รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกนุช  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกันต์ดนย์  ประสานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกานต์ธัช  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายจิณณพัต  วานิชย์สกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายจีรากร  มนต์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชญาภา  วัชรวรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายชินรัตน์  พงษ์เผือก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายไชยวัฒน์  ไพศาลรัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายฐิติพงศ์  มโนธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หิรัญวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐกุล  ภาโสดา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฐพงค์  โภคา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณิชาภัทร  หาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงแทนรัก  อัฐทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนกฤต  กฤษดาวิเศกศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธนกฤต  ประกายเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธนวรรธ  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายธีร์กวิน  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธีริศรา  มาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายนิธินันท์  พึ่งกุศล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายพงศภัค  ตระกูลดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพลอยอันดา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายพันบุญ  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายภคิน  กุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงภัทชา  นิ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายภัทรศักฎิ์  ภัทรวลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายภูมิภัทร  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายยศพัทธ์  ขันธสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายวิชชากร  ครองกิจศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายศัพธนา  เจริญสกุลดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายสวัจฉัตว์  เพียงปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายอชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายอมรินทร  ธีระสุต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอรอินทุ์  โชคสุวัฒนสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วรพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายอินทัช  ตั้งพร้อมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกรกนก  คุรุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายกรรวี  ทราบพรมราช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกฤตชญา  บุตรชา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีนวกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีปลาด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายกล้าตะวัน  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกวินธิดา  ค่ายสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายก้องกิดากร  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตรขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกีรติกา  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายคณพศ  แทนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายฆนัท  เอื้อฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายจักรภัทรณ์  พิมสิม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายจารุพัฒน์  คงสุขธนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายจิรภัทร  โพธิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายจิรสิน  พุทธพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ตั้งประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายฉัตรขวัญ  มนต์ไธสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายฉัตรดนัย  ธงชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายชนวีร์  ชาลีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายชวิน  เชนยะวณิช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชุตินานันต์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายโชติจิรัสย์  กีรติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงญาณิศา  อุบาลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงญาดา  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายฐาปกร  จอกนาค โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายฐิติพันธ์  พารา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงฐิติวรกานต์  คีรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายณภัทร  ยืนชีวิต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณภัทรา  ตั้งรัตคณะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณรพล  เจริญพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายณัชพล  ทาท่าหว้า โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณัฏฐพงษ์  เสาจันทึก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายณัฏฐภัทร  ตุมรสุนทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐกมล  คงสุขธนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฐกฤตา  ภูคงคา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐชนน  ชนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐณภัทร  บุญชู โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายณัฐพากย์  เลาวัณย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณาโอมิ  ปารีส นเรกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณิชกานต์  ทานเจือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณิชคุณ  บุษยะจารุ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธณัทอร  ชัยกิตติภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธนกฤต  จัตุนวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธนกฤต  สัมภวะผล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธนพัฒน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธนวิชญ์  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธนัชชนก  เกิดนุช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธัญธร  บดีศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธันยพร  เอื้อพงศธร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธีรภัทร  ทิพมาศนานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธีรภาพ  คลาดโรค โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธีราทัต  ธนอนันตกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธีริศรา  วอนเก่าน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายนภัสดล  จรัสศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายนวภัทร์  ไตรจักรปราณี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนาลันทา  วินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงเบญญาภา  ลำนามน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายปฏิรูป  คุณธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปภาวดี  ทาภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปริญญปัญญ์ธิดา  เถาดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายปวีร์วิชญ์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายปวีรินทร์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปัญญารัตน์  นราพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายพงศกร  จันทร์ชฎา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพงศ์ภัค  พรโสภณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพงศวุฒิ  เกียรติก้องชูชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพรนภัทร  วิชัยดิษฐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพริมา  สิมาชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิชญา  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพิชิตพงษ์  คำงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพิพัฒน์  จันโทวาท โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  ฟ้ารักษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพีรดา  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพีรวุฒิ  รุ่งรัตน์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายเพลงรพิน  สิงห์กระโจม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ตั้งเทวนนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงภัคชนัญ  ภักตร์ธนภัทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภัทรวลัญจ์  กาจหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กล้าจริง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อมรชัยกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงภาศิกา  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายภูดิท  นิ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เพิ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายภูรินท์  เคนเหลื่อม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายเมธากานต์  นาคะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชนีย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายแม็กซิม  อักตาอิ ดูเชล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายรังสิพล  คนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายวริศ  จิระวงศ์สันติสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวัชย์ชนัน  ภัชร์จรินท์ญา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเนตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายวิธวินท์  ชัยอมฤต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงศิริธิดา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายศุภวิชญ์  คำนึงผล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายศุภากร  ศิริสรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสุริวัสสา  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายเสฏฐพงษ์  ตรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอัศศนัย  เอื้อฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายเฮง  ตั้งสุริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกรภัทร  อารีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายกรภัทร์  แก้วหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์สง่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายกฤตฤณ  กุลแดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกฤติมา  กาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายกฤษฎิ์ชนม์  คุณสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายก้องภพ  ถาวรชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สนั่นนารี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกัญญาภัค  กรดเต็ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชวนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกัญญาภัค  ราชบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายกันณพงศ์  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกันต์กมล  นาสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายกันตินันท์  ดัชญาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายกันตินันท์  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกันยาธิดา  ทองรอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงกานต์ณิชา  คลาดโรค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายกิตติพิชญ์  เขตอริยกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายกิติทัต  สมณะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงเกวลิน  หาญชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงแก้ววรดา  ทองชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงแก้ววารา  ทองชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  รบไพรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงเขมิสรา  ลาภมาก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงคณัสวรรณ  สิมาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายจักรพงศ์  ศรีโสภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงจารุพิชญา  ธนะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงจารุวรรณ  ประกอบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงจิดาภา  กุลพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงจิตรวดี  ศรีโฉม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายจิรพันธ์  กาบคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายจิรัฎฐ์  เผือกทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงเจนจีรา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงเจ้าจิต  คงยืน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงชญานิศ  มินทร์เสน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงชนิกานต์  งอกศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงชนิสรา  อาจอาสา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายชยกร  หว้าพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชรินรัตน์  คุณชื่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงชลธิชา  เดชชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายชวกร  กองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายชวัลวิทย์  คบหมู่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายชัชพิมุข  อนาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงชาวิณี  เชื้ออาสา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายชิษนุพงศ์  ยินดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายชีพชนก  ผามะนาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายญาณาธิป  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงญาณิสา  พิไลกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงฐิติชยากานต์  สิงห์ลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต้นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายฐิติวัฒน์  ภูช่างทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายณปกร  สมานญาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายณภัทร  ภูมิพัทธนสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายณัชพล  จงจอหอ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุณาพรหม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัฎฐา  รอดรังษี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณัฏฐพร  ลุนไชยพา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณัฐชรินทร์  ถนอมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงณัฐชา  แสงทับทิม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายณัฐพล  ยอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายณัฐพัฒน์  โสมศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายณัฐวัตร  บำรุงบุรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณิรฌา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงดวงกมล  ก่อศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายเดชศักดิ์ดา  เพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายตรีสาม  เรืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายเต้าเฮียง  ชิว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายทัพญา  ใจทา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายธนกร  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงธนพร  ประดิษฐ์ค่าย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงธนพร  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธนภรณ์  ป้อมแดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงธนันทิกานต์  ทะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายธนาธิป  สุขสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายธรรมรัฐ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายธราเทพ  หาญรัตนสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายธราธิป  หาญรัตนสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำหงษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลลาด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายธีณพัต  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายธีรกรณ์  ฐานเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายธีรดนย์  กุฎีศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายธีรดนย์  เทียมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายธีรภัทร  องอาจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายธีรัตม์  บุญโนนแต้ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงนงนภัส  ตั้งหมู่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายนนณภัทร  ไชยพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายนนทวัชร์  หลงสีดา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงนภจิรา  จิตบรรเทิง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงนริศรา  สมยศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายนฤดม  โยทองยศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายนฤภัทร  นาคะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายนันทพงศ์  ง้าวบ้านผืิอ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงบัณฑิกาญจน์  ขันอาษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงบุญญารินทร์  นิพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายปณวัฒน์  แม่นยำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายปภาวิน  ปิ่นงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายปรเมศวร์  สีเพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงประกายทิพย์  พงษ์เจริญบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายปริญา  สำราญพิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปรีมา  วรรณสงห์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงปวริศา  เบ้าลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปวีณ์นุช  บำรุงถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายปัญญพงษ์  วิชิตศรีวรา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงปัณณธร  น้าพานิช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายปัณณภัทร์  ดาวังปา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงปัทมวรรณ  แก้วกา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงปาณิศา  ชาอุไร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงปิยธิดา  วันนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายปิยวัฒน์  เติมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงปิยะฉัตร์  ไฝชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงเปรมยุดา  อุตทา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  พัฒนโภครัตนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายพงษ์ศรัณย์  คุ้มกุดขมิ้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายพชร  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพรธีรา  ลองจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพรรณปพร  อาจประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพรรณปพร  โสเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพัชราภา  จ้อยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายพัชราภา  ฐานวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพัชราภา  ธงชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพัชราภา  ยนต์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายพัฒนพงศ์  ดิเรกโภค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลองจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงพันธกานต์  พลทะยาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงพิชญาภา  หมั่นหาโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายพิทวัส  บุญโยธา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงพิมพ์รดา  อาจประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ภูหัตถการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายพีรพัฒน์  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงแพรวา  อ่อนอ้าย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงภวิษย์พร  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายภัคภาคิน  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญผิว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายภาคภูมิ  ปรางชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายภูธนบดี  แต่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายภูมิภัทร  วีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายภูรินท์  ศัลย์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายมนัฐทัตพงษ์  ศรีปลาด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายมรรค  มัดจุปะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายยศภัทร  แพ้ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงรพีภรณ์  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายรัฐนนท์  เพียรชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมประโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงลักษิกา  ถนอมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายวงศธร  ฐานมั่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายวชรพล  ดำรงชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงวนิษา  ลองนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายวรกิตติ  เสาะสาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงวิจิตรตรา  จิตรซื่อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายศตวรรษ  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายศตวรรษ  เรืองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงศรีวกานต์  ทวีชีพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงศศิประภา  ภูบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงศศิภา  คำนาแซง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงศศิภา  ถาวรชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายศิระ  เจริญมั่งมีศรีสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงศิรินยา  จัวหอม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงศิรินาถ  ชุมนาเสียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายศิลป์ชัย  ดีโนนอด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายศิลา  พิมพ์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายสถานนทร์  พรหมนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายสัณหณัฐ  นิตย์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายสาธิต  กระแสบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เยี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสิรภัทร  นูโพนทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายสิรภัทร  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงสิรินาถ  ไชยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายสุพีรพัฒฒน์  ขวาไทย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงสุภัครวรรณ  วิชัยสูง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายสุรโชค  ตันวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ผาละสี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายอติเทพ  โคตระครุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงอภิญญา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายตั้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอรปรียา  วรจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายอัคเดช  ไพศาลวัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายอัศม์เดช  หิรัญเกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกชกร  ศรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกชพรรณ  กัณฑะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกมลทิพย์  สิงหาราโท โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกรชนก  วรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกฤตเมธ  บุญโยธา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกฤษฎา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  จันทาหนู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกวิตา  ตันเบ็ต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกษิดิศ  บุญแจ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายก้องภพ  พลอยครบุรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปะสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกัญญาภัฐ  ไพราม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกัณฐกา  รักถาวร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกันตพงศ์  สุรินทะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกานต์กฤตพันธ์  ขวัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกิตติกานต์  หิรัญเกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกิตติธร  วิญญาสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกิตติพัฒน์  เพียรยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกุญช์  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกุลนัดดา  แพหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกุลนันท์  หิรัญคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเกตน์นิภา  กองโฮม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกํญญาวีร์  ธนพุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายขจิต  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงขวัญข้าว  กาญจนสุปัญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงขวัญฤดี  ภัทรทรงโสภณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายคณิติน  นนศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายคติธรรม  ตั้งพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายคมชาญ  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เพียภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงจัสมิน  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายจิตติพัฒน์  ภาคใหม่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายจิรภัทร  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจิรัญญา  ชัยภัทรบุญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงจุฬามณี  มือขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายเจตนภัทร  อ่อนละม้าย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงเจนจิรา  ทิพย์ภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายเจริญสุข  อังคณาวรรณวิภา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายชญานิน  กัณหะสุต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชนกนันท์  โชคเฉลิม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายชนะบดี  โฉมมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงชนากานต์  พลมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชนิกานต์  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายชยกฤช  เจริญเขตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชลณภัชร  ภัชระพรกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายชลพัชร  แอมนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชัชพงศ์  สุทธิกุลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชาลิสา  เตียวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทิพย์เนตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณะสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายเชาวลิต  เพียรวิชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายโชติวัษฐ์  ชัชชวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงญาณิศา  สำราญพิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงญาดานันท์  ประดับวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายฐปนวัฒน์  แฮดดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงฐาปนี  เวชสัสถ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งอกสิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงฐิติกานต์  แคว้นชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงฐิติชญา  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงฐิติวรดา  คุณประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงฐิติวรดา  หมั่นหาโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายฑีมาพัฒณ์  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายณภคดล  จันณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  ปุมพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัฏฐ์วรีย์  ปุมพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐกมล  คำสุภีร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แน่นอุดม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ชนาวร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณัฐชนน  วงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฐชยา  แคนมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณัฐนิชา  ฤทธิญาณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายณัฐพล  ปาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณัฐพล  สะอาดโฉม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายณัฐภูมิ  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายณัฐภูมิ  รู้ยืนยง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายดามย์  มีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงตรีชนก  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายเตชินท์  เตชากูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายเติมทรัพย์  ชัยณแสนสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายทีฆายุ  คำหว่าน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนกร  รอดสอาด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธนกร  สุวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธนพงศ์  เขตบำรุง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธนพร  ชำกรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธนภูมิ  พรกระแส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนวัฒน์  เพียรวิชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายธนะเทพ  หนองยาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธนากร  ไตรเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธัญพร  ธนิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธัญรดา  อบรมชอบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชั่งหนอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธันญ์ชนก  นาสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธีรวัชร  กุดนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธีระวัฒน์  ฤทธิ์เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายนนทพัทธ์  หัดจุมพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายนพชัย  พันธ์สง่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายนราวิชญ์  แคนมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ้ยทิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงนาดียา  นิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายนิติ  สุพิพัฒนโมลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนิรามิสา  นุตาดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงนิลวดี  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงบุญญากานต์  ต่อพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงบุญรัศมี  จำเริญจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายบุญฤทธิ  ไกรสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงบุณณดา  มีเลข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงบุณยานุช  หมีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงบุษกร  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเบญญาภา  มัททวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปฏิมากร  ประดับวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปทิตตา  ทองแท่งไทย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปภาพินท์  อุตมะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายปรัชญา  ยอดนครจง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปริยากร  บำรุงชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายปรีธาร  ประทุมถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปวริศา  แก้วโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปัญญาวัตน์  เนตเรืองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปัญฑารีย์  สุรำไพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปัณณวีร์  หมวดเมืองกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปัทมพร  ศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปาณิสรา  พึ่งกุศล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปาริตาร์  จิตอ่อง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปาลิตา  มุกดา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายปิติพงษ์  แต่งแดน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปิยะรัตน์  สกุลวัฒนเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปุญญ์กนก  การพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายปุณณสิน  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนากลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงเปรมา  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายเผ่าพันธุ์  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  คุ้มคง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพชรพร  วรพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพณิฐพิชา  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพรทิพย์  จุลอักษร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพรนัชชา  สุนัยรัตนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพรปวีณ์ธิดา  โสภาค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายพรหมธนวัท  บาคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพัชรพร  มนต์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายพัทธดนย์  มาเจริญพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพัทธนันท์  เตียรถ์วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพัลลภา  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพิชญ  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตะวัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายพิตรพิบูล  อึ้งปรียวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐานะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาญเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพิมวิภา  ลิ้มพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพิสิษฐ์  พงษ์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายพิสิษฐ์  โควาดิสัยบูรณะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพีระชัย  นาสมไชย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายเพิ่มพูน  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงแพรวา  ปลื้มชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายภกร  อิทธิวรานุกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายภคพล  นาคราช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายภทรธร  ไวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเสนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงภัคพสุตม์  โล่สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงภัทรธาพร  พิษพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงภัทรพร  สมานญาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงภัทรมน  ภู่เนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงภัทรวดี  ใจชื้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายภาคภูมิ  สุขผัด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายภาณุวิชญ์  เพียรวิชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์ยาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภูตะวัน  การบรรจง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายภูบดินทร์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายภูผา  สาริยา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายภูมิชัย  เพ็งชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภูริ  โภคานิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภูริวัฒน์  ประทุมถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงมณีกาญจน์  พรงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายมาณัฏฐภัทร  ชูติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงมิลันทิรา  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงเมธาพร  ภิรมย์ศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงรดากานต์  การเรียน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายรวีภัทร์  เครือธนาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายรัตนศักดิ์  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงรัมภา  เพียรหาผล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงรินลดา  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงรุ่งวิภา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายวงศธร  จิตพิไล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชมกิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วสอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูหัตถการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วสอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวนารีภรณ์  เวชทองคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงวรกัญญา  วัฒนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวรรจชนก  กุลชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงวรรณณิศา  ดิ่งเกษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวรรธิดา  รักชิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายวรวรรธน์  คุ้มหมู่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงวริยา  พึ่งกุศล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวาสนา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวิชชานันท์  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวิชญาพร  สลิดชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายวิชธนา  แคล่วไพรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงวิภาวดี  บุญบรรลุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงวิริญจ์ทิรา  วิชัยแสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวิสาขา  ชวาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์กลางดอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายวุฒิภัทร  แสนงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมมุลตรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงศรินญา  ชานอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงศลิษา  วิเชียรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงศิรประภา  ด้นประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศิรวุฒิ  ฤทธิญาณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายศิริพงษ์  เดี่ยวชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงศิโรรัตน์  พลทะยาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายศุภกานต์  อินทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงสตรีรัตน์  ธงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงสิรินดา  สุนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสุขกมล  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสุธาสินี  เนาว์นนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายสุธินันท์  พ่วงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสุธิศา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสุประวีณ์  โพธิ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงสุพรรษา  วงกฎ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงสุพัฒกัลยา  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองเทศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสุภาสินี  ฮะเติ้ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายสุรศักดิ์  ดำรงชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายสุระโยธิน  พงษ์จะโปะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายสุวิทย์  ดงขาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงเหมหงส์  จุนเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงอธิชา  จันทรมนตรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอนัญญา  ชนะพาล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายอนุชิต  สถิตชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายอนุภาพ  เวชทองคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายอภิรักษ์  กางกรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายอภิวัฒน์  วิสัชนาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์บุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงอมราวดี  เติมวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอรัญญา  บัวมาศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอริสรา  สมนาแซง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงอริสา  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายอิทธิกร  อ่วมแดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงอุดมพร  ภิรมย์ชม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายไอดิน  ยืนชีวิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงไอรดา  โชคโปรด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงเจนจิรา  สีลาสม โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงชมพูนุท  ทองมหา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายเปรมปรีดี  คงเท โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายพีระพงษ์  หาญวงษ์ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายศิษฏกานต์  แก้วหาญ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงสายสมร  หนชัย โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงอรปีญา  จันบัวลา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงอรอุมา  รักษายงค์ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงอังคณา  ประทุมชาติ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงอันดามัน  มั่งคั่ง โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงจุตินันท์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงเจสสิกา  กำเนิดคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงชนิดาภา  กองพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงชนิดาภา  จงกลกลาง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายชยพล  นะพุทธะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงชลลดา  พงษ์ศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงชัญญาดา  หอมเหล็ก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงญาณิศา  ศุภไชยกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงณฐมน  เสนามาตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงณทิพรดา  แนวประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงณัฐชา  รื่นภิรมย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญมาก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงธนพร  มะคะที โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงธนัชพร  พองชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายธัญเทพ  จารุโชติรัตนะสกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงธิษณา  ทรัพย์ประดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงธิษณามดี  เทียนทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายนนทพัทธ์  สถิตย์ภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงนพภัสสร  พลชำนิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงนภสร  ประทุมแสง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายนราธิป  สิงห์กระโจม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายประธานิน  เติมสมบัติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงปาฏาลี  แน่นสันเทียะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงพรรษชล  นนทะดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงพิชามญช์  พรหมพา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงฟิลิปดา  นิลสดใส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงภคพร  ยาวิชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงภักคภร  ธงภักดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงภัฏฏินี  สุภบรรเจิด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงภัทรพิมพ์  คงโพธิ์น้อย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายภูมิวสิษฏ์  ตั้งสุริยานนท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงรดา  สุขสานต์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงรัตฐนันท์  โตชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงศรุตยา  นาคคูณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงศศิญา  ครอบบัวบาน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงศิรินาถ  ศิริคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายศุภกิตติ์  ดีชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงสิริโสภา  วิเศษคร้อ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงสุพิชชา  สุดจิตต์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงสุภดารี  แซ่ตั๋น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  เหล่าปาสี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงอนุรดี  เขียวเขว้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงขวัญฤดี  มีสัมพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงคัทรียา  รัตนสวนจิตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายชิชานันท์  จันขอนแก่น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายณัฏฐพล  ลองจำนงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นางสาวทิพยดา  กงภูเวศน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นายธีราสิทธิ์  โชคบำรุง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงนิภาพร  คำนาแซง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายพลาธิป  บัวผาง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  หลี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงไพรินทร์  เหลาสันเทียะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงภรภัทร์  สายวงศ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นางสาวภุมรัตน์  ปิ่นชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงเมธาวี  วังศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
646 นายศิวัช  บุตรหนองหว้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรจันทึก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายเอกศรัญญ์  แตงยอนรัมย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงกมลชญา  บุญกอบ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกมลชนก  ทองจำรูญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุโทวา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงเขมจิรา  แท่นมาก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงจินต์จุฑา  โตนะโพ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงชยานันต์  วงษ์จันทึก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุดไทย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณัฐพร  เล็ดมะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงณิชกมล  พึ่งบ้านเกาะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายดนุสรณ์  ดารากุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธนกฤต  พลมณี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงนันทิชา  สินทรัพย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงเบญญาพร  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปิยนันท์  พันธ์ุบุญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายปุณณภพ  เทียนสันเทียะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพจธิฌา  สิงห์ลา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพชรมณ  ศรีวงค์ษา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพิชญ์ตรีญา  งามประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงภัทรญาดา  ธัญภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงภันทิลา  สินธุเทา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงมิ่งขวัย  ป่าดอน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงรัตนากร  สินธุพันธ์ุประทุม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายวิชญะ  จังหวัดกลาง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงวินิตา  วิศทเวทย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงวิลาวัณย์  หูชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายศาสตรา  วิลาวรรณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสุกฤตา  สุริยะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอาชิตะ  ชาสอนตา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงกชพร  มโนธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงกชมาศ  แสนเจริญสุขยิ่ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่างปลุก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงกรกนก  จรภักดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงกรเกส  พงษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายกฤษณะ  มณีโนนโพธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายกฤษณะ  มยุฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงกัญญาณัฐฐ์  พิณนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ติดชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงกุลณัฐ  อัตตะริยะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เคล้าโนนคร้อ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายเกศกนก  บุญมี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญแสน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงขนิษฐา  โคตรคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงขวัญปุลิน  ไทยสังข์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายคณิศร  เนตรโกศล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายคมเพรช  ทวีกสิกรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายจตุภูมิ  เหล็กดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงจรรยาพร  กำลังเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายจักรกฤษณ์  หาญณรงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงจิราพร  บุญโนนแต้ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงจิราภา  คุ้มพวก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงจีรภัทร์  เกียรติวราภรณ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงจุฑามาศ  สิมาชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายเจษฎากร  โรจน์สราญรมย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงชนม์ชนก  ปริเตนัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงชยาภรณ์  ยงยุทธ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายชยาสิทธิ์  เจนชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงชลดา  คำนาแซง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
708 เด็กชายชินฤทธิ์  นามเมืองปัก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายญาณกร  แก้วขวาน้อย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  บุญนาค โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงฐา  หาญรีระพิทักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงฐิติมา  เชิดฃัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายณรากร  สุขอำนวย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองสมบุญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงณัฐนันท์  กาญจนสำราญวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายณัฐภัทร  วิลาศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายณัฐภูมิ  คูณรัตนไพศาล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายณัฐวพงค์  จินตะคาม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงณิชกมล  จันทะคู่ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงณิชานันท์  ปลื้มสุด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงณีลนุช  คิดถี่ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงดลมาส  โสระมรรค โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายเดชธนิทธิ์  บุญคง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายเตชทัต  คุณธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงทิวากร  จิรเกษมสุข โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายธนกฤต  จันมา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายธนกฤต  รุ่งเรือง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงธนทัต  ไพศาลธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงธนพร  ตาปราบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
731 เด็กชายธนพล  ชาวปทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายธนวัฒน์  จันทะมูลตรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายธนวัฒน์  ทองล้ำเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายธราเทพ  เย็นวัฒนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิเศษแสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงธัญรตี  พันทึก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงธิดาศิริ  แว่นทิพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงธีรตา  วงศ์สง่า โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายธีรพันธุ์  วิสัยพรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายธีรภัทร  เผ่าชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายธีรภัทร์  สุขขี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายธีรวุฒิ  มณีอินทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงนงนภัส  ชาวบัวขาว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายนภัทร  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงนราธิป  ไปไหน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายนันทนากร  ร้อยเพรช โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีจันทร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายนิติภูมิ  แขจัตรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายบดินทร์  มานุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงบุพชาต  ภูสถาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายปรัชญา  แก้วขวาน้อย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงปริมปภัสร์  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงปลายฟ้า  โสพัฒน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงปาลิตา  พันธุ์สง่า โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงปิยฉัตร  มุทุกันต์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายปิยวัฒน์  นำสูงเนิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายพงศกร  คำผอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายพงศกร  ดีบ้านโสก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายพงศกร  แสนโคตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงพรทิญา  โคกม่วง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงพัทธนันท์  กระจ่างฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงพิชชาภา  เจนชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงพิชญภัค  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  ล้อมจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงพิมลรัตน์  โชคเฉลิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายพีรพงษ์  ม่วงนามูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายพีรภัทร  กาษปักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายพีรภัทร  ดิเรกคุณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงพุธิดา  ระหันสิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
771 เด็กชายเพรชแท้  ทองสังคม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงภัคธีมา  จวนอึ้ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงภัทรธิยา  กันชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงภัทรมน  โชคเหมาะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงภัทร์ศยา  แสงพราว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายภัรภัทร  อักษรนู โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายภัสกร  ด่านยางหวาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายภาคิน  บุบพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงภีรดา  ศรีหาพล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายรัฐศาสตร์  พลเสนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายรัตนากร  เมี้ยนกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายวชิรญาณ์  กันชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายวรโชติ  คงม่วงหมู่ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายวรเมธ  นิลสมัคร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงวารตี  เลิศสุนทร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายวิชวินท์  ดอกงาม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายวีระเดช  รอดรังนก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงศศิวรรณ  มาตย์นอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงศิรัญญา  อ่อนสกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงศิรินธร  ปักกังเวสัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงศุนิสา  กุมภาว์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายสัจจากาจ  สุทธิจักร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายสิริเชษฐ์  เติมผล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงสุปรียา  นิสัยพราหมณ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงสุพัตตรา  รอดชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายอธิบดี  ดวงกุศล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงอนุษรา  ภูหัดสวน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงอภิญญา  คลังกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายอภิยุต  นุทผล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
800 เด็กชายอรรถพิพัฒน์  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงอรรถพิมุก  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 คณิตประถม
802 เด็กหญิงอรวรรณ  มนตรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงอินทุอร  มโนธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงกชนุช  แผงดาหาร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงกนกรัตน์  เพียรจิตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิมมะระ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกมลลัษณ์  มาประดิษฐ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายกรกช  สิงหกัมพล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายกรวิชญ์  สีหาท้าว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายกฤตมาส  ตอพรหม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายกฤตรัตน์  จำเริญธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายกฤติพงศ์  แว่นประทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงกฤติมา  พันธ์เพรช โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงกฤติมา  ยืนชีวา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายกฤษฎา  สีสะใบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายกฤษณ์ปกรณ์  อัครเบศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายกฤษณะ  ชื้นถาวร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงกวินตรา  ดวงประทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงกันต์กมล  พาสกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายกานต์รวี  เกิดสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายกิตติพล  งอกศิลป์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญเคหา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายกิตติศักดิ์  ท้าวฮวด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงกีรติญา  คบบัณฑิตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกุสุมา  เพ็ชรแท้ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงเกวลิน  ชะนะภัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงเกศริน  สุดสะอาด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงเกสรา  เรืองเพรช โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายขวัญตระกูล  ทุมอนันต์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงเข็มอักษร  โยธา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายคณิศร  ปุ้งคำข้าว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายจักริน  เนียมฉาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายจันทรัสท์  ห้องแซง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายจารุพัฒน์  ทิพวรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายจิรภัทร  แรมดอน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงจิรวรรณ  นามเมืองปัก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายจิรวัฒน์  ตรีภักดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงจิราพร  โคตรหนองปิง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงจิรายุ  สุขยานุดิษฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วังหอม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ยงโนนแดง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายฉัตรมงคล  โตชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายชญานนท์  ม่วงจีน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงชญาภา  มะโนดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายชนกนันท์  นอกกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงชนกานต์  น้อยสร้อย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายชนวีร์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายชยากร  ราณรงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงชรินท์นภา  จันทะเสน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงชลีรัตน์  หลงแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงช่อระดา  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายชัยนันต์  ศรีชาทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายชานนท์  โสโพ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงชาภักษดี  แสงทับทิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายชินกฤต  วงศ์จันทึก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงญดาวรรณ  ถนอมสัตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาแยง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงญานิสา  ทัพธานี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายฐปนวัฒน์  โนรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายฐิติพงศ์  วงศ์สราญรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายณภดล  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายณัชพล  มะลิถอด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โหนสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตันเจริญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีเทียน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายณัฏฐากร  ชวาฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายณัฐกร  ปรางชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วานนท์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายณัฐกานต์  สมัตชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณัฐจิระ  ชอบรัก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงณัฐชา  เจริญขามป้อม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงณัฐณิชา  งามพรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายณัฐดนัย  ไพศาล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายณัฐนันท์  เทพยายน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงณัฐพร  ใจสบาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายณัฐภูมิ  หมั่นหาโชค โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายณัฐภูมิ  หิรัญพูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงณัฐมิชชา  ตาปราบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงณัฐริกา  พันธ์ชาลี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญปลื้ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงณัฐินี  เหรวัต โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงณิชา  กิ่งพุฒ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงณิชาดา  โชคศิริ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงณิชาภัทร  ดวงเงิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายเดชทัด  ฐานวิเศษ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายเดชากร  มะปะโม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายเด่นธนุ  ต้ายไธสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายแดนชัย  ศรีวงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายต้นข้าว  เทพวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงตวิษา  จำรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายติณณภพ  หินชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงทยิดา  วงศ์วิชา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงทอฝัน  เนียมไธสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายทักษ์ดนัย  สุวรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายทัพหน้า  นิลวัฒน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงทัศนาพร  พลรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงธณัฐชา  ไพศาลธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายธนกร  ศรีรอด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายธนกฤษ  ขันชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายธนดณ  แสงทับทิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธนพล  พันธ์ฉลามขวา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธนมินทร์  ถีระโคตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายธนวัฒน์  กุหลาบทองคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงธนัญชนก  เทียมชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายธนากร  ถนอมสัตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายธนากร  ทุมนาหาด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายธนากรณ์  พินิกรัมย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายธนาณุวัฒน์  ลาภมาก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายธเนศ  นบสูงเนิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายธเนศ  วิริยานุชิต โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงธมนวรรณ  ขิงขุนทด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายธรรมนูญ  เสนามาตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงธัญชนก  ป้องขันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมคุณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ระวิวรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงธันยาพร  สวัสดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงธาราทิพย์  แพไธสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายธาวิน  น้อยจตุรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงธิดารัตน์  บำรุงศร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงธิดารัตน์  เหลาหวาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงธีมาพร  ธงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายธีรพงษ์  จำเริญลาภ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายธีรภัทร  เพรชวงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธีรัตน์  จินดามาตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายธีรัตม์  จินดามาตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายเธียรวิทย์  อ้อชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงนภัสกร  คงนาวัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงนภัสสร  ชัยบุตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายนราวิชญ์  แอ้ชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงนริศรา  บัวผาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงนริศรา  วรรณชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงนริศรา  ไพศาลธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงนัดฐพร  หวังดีกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงนันทกร  นิยม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายนัสพล  แลพวง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงน้ำอิง  จ่าชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงเนตรทราย  ดีโนนอด โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายเนติรัตน์  ล่าบัว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายบริพัฒน์  สิทธิโชติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงบัณฑิตา  กลิ่นอภัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายบารมี  เลิศประเสริฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงบุญพงษ์พร  ชัยทองมี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายปกรณ์  สุวรรณฉิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายปฎิภาณ  กงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงปฏิณญา  คำภาว์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงปณิตา  ธนาวร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สอางชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โหนสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงปภาววรินทร์  พงษ์ธีระดุลย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายประภากร  กงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงปรายมาศ  สีเมืองเป้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงปริตา  ดนตรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงปริษา  เคนประครอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายปรีชา  จริตรัมย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงปลายฝัน  ทองจำรูญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงปลายฟ้า  จีนชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายปลื้มปิติ  เสาวกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงปวรรัตน์  พันธุ์สามารถ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงปวริศา  ชูณรงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ง้าวบุ่งคล้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายปัญญา  วรรณชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงปิยดา  บุญช่วย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงปิยธิดา  ฉายศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายปิยวัฒน์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายปิยะวัฒน์  ชนะพาล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายพงศกร  มั่งมี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายพงษ์เพรช  คำแหง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพรชนก  จันทรังสี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพรชิตา  พิมูลชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพรนภา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพรฤทัย  กันจินะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพลอยพรรณ  เสมา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพลอยไพลิน  มุ่งแฝงกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายพัชรพล  แสงอุรา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพัชรารัตน์  นามจริง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงพัชรี  ยวงทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงพัณนิตา  สถิตชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายพัทธกร  แซ่อุย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายพัทธนันท์  คำแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายพัสกร  ใจทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงพิชชานันท์  ซาเนตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพิชาดา  ประโพทานัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิริยะตระกูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  นามพิลา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายพีรพัฒน์  โยธา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายพีระพัฒน์  อินทร์ขามป้อม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายพีระภัทร  แลดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายพุฒิพงศ์  เป่าพิษ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายพุทธิพงษ์  เชื้อสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงแพรวพรรณ  พลอยเพ็รช โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงภวิดา  ทองเดื่อ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงภัคจิรา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงภัญญาณัฐ  พิมพ์โนนทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงภัทธารากร  เนตรโกศล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงภัทรกมล  ปัดทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงภัทรพร  สมองดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายภาคภูมิ  ชาวประทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายภาคภูมิ  ดวงสีทา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายภาคภูมิ  วิชัยวงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายภาณุพงศ์  ขามจัตุรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายภาณุพงษ์  มะกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายภานุ  คลังชำนาญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายภานุภาค  ประสา่นเชื้อ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงภาวิณี  กว้างทะเล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงภาศิริณธร์  พิชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ฤทธิ์จรูญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายภูเบศวร์  ไฝชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีกุดตุ้ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายภูเมธ  พันราตรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายภูริวัฒน์  โสวาที โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงมนฤดี  นารีรักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายมหาสมุทร  ชะนะกูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงมัชฌิมา  มณีวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงมาริสา  กิ่งมณี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงมินตรา  มาตรไตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงมุกรวี  บัวงาม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงมุฑิตา  ทันรังกา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงเมธาวี  ล้ำชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงยลลดา  ศิระโนนทัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงยิ่งรัก  มีสัมพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงรดาทิพย์  คิดนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายระพีภัทร  ว่องประจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทนโนนแดง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายรัชฎาภรณ์  พระคลังทิว โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงรัตติพร  วิชาชีพ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  สงชนะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงรัตนาพร  สายชำนิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อำภาวงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายรายแอน  มาคิเนน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงรินรดา  วังราช โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญพิมพ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงรุจิรัตน์์  ธงภักดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงลลิตดา  เที่ยงเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงลลิตา  หวะสุววณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายวงศ์กิติกร  จ่าชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายวรณัทร  โยธา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงวรัชยา  อูเดียร์ก โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงวรัทญา  จูหว้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายวรันยา  สังเกต โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงวรินทร  เจริญจิต โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายวัฒนา  ทะตัน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายวาคิม  คุ้มหมู่ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงวาริน  อบเชย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายวิทวัฒน์  สิมิงาม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงวิภารัตน์  จันภิรมณ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงวิไลพร  เยี่ยมชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายวิวัฒน์  จิตต์สุภาพพรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายวีรยุทธ  อรชุน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายวีระภาพ  เริงอาจ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายวีระยุทธ  ทนโนนแดง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายวีระยุทธ  สวนชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงศรัณย์พร  แวทไธสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงศรินทิพย์  เคชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงศศิวัชญา  นุกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายศักดิ์กรินทร์  หวะสุวรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายศักดินันท์  สมัญญาฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงศิญาภรณ์  วงษ์ปลั่ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงศิยากร  สุภกรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายศิริบวรกุล  เจริญนนรากาญจน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปลื้มชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปรุงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงศุภิสรา  ทวีบุญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงสราลี  เตียงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายสิงห์สรศักดิ์  หวยชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายสิทธิกร  จันทร์กอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เทียกนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายสิรภพ  ปรายวารินทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายสิรภัทร  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงสิวาภรณ์  สิมาชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงสุจิตราภา  ฐานวิเศษ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงสุจิราพร  พลเสนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงสุชัญญา  อาจอาสา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงสุชานันท์  คำจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงสุณิสา  คำหงษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงสุธาสิณี  ผลเติม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงสุธาสินี  พุทธวงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงสุธาสินี  โคตรภักดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงสุธิชา  คุณแพง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงสุนันทา  ไสยาสน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงสุประวีณ์  ขลังวิชา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายสุพรรณษา  โพธิ์ศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงสุพัตรา  คุ้มกุดขมิ้น โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงสุพิชชา  แผงติน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงสุภิญญา  คำนาค โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายสุรยุทธ  มิตรชอบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายสุรสิทธิ์  ฐานวิสัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายสุวิจักขณ์  มุนิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงสุวิมล  วิสุทธิสาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายโสภณวิทญ์  ตาปราบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงโสภิตนภา  ไข่ขำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายอชิรวิทย์  โสภาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายอนพัช  พลัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงอนันตญา  จันทร์ขำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายอนุชา  ขาวขำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายอนุชิต  แถมดอน โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายอนุวัตร  คุ้มกุดมิ้น โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงอภิญญา  ฝากชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงอริษา  โอวาทวงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงอัจฉริยา  พิไลกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายอาติยะ  นาเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงอาติยะ  พาเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงอาทิตยา  ประกอบศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงอารดา  มั่นคง โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงอาริยา  โครตวงษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงอารียา  สาคร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงอินทราณี  รื่นเกษร โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงไอลดา  ศรีจันทร์งาม โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงไอส์ลดา  วรรณชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายกฤษกร  นาคคำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กชายก้องภพ  ศรีชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงชนิษฐา  ตุงชีพ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงณหทัย  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กชายณัชภณ  ภักดิ์จรุง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงนงค์ณภัทร  คลังเงิน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงพิมพ์พร  มงคลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กชายศรัณยพงศ์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงศศิรดา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงสุชานาถ  ชัยศัตรา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงกชกร  เที่ยงโคกสูง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงกัลยา  กลิ่นอภัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงเกวลิน  อ่อนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กชายจงรักษ์  กอแก่กลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายจิราธิวัฒน์  ผิวงาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงจุฑามาศ  พนมอุษาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงฉัตรพร  ศรีรัตนาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงชญาดา  เอมโคกสูง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กชายชิษณุพงษ์  ชุมชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงฐาปณี  ใจมีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์กรโจม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมคำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กชายณัฐพงศ์  คำสำแดง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคกำเนิด โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงณัฐวิภา  ใจชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงดวงฤทัย  หมอดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กชายตังสะพัด  ชวดชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กชายทวีศักดิ์  พวงสายหยุด โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กชายธนวัต  ปั้นสุนา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กชายธนาวีร์  ลือไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กชายธราเทพ  ผลปาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงธัญชนก  งอกศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงธัญชนก  ดีสวน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงธิดารัตน์  แขขุนทด โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงนวพร  สีหะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กชายนวพล  ขุนเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กชายน้ำพุ  คุ้มไคน้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงนิรมล  ขุนเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายปภังกร  ศรีใส โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงปภัทชา  คงม่วงหมู่ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงปวีณา  ไกรฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายปาณัสม์  ใจสงบ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงปิยาพร  แพงมา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงปุลญานุช  ถนอมเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายพงษ์เพชร  จรแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กชายพลกฤษ  จันทร์ทร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงพลอยแวน  คูนา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงพัชชิตา  สิทธศิรชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กชายพีรพัฒน์  ดำมินเศก โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายพีรพัฒน์  วิสัยกล้า โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กชายภัคพงศ์  เครือสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงมัณฑนา  บุพชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงมีดี  วาวิไล โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงรินรดา  คู่กระโทก โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายรุ่งอรุณ  งอกคำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงลักษิกา  ญาติวังกุ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงวรรณพร  พงษ์โสภณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุตรมาตย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายวีรภัทร  เกิดแสง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงสุชาวดี  ไทยสงคราม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงสุภัชชา  ธรรมรส โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงโสภิตา  มุ่งหมาย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายอดิศร  เจนบ้านผือ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงอรวรรณ  พงษ์สุภา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงอินทิพร  ศิลาพงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงไอรัดดา  จันตะเสน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงกนกพร  งอกจินดา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงกรกนก  อินทร์เพชร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายกฤติพงศ์  เสมสฤษดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายกิติชัย  ฟืมชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  หอมตา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงณัฐรินทร์  บินขุนทด โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทรคาต โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายธนากร  หนชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายธรรมรงค์ศักดิ์  คุณทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงธัญชนก  บุญปลื้ม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงเนตรภษร  แจ้งเขว้า โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงปาริฉัตร  สีเวียงช้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จันทรคาต โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายพงศกร  ฮุยน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อคีรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงวริศรา  ไพนะริน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงวิชาดา  ภูมิฐาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายวีระภัทร  หมื่นระวัง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงสารนีย์  เคนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงสุดารัตน์  งาฉลวย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงสุทธิดา  วุฒิฤทัยปรีดา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายสุรชัย  ราชสีห์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงอภิสรา  กองสังข์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายอัครเดช  คำลำปาง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงอัยรัตดา  รูปชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงอุษามณี  มิลสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาติชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงกัลยกร  กองศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงกานต์กวี  บัวพิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงณัฐวัฒน์  แก้วสา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กชายธีระวัฒน์  วัชรูจี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงพรชนก  ทองใบ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงภัทรา  ใจบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กชายมงคล  โนนทรียื โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงรินลดา  นารีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงวิยดา  อาจฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงเวนิชา  ศรีวิจารย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงสายฝน  คุณอุดม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงสุชาดา  เม้าเวียงแก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กชายสุพัตรา  วิสุทธิพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จวบกระโทก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงอทิตยา  สีโนนอด โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงอรชาภรณ์  แก่นร่ั้านหญ้า โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงอริสรา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงอริสรา  สามารถ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงอลิส  นาคาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กชายอัมรินทร์  ศิริกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงอารยา  แก้วดอนคู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงไอรดา  เคนที โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงกชกร  พึ่งภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายกูลธิไชย  ศิริคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงขวัญพร  คำสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงจีรนันท์  อ่ำบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงชลธิชา  ทะนาปฏิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงชลนิภา  ทิพยารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงดวงกมล  หมั่นจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  พงษ์โพนทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายธเนศ  บุญสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงนารีรัตน์  คำประดับ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงปิยาภรณ์  บุญแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายพงศกร  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงพัชราภร  เพชรวิศิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงพิชชาพร  โคกทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บูรณะชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงไพริน  นอบน้อม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงภัทรนันท์  แนวพรม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงลลิตา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายเวชกร  สิงห์ชู โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงสัตติยา  ฟากสระ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงสุดาพร  ตั้งอยู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงอลิสรา  จิตรประทุม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายชณพัฒน์  จินาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายชนาคิม  อุดมสันต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงชัญญา  บุตรสาทร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายณัฐดนัย  อินภา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเสริม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายทัตเทพ  กันดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงนรินทร์  พรมสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงพรศิริ  เนียมศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายพฤทธิ์  ชัยบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงพัชรดา  สาดมุณี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงวรรณภา  แก้วมะเริง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงวรรณิศา  จันทะวัน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายวัชรากร  หวดสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายศุภกร  ขลังวิชา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงสายธาร  จริตรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงสิริวิมล  พันธุเวช โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงสุพรรษา  สุจริตยั่งยืน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงอโนชา  ตะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงอัจฉริยานันท์  นานอก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงอัมรินทร์  ใหม่โสภา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม