รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรภัทร  พันธ์พงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชลลดา  เทศแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐวีร์  นามแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิมพากานต์  หาญนอก โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายมุนินทร  เเป้นทิม โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายระพีพัฒน์  นามแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายรัตนชัย  พะธะนะ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศรณ์จิรา  นิยมพลอย โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุวนันท์  ใสอินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฐิตาพร  วรสุนทร โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายธนพล  นาคทอง โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงนันทิยา  อิทธิสุขนันท์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงพรนัชชา  อนันต์ศุภมงคล โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพรรณพัชร  ศิริอำพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพาทินธิดา  มหาธนานุสรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงภัทรธิดา  อุปรกรินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงรสิตา  เขียววุฒิ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงศศิวิมล  เตียวสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงศิริวิภา  ขำเจริญ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายสุรทิน  ธรรมสุข โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสุรางคณา  ธรรมสุข โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายปิติพัฒน์  วัฒนนันทพันธ์ โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกชพร  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกมลพร  เดือดขุนทด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายกฤตธี  หมอกเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายกฤษณ์กร  ธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนไกวัลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายกันต์กวี  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายกันตินันท์  ทิวาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายกิตติพงศ์  สมคิด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกุลนัดดา  ไขว้เครือ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายคณาวุฒิ  กาญจนบัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงครัษฐาอร  สว่างไพร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจันทัปปภา  ยางเอน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายจิรพิพรรธ  พิชะยะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายจิรภัทร  ทองสนธิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิรัชญา  จุฬารัชศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายจุฑาพงศ์  ฉิมนาคบุญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายจุลจักร  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายเจนณรงค์  เหรียญเจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายเจนภพ  ขาวแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายฉัตรมงคล  ตาดเดิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายฉัตรมงคล  สว่างวงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชนกนันท์  ชูสนุก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชนาพร  กำจัด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายชัชนันท์  พนัสอนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชาริสา  นันทจิวากรชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายแชปเพิร์ด อธิป ออแซเล  อ็อกเบนิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฐนิตนันท์  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายณรงค์ชัย  เหลืองสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฎฐ์  ธีรเศรษฐ์ธำรง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฏฐรินทร์  เนาว์อุดม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิจิตรปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  หอมปลี้ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นฤมลสิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปิยัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณิชชยา  เปลี่ยนผดุง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายดลฐพัฒน์  อัครวิศาลศุภกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายเตชิต  เสงี่ยมจิต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายธนพัฒน์  เกษเกษร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายธนยศ  จารุกฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธนิภา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์วิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธาวิน  เทพณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธีร์จุฑา  หิ้งทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายธีระเทพ  น้อยน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายนนทกร  มัติโก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนภัทร  กาญจนบัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนวิยา  หงษ์มา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนันทน์นภัส  นพอนันต์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนีรา  นทีบูร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายบุณยกร  มัตตนาวี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงบุณลดา  พุทธประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงบุษยมาศ  เสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปทิตตา  บุญญผลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงประภัศรา  เอี่ยมธิติวรสกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงประภัสสร  สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปัญชิกา  ชัยศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายปัณณวัฒน์  กันธะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชมภู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายปิติภูมิ  รุจิวงษ์สิริกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงเปมิกา  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงไปรยา  สุขเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายพรชัย  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพรนภัส  บูรณะปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพรรณชนก  อะเมกอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายพร้อม  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพัชรพร  ธีระโกศล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยาลิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนกระทุ่ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิชชารัศมิ์  มิตรจตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วเจริญรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์รดา  จันทร์วิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายพีรภาส  ปุณวัชระพิศาล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายพุฒิพงศ์  วัฒนพานิช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภคภัทร  สุจริต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภู่แช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายภาคิม  ตะวงษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายภานุพงศ์  เดชศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงยลนิล  รัตนารถ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงโยษิตา  จักกระหวัด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงรมิดา  เจริญรัฐกร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายวงศกร  ลี้เจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุชินวิเชียรเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวทัญญา  บัวลบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายวรภณ  พันธมิตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวรรณกร  คำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวรวลัญช์  วิเศษลา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวรวลัญช์  อภิสุทธิสาร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายวัชร์ศิรัส  หอมปลื้ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายวัฒนโชค  เจริญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายวีรภัทร  รักโคตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายศรัณยู  เปี่ยมปราณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายศักดิธัช  วโนทยาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายศักรินทร์  จิตรทิวา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงศิรภัสสร  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศิริรัตน์  พิมพ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายศุภกร  สาระรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายศุภกฤต  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายศุภฤกษ์  ยาทองไชย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงศุภากร  เชาวนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศุภิสรา  แสนเจียม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายสราวุธ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสวิตตา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสิณีณัฐ  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายสิรวิชญ์  สมคิด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายสุธาวัลย์  อนันตภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายสุพิจักษณ์  เฮงธารากูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแสงทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายสุวิจักขณ์  เฮงธารากูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตต์สม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงศ์วิไล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอชิรญา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายอชิระ  โอษฐวิไล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงอณิษฐา  วงษ์วาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายอภิชาติ  ปัญญาพูนตระกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงอมลภา  อินเต้ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอรปรียา  ฉายชูผล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายอรรณพ  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกนกกร  แดงโสภา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทรยักษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์ขุนทด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกวินตรา  คำยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายก้องพสุธ  แก้วมาเรือน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกัญจน์กมล  ตีรานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นากถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กู้ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกันตนพ  น้อยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกันตพิชญ์  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัลยาณี  ประวัติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกานดา  อัมรา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกิตติธัช  หอมงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงจณิสิตา  วงษ์วาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจตุรพร  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายจารุกิตติ์  แก่นนาค โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจิตติมา  แจ่มอ้น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจิภาณัน  จึงเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายจิรณัฐ  วรชัยยุทธ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจิรนันท์  เกษร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจิรวรรณ  พรงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชญาดา  ศิริวงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชณัฐปภา  ตันศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชนกานต์  แน่นหนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชยาภา  แย้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์อนุสาสน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชลธิชา  อาภรณ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายชัชนันท์  แฝงศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงญาณิกา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงญาณิชา  สิงห์ครุ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงญาดากุล  ตรุเจตนารมณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชาวนาวี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายฐิติพงศ์  แจ่มอ้น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงฐิติพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายฑัตธน  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณญาดา  บุญร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัชชนิกานต์  ภู่สวรรค์คงสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สูงเนินเขตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุจริต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกิดกุญชร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐธิดา  หงษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐรัฐ  จันมา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณิชกานต์  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณิชปุญญ์  เจริญขจรชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณิชากร  เรียบสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายดนุชภร  เผือกอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงดารินทรา  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  พิมพ์เบ้าธรรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายเตชิต  พัฒนโภครัตนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายทนุธรรม  เหลื่อมสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนกฤต  จินะพรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธนชัย  สมศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนโชติ  นามสงคราม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธนภัทร  กีรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธนภัทร  เพชรเจริญชัยศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธนยศ  จ้อยลี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธนัชชา  แพงพุก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธนัชพร  สีหิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธนัสถา  จารุศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธนิกาญจน์  ตันตราธิปไตย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธัญชนก  ลาภอินทรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธาวิน  พวงพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธิติ  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธีรดนย์  ณะงัว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธีรภัทร์  ลิ้มภักดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายนนทกร  เสือเฒ่า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนรารัตน์  หงษาชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายนฤปนาถ  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายนวราช  ดวงตรีมูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายนัทธพงศ์  พรมหาร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายนัธทวัฒน์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายนันทวัฒน์  พงศ์กิจจาเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงน้ำฝน  บุญตาคม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนิธิศา  ศิวะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเนตรดาว  โสประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเนตินันท์  พยุง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายเนวิน  จินโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงบุญญรัตน์  น้อยทุม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงบุญนิสา  น้อยทุม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปณตพร  กฤษฎาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปรวีร์  ึความดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปรองดอง  สอนประไพ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปริยากร  วัฒนะชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปวีณอร  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายปวีร์  กุลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปัทมาสน์  ศรีดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปิยวัฒน์  สุภาสังข์ธนกิตต์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธะเลศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปุณยานุช  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปุณยาพร  จิตรำพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพรพิชญ์ชา  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพรหมพร  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพลอยรัตน์  เรืองคล้าย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพศิกา  สาลีรัตนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพัชรนันท์  พูลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพัชรี  พจนวิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพัฒน์นรี  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพัทธดนย์  อิทธิกุสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิชชาภา  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพิชญา  ธนูธรรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ควรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิมพลอย  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงแพรวา  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายภวินท์  เจริญเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญเวชธรรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภัณฑิลา  หน่ายคอน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภัษกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภาณุพงศ์  ไชยก้านตรง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภานิชา  สันตะจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายภูมิพัฒน์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภูมิระพีภัทร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายภูมิวรินทร์  พลหมั่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายภูสิทธิ  พรหมชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงมัชฌิมา  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงมาธวี  ศรีสมัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายรชต  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงรพีพร  วิศิษฎ์สุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรมย์ธีรา  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายรัชพล  สิทธิพรวรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงรุจิรดา  หิรัญโรจน์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงรุจิรา  วิเชียรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงลลิดา  จันทร์สุริยา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงลักษสุภา  สกุลวิชญธาดา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ครุฑใจกล้า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวนัสนันท์  วาณิชย์โชติกา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงวรรณพัทธ์  สุขรดาฉัตรศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายวรากร  สุพรรณธริกา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายวริศ  โปร่งสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวัชรพนธ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  คู่นา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศมลทรา  รักขพันธ์ ณ หนองคาย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงศศิกานต์  จิระวัชชะนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศศิกานต์  ทิพย์เนตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงศิรดา  หาสิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศิริพร  พรชัยสามารถ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศิริรัตน์  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายศุภกฤต  ภูกุฎิน้ำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศุภวัตร  ศิริจันทร์พร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสวรส  กำจายกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายสัณหณัฐ  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายสัณหวัช  แสนลังกา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสาริศา  รุ่งรัตนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายสิทธา  ศิริไทยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายสิรภัทร  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายสิรวิชญ์  ฤทธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุชานัน  ตรีเนตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสุธาสินี  สาระพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุธาสินี  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุนิตา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดปราง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุพิชญา  กลิ่นคำหอม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสุภัคนันท์  ชลพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายเสริมทรัพย์  กล่ำแสงใส โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ธาราดล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอนันตญา  วัดถัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงอภิญญา  แย้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอมาสินี  ประพลพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอรนลินทร์  อินทรำพรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพิชชาพร  ทวีพันธุ์สานต์ โรงเรียนบุญญวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกชพรรณ  ทาทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกรกวรรณ  ปองไว้ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แคว้นโอฬาร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  พงศ์พิเชษฐกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงจันทิมา  ทองสวี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายจิรภัทร  ติยะแสงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายจีรภาส  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงจุฑาสินี  เสนาจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงชนินทร์พร  สิงห์ธิรินนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายชัชพงศ์  ยิ้มอยู่ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายชินดนัย  สะอิ้งทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายณภัทร  ปริพิทักษ์ชู โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงณัชรี  บุญธรรม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายณัฐกิตติ์  ดีแดง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงณัฐชญา  จารุขจรรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  ธนะวัฒน์ชานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเชิญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายณัฐวัฒน์  กาญจนนิธิ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายธนธรณ์  เจริญสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีม่วง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิริยะประกอบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงนภาพร  เขียวหวาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายนรินทร  คำก้อน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายนัยพัฒน์  คำแสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายนิติพัฒน์  ภูครองหิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงนุชิตา  ไตรยวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายปวริศว์  ครูส่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงปวริศา  สถิตย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงปวีณอร  ศาสตร์ทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายปุริม  เอี่ยมวสันต์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายพชร  บุญทา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทวงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รอดมา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงพิมพ์ณภา  พีรบูรณ์วศิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายภรัณยู  หล้าล้ำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายภวัต  พงศ์พัชราพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายภานุวัฒน์  เล่าหลี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายภูริณัฐ  ระงับภัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงภูษณิศา  อำไพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงมนัสนันท์  รุ่งแสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายรัชชานนท์  มุกดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายรัชวิน  กาญจนบัตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงลลิภัทร  ธีรพนาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายวชิรวิชญ์  พิทักษานนท์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงวรินทรา  จันทาทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ปานปฐม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายวีระภัทร์  ประภาสมณเฑียร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงศศิพิชชา  คำศิริรักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงศิริพร  คนาจันทร์แสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายศิวัช  เสรีศุภโภคานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายศุภณัฏฐ์  กล่อมกาย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงสมิตา  พจน์นิพนธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายสิรภัทร์  แซ่ตั้ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงสุชาดา  นาดวง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงสุพัชญา  สิทธิ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงสุภาวดี  ตะโกภู่ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายโสภณัฐ  เชื่อมบางแพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายอัครวินท์  สมรศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงกชกร  จดแตง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกชกร  ลายทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายกณวรรธน์  วิไล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายกณวรรธน์  เจริญยิ่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาที โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่อึ้ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายกฤตภาส  ขันแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายกฤษณพงศ์  ไพรจิตร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายกวีวัฒน์  จิตแจ่ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายกษิดิเดช  พงษ์รามัญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วบุตรตา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายกันตพิชญ์  ถนอมสัมพันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกันยากร  ตันดำรงตระกูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อัฐมาลา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายกาญจน์  ทองนพคุณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายกิตติกร  โชติวชิระ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายกิตติพงศ์  มีสะอาด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายกิตติพัฒน์  ธรรมศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงกุลนันทน์  จันสุระ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เรืองดารา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขเกษม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายคุณาพจน์  เกษมสร้อย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายจักรภัทร  พันธุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงจันทร์จิราภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงจางมี  คัง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  เกียรติไชยชนกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงจิณณพัต  โมรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายจิรพัฒน์  ลักษมีธิติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายจีรฉัตร  รุจิวรรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงเจนจิรา  หรั่งกลั่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงชญานิศา  พุทธประวัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงชรินรัตน์  จันทรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงชลธิชา  ประสพศิลป์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงชลธิชา  มาศแสน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงชลธิชา  ศาสกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายชลสิทธิ์  เผือกนรินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายชวพล  ดำจับ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงฌานิกา  นุชเฟื่อง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงฐานิสา  กุลจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายฐิติกร  รักษาสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จิตต์ไพบูลย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายฐิติพันธ์  วิเชียร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายฑีฆาวุฒิ  ไชยปัญหา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายณกรณ์  นะกุลรัมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงณภัทรพงศ์  เสือใย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูขุนทด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธาราดล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายณัฐกานต์  จันทร์พานิช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายณัฐกิตติ์  เชียงโส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายณัฐชนน  เนียมชาติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นศิริกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์สนิทจำปี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงณัฐธิชา  รีเพ็ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายณัฐผลิน  ตั๊นวิเศษ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายณัฐพล  นาคเกิด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงณัฐภรณ์  แก้วหาวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมนัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายณัฐภัทร  เตศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงณัฐวดี  แซ่เล้า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคสีน้อย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำรอด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดแจ้ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วคง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายดลวี  พรหมงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงตันติมา  บุสุวะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายทฤษฏี  อมรพรรณพงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายทัศน์พล  ทานาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายธนกฤต  สีหาราช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายธนบดี  โต๊ะจงมล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายธนพงษ์  เมืองแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายธนภัทร  จารแก่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายธนวัฒน์  แป้นทิม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายธนาธิป  นิสัยมั่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายธนาวุฒิ  ยะหัตตะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงธมล  นาควัชรางกูร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงธยานี  เกษมศิลป์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายธรรมรัตน์  คงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายธรรมสรณ์  ธาราดล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายธราเทพ  รัตนปรมัตถ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายธราเทพ  สุร่องช้าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธัชชัย  ตุ้มมล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายธัชพงค์  รุ่งจิรกาล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายธัญเทพ  มากุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายธัญธร  ศรีนวล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงธัญภรณ์  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายธานัท  เดชาแสงศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายธิติวุฒิ  หวังแนบกลาง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายธีรณัช  นกหงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธีรพงษ์  ยินดีรมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธีรภัทร  ยะคะเรศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธีรวัจน์  ทศชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายธีรศักดิ์  อธิวัฒน์ธนะภัค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธีรัตม์  นวมน้อย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายนครินทร์  ชูแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายนพชัย  พานพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายนพณัฐ  นาคหมวก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนัฐธิดา  อัศวริยธิบัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายนัทธพงศ์  อยู่สุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงนัทธมน  ปัณณธรบวร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงนัทธมน  อำไพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายนันทชัย  แซ่เตียว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงนันทรัตน์  เกตานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงนันทวรรณ  แซ่แต้ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงนาษิตา  พงศธรทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงน้ำพระทัย  สาระกูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงนิภาภัทร์  ธรรมศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายบุรินทร์  ยังให้ผล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายบูรพา  เมฆประสาท โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงปณิดา  อรุณศิริโชค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงปภัชษดาพร  กนกเพชร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงปภาดา  ไชยยา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายปยุต  นารีรัตนสุนทร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายปรเมษฐ์  ประสานศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายปรวัต  คุณธรรมวรกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายปราณนต์  นิลดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงปรียนิตย์  บุญสิงห์ใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงปรียาพร  กลัดสมบัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายปัณณฑัต  โปปัญจมะกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายปัณณธร  ไชยจินดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงปัทมาวดี  มีลา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงปาจรีย์  เรือนแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายปาราเมศ  ศิริบุตรวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วงศ์บุตรดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายปิยวัฒน์  แจ่มอุทัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายพงศภัค  ขุนแน่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงพรหมพร  ชัยเนตรวรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายพลพล  รัตน์วิทยากรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงพลอยนภัส  สรชาติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงพัชรพร  สาระพล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงพัชรวีร์  ทุ่งสา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายพัฒนชัย  โพธิมากูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงพัทธ์วิรา  เสริมศักดิ์ศศิธร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงพิชญา  สุรางวัด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงพิชญาพร  ลือลาภ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงพินญาดา  ปัถคมินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงพิรดา  พลายแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายพิสิฐพงศ์  จันทร์สุขศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพีรยา  ทองอินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายพีรวัฒน์  บุตรสา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงพุทธพร  จักรานันท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงแพรขวัญ  พานเข็ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายภรัณยู  ทรัพย์ทวีสินสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายภัททิยา  แซ่อุ๊ย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงภัทรธิดา  กำปั่นทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายภัทรพล  ใจกว้าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงภัทรลดา  ทองงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงภัทราวดี  มาลา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงภัศรา  พุ่มพวง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายภาคิน  มาลา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงภาณุมาส  ทองกร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงภาณุมาส  อิทธิประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายภูตะวัน  เข็มนาค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตันเส็ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายภูมิภัทร  สุรัติจิต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายภูมิรพี  เดชาฐิตกร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายภูริชญ์  จึงเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายภูริณัฐ  บุญทวี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายภูริพัฒน์  อภัยวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงมณีภรณ์  จูหิรัญทิพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงมนทิรา  อบกลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์สนิท โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงยมลพร  พลอยงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงยมลภัทร  พลอยงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายยุคลเดช  วงษ์วิลาศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงโยษิตา  พานทองเส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงรยาพร  ลือชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงรักษิณา  สุระประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายรัชชานนท์  พวงดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายรัชชานนท์  เชื้อวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงรุ่งทิวา  อานนทเสถียร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เหลืองอ่อน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงรุจา  โอสถจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สุภผลดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงลัลนา  ฐิติปุญญา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายวรเทพ  กำแหง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายวรพงศ์  บุษเนตร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายวรพล  สืบตระกูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงวรรณลดา  เกตุหนองพ้อ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงวรรษชล  เทียบเพชร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายวรวิช  เตศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงวรัชยา  ดวนพล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงวรัญญา  สีสม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงวรินทร  จิตวิทยาเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงวริศรา  ศรีบรรเทา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงวศินี  จิตวิทยาเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายวายุ  ทองแตง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายวิชชากร  เทศสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายวิสิษฐ์  ธรรมปรีชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายวีรศิลป์  วิเชียรพงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายวีระชาติ  โอริส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายศตวรรษ  เชาวน์นิยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงศรันภัทร  จ้อยลี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายศักรนันทน์  แซ่ตั๊น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงศิรรัตน์  ใจแสน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงศิริจรรยา  ทองประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขุนแน่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายศุภกิตติ  วงศ์ปรากฎ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายศุภฤกษ์  ลิ่มตี๋ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายศุภฤกษ์  วชิรพงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไม้งาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทิพโชติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายสรวิชญ์  สุขสัก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายสวราชย์  แสงแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายสิทธิกร  ติสนธิ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายสิทธินันท์  โคสอน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงสิริกัญญา  วเรณยา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสิรินดา  สุพจนารถ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายสุกฤษฏ์  อบกลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงสุชาดา  ชาญณรงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงสุทัตตา  พูนพัฒนาทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงสุธาสินี  นรสารคณิศร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงสุธิชา  คะชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงสุนิษา  รัตนตรัยภพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงสุภัชชา  ถนอมชาติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงสุมนภร  สงวนคุณากร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงสุวลี  เซี้ยงสิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงโสพิชญา  แกมไทย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงหวันยิหวา  สุภาวหา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงอคิราภ์  ลิขิตปรีชานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงอชิรญา  โพธิกนิษฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายอติเทพ  ทิวะกะลิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงอนัญศรี  แข็งแอ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงอภิญญา  ประดิษฐทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายอภิรักษ์  ย่อมกลาง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายอภิรักษ์  วิริยะประกอบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงอรญา  ไอริยะลาพงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงอรนลิน  บุญทศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงอรพรรณ  ครูส่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงอรัญญา  บวรศรีมุกดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายอัครพงศ์  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายอัครพันธ์  ดำรงทรัพย์วณิช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงอัจจิมา  คงชูผล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงอาทิตยา  สาลี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงอารีรัตน์  ภักดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายอิทธิพลธนิน  กล่องแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายโอปอร์  ดวงศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ระดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกฤติเดช  ส่องประทีป โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกฤติธี  อยู่นวล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายกฤษบดินทร์  ประตังเวสา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่เหลี่ยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกวินธิดา  เกิดทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลวดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มุละสีวะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกัณตวรรณ์  เตมีรัสมี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายกัลชาญ  หอมเสียง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ถาวรศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกิติพงษ์  จันทร์สมปอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายคณาธิป  ทิวะกะลิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายคมกริช  สง่างาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงจณิตา  วงษ์แสงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายจักรินทร์  รัตนศักดิ์พรชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงจิตติมา  แซ่ลี้ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงจิรานันท์  เที่ยงธรรม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปราชญ์พิริยะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชญาน์นันท์  เปรมศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงชนม์ระพี  สุทธิบูรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงชนานารังสิมา  เที่ยงลิ้ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงชนิดา  รุ่งเรือง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงชมพูนุท  ศุภชัยโกศล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายชยุตพงศ์  เนาวิจิตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายโชติพัฒน์  ภักดีเกียรติวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงญาณิศา  ใจกล้า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายฐปนรรฆ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงฐานิกา  ไซเอ็ด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงฐิตากร  วงษาพาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณปภา  น้อยบัวงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายณภัทร  นุไชยรัมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณัชชา  สุกิจไพบูลย์ชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายณัฏฐกร  สวัสดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับน้อย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พระชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายณัฐกร  นุไชยรัมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณัฐธิฌา  หนูยงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปฐมพีรกานต์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายณัฐพัชร์  ยงยุทธ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงณัฐรดา  หร่ายเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงดารารัตน์  จวงจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายตะวัน  ชาลินรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงเติมเต็ม  ประวัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงทิชชาภา  ห้าพยงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงเทพธิดา  คำแป โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงธนพร  สุขสอน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธนัชชัย  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงธนันท์กาญจน์  รุ่งสันเทียะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธมลวรรณ  จิระเจริญรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประภัทรรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธัชนนทร์  สิงห์อ่ำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงธัญพร  อินทร์ปฐม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชื่นใส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงนภสร  น้อยคงคา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนภิสา  คิม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายนโมชา  พันลำพึง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายนรภัทร  ประดิษฐ์พฤกษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงนวินดา  สวยลึก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายนันทชัยย์  กิติมหาศักดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนันทิชา  สมจิตรนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนัสรีน  สุพจนารถ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงนิราพรรณ  วุฒิวรศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายบูรพา  ภาวินทุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปทิตตา  ดวงคล้าย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายปธานิน  ทรงโสภา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงประภาวัลย์  ซุยศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายปรัชญ์ธณัชกร  สังข์ทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงปราย  มุ่งการงาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงปริณดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพรนภัส  อินทโชติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพลอยณิศา  เจริญงามทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพัชราภา  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงพัชรีพร  นครจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เตมีรัสมี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายพาสกุล  ช่วยเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายพิชชากร  ตั้งเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  ธนะวัฒน์ชานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิชญา  คำแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นาคู โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ธรรมนิมิตโชค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพิมมาดา  โรจนแพทย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฟูเกษม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงฟ้าอรุณ  ฮวดศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงเฟื่องธัญ  อิฐงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงภคพร  การย์บรรจบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงภคพร  ทับทิมทองภากุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงภคพร  พิณเสนาะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงภคภร  จารุฤกษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายภควัฒน์  ฤทธิ์ตะเกตุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายภัทรดนัย  แสงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงภัทรภร  เนตรธนโชติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายภาวิต  เนาว์อุดม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายภีมเดช  มนต์วิเศษ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายภีมเดช  เชี่ยวชาญปฏิบัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายภูธเนตร  น้อยวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายภูริวัฒ  อนุกูลเวช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายมนัสวิน  มั่นใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงมินตรา  สุภาพิชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายยศวริศ  ศรีชิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงโยษิตา  นางาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงรติยาพรรณ  พรจิตต์กันตโชติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงรมิตา  ไพรวัน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงรสิกา  มีสอาด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงรัตนภรณ์  กิตติคุณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงลลิตา  เสรีศุภโภคานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงลักษณารีย์  ดีเจริญวงษ์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สิงปักหม้อ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายวรโชติ  พันธ์สนิท โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายวรวิทย์  คันธา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงวัลวิภา  จุกสีดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงวิรากร  ดีมูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงวิสาขา  มงคล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศรัณย์พร  ฝักฝ่าย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงศศินิภา  จินตพิทักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายศิรชัช  ทองโชติฉัตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายศิรสิทธิ์  วาจาพรศิริสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงศิริวรรณ  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายศิวัช  ทองโชติฉัตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายศุพกร  นารีรัตนสุนทร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงศุพิชฌาย์  พินิจพงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายศุภวิชญ์  อวยพรสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงศุภิสรา  ราชไทย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงสวรส  จิราโชติกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายสิชฌ์  สหกิจรุ่งเรือง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายสิทธิพล  แซ่ตั้ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายสุพัฒน์พงศ์  ทศชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงสุพิชญา  อิฐงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอชิรญา  กอเซ็ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอชิรญา  พลอยงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม