รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเตชินท์พัฒน์  ทานสุพรรณ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกรณภัทร  จันทร์พร้อมศรี โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกีรติคุณ  ปาปะไพ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายคชานนท์  พวงกลิ่น โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงญาณาธิป  โปร่งพรมมา โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงทัศพร  สุขสานต์ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนสัตหีบ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงมาลีนา  พรประสิทธิ์ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายรพีภัทร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวรรณกร  แถมสุข โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศุภิสรา  มูลขำ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสรัลรัตน์  สุวรรณเรือง โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายสิปปภาส  เนียมฉาย โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสิริกัลยา  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายกฤติภูมิ  แบบกลาง โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นายกษิติ์เดช  ประณิธานมงคล โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายก้องภพ  กลี่ทอง โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงเขมจิรา  บัวกลิ่น โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวจิรัชติยาภรณ์  สีคำแท้ โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงจิราวรรณ  แผ่นทอง โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชลธิชา  เจริญวัย โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวชลิตา  เลื่อมสำราญ โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงชุติมณฑน์  หัสดี โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายณัฐนัย  แก้วบัลลัง โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวนภัสภรณ์  โชตนา โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวเบญจวรรณ  สังขะกุล โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงเบญจาภา  คำพราว โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายปฐมนนทน์  กดสาพรมมา โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงปนิฐา  วงศ์ภักดี โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวปัญญาพร  เลงไธสง โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปานขวัญ  ปอแก้ว โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวพัชราภรณ์  จันทำ โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายพัฐนนท์  กำดี โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงพิยะดา  ศิริธนังกูร โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายพุทชาพล  บัวประดิษฐ์ โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงเพชรรัดดา  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวภัณฑิลา  วงษ์วรรณ โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมรักษา โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงรัญชิดา  หาบุญมี โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงวิมลณัฐ  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงสุกุมล  ฉิมพิบูลย์ โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงสุชัญญา  กลั่นกสิกรณ์ โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีวรรณเจริญ โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พวงผิว โรงเรียนสัตหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงอรอุษา  กลอนศรี โรงเรียนสัตหีบ ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงอัญลีกร  อนุตรเวสารัช โรงเรียนสัตหีบ ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายกวินท์  กล่ำกลิ่น โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายนราเศรษฐ์  ช่วยสำเร็จ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาลาศิริ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายมาวิน  ถิ่นวงค์ม่อม โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงศุยาศิณี  เกตุชลารัตน์ โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงสุพนิตา  สุกใส โรงเรียนสัตหีบ ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงิพิมพ์ชนก  มาลาศิริ โรงเรียนสัตหีบ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกฤตเมธ  เดชสังข์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกันต์ธนัท  ปริยวัฒน์กูล โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายจิรนัฐร์  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชลประสิทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายชวนากร  เฮ้าประมงค์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายณภัทร  เมมาลี โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณภัทรชนก  ตั้งจิตรนามกร โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณฤดี  โมกขะเวส โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัชชา  จุลวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธัชณพงศ์ พลธนเวโรจน์  พลธนเวโรจน์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายนัทนิกร  แจ้งตระกูล โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายปรัชญณัฐ  รักสนิท โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายปรีดา  ดิเรกศิลป์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปวิชญา  คำศรี โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายปัณณวรรธ  ขันทอง โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายพีรวิชญ์  เบ็ญจวัลย์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายพุฒิปัณณ์  เทพเลื่อน โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงแพรวอัณณ์ฎา  สัจจา โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงภัทรภัทร  พัฒนสารกิจ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายภาณุพงศ์  โสภารัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวิชิตา  อภิรักษ์นิยม โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายศรัณย์กร  เทศดี โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายศิวกร  ตัวละมูล โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายสิรภพ  วิเศษทร โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายสิรภพ  เจริญทรัพย์พานิช โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสิริยาพร  มัชฌิโม โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงหิรัญรักษ์  ศิริชนศักดิ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายอนุศิษฏ์  จินตนา โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายณัชพัฒน์  จุลวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายพิชญะ  จุลวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายศิรสิทธิ์  ธนาจิรวัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงสดใส  นาคากาวา โรงเรียนดาราสมุทร ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงกชพรรณ  แก้วพิภพ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกฤษฎา  กุลบูรพา โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่ตั้ง โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกันต์พจน์  กฤตเรืองฤทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกันตพัชร  กลิ่นหอม โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกันตพัฒน์  สุขอารีลักษณ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  เพชรสังคูณ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนบุรม โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงคุณัญญา  ชูสกุล โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายคุนนภัทร  ไชยเวียง โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายจักรินทร์  จิตโรภาส โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเลิศล้ำ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายชญานิศ  ชูวิทย์สกุลเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายชนะบุณย์  อินทรีย์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชวินกิตติ์  ศรีแช่มช้อย โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชัญญา  ไชยอาดูล โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงญาณิศา  ก้อนคำ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายฐิติวิชญ์  เทียมอนันต์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายณฐ  ศิริปรัชญาพิทักษ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณภัทร  สุวรรณพยัคฆ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตดีวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐชนก  อินทร์มะดัน โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฐชนน  ชลประสิทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัฐชนน  พุทธา โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงดี โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณิชกมล  ธีรชัย โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณิชชา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงทาณิชา  ผลวิสุทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนกฤต  เกียรตินิยม โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนาธิป  สายเจริญ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธัญพิมล  เสือตาด โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธัญรัตม์ อุตมะแก้ว  อุตมะแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธีรนัย  กังอี้ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายนรภัทร  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายน้ำมนต์  ชัยปัน โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายนิติพัทธ์  ศิริอัครลาภ โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเบญญาพร  ขุมทอง โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปนิตา  ฐานโพธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปภัสร์สินี  สิริมังคลกิตติ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายปรวรรธ  เชาวน์ชะตา โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปริยากร  หวินกำปัง โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปริยาภร  ขุมทอง โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายปวีณวัช  คำศรี โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายปัณณวัชญ์  ไชยวรรณ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปัณณวิชญ์  สินค้ำ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปาณิศา  คงแนวดี โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปาณิสรา  ปธานินธนตุล โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปิยธิดา  แจนพิมาย โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปุณณิตา  นวชินกุล โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเปรมา  มิ่งฉาย โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพรปวีณ์  วาปีเน โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วิเศษกุล โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพิชญาภัค  บัวแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงแพรวา  เบญจวรางกูล โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภัทรภร  ธีระจินดาชล โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงภัทรภร  พัฒนจักร์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายภาคิน  นันท์ธนยากุล โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญประเวช โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายภูวริช  บุตดีวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สวัสดิ์ล้น โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงลลิตา  กมลวิเชียร โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายวชิรวิจน์  สุวรรณราช โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวราดาชวี  อินทเกื้อ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวีรินท์ภัค  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายศรณ์ฐวุฒิ  จิตต์อำพร โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศวิตา  แพงศรี โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศิริพัธร์ทรา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายศุภกฤต  ปลายเนตร โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายสรสิช  กังอี้ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสวรินทร์  จินตนา โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุชานันท์  หล้าสา โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายสุพศิน  ตลับทอง โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กิติยานนท์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุภานัน  กุลละวณิชย์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายสุวพิชญ์  เพชรพงศ์หิรัญ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอทินา  บรมัตถ์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอริญชยา  ราโรจน์ โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายอริยะวัฒน์  วิรัชชัย โรงเรียนดาราสมุทร ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเอญารัตน์  โพธิ์นิล โรงเรียนดาราสมุทร ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกรวิชญ์  อินทะชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกรีติกา ซิงค์  ชาวสวน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายกฤตธัช  เกตุมะยูร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายกวีวัธน์  เงินอำนวยผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายกันตพัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายกันตพัฒน์  สวัสดี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายกิตติพัทธ์  ชื่นบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายกิตติภพ  ผลเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายกิรัชภาส  ถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายคามิน  ทองนพคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายคุณาสิน  เจริญวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายจตุพันธุ์  มาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายจักกาย  มั่นศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายจิรณัท  ขำน้ำคู้ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายจิรบดินทร์  ด้วงสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายจิรัตฐคุณ  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายชยกร  พอดีงาม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายชยุต  แปลกประพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายชาญชล  ชัยวงศ์ศรีอรุณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เมืองเกิด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายซากุจิโร่  เมกาตะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงโซเฟีย  เขียวคำรพ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงณกานดา  เจตนาจรัสแสง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายณัฐชนน  มรรคไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายณัทกฤต  พนมมรรค โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณิชาดา  อินพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงดาน่า  อีโลต้า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายเดวาง ซิงค์  ชาวสวน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายตนุภัทร  ทาศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงทิพย์ธารา  หอมหวล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายธนกร  ศักดารุจานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายธนกร  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธนกฤษ  ทองสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายธนภัทร  วัฒนกูล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายธนภัทร  เซีย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายธนวินท์  ศรีทองคำ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายธนากร  เธียรเอี่ยมอนันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายธนิก  วรรณเสวต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงธัญจิรา  ยิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายธีรภัทร  เดชสุภา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงบุญญวีร์  เลิศสุวรรณกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายปลื้ม  แป้นปลื้ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายปัณณวรรธ  ตุ้ยเอ้ย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายปัณณวิชย์  นินเนินนนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายปัณณ์  พฤกษาประทานพร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายปัณณ์  เต็กบุญตาม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงปาณิสรา  นิธิวรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายปีติทัต  จั่นแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายปีติพัฒน์  อภิชนกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายพันธุ์ธัช  โชติรัตน์สิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายพัสกร  โดยด่วน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สิริจิรเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงพิมพ์พระจันทร์  นามพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงฟาติน โมฮาเหม็ด  คอนดาวูด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายภาคริษฐ์  เอี่ยมโชติชวลิต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายภาคิน  เดือดสันเทียะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายภาสวิชญ์  วงค์เมฆ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายภูวศิษฎ์  สุขพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายภูวิศ  พัฒนผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงเมธิกานต์  ขนิษฐานันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายระฟ้า  ศรีศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายรักษิต  แก้ววิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายรัฐศรัณย์  สมหวัง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายราเชนทร์  วงศ์คุณานุสรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายวชิรวิชญ์  ตันติภูมิอมร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายวรเชษฐ์  ญาติเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายวรธน  โกเมนจรัสวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายวริศ  โรจนะประเสริฐกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวริษฐา  เข็มกลัด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายวสุนธร์  ชลปุร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายวิศวชิต  รังษี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายศรัณย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสิริกานต์  พวงกุหลาบ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายอติคุณ  ทวิพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายอริย์ธัช  ขำขันทอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  จิวรัชตานันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โรจนารุณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายกิตติ  พงษ์พัฒนาพนิต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายกิตติโชติ  กิจโชติธำรง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงจันทร์จรัส  ตั้งเจริญศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงจินห์จุฑา  วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายฉัฐกนก  กนกหงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายชยพล  ตุลาผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายชลภัญญ์  กิจกุลพิเชฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงฐานิดา  คงศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายณภัทร  กงพาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายเดชชาติ  ทาศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายไทร  ประภามณฑล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธนสิทธิ์  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายนนฑิวัฒ  ธไนสวรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงนริศรา  พลซื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นายปกาสิต  กฤตอำพัน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายปราชญ์  วิเชียรเครือ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายปวรวิช  บุญวรรณโณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายพงศ์พณิช  ทาเคอิ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายพงศภัค  ฉลวยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายพลกฤต  กิตติกุลนารา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายพสธร  เตชาชาญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายพัณณกร  ชาวกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพีรดนย์  จึงศิรกุลวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงภิญญ์  กาญจนประภาส โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายภูมิพัฒน์  วันทนาศุภมาต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายภูมิรพี  ปรีชาไว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายรฐนนท์  คงเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายรังสิมันตุ์  สัตยารมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายวชรธร  วงศ์ใหญ๋ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
274 นายวรเนตร  ไทยประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายวัชรวุฒิ  วุฒิศิริวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายศักดิโชติ  ศรีขำ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายศิวกร  สอนสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายศุภกิตติ์  มะสุนสืบ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายศุภณัฐ  ปัญจมาสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.1 คณิต ม.ต้น
280 นายสิปปพล  เนตรศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายอัครเดช  โคเรซาวา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.2 คณิต ม.ต้น
282 นายอินทรวัฒน์  ฐานันดรวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายกฤติน  นาคขุนทด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายกฤศ พอล  เมนโดซา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายกฤษฎ์หิรัญ  เจตนาจรัศแสง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกันต์กวี  สีตลารมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกิตติคณิศร  ศรีสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกีรติณัฏฐ์  จิวรัชตานันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงชนิดาภา  ชุติภาสสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายชวดล  นาคสินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายชาญวิทย์  ด่างทา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายชิษณุพงศ์  บัวแย้ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณฐพงศ์  ผจญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายตีรณ์ญาณ  บุญธกานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายทักษิณ  ชั่งชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายทักษ์  คำสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายโทชิฮิเดะ  อุเอซึงิ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธนภัทร  สิริกาญจนโนดม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์พันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธนิดา  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธรรมลักษฌ์  อริยะสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายนภัทร  แพทย์พิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายนิธินัย  ฮวบนรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จิรบันดาลสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงบวรลักษณ์  เกตน์พงศ์พัทธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายบุริศร์  กงพาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายปรมโสภณ  ประวันจะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปรีชรัศมิ์  ขาวประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปวิตราพร  สุรพิพิธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปองคุณ  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายปัณณธร  จิรากูลสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ชมบุญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายพงศ์ปณต  พุทธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  คุณากรพัฒนาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพชร  สกุลยา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพชรวัฒน์  ทับพุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายพัฒนเดช  สังขรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพูนสุข  นาคากาวา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายภพธร  ธนศรีวนิชชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงภัควลัญช์  ใจใส โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปรีชาไว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายภูริ  บรรลือศรีศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายรัฐนันท์  บัณฑิตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายวงศธร  แสนเย็น โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายวชิรวิทย์  แจ่มโฉม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายวรธร  คชรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายวรินธร  ฉันท์รักการค้า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายวศิน  รักชื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงวิรัลพรรดิ์  ฤทธิ์สุทธิเชษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายวีรภัทร  แสนกูล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายศานต์มนัส  ขาวประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายสรวิชญ์  นามมิสา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายสิทธิพงศ์  นวมานกร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายเสกข์  กางกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายอชิรวัติร์  นิโครพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายอชิรวิชญ์  ชุ่มใจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอัครวินท์  ภัทราวุธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอัญชลิกา  อัครวิบูลยฺกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอิศวงศ์  ภาคย์พงศภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกันยาวีร์  เกล็ดจีน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  ศรีหะวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงจิณณะ  สามไชย โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงดากานดา  ปิยะธนานุกูล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฉันทมิตร์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงนพัตพร  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงเบญญาภา  คิม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นันทโก โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงวรางค์ศิริ  เกียรติกูลขจร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงวีรินทร์  วุฒิเจริญกิจ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอัญญนันท์  รชตธนภัทร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงกชพรรณ  บัวเผื่อน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกนกญาดา  ไหมศรี โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกรวรรณ  อินทรทัต โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกรวินท์  มณีวงศ์วิจิตร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกุลจิรา  วรรธนาภา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงโชติวรรณ์  อำไพ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณิชาภัทร  เขียวอัมพร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรรณปิยะรัตน์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนรีรัตน์  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนันท์นภัส  กุศล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนันทิชา  คชเสนีย์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปริยาภัทร  เมิดไธสง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปัณฑาวีย์  ศรีหะวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปาลิตา  แซ่ตั๊น โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปุณิกา  พรมตอง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพชรพรรณ  เจียมบรรจง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพริษฐา  ผลดี โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพลอยกานต์  ทองมีหลาก โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพิชญ์พิรชา  สุพัฒนวาณิชกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงฟ้าใส  ไม่ปรากฏนามสกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงลภัสรดา  อุดมชัยประเสริฐกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงวริศนันท์  วิสุทธิวานิช โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวิชญาพร  สัตตะวิระ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศรัณย์พร  เกียรติกูลขจร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศรินทร์รัตน์  ทวีบุญยดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศิรดา  สาหล้า โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสิริมนต์  จำเริญสุขสม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอิศริยา  ธาดาจิรันดร์กุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงไอริณ  อินทรทัต โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสุริศร์  เรืองทอง โรงเรียนอักษรศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงธัญชนก  คำภักดี โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสุพิชญา  กระจ่างมล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.5 คณิตประถม
385 นางสาวชลกาญจน์  ลียา โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายธนินท์รัฐ  อภัยสันติกุล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงธีริศรา  ภัทรโกศล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงนัจญวา  ห่อทองคำ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงเพชรชมพู  คำจันทร์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงภัคจิรา  แป้นมา โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายสิรดนัย  มะลิหอม โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกชกร  ศรีฟ้า โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงกนกวรี  นครจัด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงกฤติยา  ปิ่นยะกูล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงกฤติยา  วงค์จำปา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายกฤษฎา  หล้าหิบ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงกาญจนา  ปู่จันทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงการัญยภาส  จันทร์ลักษณ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายกิตติพัฒน์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายไกรวิน  ศรีกันหา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสงทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงเขมิกา  ขจรแข โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงเขมิกา  ปั้นประสงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายคุณาสิน  สุขสุเพชร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงคุลิกา  แสนคำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงจรรยา  สีรารักษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายจักรพรรดิ์  ชูวงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายจักริน  คุ่ยจาด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงจันทรกานต์  สอนจันทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงจารุวรรณ  แคนหนอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงจิณัฐตา  ทานะวัฒน์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงจินตนา  เกลี้ยงโท้ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงจิรนันท์  บุญสมทบ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายจิระพงศ์  สุรเดช โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายจิรายุส  ศรอุทรา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายเจษฎากร  ผ่านด่าน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เที่ยงกระโทก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายชนกันต์  สืบเสาะเสมอ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายชโนทัย  วัฒนเจริญ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายชยากร  ชุมพร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายชยานันท์  มารมย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายชยามร  สุขสุเพชร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงชลดา  เกตุเอี่ยม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงชลธิชา  เกตุเอี่ยม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงชลลดา  สุระนิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงชลลดา  แก้วดึง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธ์ุโยศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงชุติมา  นาฏวรดิลก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงโชติรัตน์  สีทา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงซเบญร่า  ทองแสน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายฐาปนาวุธ  ดิษฐ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายณัฏฐากร  อุดร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายณัฐชัย  วิพรมหา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์เกสร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์ไชย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยเคน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายณัฐวุธ  สีนวน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายทะนะฤทธิ์  ฟูฟอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายธนดล  ผึ้งหลวง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายธนดล  แตงณรงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายธนบดี  ไชยคำมี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายธนวัฒน์  ทองกริ่ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นเทศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงธนัชพร  วรรณา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายธนันชัย  แตงกระโทก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายธนาวัชร  เชิดวงษ์สูง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายธเนศ  เลื่อนแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายธัญะ  คะตะพงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงธันยพร  โคกแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายธันวา  แย้มเมืองไชย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงธัยชนก  ทองพนัง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายธาวินทร์  บุญส่ง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงธิติมา  เยี่ยมจันทึก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายธีรเทพ  คลังยา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายธีรภัทร  จุลนาค โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายธีรภัทร  บุญเจริญ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงนพรัตน์  ยอดสิงห์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงนริศรา  รักษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายนวมินทร์  ชูขวัญ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงนัณริกา  พวงทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายนัทธวัฒน์  กองบุญ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงนันทวัน  ทหารไทย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงนันทิชา  หงษ์รัตน์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายนิติพนธ์  ช้างเนียม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายนิธิกร  โสพุดอ่อน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงนิภาวัลย์  มิเล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงบัณฑิตา  มั่นสติ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงบุญญิสา  นิมา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายบุณยกร  บุญยิ่ง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงเบญญานี  อ่อนศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงเบญญาภา  อุตธูร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงปนัดดา  เชิดวงษ์สูง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายปนัยกร  พิมพ์ศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตาลชัยภูมิ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายปรเมศ  ทองสุข โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงประภัสสร  ถึงคุณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายปรัชญา  อุดม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงปรีญาวรรณ  พรสุวรรณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงปวรวรรณ  พันธ์แจ่ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงปวริศา  นาสิงบุตร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายปอเพชร  สุขเต็มดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก้วรัมย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงปาณิตา  มัดหา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงปิยวรรณ  พรหมวงศานนท์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายผลิตโชค  เริงเกษตรวิทย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายพงษ์เดช  เกตุประยูร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายพงษ์เพชร  อ่อนชื่น โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายพชรดนนัย  วันหากิจ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพชรวรรณ  ดิษประศาสตร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพรรณพัสสา  ถำทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายพรรษวัฏ  สวัสดีผล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงพลอยวรีย์  พึ่งเพาะปลูก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงพัชรมัย  สอนโพนงาม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายพัฒน์ระพงษ์  อยู่สุข โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายพาทิศ  จันทอุตสา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายพิชาภพ  สาธุวัตร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงพิมพ์ชมพู  นรายศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงพิมพ์นรา  ชมพู โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงพิมมาดา  สิงหา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายพีรณัฐ  สงวนไทย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายพีรพัฒน์  เล็กบาง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายไพศาล  สังข์เยาะ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงภรณ์วิมล  ตานะอาด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายภูมิวดล  กล้าหาญ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายภูรินทร์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายภูรินัฐ  ริยาพันธ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงมนัสวี  อุทัยศิลป์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงมลฤดี  มหาธนศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายรชต  โคยามา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายรพีพัฒน์  สิทธิเทศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงระพีพรรณ  เทาศิริ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธ์เพชร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายวชิระ  บุญสภาพ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายวชิราวุฒิ  แก้วธานี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายวณิชโรจน์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงวรนุช  สมานชื่น โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงวรรณนิภา  สิรสุข โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงวรรณวิสา  มะนะเส โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงวรฤทัย  นวนฝ้าย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงวรวิภารัตน์  ปลั่งศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ลากกระสงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงวิภาวดี  สมสาย โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายวิรุส  ใจดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายวีรวัฒน์  โห้ธัญการ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายวีระพงษ์  อุปพงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายวีระพล  เพ็ชรเสนา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายวุฒิภัทร  เซี่ยงฉิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงศรัญย์พร  พวงมณี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายศศิธร  บุญตา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายศิรชัย  สร้อยเสือ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงศิริวรรณ  มากสาคร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายศิวะกร  ยันตะสี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายศุภชัย  กุมภวงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายสรรพสิทธิ์  เกตุประยูร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายสายรัก  โพธิ์วงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงสิริญญา  มงคล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงสุจริตรา  อาษานอก โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายสุทธิรักษ์  มาศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายสุริยา  บุเงิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงสุวรรณี  ต่อคุ้ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  งอกผล โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายอชิระ  ยามินทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายอติชาติ  เมษไกรสร โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายอนุชา  แซ่โง้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายอนุวัฒน์  คนไหว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายอมรเทพ  โมรา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงอรกัญญา  มัชฌิมา โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงอริศรา  จำปาขาว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงอริสา  หมื่นสนิท โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายออมสิน  พลับพลึงศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายอัครพล  สุขคุ้ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงอัสสกาญจน์  เจริญษิลป์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายเอกราช  อุ่นแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงไอรดา  เซียมกิ่ง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงัมัลลิกา  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายเกิดไชย์  พรหมบรรดาโชค โรงเรียนประเสริฐสุข ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายณภัทร  เสลี โรงเรียนประเสริฐสุข ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายณัชพงษ์  มิตตะโก โรงเรียนประเสริฐสุข ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลอยเพ็ชร โรงเรียนประเสริฐสุข ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงปภัสสร  สีนานวน โรงเรียนประเสริฐสุข ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงปัณณพร  บุญกอง โรงเรียนประเสริฐสุข ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายปิยภัทร  กลิ่นพิพัฒน์ โรงเรียนประเสริฐสุข ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายพัทธดนย์  โคตา โรงเรียนประเสริฐสุข ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายภูตะวัน  ตู้ภูมิ โรงเรียนประเสริฐสุข ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงมนัสนันท์  แสวงทรัพย์ โรงเรียนประเสริฐสุข ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แช่มช้อย โรงเรียนประเสริฐสุข ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายเขษมศักดิ์  ตู้ภูมิ โรงเรียนประเสริฐสุข ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงจิราพัชร  อุชิจิมา โรงเรียนประเสริฐสุข ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงชนาทิพย์  สิงขรอาจ โรงเรียนประเสริฐสุข ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายชยุตม์  สาทสนิท โรงเรียนประเสริฐสุข ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายณัฏฐ์นวัต  ปาณิสราศิริกุล โรงเรียนประเสริฐสุข ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงณัฐณิชา  สนธิปัญญา โรงเรียนประเสริฐสุข ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญมาก โรงเรียนประเสริฐสุข ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงพรกนก  เนนะ โรงเรียนประเสริฐสุข ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายพศุตธรรม์  สกุลรุ่งรุจีจิร โรงเรียนประเสริฐสุข ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายภัคพล  คลาดแคล้ว โรงเรียนประเสริฐสุข ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายศิรสิทธิ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนประเสริฐสุข ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงสิรภัทร  สุขกุล โรงเรียนประเสริฐสุข ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงอาภากร  สุวรรณวิเวก โรงเรียนประเสริฐสุข ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายก่อการดี  สีกล่ำ โรงเรียนประเสริฐสุข ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายกูเช  ลี โรงเรียนประเสริฐสุข ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายคมกฤต  วันชัย โรงเรียนประเสริฐสุข ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงจีราพร  อินทร์แก้ว โรงเรียนประเสริฐสุข ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธนวัฒน์  บุญมาเรือง โรงเรียนประเสริฐสุข ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธีรเมธ  พิมพ์แป โรงเรียนประเสริฐสุข ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายนวรัชกร  พุทธรักษา โรงเรียนประเสริฐสุข ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนันท์นภัส  เอมังกูล โรงเรียนประเสริฐสุข ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปรัชญาพร  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนประเสริฐสุข ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายปราณชล  วัฒนแสงพันธ์ โรงเรียนประเสริฐสุข ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพิชญาภา  คลองข่อย โรงเรียนประเสริฐสุข ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายพุฒิพงษ์  เย็นผาสุข โรงเรียนประเสริฐสุข ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ภูมิพงษ์ โรงเรียนประเสริฐสุข ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายภคนันท์  จันทร์ทอง โรงเรียนประเสริฐสุข ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายกันต์ธีภพ  สมแก้ว โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลคง โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายชิษณุพงษ์  ชาวนา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ยิ่งได้ชม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงเพชรดี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายตะวัน  จารุมี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงนัฐวรรณ  สุทธิวรสถิตย์ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายนิติพัฒน์  อามาตมนตรี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงปวันนพัช  โรจนบุญธรรม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงภัทซี่  ริชาร์ดสัน โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงภิรญา  ธนิกกุล โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงลีนมน ซิลีน่า  ไบเยอร์ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายวัชรพล  ทุมพลา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายเอียน  เวอร์บูม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงกนกวรรณ  เตียวศิริเลิศ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายขุมกษาปณ์  ธนัญชัย โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงณัฐชา  แตงภู่ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงนภสร  สีแดง โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงนภัสสร  สุทธิดา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงเบญจรัตน์  คิม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงประวีณกุล  โรจนบุญธรรม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงผริตา  สุขทวี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายพณาโญตี้  แฟรงกูลลิส โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงวรินทิพย์  ชำนาญดี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงศรัณญา  ศรีแสง โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงสุรัสศวดี  คงเพชรดี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงอโนชา  จิสกุล โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงจี่น่าร์  ท่าพิมาย โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงชนากานต์  รุ่งเรือง โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงชาริสา  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงโซเฟีย  โบโนเมรี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิทธิสวนจิตร โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงดานี  ดีสมรัมย์ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงตรีนารา  เจริญศักดิ์ฺ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปนัฐธิตตา  สีบาง โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปาณิสรา  ชี้แจง โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตรีเลิศทิพย์ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายศิวกร  รัตนสกล โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงเสาวนีย์  พรรอด โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอนาวิล  เตชะวงษ์ฉิมพลี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  ไม้งาม โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาดทองแถว โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงนทีกานต์  แกล้มกล้า โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายกิตติธัช  โชติวัฒโณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายธนาธิป  มืดขุนทด โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายรพีภัทร  ประคองขวัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายกรณิศ  มณีสาคร โรงเรียนบุญจิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วรองกูล โรงเรียนบุญจิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงวนิสา  ยืนยาว โรงเรียนบุญจิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สดใส โรงเรียนบุญจิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธรรม โรงเรียนบุญจิตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายคณาธิป  พรจรัสวงศ์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงชนัญชิดา  พันสิ่ว โรงเรียนบุญจิตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายเดชาวัฒน์  บุญรอด โรงเรียนบุญจิตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพรนภา  ปิยะ โรงเรียนบุญจิตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายพุฒิชัย  พุทธรอด โรงเรียนบุญจิตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงเพชรพิมพ์พลอย  วิชัยณรงค์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงมนัสวีรภัทร  แก้วอุไร โรงเรียนบุญจิตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นายมฤษฎา  บุญโสม โรงเรียนบุญจิตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อ่อนน้อม โรงเรียนบุญจิตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยลังการ์ โรงเรียนบุญจิตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
656 นายอชิระ  โคตะหา โรงเรียนบุญจิตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายอรรถพล  คมขำ โรงเรียนบุญจิตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาณ์  เฟื่องสุข โรงเรียนบุญจิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงปริณดา  รอดฟัก โรงเรียนบุญจิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายภูรินท์  มณีสาคร โรงเรียนบุญจิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม