รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทาท่าหว้า โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกวินภพ  หาญสิงห์ขร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชำนาญกุล โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายคุณากร  แนมขุนทด โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายจักรพงษ์  อุระเพ็ญ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่เจีย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชญาณิษฎ์  มะกรูดอินทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชนิกานต์  เด่นพล โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชลธิชา  ชาวบัวใหญ่ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชวัลวิทย์  บุญทัน โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายชัยนันต์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฏฐพัชร์  นาทบรรลือ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยือกเย็น โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐฎาพร  น้อยน้ำเที่ยง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐหทัย  ชะตา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงดวงฤทัย  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธนวินท์  คำอ้ายรักษา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธัญกร  สมพงษ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธัญชนก  ปรีขานนท์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธัญพิชชา  ภูเดช โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธัญรดา  เงินมาก โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายนราธิป  มิตรชื่น โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายนวพล  ชำนาญกุล โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายนวพล  เสพปันคำ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนิติกาญจน์  สีมา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงบัณฑิตา  มาตรา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปรินทร  แซ่เง่า โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปวีณา  พิมพ์สิน โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปาลิตา  มาสิงห์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายปิยะศิลป์  รินลา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพลอยมณี  วงดารา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพัชรขวัญ  โมกขรัตน์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพิมพการน์  นารถสมบูรณ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิมพ์วราภรณ์  จันณรงค์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงไพลิน  มีบุญ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภัณฑิรา  เหล่าสีคู โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงภูริดา  สนณรงค์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงมณีรัตน์  พงษ์อุดม โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายยุรนันท์  สังข์ทอง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โคตรวงษ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายวีรยุทธ  ดาวงษ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศรัญลักษณ์  เยือกเย็น โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศิริกัญญา  ชำนาญกุล โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศิริการต์  เรืองบุญ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  เผิ่งจันดา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กุวะสาร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายสิรภพ  ปรีดารัตน์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสิรินทรา  รินลา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายอภิสิทธิ์  วิเชียรพราย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอรพร  พลเวียง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอริยา  ชาลีรินทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายอัครวินท์  โจมจันทึก โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอาทิตยา  เพิ่มพูล โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอารยา  เทพสุวรรณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกมลวรรณ  เจริญบุญ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์นอก โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงขนิษฐา  บุพตา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุขแปร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงญาณกร  วินิจฉัยกุล โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาบำรุง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงณัฏฐนันต์  เขตจัตุรัส โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมพ์พรม โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายนัทธพงศ์  เช่นชาย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปราณปรียา  วัฒนอาภรณ์ชัย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปิยะรัตน์  แก้วอุไร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายสิทธิพล  บัวผาง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายอภินันท์  ใยโนนตาด โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงกชพร  วงษ์คำภา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกฤษฎาวุธ  เตือนจิตร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัดใหม่ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีธรรมมาศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกิตติกวิน  เดชเส้ง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกุลธิดา  พูนจัตุรัส โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงเกศริน  รินลา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงขวัญข้าว  แก้ววันทา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจันทร์จิรา  พูนจัตุรัส โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจิดาภา  คลังนาค โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงจิตรลดา  นิสสัยกล้า โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจิตรา  ผ่องสันเทียะ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจิรัชญา  ชาเขียว โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจิราพร  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายเจษฎา  เชื้อโนนแดง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายชยุตพันธุ์  เสี่ยงบุญ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายชวรัตน์  ชาติวิเศษ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายชินพล  ใจคำติ๊บ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสุขสุด โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัฏฐิกา  โพสาวัง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐกมล  เรืองจาบ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีสลี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฐวรรณ  กุลจันทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายดนุนันท์  สังข์ทอง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงดารารัตน์  ชาวบัวใหญ่ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธนภัทร  ถาราช โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธัญชนก  กองแก้ว โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายนนทพัทธ์  พลราษฎร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนันทพร  แสนสมบัติ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงบุษกร  จงเอื้อกลาง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเบญญาภา  เกินศักดิ์ไฝ่ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายประกายกิจ  สีทิ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ปรีการ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายปวริศ  คงด้วง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปาลิตา  คงด้วง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปิติพร  ภู่วิจิตร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายปิยภัทร  ชำนาญศรี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปิยรัตน์  ศรเหล็ก โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงเปรมิกา  อิโน โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพชร  ทองเจริญ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพรหมพิริยะ  ซิงห์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาตรังษี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภคมน  แวงวิจิตร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายภัทรดนัย  วงษ์สุก โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงภัทราพร  ผึ้งเขียว โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภัทราวดี  กองคำ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงมธุรดา  เอื้อศรี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เป้าสร้อย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงยุสวฎี  ทรงพระ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงรัศมา  จันอาจ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงราตรี  หวังแนบกลาง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงลินลดา  จำปาศรี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายโลเกศ  หาญจันทร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวนัสนันท์  กอบัว โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงวนิดา  หรุ่นพาณิช โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวรารัตน์  คำขาว โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายวัชร  เพียกขุนทด โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงศรีสุดา  บุญเบ้า โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศศิภิรมย์  ภิรมย์กิจ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายศักรนันท์  เตียนพลกรัง โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงศุภมาส  สมพงษ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายสุคลธร  พยัคศรี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุประวีณ์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุพรรษา  ชำโพธิ์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสุภิญญา  กาสี โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุลักขณา  บุญมา โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุวภัทร  เงินมาก โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  รักเพชร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอภิชญา  เคนวิเศษ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอภิญญา  แดนขุนทด โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอริศรา  พืบขุนทด โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอลิศา  ผ่องสันเทียะ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอัญมณี  สังข์วิจิตร โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกนกวรรณ  กอสูงเนิน โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกรองแก้ว  ญาณรักษ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกัลย์ชนิด  ศรีวันทา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกุลนัดดา  เม่นคง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายชนะชัย  คำพิทูล โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายไชยภัทร  ปุลาชะโก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงญิชภรณ์  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงโญสิตา  แดนพิมาย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฎฐภรณ์  นามสีฐาน โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฐเนตร  อุดมศรี โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐปรีดี  ศรีเจริญ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงทักษิณา  คล้ายยา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนภูมิ  อสุรินทร์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธนัญญา  พรมโพธิ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธัญวรรณ  ตันสิงห์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงน้ำหวาน  สาบัว โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนิรัญญา  แก้วนอก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเนตรชนก  สุดดี โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปิยะพล  ฉ่ำท่วม โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพรรณลักษณ์  เลียบกระโทก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพิมยารัตน์  โมมขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพีรารินทร์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายภัทรภูมิ  เรไธสง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงภาวิดา  สูงขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเมริษา  ยิ้มจัตุรัส โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวัชราพร  ศรีวงษ์ราช โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวินิตา  ติ่งน้อย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวิมลศิริ  ศิริเนาว์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายวีรภัทร  ชะรุงรัมย์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายศุภชัย  แก้วมีสี โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุพรรษา  มะเค็ง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสุพิชชา  คำขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสุภาพร  ใจตรง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุรัญญา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงหงษ์หยก  ยิ้มจัตุรัส โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายอดิเทพ  คุ้มคง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายอานนท์  เพียจำปา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงแองเจิ้ล  คำเขียว โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณัฐกฤติ  อินทะโส โรงเรียนบ้านบุฉนวน ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายเดชาธร  โสภกุล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายธีระวัฒน์  บวรธีระกิจชัย โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พาโยพัด โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายภูมินทร์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงวิภาพร  แข็งการ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีระพงษ์  จันภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปฏิญญา  ยางป้อม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภูรินทร์  ต่อศรี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอิงพร  อิงคสฤษฎ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธัญญ์นรี  มณีประดิษฐ์ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ป.5 วิทย์ประถม