภาส  นาคศรีคำ โรงเรียนประชานิคม 4 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายวรธน  โนนตูม โรงเรียนประชานิคม 4 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงวารุณี  ทองกร โรงเรียนประชานิคม 4 ป.6 วิทย์ประถม