รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถนอมชีพ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สายโคก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญยาณี  โคตรนารินทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกุศาวดี  ดวงจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายเกรียงศ้กดิ์  ผมฉลวย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายไกรวิชญ์  พานิชนอก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขนิษฐา  มิ่งศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายจักรพรรดิ์  พันธุ์สุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายเจษฎา  ชินบุตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนาวรรณ  นรินจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายชยณัฐ  กำไรลวย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชยานันต์  ใต้ชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชวิศา  สุชนะชา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชวิศา  เที่ยงธรรม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชัญญานุช  ภิลัยวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชินกฤต  ชินบุตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชุติมาพร  ทนามศรี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงญาณธิชา  จิตรกล้า โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพันธ์ุ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐชริดา  อิ่มเต็ม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐฐิณี  หวู โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐพล  พุ่มพวง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐวดี  มุ่งเจือกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐวุฒิ  กุ้ยเอี้ยะ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนโคตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิง๊ณิชา  มีดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงดลยา  น้อยลา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงดลฤดี  ไทยป้อม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  สุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงตติยาพร  เพชรสุวรรณรังษี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายทีปกร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธนกฤต  วรเทพนันทกิจ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธนบดินทร์  ชอบอินทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายธนภัทร  เกิดศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธนัชพร  พรมเมตตา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธนัชพร  ลูกชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธนัญญา  ธนูศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธนันท์ธิดา  ขวัญมา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธันย์ชนก  หมู่โสภิญ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธันยา  กิ่งแฝง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธีรสุทธิ์  สนธิอุดมหิรัญ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธีรเสฏฐฺ์  อภิลักขิตพงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนภัทสร  โนนปู่ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายนวมินทร์  สอนเวียง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนัฐลดา  หลั่งนำ้ทิพย์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เรียนรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนันท์นภัส  อาจนาฝาย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายเนติภูมิ  ศิริภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำซาว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปรารถนา  ไกรสกุล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปรียาภรณ์  กำลังยง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปวิมล  สกลชัยไพรสัณฑ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายปัณญาวัชญ์  เจริญไทย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปิยาพัชร  แพ้ภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพรชนก  ศรีษะพรม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายพลภัทร  คุ้มบ้าน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายพัสวุฒิ  ผ่อนจรุง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิมญาดา  เงียวชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  จินดามาตย์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายพีรณัฐ  เดยะดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเพชรรดา  ลากุล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเพียงพอ  โสมศรี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภคพร  ช่างอบ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายภาคิน  วาดสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายภานุกรณ์  น้อยลา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายยศวัฒน์  บุญหรรษา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวนุชสรา  ภุมมะโสภณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวรรณพิศุทธิ์  โนนรุ่งเริือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวรัญญา  ประกายเพชร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวิลาสินี  ทุมเทียว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายวิศวกร  จตุรพิธพรไชย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวีรดา  สงวนศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศศิวรรณ  ลิ้มกลั่นดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศิรภัทรสร  ชัยเนตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายสิทธิพงค์  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสุณัฏฐา  พระศรี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายสุทธิภูมิ  ก่อศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายสุรพัศ  สมมะโน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายสุรภัสสร์  สนั่นเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงหทัยชนก  อิ่มเต็ม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายอธิป  โพธิ์ทองพร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอนัญญา  คงเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอนันตธิดา  นาคดิลก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอนันธิตา  โฉมมงคล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอภิชญา  มะโนคำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายอภิรัช  เผยศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอมรกาญจน์  กิ่งกุมทา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอรอรยา  คำวงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอุษณีย์  พยัคฆพล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกชกร  อินชื่น โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกนกพร  เลี่ยวไพโรจน์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองฝอย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกมลวรรณ  ขึ้นภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกมัยธร  ปะทำมา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกฤตเมธ  เกิดมงคล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกฤษฎาธิการ  นุชภิเรนทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงก้องธรณี  ลือลาภ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญวัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ม่วงสุข โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกาลัญญู  นิลโอโล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกิติยาณี  นุชภิเรนทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงขนิษฐา  ขลังวิเชียร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงขริยาภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจิดาธิพัฒน์  กาญจนสีมา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจิระนันท์  โขนภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจิราพัชร  เจริญเกียรติ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจุฑาพร  หมู่โสภิญ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชนัญชิดา  โสเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชนาภา  กลั่นชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชนิกานต์  พิลาฤทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชนิดา  ฮงคำอุด โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงโชติญาดา  ทองดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงซิลมี่  ดันงา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงญาณีนาถ  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ราษีสวย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณิชานันท์  วงษ์ปัญญา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธันยาภรณ์  มีพวก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธีรวัฒน์  อินลม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธีราทร  ขวัญศักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายนัตพล  สงสุกแก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายนิติภูมิ  แนวประเสริฐ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงบุณยานุช  นิ่มพิลา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเบญญาภา  กรรณิการ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปทุมวรรณ  อินทร์เหว่าวงค์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปริมินท์  ดินจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปิย์วรา  ภิลัยวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปุญญิศา  ลบหนองบัว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปุณยวัจน์  สิงหวาปี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพงศธร  มิ่งศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพชรพร  อุ่นเมืองเพีย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพรไพลิน  วิชิตสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพรรณพิมุข  บุญประภาศรี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไกรโคกสูง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพุทธิดา  ยศกระโทก โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงฟ้าวาด  เรืองวิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภัทรารัตน์  ปริญญาธนพงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงภัทริดา  อำจันดา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภาวิภา  เวียงดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายภูผา  อนุกุล โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายภูมิอานนท์  สระแก้ง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายมนตรี  พรหมเมตตา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายมาซาชิ  สุพลประดิษฐ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงมุกตาภา  โทบุดดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงร่มไทร  ลาสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงรัชชานนท์  ฐานวิสัย โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงรัตติพรรณ  ทัพโยธา โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวิชญาพร  คงกะพี้ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงศศิวิมล  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศิวารยา  นกแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศุภัชญา  เลิศขามป้อม โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศุภิศรา  สิงห์จันทบุตร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศุภิสรา  ธรณิศราติพงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชัยมีเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสมิศรา  กิตตินิธินนท์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสโลชา  กมลเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายสิรภัทร  วงศ์กัน โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุธินี  ขันวงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุธีกานต์  ด้วงแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสุพรรณษา  ชัยมีเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุเมธินี  สุพีรพงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสุวิมล  แจ่มแสง โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พลนิกร โรงเรียนภูมิวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอนันตญา  ภูงามดี โรงเรียนภูมิวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเอมิกา  สรวงศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญทัน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงจตุรพร  กรณวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงจิตรประภัสสร  ปะมา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายชนะพล  ใสสา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงชมพูนุช  อาจหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงโชติรส  ตังตระกูล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงฐิติวุฒิ  คำยัง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์บุตร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายตะวัน  วงษ์จันทร์หล้า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายทิวาเทพ  วิเศษชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายธนพนธ์  กันตี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายธนภูมิ  หาญสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายธนวรรธน์  โทราช โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายธีรภัทร  พรสุขขี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงธีราพร  แหลมคม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปนัดดา  ผาจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปริยฉัตร  สิทธิการ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายปาฏิหาริย์  ธรรมประโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงปิยวรรณ  มีเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงเปรมิกา  ชนะพาล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพรนภา  ทองดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพรรณพร  เสนาจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพิชชาพร  หาญอาสา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิมพกานต์  จำเริญดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พวกดอนเค็ง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายภูดิศ  ลาบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายรัฐพล  จันทร์มะโฮง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์มะโฮง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายวชิรเมธี  สายบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวราภรณ์  ประเสริฐชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงศรุตา  หมอกชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายศุภชัย  นากร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงสวรินทร์  ทัพสุริย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงสาธิดา  บุญแจด โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงสาธิตา  บุญแจด โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายหิรัญ  บัวดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงอภิชนันท์  เกื่องกระโทก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงอรุณรัศม์  ศรีสุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงเอมอร  โฆธิพันธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงกรกนก  ผายพรมพรึก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกัลชนา  หงษ์ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกานต์ธีรา  จันทรา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกุลนัฐ  แหลมจันสง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงขวัญจิรา  หงษ์ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงเขมนิจ  สารคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจรินทร  กรรณลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจารุรัตน์  พอกพูนดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจิรภิญญา  มั่งมา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงจุฑานันท์  สารคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงฉัตรสุภางค์  น้อยลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชญาดา  ทองก้อน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชนนิกาต์  อรอรรถ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชลิดา  เจริญผล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐกิตติ์  สวงชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายทีปกร  กาญจนเสถียร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงแทนคุณ  ประเสริฐชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธีรเดช  แน่นอุดร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนลินพร  ยืนชีพ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนวพรรษ  เริงสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปพิชญา  คูณยา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปรีญาดา  บาลี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพชรสิทธิ์  พรหมวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพนิตา  ลองชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพรพิมล  ชาดานอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพลอยปิ่นมุก  รอนยุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพัชราภา  ต่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญเมฆ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพัชรินทร์  ภัทรพันธุ์กุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สีตาแสน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  มงคลลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงแพรวา  คานแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปั่นพุ่มโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายภานุ  อุตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงภูสุดา  ทองศิษ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายเมฆสุวรรณ  คำมูลมี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายรัชพล  เข่งพิมพ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายรัฐศาสตร์  ผู้นวลงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงรินรดา  ภัทรพันธุ์กุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงลีลาวดี  แก้วรัตนชัยกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวนิชพร  สลัดทุกข์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวรกมล  สถิระชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงศินิทรา  กุลจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุจิตรา  อิทธิดิลกวัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุธาสินี  นากร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุพัชชา  หาญณรงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นุบาล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอรจิรา  เฉลิมเล่า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอรชพร  เฉลิมเล่า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอรวรรณ  จันทรภา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอัครเดช  ดาวช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายจักรี  จอดนอก โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายจิรายุส  เนตรชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายชนัย  พิมพ์รส โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายเทพพิทักษ์  ชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายธนภัทร  บัวทุม โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงปวีณ์นุช  เปลี่ยนสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิชญ์สุดา  ตั้งใจ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายพีรภัทร  สุวันทา โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายภาณุพงษ์  แตงทิพย์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงวรัทยา  บุญเฮ้า โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายศตายุ  ต่อศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงศิรดา  เปรมประยูร โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายสันติสุข  กันกะเสน โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณรุ่ง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายกฤษดา  พัฒนโชติ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกานต์ชัย  บุญสิงสร โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงเขมจิรา  คลิ้งชัย โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายจิราภัทร  ชาติสุข โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธีรภัทร์  ศรีชุม โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเนตรลักษมี  วงรีย์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพินนพา  ปราบอรินทร์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายภาคภูมิ  ปากคลอง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภาณุพงศ์  กรองใจ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงรัชนีกร  เจริญคูณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เจริญคูณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงลักษิกา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณรุ่ง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พงษ์สระพัง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายสุรเชษฐ์  ตินานพ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอริศรา  เดชบำรุง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายอังคนา  วงษ์ภักดี โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอินทุอร  เปรมประยูร โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกมลชนก  มงคลกุล โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  สุทธิสาย โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชะนี โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชิดษณุ  แสงสิงห์ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณปภา  เลยยุทธ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพีรพล  สาระบุญ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงรุ่งฤดี  นันทจันทร์ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวรัญญา  จำปาจันทร์ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวิชญาณี  น้อยศรี โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุกัญญา  นามจัตุรัส โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุจิรา  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทานา โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงพิชชาภา  ต่อวาส โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพิภัทรา  แย้มฏีกา โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงวาศินี  แสงสุขีลักษณ์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงสิริยากร  ธนะภูมิชัย โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงสิริวรรณ  โคตรพงษ์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงุรุ่งทิพย์  แย้มอดุลย์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปราบพาล โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงจิราภา  เชื้อไพบูลย์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณันฐิญา  เขียงภูเขียว โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนิราภรณ์  กุลี โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนีราพรรณ  กุลี โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปณิดา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปัทมา  ชัยชารี โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิมพกานต์  เจริญขวัญ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงมาลินี  กุดจันทึก โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงโยษิตา  เลิศคอนสาร โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ยอดดี โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงรินทร์นภา  นามชมภู โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวรรณวิสา  เลิศขามป้อม โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวลัยพรรณ  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสิริปัฐมา  ดลราษี โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขวิลัย โรงเรียนบ้านดอนอุดม ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกิตติกา  มะโนวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายเขมราชร์  พรมศิลป์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายพศวีร์  บุญโสภณ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดียะซุย โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำเจียก โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงศศิกานต์  สีหะ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายสิทธินนท์  ต้นภูเขียว โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงสุภัทรา  บุญเต็ม โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายองศ์อาจ  ต่ออำนาจ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายอนันตชัย  ไกรเวช โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายอภิวัฒน์  เมืองป๊อก โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงชนิษฐา  จันทร์เกิด โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงตรีทิพย์  สารพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธีรวัฒน์  ปลื้มวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศุภนุช  สวิล โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสตสุภาพ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐณิชา  เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายนวพล  บุญสุวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภูริพัฒน์  ก่อบุญ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุชานันท์  ตลับเงิน โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาญจิตร โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์จับเมฆ โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสโรชา  กุลด้วง โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงสุชาวดี  ทาทองหลาง โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงชนม์ชนก  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายอดิเทพ  จอดพรม โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายกันตพัฒน์  ฤทธิศักดิ์ชลเดช โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงจารุวรรณ  ชุมพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายณรงค์ลักษณ์  ณหนองคาย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีวิเศษ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทองสุก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทักษิณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงนภสร  อำพะรัตน์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  ตาทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงบุญญิสา  ตองสู้ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายประกายธรรม  ธรรมมา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงปัณฑารีย์  น้อยโนนทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายปัณณพัฒน์  วันชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายพรหมพิริยะ  ชูสกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงภัคจิรา  ชูสกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ผลกอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงภูษณิศา  บดสูงเนิน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายยศภัทร  ไพศาลธรรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงลักษณาพร  ทองลิ่มสุด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงสุรีรัตน์  วันสูง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงกนกอร  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกมลพร  ปาโม้ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกมลรัตน์  ชุมพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกรประภา  พวกดอนเค็ง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกรภัทร  อินทร์อุ่นโชติ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกฤติน  บุตรศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกัญจน์กร  ประจันตะเสน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกัญญาฌัฐ  แสนตุัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนพันธ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเกศกนก  หล่มเหลา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงเกศินี  เฉยชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายโกสินทร์  เสโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายขวัญชัย  พุ่มบัว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงเขมิกา  คุ้มบุ่งคล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงคริสทีน แอน  ศรทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายจริยวัฒน์  ต่อศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงจลิดา  สีชนะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายจักรพงษ์  วงษ์ชู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจามะรี  ผ่องใส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงจิตติมา  วัตนประทุม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจิรัชญา  อึ้งพัฒนาวรากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายจิรายุ  งามกระบวน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงจีราภัค  จีรวัชรากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชญาดา  สมอาจ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชมพูนุช  ราชโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายชยานนท์  มีพิลา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชลธิชา  ทวยมาตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชลลดา  ผาประโมง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชลิตา  ช่างภา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายเชียรวิชญ์  ธีร์รัตน์คุนากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงฐานิกา  พงษ์สินชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงฐิตาภา  พรมพัก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงฐิตาภา  ภู่ภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายฐิติวัสส์  ซองวงษ์หล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐธิดา  จอกรบ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณัฐวัฒน์  เดชเสน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงดวงตะวัน  บุญนาค โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงดารินทรา  สงวนสันเทียะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายทรัพย์ศีล  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนกรณ์  ทับสมบัติ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธนกฤต  ทัดเที่ยง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายธนวัฒน์  เจือประทุม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธนาภรณ์  โคกม่วง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงธัญญชล  ฉิมงาม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธิดารัตน์  นามพงษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธิดารัตน์  เคนพรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธีรวิชญ์  ทาท่าหว้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายโธมัส  เสโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนภัสร  ตาทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายนราธิป  ดามก์สุกรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนราวดี  หมั่นคำนวน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนราวรรณ์  ชัยวิชา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนฤมล  เพียจันทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนิชานันท์  ศรีพระราม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนิชานันท์  เท่าบุรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนิชานันท์  เหล่าราช โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนุสรา  ทวีทรัพย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงเนตรนภา  นวลเกษา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มูลมืด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายปกณธรรม  จำปาโพธิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปนัดดา  ท่าช้าง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปนัดดา  ภูแลนกล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปนัดดา  อยู่จัตุรัส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงประกายมุก  แก้วดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงประภัสสร  อิ่มใจบุญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปาริชาติ  เฉลิมโพธิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีหาพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปุญณิศา  ขวาไทย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายพงษ์ศฺริ  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพรนภัส  สุขทวี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพลอยนิตา  แก้วไพทูรย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพัชรพล  อินทร์จ่าง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพัชรินทร์  ก่อสูงเนิน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพิชชาวรรณ์  เขื่องสถุง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิชญาพร  ไคขุนทด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  อาจกล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพิยดา  สองด้วง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพิริยพัฒน์  เอียงชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ปราบวิชิต โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงเพ็ญพัชชา  เพียรไทยสงค์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงแพรววา  เกนชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงภควรรณ  หลงทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงภัทรพร  เลิศปีวา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายภูธฤทธิ์  พินโยธา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงมธุรดา  สายสมะติ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงมัชณิมา  ขวาไทย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงมาริสา  บุญโยธา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงเมธาวินี  เจริญราษฎร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงรัชริกา  หมั่นทำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วคูณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงรัตนาพร  ร่วมใจ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงลักขณา  อาวรีย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงลิติยา  ชุมพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองใสย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายวรกฤต  จันทะคาม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวรรณิสา  หาญละคร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวรัทยา  นนทะนำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายวัชระ  หงษ์ภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวาสิตา  ผิวโพนม่วง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวาสิตา  หงษ์วิลัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงวิมลสิริ  ประภากรแก้วรัตน์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายวิวัฒน์  ฤาชา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงวิสาขา  เจริญธรรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงแวววรรณ  วนาใส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงศรีรัตน์  ภูบัวดวง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงศิริณัฐฎา  นาชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หินประกอบ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายศุถกฤต  สิบพะราช โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายศุภกิตต์  วาทีสุวิมล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงศุภสิริ  เกื่อกูล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสรัญญา  นาคทน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสโรชา  รับสันเทียะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายสหภาพ  ปะวะโค โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสาธณี  ชากลาง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสาวิตรี  กุลสุวรรณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายสิริศักดิ์  เถิงเพ็งพันธ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสุจิตรา  ภูแลนกล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุชาดา  ฐานวิสัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสุชาดา  บุนภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายสุณัชพล  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงสุนิสา  ใต้เพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุพรรณิกา  คาดสนิท โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุรางคนาง  ฐานคร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายสุวรรณภูมิ  เดือนศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอภิชญา  กาพย์แก้ว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอรปรียา  นารีรักษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายอิทธิกร  เพ็งศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายเอกรวัช  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายปพันธดนัย  หลอมโพนทัน โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผลเจริญ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายอดิสรณ์  ศาลารักษ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 คณิตประถม
502 นางสาวกาญจนา  หมู่ศิริ โรงเรียนสามสวนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวจิรพร  ผิวคำ โรงเรียนสามสวนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงชลธิชา  โชสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงปริฉัตร  มนต์สูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวปาณิศา  สอดนอก โรงเรียนสามสวนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงเพ็ญประภา  ผลทวี โรงเรียนสามสวนวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงรัชฎาพร  ตุ๊ไทร โรงเรียนสามสวนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวศิริรัตน์  วิชัยงาม โรงเรียนสามสวนวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงสุธิมา  บุญเทียม โรงเรียนสามสวนวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงกรกมล  เอมโอด โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกุลนัท  โนนศรีเมือง โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงจุฑาธิป  กมลรัตน์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูวงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเทวพงษ์  โนนสามารถ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนากร  โอษฐประไพ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงนฤมล  กระแสร์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนวพร  บุญเทียม โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนวรัตน์  เทียมสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนันทัชพร  ประจำเมือง โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงนันทิดา  โลหะชาติ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนิภาพร  สอนหมื่น โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงบุญระพี  ศรีศักดิ์ขวา โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายบุรัสกร  ภิญโญภาพ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงบุษกร  พันธ์รักษา โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงปณิตา  ศิริวงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปภาดา  ภูสมตา โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปริญญา  สุริยันต์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปัทมา  แผ่นทอง โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปาริตา  ภิญโญสุข โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายปิยพล  ภิญโญศักดิ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพรธิตา  สวนแดง โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ภิยโญภาพ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพลอยภิญโญ  ภิญโญศักดิ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายพิริยะศักดิ์  พัฒนะธีระกุล โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงเพียงขวัญ  อุปมุง โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายแฟรงคี้  แมร์ริท โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงภัทรวดี  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงภานุมาส  ผลานิสงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตรหมั่น โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงรัตนาวลี  ภิญโญฤทธิ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายวรวรรต  หรั่งมา โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงศศิวิมล  สงวนสุข โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณเพชร โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายสราวุฒ  รัศมีเดือน โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสุนารี  ถาดสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสุวรรณวิษา  ชำนินอก โรงเรียนสามสวนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายกฤษฎา  จังโกฏิ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายชุติพนธ์  เศรษฐชวาลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงณัฐดนัย  พรหมโท โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณิชมน  สันติเมทนีดล โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายนนทกร  แนววิลัย โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายปัณณวิชญ์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงเพชรดา  เพิดภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายภัทราวุธ  พนมภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายภาณุวัฒน์  ตาปราบ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงภูษณิศา  ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงศศิกานต์  ช้อยเครือ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  รถเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงทักษพร  แผลงเวช โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปนัดดา  โฉมหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วจังหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายวรวุฒิ  แววประทีป โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงจันทัปปภา  อารีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชลิตา  อารีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงมณีเนตร  เหมือนพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวิลาสินี  งามเจริญ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงสิรีธร  บำรุงไทย โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงอรปรียา  เพชรล้ำ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายอัครพงศ์  บุตรวัง โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวีรกาญจน์  ชินบุตร โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายตรีวิทย์  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายไตรภูมิ  แสนตัน โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายธนโชติ  ประชามอญ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายนิติพงษ์  เพชรดำ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายภูษิต  สายจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายยศวัฒน์  เอี่ยมมงคล โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงลลิตา  ศาสตร์ฏีกา โรงเรียนบ้านโนนคูณ ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงชุติมา  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายฐิติวิวัฒน์  เท้าอิ่ม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายณิชพงษ์  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงธนภรณ์  ประชามอญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงนภัสสร  กระต่ายทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิใจโน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายภัทรพล  ผามณี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงรัตสิตา  แสนสมจิต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อ่องจำปา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงวรรณวิษา  ผาทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายวิทวัส  ผ่องสนาม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายศิรสิทธิ์  ก้อมอ่อน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายสัณหภาส  จันแดง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายออเงิน  หล้าสุดตา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายเอกนัฐ  อิ่มเนย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายกฤตกร  กระพันธ์เขียว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายเขมนรินทร์  ผลภิญโญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงเขมิสรา  สีกา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงจินดาพร  เจ็กนอก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงจุฑามณี  กระพันธ์เขียว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงชญานิศ  พงษ์สระพัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายชัยพร  ศิริอุบล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายชัยวัฒน์  ผลภิญโญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายณฐกร  เพชรมาก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายทนงศักดิ์  โชติชัย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายทัศน์พล  ผลสนอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายเทพชนะ  ตอพรหม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธนกร  ฉิมจารย์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธนภัทร  มนต์ช่วย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายธนากรณ์  โสภาเพชร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงธมลวรรณ  นวลผกา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงธันยพร  สิทธิโคตร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนงนภัส  ยวงทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนฤมล  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงนามีดา  สระทองแป้น โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนิษารัตน์  ขนาดกลาง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายประกาสิทธิ์  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปานชมพู  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงพัทธิญา  สอนภักดิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพิชยา  ข่าทิพย์พาที โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สังเกต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทองรินทร์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภัทราภรณ์  กลอนโพธิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายภาคิล  อินทร์เทียม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายภาณุพงษ์  ธงมา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงวรรณพร  นานนท์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงวรรณิสา  นิลบรรพต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวรัญญา  โชคบัณฑิต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายวสิษฐ์พล  สังฆจันทร์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงศศิตา  ปะวะโค โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายศิริชัย  คุ้มห้างสูง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายศุภกฤต  จ่างศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายศุภวัฒน์  เต็มส้ม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายสุรศาสตร์  จันทะกัลยา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงเทพประธาน  ธรรมกุล โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงอนุธิดา  ยศพิทักษ์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชินวงศ์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงฉัตรฤทัย  ฦๅชา โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอุมากรณ์  ลาภประสพ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายกิตติชัย  พรมดี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงกุลธิดา  ทนุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงชุติกานต์  นามปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายณัฐพล  ลบบำรุง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงธัญญา  บุญกอบ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงพัชริญา  สุหา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงพิมพชนก  หาญกุดเลาะ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายวริศสิรภพ  กกกนทา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงศรินทรา  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงศลิษา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายศิริพงษ์  คันภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายอรรถพล  หมู่หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงอารดา  โชติราษี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายกนกพงศ์  วิชาชน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงกมลชนก  บรรลุ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายกฤษดา  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายกัปนาท  บุราณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ขุนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงขนิษฐา  คัชเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงจรรยพร  เจริญใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงเฉลิมพร  ขวัญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชนิสรา  ขวัญรักษา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงชลธิดา  คำวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทรา  ลาดหนองขุ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายณัฐกานต์  สนธิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายณัลทวัฒน์  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธนโชติ  ธนวัฒน์พัชร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธิญาดา  คุงดิน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายธีรเทพ  อุดมบัว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธีระวัฒน์  ขึ้นภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายนันธิชัย  บุญกว้าง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายนิติพงษ์  อุ่นกระโทก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายนิพล  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายบรรณสรณ์  อินทะมา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายปรพัฒน์  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปิยนุช  โชคเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายพชร  พุ่มพร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพรรษชล  นาถชัยโย โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วสุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพิมพ์พิชฌา  พิมพ์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายภาคิน  สัจจสังข์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายภีรพันธ์  ศรีหิน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายภูมิรพี  คำทะนาน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงเมริษา  จันทริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายรพีภัทร  เทพราชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายระพีพัฒน์  สังข์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงรัตนาวดี  กอบการดี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงวริศรา  พรมเดื่อ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายวิทวัส  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวิภาวดี  ขวัญครอง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงวิรยา  ลีพิลา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายศิวกร  โสส้มกบ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายสรวิชญ์  คิดบรรจง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสุกัญญา  มีคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายสุรสีห์  สึกสี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายสุริยา  ก้อนเงิน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายโสภณวิชญ์  นามคูณพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงโสรยา  เสี่ยมแหลม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอภิชญา  รอดพลอย โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงอารดา  ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมเวียง โรงเรียนบ้านนาบัว ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  คนขาว โรงเรียนบ้านนาบัว ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงอรจิรา  ชาติอดุลย์ โรงเรียนบ้านนาบัว ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงศิรดา  ยศปราณี โรงเรียนบ้านนาบัว ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงไอรินทร์  จ้อยโถ โรงเรียนบ้านนาบัว ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงเขมนิจ  ศรีกุดเลาะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ท้าวน้อย โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงจีระนันท์  ศรยิง โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วใส โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จูมพลา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายโชคชัย  เหล่าสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงญาดาวดี  ภูแสงสั้น โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายณัฐทพงษ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายณันธกรณ์  ฤๅชา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายเดชาธร  หาญแท้ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายตะวัน  เขียงกุดเลาะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงทิพวัลย์  เจนกระบี่ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายธนวัฒน์  แสนกุดเลาะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายธนาวัฒน์  ลาดเขวา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงธิติมา  ศรีกุดเลาะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายธีระโชติ  เลขาโชค โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงนารีรัตน์  ภมรดำรงค์กิจ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงเบญญาพร  เกลี้ยงดี โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงเบญญาภา  ดอนเหนือ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปริชญา  อภิชัย โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายปริวัฒน์  เดินสันเทียะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีกุดเลาะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพัชราภา  จันทะท้าว โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงพีรพัฒน์  ชาลีเปรี่ยม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงภัควลัญซ์  มาเหมี่ยง โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สัตย์ซื่อ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงภาณุมาศ  ลอพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาลีเปรี่ยม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงมัณฑกาญ  นาขามป้อม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงมัณฑนา  นาขามป้อม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงวรรณพร  เก่งชัยภูมิ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงวรรณพา  เก่งชัยภูมิ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายวราวุฒิ  หาญแท้ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายวัชรพงษ์  ฦๅชา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงวิลาสินี  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายศิลา  แฮมกุดเลาะ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายสมศักดิ์  มุ่งวิชา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายสราวุฒิ  ฦๅชา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงสโรชา  ชาลีเปรี่ยม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายสิงหณฤษณ์  พุทธระ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายสิระพัทร์  ขวัญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงสุชญา  ลีพรมมา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงสุชานุช  วิชามูล โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายสุภชีพ  หาญบุ่งค้า โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงสุภาพร  น้อยลา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงโสรยา  ชาลีเปรี่ยม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายอนุพงษ์  บุราณ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอรอุมา  อาจสามารถ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงอาริษา  กำราบภัย โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอุษามณี  เปี่ยมมี โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงไอย์วรินทร์  ฦๅชา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายพิภพ  แปงกันยา โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายเอกวิทย์  ปลื้มญาติ โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายณัฐชัย  ปราบพาล โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายธนกฤต  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายธนกฤต  เลิศคอนสาร โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายวีรภัทร  สายวารี โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายสถิรพันธ์ุ  ลอยประโคน โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายสุธีร์  โป้คอนสาร โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงสุภาวดี  เย็นอารมณ์ โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอาทิติยา  ยศปราณี โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายเอกสิทธิ์  ตลับเงิน โรงเรียนบ้านห้วยไห ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายแสวงคุณ  นาคสระเกษ โรงเรียนบ้านสวนอ้อย ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงอัญธิชา  แสนตะกูล โรงเรียนบ้านสวนอ้อย ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีทำ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อินอิ่ม โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายกฤษณะพงษ์  แตงทิพย์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ดรมุ่ง โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงเจนจิรา  เต็มวงษ์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงรวิสรา  ปลื้มกมล โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายวรุณ  ชาติอดุลย์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายศศิรวิทย์  ภูกิ่งหิน โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงสิรินดา  มุดขุนทด โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงโสรญา  ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายอำนาจ  เทศผ่อง โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงรักษณาลี  ลือกำลัง โรงเรียนบ้านนาเกาะ ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายแดนศักดิ์  สามหมอ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายธีระภัทร  ผิวดำ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายอนุชา  ปลาหนองแปน โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงสืบ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายอัศฎา  ศรีนาค โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปลาหนองแปน โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงเกวลิน  ปั้นหว่าง โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงชลณิชา  ประจันตะเสน โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คลังภูเขียว โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงณัฐชา  แสงสีบับ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายทัศภูมิ  สันอาสา โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงธัญวรัตน์  นาชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงเบญจวรรณ  นามวิจิตร โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพยุดา  อะโน โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพรพิมล  หันตุลา โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพรหมพร  เรืองเจริญ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพัชชา  ถาวงกลาง โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายพีรพัฒน์  จตุรัส โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงภัทรธิดา  ตรีศูนย์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงภัทรวดี  ทางาม โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงรัตติกา  ปูรณะวิบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงลักษมี  ลงงาม โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายวัฒนา  พลอยศรีสะเกศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายอนุชิต  คำเย็นสา โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงอาภัสรา  โสโว โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกัญญาณี  สง่างาม โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกียนแก้ง โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงดารากานต์  คำยศ โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงธนพร  ชมนาวัง โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายภัทรดล  คลังภูเขียว โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงศิริรัตน์  สายราช โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงอนงชนก  ลีลาเมือง โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายกานต์ตะวัน  พงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลางฯ ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายปิยะภัทร  ยงดี โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลางฯ ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงชญาดา  คลังชำนาญ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงชนิดา  แก้วพรม โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงนภัสสร  เถาวัลย์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงพัชรพร  ที่ดินดำ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงัณัชชา  พลรักษา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงกฤติพร  พ่มบุตร โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงกวินธิดา  จูไธสงค์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายกวี  อุนานันท์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงเกษราพร  บุสธรรม โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายจิตรติชัย  เถื่อนบุญ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงจินตนา  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายจิระศักดิ์  ประสารวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไขแสง โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงชนิดา  คีมทอง โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงชิตาภา  สูงแข็ง โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายชินโรจน์  พิมเสน โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงชิโนรส  ทองอ้อม โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แป้นอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทะคาม โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายธนพัฒน์  รัตนประทุม โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พลซา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงนภาวดี  อิ่มสุข โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงนันธิชา  ทองขันธ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงนิศากร  รวยสง่า โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงปภาวดี  แวงวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายพงศกร  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงพนิตพร  พรมประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงพรกนก  บุตรแสน โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายพันธวิทย์  โคตรภูเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงพิรญาณ์  พระรามเงิน โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญสุขา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายภัทรพล  งานหมั่น โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงภัทรภูมิ  แว่นจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายภาคิน  ธรรมกันหา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายภูวเดช  ทองรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายภูวมินทร์  มลิวัลย์ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงมัทนา  รัตนประทุม โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงวริศรา  รัศมีแจ้ง โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายศราวุฒิ  จิตรอรุณ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายศักรินทร์  กาวิชัย โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงศิรประภา  วุฒิชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายสุขสรรค์  พุฒหอม โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงสุภาวดี  เข็มสันเที๊ยะ โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายอดิสรณ์  วงษ์ชัย โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายอธิภัทร  เหมือนเลา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายอนุวัต  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอภิชญา  นิดประทุม โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงอารยา  เอื้อประชา โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายอุภัยภัทร  เนหล้า โรงเรียนบ้านหนองกุง ป.6 วิทย์ประถม