รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชนิภา  จุฑาภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกรวี  ชัยปรีดาพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกรณ์พงศ์  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรทิพย์  หมอยา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรัตพลอย  ปิยะวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกฤตกรรณพร  เล้าอรุณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายก้องภพ  มงคลทรัพย์มณี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกัณภพ  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกันต์กวี  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกุลภรณ์  ตุลาผล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเขมจิรา  อัครโกมลกูร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายเขษมศักดิ์  ประทีปเสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายชนกชนม์  โฉมเฉลา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนนิกานต์  ชัยชนะกุลธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชนาธิป  เวสสวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชยพัทธ์  มิกขุนทด โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายชยุต  พรกิตติสกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายชินาธิป  จันเจริญรัชต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงซัมเมอร์  เอ็มมิลี ยง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายฐานะปรัชญ์  อภิปิติอนันต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณธิดา  เฉลิมพานิช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณภัทรธมนต์  วรรษติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณัชกฤช  สัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐพัชร์  กุศลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐภัทร  นกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายดัยชนะ  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธนกร  สันวงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนกฤต  ช้างนิล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธนกฤต  รุ่งสลับศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธนกฤต  วิศาลบูลณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธนกฤต  เม้ากลาง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายธนัชญ์พงศ์  ใหม่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธรณ์ธันย์  กันตอนันตพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธัชญา  เธียรประดับโชค โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธัชทฤต  ฤทธิปวรชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธัชพงศ์  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธัญชนก  พลาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธันย์ธนิสร์  เชื้อเย็น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายธันวา  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธิติ  อริยะกุลพรหมา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธีร์ธวัช  พิสุทธิไพศาล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนพมล  ตันเต็ง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนภสร  ถนอมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนวพรรษ  งามเกียรติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายนัธทวัฒน์  นิธิอนันตกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูนวน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปภัชญา  ตันฐิตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  มุ่งหาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปราชญา  ตันฐิตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายปราณต์  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายปราณนที  วิบูลย์ธัญญ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปัณณพร  โชติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายปางธรรม  สวนเจริญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายปาณัท  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปุณยนุช  นาแล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพงศ์จักร  อินทรกำแหง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายพรหมพิริยะ  อิ่มกมลไมตรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพัฒน์นรี  บุญศักดิ์เฉลิม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายพัศวุฒิ  กอหรั่งกูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายพิชญกานต์  นิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิชญาวี  ศิริประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สกุลอำพรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายพิสิฐพงศ์  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายพุฒิพงศ์  ธนะภักดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพุทธิกวิน  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายพุทธิเมธ  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายภัทร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายภาณุพงศ์  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายภาสวุฒิ  อิ่มสำราญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงภิรญา  กำแพงเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงภูริชญา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายภูริทัต  สุขมาลี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายเมตไตรย  ขวัญสำราญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สอดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายรชต  จุลบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายรชิษ  เดชาปริยวิภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายรังสิมันตุ์  โพอุทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายรัชพล  เทพสุภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ลิ้มวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายวรธนา  กันตอนันตพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวรัญชยา  เจริญศิลปวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายวสุธันย์  คงกิติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวิรชา  จันทรโรทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายวีรวิชญ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายศตพล  นิธิโรจน์ภักดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศภัญรัชต์  เสมอวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงศศิภา  ปักกะมานัง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายศุภกร  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศุภกานต์  ชูภัทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายสิรภพ  จึงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสิรภัทร  นิยม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายสิรวิชญ์  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายเสฏฐพงศ์  รัศมาวี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอชินี  โกศล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายอธิษฐ์  ปัญญาสร้างสรรค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอริสา  ผลิตวานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายอาชวิน  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อรุณไพโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอิธิตา  วอศิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายอินทัช  อุดมสกุลเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอินทุนิพา  อวยพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกชพร  ติวสร้อย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกนกพิชญ์  วงศ์กำภู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกฤตเมธ  ฉวีภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  เดชวงศ์สมชิต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกษม  ใช้คล่องกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกันตวิชญ์  อัครเดชเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกานต์กันต์  อินทรมณี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกุลณิชา  ขจรพิสิฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกุลธิดา  งามกิตติเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไกรสรพงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  ภัทรพุทธ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายเขมทัต  เขมะสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิราภา  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์โต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชมศิรินทร์  พันธ์พลากรชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์โต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชาลิสา  โจมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชินัญญา  ภูรีวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายโชติภณ  สุรินทะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงญาณิศากรณ์  พิมพ์กิ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายฐปณรรฆ์  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายฐปนรร  มงคลเอกเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงฐพัชร์  เตลียะโชติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายฐิติพันธ์  บุญมาธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณธีพัฒน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณภัทร  สิรินิพัทธ์กุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณรงค์วรรธ  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัชปภา  นิลน้อย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐฐ์ปวีร์  อาจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐฐิญา  นิพันธ์ประศาสน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐธภัสสร  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐิศา  ธำรงสินถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณิชาภา  ธนบำรุงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายแดนบดินทร์  วงศ์ผดุงธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์อุปละ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุดมธนกุลชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มอารยะชน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธัญวรรณ  วุฒิสารวรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธีรดา  เรืองนามกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธีรทัศน์  ศิริโท โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธีรภัทร์  เบ็ญจมาศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนพกร  หินจีน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนภัสสา  กันตังกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนรินทรา  วงศ์ผดุงธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนัชชา  ชูเกียรติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิริยะปราณี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนิธิรดา  พุทธเจริญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปพณ  อรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปพิชญา  พรมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายปภาวิน  วาสนาส่งชูสกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายปรัตถกรณ์  ทองมีสี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปริชญา  รักษาศิล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปริยากร  เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปวริสา  เรืองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายปัญจพล  เสียงทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปิติภัทร  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพงศกร  วิชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพชรพล  ชอบชน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพรปวีณ์  โกสินทรจิตต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพรรณพัชร  เชี่ยวประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิงหพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพัทธนันท์  เรืองนก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิชชาภา  สุชาตะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตั้งธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพีรดนย์  พิชญ์สกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  อัปมะให โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายภวัต  จันทรสา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภูผา  ประถมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงมีนา  มีมาก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายเมฆา  กมลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายยศวริศ  อินตา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงรัชภร  สถาพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวรรษชล  ชอบตรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวิภาภัทรา  สายอร่าม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายวีรภัทร  เพ็ชสภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายวีรวัฑฒก์  เย็น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงแววปราชญ์  หิมานันโต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสรชา  วิสุทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสรวีย์  ชีวะธรรมนนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสาธกา  อภิชัยธนกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสารินี  ขันติธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายสิรวิชญ์  จึงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุพัชญา  ทองเนียม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุรียพัชร์  เดชพิสุทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายอชิระ  มหรรณพนที โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายอภิวิชญ์  สงวนสินธุกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอภิสรา  สุนทรนนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  สว่างไพร โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงญาณิศา  เมษา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายฑิปปกรณ์  กั้วนามน โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวศรีใส โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงธัญชนก  นามจุมจัง โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงไปรยา  เทวะประกาย โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงเอมิกา  ประภาวงษ์ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ป.6 คณิตประถม
206 นางสาวกรรณิการ์  โพธิหล้า โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวธนัชญา  คำลาด โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวนันทกานต์  วงษ์ไชยา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวนันทชพร  กั้วกำจัด โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวนารีรัตน์  วงษ์นิล โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวนิชนันท์  แสงชมภู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวปณิดา  ขุนอินทอง โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นายประวิทย์  ไชยรัตน์สัมพันธ์ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวเมขลา  สอนสุภาพ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกชกร  ใจสำราญ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงขนิษฐา  สุพล โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายณัฐวัฒน์  กุลเกษมธรรม โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงภัคจิราพร  จันดี โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายภัทรดล  โนนสุภาพ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายศังสิต  จันดี โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายศุภวิชญ์  ช้างดี โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกชพร  โกษาพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกรกนก  อยู่รอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายก้องภพ  ตระกูลคู่บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงกอหญ้า  เมรสนัด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชูสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายกัณตภณ  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงเกศินี  หล้าดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  เศวตจินดาพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงจิณห์นิภา  บวรเทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงจิราวรรณ  เทียมเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงชลิตา  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีหาพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงโชติกา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายณฐพล  ทับไทร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายณภัทร  พันละวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณฤดี  โซ๊ะมิเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายณัฏฐชัย  พิสุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายณัฐนันท์  พงษ์ธานี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายณัฐพงศ์  มักทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงณัฐวดี  ชนินทรานันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุริยะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายเดชาธร  พงษ์ไกรรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายธนกฤต  บุญนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายธนกฤษ  วราธำรงชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายธนธร  จิตร์สาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายธนธร  สุดตรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงธนวรรณ  อิ่มเล็ก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงธนิดา  เล็กสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงธรากร  ภัทระวโรตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายธัชพล  ปางคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เสาร์ชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายธีธัช  บุญเส็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงธีรธาดา  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายธีรภัทร  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายนนท์ปวิธ  กีรติเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ธำรงค์โชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฐิศุภกร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนันท์นภัส  บูรณประทีปรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนาตาลี  สตีลลัท โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงนารีพลอย  โรจนพรชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงเบญญาภา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงปณิชา  พรมแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปวริศา  พลศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปวริศา  โรจนมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายปิยภัทธ์  ธนูถนัด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพรชนก  ธีรธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายพัชรพล  จันทนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จารุจิตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายพีรวิชญ์  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงแพรพิไล  เพียรบุปผา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงภทรภรณ์  เกรียงสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายภูดิท  จริยาเอกภาส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายภูริณัฐ  บำรุงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายมรุพงศ์  หมวกมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงมาลิสา โจ  วิลเลี่ยมส์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงเมธาวี  ศรีนิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงเมย์จิรา  เรืองธนสิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงรรัญยา  แถมเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงลภัสรดา  วงค์สุทา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายวชิรวิชญ์  เหมือนปืน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงวาเนสสา  สำนักสกุล คนัพเพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายวิชชากร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงวีรภัทรา  วิริยาทรพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายศรัณย์  คงดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายสภูมิ  กำจัดโศรก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสุชานันท์  มีเถื่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสุตาสินีย์  จิรภาคงวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายสุวิจักขณ์  ซุนฮั้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงเสาวลักษ์  สีเคน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายอเนชา  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงอรปภา  ชุนช่วยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงอริสา  สุนทรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอริสา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอลีนา  อาจบำรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายอังคารินทร์  นิลสนธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอังสณา  สิทธิพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายอิทธิกร  คงแย้มเอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายเอเธนส์  ไชยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายุศุภณัฐ  รักวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงกมลนาถ  เปลี่ยนสมัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกฤติเดช  ใช้ฮวดเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผุยหันชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกัลยกร  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โทรพงษ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกุลจิรา  สุทธิสง่า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สำราญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงแก้วอินทร์  ทองอ่วม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงขวัญชนก  ชิดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายจักริณทร์  สีชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจิณณวัตร  กลิ่นใกล้ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงจิตรลดา  สุริยะมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจิตรลดา  เบ็ญจนาค โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายจิรกฤต  กุลธนสรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายฉัตรกุล  บุญธาตุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชนาภา  บุญวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชนิกานต์  ฐาปนาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชนิตา  ทรายเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชัญญานุช  มัจฉาชม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายชาคริณ  เสมอพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชิชา  ทับทิมวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายชินวร  ธนานิธิภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงโชติกา  เทพษร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงญาณิพัชญ์  สีเหมือนบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงฐนิตนันท์  เหล่ามานะเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงฐิติกานต์  ณะคร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณธีทัต  พุทธรสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายณภัทร  หนูเกื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  โชตินวนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฐฐญา  ศรีไพพจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณิชากานต์  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณิชารีย์  จันทราเขต โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายดนยวรรธน์  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงตีรณา  มาจุมเดอร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายถิรวุฒิ  ประสงค์กิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธนิดา  เจติยานันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชินนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สาธุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายธีรเดช  วงษ์แววดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนภัสร  ห้องแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนันญพัฒน์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเนตรดาว  อักษรศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงบุษยมาศ  ทองหยิบ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปณาลี  คุณาวิริยะสิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปทิตญาดา  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายปรินทร์วิชญ์  ใหม่อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปริยากร  พรหมศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปวรนันทน์  ศรีบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายปัณณธร  ชื่นชอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายปิยะรัฐ  มาเผือก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปิยาพัชร  อุทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพชร  เหมือนใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพนธกร  บุญคง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพลอยนภัส  กาญจนพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพัทธนันท์  หลินภู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายพัสกร  ศุภลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพิมพ์วิกา  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายภรัณยู  มงคลสันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภัทรกร  มุขประดับ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภูมิพัฒน์  เลิศรักสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงมุจลินท์  เวชบุญสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายรฐนนท์  เหมังค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายรณกร  ภาคย์ทองสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงวรินยุภา  วงษ์ชู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวริศรา  เผาะช่วย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายวิธวิทย์  ทวีวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศศิกมล  บุญประครอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศุภนิตา  หิริพงศธร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายศุภพล  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายศุภวิชญ์  ธนุการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายศุภวิชญ์  ไก่แก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสรัลพร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสริตา  รักถนอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสโรชา  สาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสิริกานต์  ประเสริฐลาภ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสิริชยากร  สายพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อริยแสงธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสุมนต์รัตน์  ธนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ภมรพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายหฤษ์ฎ  รัชเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอรปรียา  วงละคร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอาลิศา  นิ่มตงเสนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายณัฐนันท์  จึงธนศิริกูล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงนันท์นภัส  กังวิวรรธน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงปวริศา  รัตนะ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงภวิกา  ฉิมประดิษฐ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงศิริรัตน์  สัพพะเลข โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายอิทธิดุล  ณ ป้อมเพชร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงเขมิกา  เตชะมา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงญาณิศา  มาลัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายณัฎฐนันท์  กังวิวรรธน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายตถตา  เศรษฐสถิตย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธนพร  พรหมบัณฑิต โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงนภัสสรณ์  เหลืองกมลจินดา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายนวปฏล  ศิริพรม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภิรัญญา  เอี่ยมเจริญศักดิ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงลักษมิกร  ศรีสว่าง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวรรษชล  อดิเรกเกียรติ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวริศรา  จันทรประยูร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายสาริน  ขาวหนู โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสาริมา  ขาวหนู โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายจิตรภณ  สังข์ทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงชลิดา  พรพุทธศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายณธรรม  วงษ์ดีไทย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายณภัทร์ ไคโตะ  โอชิไอ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายณัฐวัฒน์  ยิ่งวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายธีธัช  ศรีอุทธา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายนภสินธุ์  กรุงแก้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายพงศ์อมร  สุขสำราญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงพอเพียง  นกบิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงเพียงพอ  นกบิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายภูวเดชาธร  ภักดีไพฑูรย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายสรัล  อดิศักดิ์เสถียร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายอดุลย์วิชญ์  ขจิตตานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายอธิศนนท์  สาธุปัญญา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงณัฐฌาณี  สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายทัตธน  พรพุทธศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายธีรภัทร  ตรีภพสกุลสิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  น้อยถนอม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกุญช์  สวัสดิ์-ชูโต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายจิรโรจน์  ชำนิโชคธรทรัพย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายฐนดล  คุณภักดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายณัฐิวุฒิ  ธิติวิรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพรรวินท์  พรกิตติสกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ลลิตเกียรติกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศกลกันต์  ด้วงงาม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกวินตรา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนร่มไม้ ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณกชมน  วัฒนศัพท์ โรงเรียนร่มไม้ ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงปาณิสรา  อิทธิโรจน์ โรงเรียนร่มไม้ ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายพิสิษฐ์  บุญโสธรวัฒนา โรงเรียนร่มไม้ ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายภัทรวินิษฐ์  สาระคุณ โรงเรียนร่มไม้ ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายกฤษณุชา  วสุเนตรกุล โรงเรียนร่มไม้ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายไตรทศ  อภิชนสุข โรงเรียนร่มไม้ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธัญญ์ชยา  โพธิ์รัศมี โรงเรียนร่มไม้ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงบงกชกร  ชื่นบุญเพิ่ม โรงเรียนร่มไม้ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงภารีม์  ชาวชะไว โรงเรียนร่มไม้ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ทีหอคำ โรงเรียนร่มไม้ ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจนศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนร่มไม้ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอิสรีย์  อังประภาพรชัย โรงเรียนร่มไม้ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิง.พิชชาพร  นาควิสุทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายกฤติธี  เอกจรัสภิวัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายกษิดิศ  ธุสาวุฒิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายกิตติพงศ์  ว่าวกลาง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายกิตติภณ  ธนาจิรวัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายจิรภัทร  เจียหลิม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายชนสิษฎ์  แพทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงชนิกานต์  อินทรักษา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงชนิดาภา  พูลศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงชมพูนุท  สุขแสวง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฤกษ์ถวิล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินเที่ยง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณัชชารีย์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงณัฐการย์  ศิริโชติกมลวัฒนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงณัฐชา  กิ่งคูณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  กัณหา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงณัฐวดี  นันทวัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงณัฐาวดี  ชาญประไพ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเขียว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงณิชาภา  จิตต์สม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายเดชาธร  โสวรรณะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายเตชินท์  อรรคบุตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายธนกฤต  โทนะหงษา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายธนชล  ต่วนต่าน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายธนดล  เหล่าเคน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายธนภัทร  ภิยโยทัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายธนภัทร  ศรีสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายธนภัทร  โทนะหงษา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายธรรมสรณ์  อินกุณา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงธัญพิชชา  เภตรา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายธันวา  ยอดสะอึ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายธีรนัย  สิทธิชัยทวีกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายธีรภัทร  พรมวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงนันทรัตน์  ลือกิตินันท์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงนิชาภัทร  สีเหนี่ยง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายนิติวิทย์  มรรคไพบูลย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงเบญญาปวีย์  สีนาพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายปณิธิ  พรศิริเจริญพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงปรชญา  พลานนท์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายปัณยวัฒน์  คงนาคา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงปุณยวีร์  ธีรโชติสกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายพชร  จ้าว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายพัทธดนย์  อุดอ้าย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แก้วคูณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพิชชานันท์  คุณจันทรโชติ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพิชญากร  มาร์กัส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ติยะสุทธิพันธุ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ราชรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงภรัณณภร  แก้วพิกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายภัทรดนัย  ธิจันเปียง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงมนัญชยา  จุฬาทิพย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงมาติกา  เด่นภาสุรพงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภารื่นณัฐรมย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงวนัชพร  โยคาพจร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายวรัญญู  กางถิ่น โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงวริทยา  นาคแสง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงวริศรา  ถาวรพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายวิชญ์วิสิฐ  โรจนพงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงวิรัลชพัชร  อุทัยเลี้ยง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายวีรภัทร  ดีชัยยะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงศริญญา  ไทยานนท์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายศิวัฒน์  ทองเพ็ง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายศิวาภณ  นิธิบุญกลาง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงสรวีย์  วรวุฒิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายสิรธีร์  มากมูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงสิริพัชร์  ฤกษ์ถวิล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายสุรวัศ  สุทธิรัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นารายณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงโสภิตนภา  สุยคำไฮ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายอฐิษ  สร้อยศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายอธิคุณ  เย็นแม้น โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงอภิชญา  สิงหอุบล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงอรุชา  ไพรวัฒนานุพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายอิทธิมนต์  จิรยาภากร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายกฤตภาส  ตั้งจิตตรง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายกฤตภาส  บุญโท โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกฤตยชญ์  ช่วยศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายกฤษกร  สิงห์ฉลาด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายก้องภพ  ธีระนุกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงกัญญณัท  อิสสอาด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกัญฐณัฐ  แสงอรุณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงเก็จแก้ว  อิริยะโพธิ์งาม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงคณัสวรรณ  ซื่อสัตย์วัฒนากุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายคณาธิป  คำแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายคู่บุญ  รัตนนุสนธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงจิณห์ชนากานต์  สินมหัตกุลล์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงจิดาภา  ผดุงศิริกุลชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจิดาภา  เกษมสรวล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายจิตติพัฒน์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายจิรพนธ์  อินทรกนิฏฐ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชัยจันทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใช้เอกปัญญา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายเจตนิพิฐ  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายเจตนิพิฐ  เอกจิรตระกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายชินวัฒน์  เด่นภาสุรพงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงฐิตารีย์  ไกรกลาง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณชญาดา  พงษ์ชมพร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัชชาวีร์  สุขโสภณจิต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฐญา  ไชยวังราช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายณัฐฏ์กฤศ  กองแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปินะกาพัง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณัฐนันท์  รังษีวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายณัฐพงศ์  พูลศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณัฐวรรธน์  กุศลปสิทธิกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีหาเมฆ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายณัฐวิช  อานมณี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณิชนันทน์  จำมี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงดารินทรา  โคตรสมพงค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายไตรทศ  อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธนกฤต  ชูไทย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธนกฤต  ทองเพ็ง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนดล  แสงสุวรรณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงธนพร  ตั้งจิตตรง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธนภัทร  สังข์กรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธนภัทร  แคล้วคลาด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงธนัฐศุภา  อุดมมั่นถาวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงธมนวรรณ  ปันแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุริยา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธัญวัฒน์  ซุ่นไล้ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธันฐกรณ์  รอดสการ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายธีรภัทร์  ถิระอัมพรพิชญ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายนนทพัทธ์  พงศ์สิริวรนาถ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงนภัสสร  พรหมเจริญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนันท์นภัส  เชิดชู โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายนัมดิ ออนเยบูชิ  ชาร์ลส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายนาวิน  คงกะพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายนิธิกร  สกุลศักดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงบุณณดา  ถิระอัมพรพิชญ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงเบญญาภา  ณ ระนอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายปชาบดี  พงศ์ไทย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายปฐวี  โกศลเจริญภัสร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงปทิตตา  จารุชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายปภิณวิช  อินทรประสาท โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงประภาวดี  อยู่ดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงปรียนันท์  โรจน์ฤดากร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปวันพัสตร์  สินธุ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีนพรัตนกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงปานชีวา  อินทรมณี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายพงศ์ปณต  สุดชาญชัยกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพนิตพิชา  โพธิสาร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพรภัทรา  สหายา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพลอยนภัส  ฉันทวัตวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชูเชิด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายพันธ์ยศ  เจริญผล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพิชชาพรรณ  นาควิสุทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชลวุฒิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  เตปินตา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยกิตติภรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายพีรวิศว์  กีฬา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงฟาริดา  จันตาใหม่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงภวรัญชน์  เฮงตระกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงภัณฑิรา  เผือดผ่อง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายภัทรกร  มุ่งไพบูลย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงภัทรพิดา  ชนะบุญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายภาคิน  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายภาณุพงศ์  รายา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงภาวิตา  คำประสิทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายภูเบศ  ปัทมวณิชชา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงภูริชญา  เทียนทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายภูวิศ  เหลืองไชยยะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงมุกศิรินทร์  สุดพิพัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงเมทราพร  สุขดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายยะสะ  สิทธิ์ภานุวงค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงยุวรี  ลายเงิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงริญญภัสร์  พิริยะกิจการณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายเรวัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงลภัส  สมตน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงลลิตา  นะตะพรม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงลัทธพรรณ  ขอสกุลไพศาล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงลินรดา  นนดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงวงศ์นภา  เลิศเสริมสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงวนัสสุดา  แซกพุดซา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายวรกันต์  เธียรวิวัฒน์นุกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงวรรณกานต์  สุขเจริญโชคดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงวรัญชลี  บวรวงศ์วัฒนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงวราลี  นพศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวลัยวรรณ  บุตรวงค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายวัชรพล  ยูถะสุนทร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายวิชยุตม์  เหลืองอ่อน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวิรชา  ฐาปนางกูรกร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายศรวิทย์  เจี่ยดำรง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายศรัณย์  เชื้อวงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงศรีสวัสดิ์  แซ่เช้า โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายศิริพงศ์  อุตมะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายศิวัช  อนันต์วัฒนสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายศุภโชค  เกษรประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายศุภวิชญ์  ชุ่มช่างทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายสันติสุข  เสถียรจารุการ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายสิทธิพร  เป็นดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายสิปปสิชญ์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายสิรวิชญ์  สังข์อยู่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสิริฐาพร  จุลนพ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสิรินุช  มิตรอารักษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์ตาผา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสุวพาณิภัค  โลหณุต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงอชิรญา  ชุ่มศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงอชิรญา  เหลืองชบารัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายอนันตณัฏฐ์  กิจรังสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงอนุตตรีย์  กิจรังสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายอภิชา  วัฒนวลีกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงอภิญญา  พุทธตรัส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงอภิสรา  สินวิสูตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงอมลิน  พิคเกิลส์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายอรรถวิท  เทียนวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายอัครพัชร์  จันทรสุคนธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอาทิตยา  วัชรโยธิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงไอยวริญ  โชควิสิฐกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงไอรดา  กีรติเสนีย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงฮันนา  วันแต่ง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงจิรัชญา  วิรัตน์พันธนันธ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายชีวิน  ไหลทา โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายชุติเทพ  ไชยชนะ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายฐปนวัฒน์  พุทธคาวี โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุมาลัย โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงณัฐรดา  จิตต์สุวรรณ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงธิรดา  เสรีนิวัฒิ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงพณัชกร  เบตรสมัคร โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงพิญญ์พัชร์  พ้นภัยพาล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงลภัสรดา  เต่าแก้ว โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงวริศรา  วิบุญญผล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงอรนิภา  ฉายแก้ว โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายฐิติพันธ์  อรรถจริยาพร โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณภัทร  เกิดปรางค์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงบุญญณัฐ  วัฒนพานิช โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายปภังกร  พรหมอินทร์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายปวริศ  ชิณณะพงศ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพัชริญา  หนุนดี โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงวาณิชกร  วาณิชยากรกุล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายจตุรวิทย์  พงศ์ฐิตานนท์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายธนกฤต  แสงธนานนท์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงแพรวา  อักษรศิลป์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายศุภณัฐ  นันทะจันทร์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงกานต์ธีรา  วรไพบูลย์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ชุมภูงาม โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงญาณัชชา  ประติเมฆ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายถิรวุฒิ  ภูมิทอง โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธฤษวรรณ  คำเจริญ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายพีรดนย์  กานต์วิศิษฎ์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงภวิษย์พร  สินชวานนท์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญศรี โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงสริตา  เลิศอุดมกิจไพศาล โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองจินดา โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงกนกสิริ  ทรงทับทิม โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายจิรเดชาวุฒิ  จันทร์งาม โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงชญาณี  ไชยบัน โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมบัติสวัสดี โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายณัฐวุฒ  สง่างาม โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุริพล โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงสิรินทรา  อนุเวช โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์ทอง โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองมานะเสถียร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิจถาวรวงศ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายธนณัฐพล  ม่วงยัง โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายธนาศักดิ์  สุขเต โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ช่างเพชรผล โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพัทธนันท์  เจริญงามวงศ์วาน โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีประชากร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงมนัญญา  โปร่งจิตร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงรับขวัญ  ยอดรัตน์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงสุประวีณ์  ปริยะมิตรานนท์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงสุภัชญา  ธีรกันทรากร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เมฆวัฒนากาญจน์ โรงเรียนวุฒิวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายกรเทพ  โกมุทพงศ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายกฤษณะ  แซ่เตียว โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายจตุรงค์  เล็กคำ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงชนากานต์  วงค์เกษม โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายชยกร  โคกสลุง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงณัฐนันท์  ไทรสิงห์ทอง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงทัศนันท์  ทองเพ็ชร โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงธมลวรรณ  หลักฐาน โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายนิติพัฒน์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ชิงชม โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยศรี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายพิ่มศักดิ์  เสมอวงษ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงวรพิชชา  เลิศศรี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายสหรัถ  ราชพิทักษ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายสิทธิชัย  เพ็งด้วง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงอคัมภ์ศิริ  ยังสุข โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงอภิชญา  คงสง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายกฤตมุข  ท่าไชย โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายกวินนาถ  ศรีชมภู โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมเปลว โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายกิตติภูมิ  วงศ์กำปั่น โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายกิตติวัฒน์  หลอดทอง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายคณัชพงศ์  กล้าณรงค์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงคีย์ตะวัน  ภิญญสาสน์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงจารุวรรณ  สาจิ๋ว โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชูกลิ่น โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายชยุตม์  วิทยา โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายชาคริต  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายชินวัตร  พิมเสน โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายฐาปณัฐน์  เกตุแก้ว โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายณภัทร  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายณัชกรัญ  สินถาวร โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สวนเมือง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงณัฏฐ์อภิชญา  อังควราอัคริมา โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญมี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณัฐพร  ไชยสมบัติ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายณัฐพัชร์  สิริวรรณเจริญ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชลวัฒนโยธิน โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายเณสกร  ทำเนาว์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงดนุลดา  เสริมศรี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธนโชติ  พวงพลับ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงธนัญญา  แสงแก้วพะเนาว์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายธรรมบาล  เจริญสุข โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงธุวานันท์  มะหนิ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานกลาง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงนันทรัตน์  ช่างบุ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายบุญชัย  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สาลี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายประกฤษฎ์  ทองแฉล้ม โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงปวริศา  หิรัญเกื้อ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงปาลิณีย์  จูงใจ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงปุณยนุช  ธนานัยพฤกษ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงปูริตา  กำจายกิตติกุล โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายพงศ์ปณต  ขำสม โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพชรพรรณ  ยินดี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพัชรศรี  ตอกสีมารุจิดาพร โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพัชรินทร์  เต็มศิริ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บริบูรณ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงพุทธิชา  เบ็ญจนาค โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงแพรวา  เนตรสงคราม โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงรัตติกาล  ปิ่นประยงค์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงลลนา  เทพไพรี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายลัทธวิทย์  ศรีบัวลา โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายวาทิน  กั้วกำจัด โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงวาริน  อินทร์กล่ำ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายวีรวิชญ์  ชูกลิ่น โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงศศิกานต์  ชุมไชย โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงศศิภา  เจริญวงศ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงศิรพัชร  เจริญศิลป์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงสุชาดา  วงค์ตรี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงสุธีมนต์  อารีชาติ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงสุนิสา  สีแพรศรี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายอดิศร  วรดี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายอันดามัน  ฉายแสง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายเจตวัฒน์  เจริญกมลรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงชาคริยา  อนุทรงศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงชื่นทิพย์  วงษ์เจริญธรรมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายญาณวรุตม์  ซอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงทรัพย์สิริ  ทรงกิจจานุวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายปภินวิช  จิตไชยชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงพรนัชชา  สุภาผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายภัทรพล  เฉื่อยนิ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายภูธเนศ  มะโนลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายวรวรรธน์  อรรถพรพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงวาสนา  จาตุรันต์เรืองศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงสวรรยา  ดิษฐ์ปรีชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายสิรวิชญ์  สีใคร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายอธิวีร์  พรทวีโภคทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
800 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุดมพรธนสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 คณิตประถม
801 เด็กชายเอกรัฐ  หมื่นศรีภูมิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายธนชัย  ธัญญเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงกันต์ณัฐฐา  อนุทรงศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงจิณนิภา  ห่าน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายจิรพัฒน์  จันทร์สุรินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงญาชินัญ  สุนทราภัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงฑิชญา  ตันฑุลวาณิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  วงษ์ทองศิริชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายธนทัต  อัจฉริยวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงนลิน  แผ่เกียรติวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายนาศิรภัทร  มีศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงพมลพร  พูลพืชชนม์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายพศวีร์  สุทธิธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ไชยนาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงศิรดานันท์  เจริญเวชธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสุพิชชา  ดาวล้อม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอิงฟ้า  ทิพย์เนตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงชญาดา  ศิริเพิ่มพูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงชญาภา  คุ้มรุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายณฐภัทร  ตรีภพนาคกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายณัฐวรรธน์  เริงนิสัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายณัฐวัฒน์  กฤษกันทะวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงธนพร  วรคุณาพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงเบญญาดา  ภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายปรมินทร์  มงคลศิริโสภาภร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงปวัลรัสส์  แสนสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายรชต  มงคลวนิชกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายวรานนท์  ชลวานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงสมิตานัน  ปานทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายสิรวิชญ์  ภิระพันธ์พานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายสิริ  อุทัยแย้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายโสภณวิชญ์  เอี่ยมศักดิ์อุฬาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายกมลภพ  กิตติทรงธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายเกรโกร์  ศรีทองกุล แชตวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายณัฐพงษ์  พุฒิพัฒน์โฆษิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงณิชกานต์  มะโดดพัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายธนกฤต  ศรีเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มรุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงนนทกร  สอสุดใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายเอกมงคล  วิโรจน์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงชนิสรา  นพวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายธนธรณ์  ครุฑเกตุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายภูริณัฐ  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายอังกูร  วราทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ป.5 วิทย์ประถม