รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกวินธิดา  พรมมา โรงเรียนวัดนางลือ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธนิดา  ขุมทรัพย์ โรงเรียนวัดนางลือ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายปริวัฒน์  ละมุญมอญ โรงเรียนวัดนางลือ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายพลสิทธิ์  อยู่วิมานโต โรงเรียนวัดนางลือ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงศรัณย์พร  พูลมี โรงเรียนวัดนางลือ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฉุมฉิม โรงเรียนวัดนางลือ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสุพิชญา  มีมาก โรงเรียนวัดนางลือ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอภิญญา  เกษมวัฒนา โรงเรียนวัดนางลือ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอริศรา  องอาจ โรงเรียนวัดนางลือ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกนกวรรณ  วัสธูป โรงเรียนวัดนางลือ ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงณัชนิชา  เพ็งสอน โรงเรียนวัดนางลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงปณิดา  ทองสาย โรงเรียนวัดนางลือ ม.2 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวลลิตา  สินสม โรงเรียนวัดนางลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาววรกานต์  ดุสิตา โรงเรียนวัดนางลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวศลิษา  บุ้งทิม โรงเรียนวัดนางลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวศิราวรรณ  ใจเย็น โรงเรียนวัดนางลือ ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงอนัญญา  มีมาก โรงเรียนวัดนางลือ ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายราฆพ  พรมพยัฆ โรงเรียนวัดนางลือ ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกันติชา  บุญช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจาฏุพัจน์  รุ่งเรื่อง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิ์ขำ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชุตินันท์  ทองโชติ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณฐกร  มณีธรรม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเบ็ญญาภา  ตรีจรูญ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนจริง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภัทราพร  พรหมโสด โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายวัชรพล  พัฒนาเวช โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายศิริชัย  สิริประภาพัส โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มศรี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายกลวัชร  แฉ่งอารีย์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายธีรพันธ์  เดือนแร่รัมย์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงพัสกร  เสมอใจ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายสมศักดิ์  ศรีเคลือบ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงเกศินี  น้อยระแหง โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจุฑามณี  ขำคม โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐจิรา  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐนิชา  เรียบเงิน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์สู่ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายวัชรพล  บุญวาส โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวิลาศิณี  กัลยา โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศิรภัสสร  พูลมา โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายอนันตพล  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกรกนก  ใจแสน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฐพร  คุณเลิศ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงณัฐรดา  ใจแสน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธนัชพร  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายพรรวินทร์  แสนหาญ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงวราภรณ์  เรียบเงิน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงหฤทชนัน  รัชชะ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวกัญจนารักษ์  หมื่นอิน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเตชินี  เกิดนุสา โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงบุญญาภรณ์  เรียบเงิน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปลัดดา  เสนารัตน์ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายพัสกร  เรียบเงิน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงภัทราพร  อิ่มรัง โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงมุฑิตา  ติ๊บดวง โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอาทิตติญา  สินเธาว์ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายชัยชนะ  ภู่ระย้า โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายธีรโชติ  ปัตถา โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายนภัสรพี  แจ้งเปลี่ยน โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงบงกชกร  เกิดคล้าย โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายรชต  ม่วงพลัด โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์นิล โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายสุรพัศ  พุกสุข โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกนกพร  เสือพุก โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงเขมจิรา  จีนอ่ำ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐธิยาน์  เนียมจันทร์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธมลวรรณ  กนิษฐจินดา โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปิยะพร  พุทธโกสัย โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพิมลพัขร  เกยพยา โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภัคนันท์  เขียวกำจัด โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงรมณียา  เถื่อนกล่ำ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวรฤทัย  แสงกุล โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวริษฐา  มั่นจันทร์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสรัลพร  สุขพลำ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอรกัญญา  น่วมภักดี โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกมลนัทธ์  วันเมืองเก่า โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกัญญณัช  สินธุคุณากร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เพิ่มผล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเขมิกา  ภัทรสกุลานันท์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายจารุพิชญ์  สนธิพรรค โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายณชนก  ลีวะพงษ์เพียร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายณิชชา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงถิรดา  เฮงหิรัญญวงษ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายทักษพงศ์  แพ่งนคร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายธนภูมิ  กิตติยานีกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธมลวรรณ  แต่ศิวิลัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธัญชนก  หนูเปลี่ยน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขสำแดง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพัชรพร  จงทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กิติคุณไพโรจน์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายภัทรกร  น้อยนนท์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายภูษิต  ลิมไธสง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงมาริสา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายวชิรวิทย์  ยอดดำเนิน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายวสุวัตน์  จิรวัชระวงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายสิรภพ  มั่นพรม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอนันตญา  เสมา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอริสรา  อยู่รอด โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกชกร  เทศนา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกชพร  จันทร์พิลา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกฤษช์ทิพงค์  แจ่มไทย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกันตพล  พัวพานิช โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกันตพิชญ์  สืบประสิทธิ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกิตติ  ศุภปัญญาพงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกิตติพัชญ์  ไชยมานิตย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทางทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายจักรภพ  กิ่งผา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจารวี  สุหงษา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ช่วยอุระชน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชนากานต์  ส้มไม้ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชมพูนุท  นาคะภากรณ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายชลกร  พิศภา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชาลิสา  ช่างทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายฑัลก์หิรัญ  จอดพิมาย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณฐพร  ลิ้มเจริญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณภัทร  มั่นปาน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณหทัย  แสงอรุณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นเพ็ชร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลเพิ่ม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐนันท์  จีนจันทร์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงทัตพิชา  วิมลเศรษฐ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธนศนันท์  ขวัญชัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธนัชญา  ถิตย์สถาน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธมลวรรณ  พลเจียก โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธรรมนูญ  สิงห์โต โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สืบสายอ่อน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองปั้น โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธีธัช  ศรีน้อย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายนราวิชญ์  ใยสำลี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนริศรา  สิทธิสาริกิจ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนันท์ลินี  วอเพชร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายนิปุณ  พงศ์เมตต์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายบุณณพัฒน์  บุญลี้ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปวริศา  ตรีวงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปองคุณ  ศรีจรัส โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ช้างพันธุ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพงษ์เทพ  ทองมาก โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพรรษพล  ยอดศิรจินดา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพัชริศา  ดีที่สุด โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพิริยะ  จิตรมั่น โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพีระพันธุ์  พุกกะเจียม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพีระวิทย์  รัตนใส้พงษ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพุฒิพร  โทมถา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงภัณฑิลา  รอดศิลา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายภูรินทร์  ปานนิล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงมณฑิรา  มณฑา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงมีนาดา  บัวผัน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์เทพ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวรรณกร  ศรีตูมแก้ว โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวรรณชิตา  เผือกพูนผล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวรัชยา  บุญกล้า โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายศวัสกร  ไล้ทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศศิวิมล  เพชรหาญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายศักเศรษฐ์  ศรีตูมแก้ว โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายศิวกร  เลื่อนสกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายศิวัช  อินมงคล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสมาพร  เพียรมุ่งงาน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดีดิษฐ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายสิรวิชญ์  ภู่เอี่ยม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายสิริภัท  ธนสุขโสภณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุธีรวีร์  จูสิงห์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายสุภกิณห์  มะโน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุภชา  องอาจ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอธิชา  หาญปราบ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอภิสรา  สุวรรณประทีป โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอรปรียา  เชื้อน้อย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอรวรรยา  ธรรมชัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทร์น้อย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงไอริณย์  อัมระนันท์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ป.6 วิทย์ประถม