รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกตัญญู  อัครเสถียรพงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกรดา  ตันยะกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลชนก  ุคุณารักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรกช  ประภาศิริสุลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรกมล  ทิพนันท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตยชญ์  ใจกล้า โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกฤติกานต์  พึ่งเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษณล  ไชยพงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกลชนก  ปุณณพัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรีสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายก้องภพ  คชเลิศธำรง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จิตอาษา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญญาพร  จันทร์หอม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกันทิมา  อาวรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติคุณ  ภักดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติพศ  ชื่นใจดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกิตติพศ  ปรัชญสุขการ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตติพัฒน์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกิตติเมธ  บุญมี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายคงฤทธิ์  แสงเพ็ชร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจรัญญา  ผุดผ่องใส โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจารุพิชญา  ปั้นบำรุงสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจารุวรรณ  นิลปัทมานนท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจิรชญา  ไทยสุริโย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรโชติ  อรุณแสงศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายจิรภัทร  เมืองมุสิก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจิลลาภัทร  แสงระงับ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจีรนันท์  พงษ์พาลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีอุราม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเจ้าคุณ  ไชยวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชนมน  วงค์ใหญ่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชนิดา  สุทธิคุณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายชยาวิชช์  วงค์ใหญ่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชลวารี  ชลานุเคราะห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายชิชษณุพงศ์  นิติวรยุทธ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงญาณิศา  วงศกำภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัวแย้ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณตภาฤต  เพีย์ช่อ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณภัทร  พลแสน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายณภัทร  ศรีรุ่งกาญจน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายณภัทร  อิสระพันธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐธนารีย์  บุญธรรมเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปราโมทย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทาทุม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐพงษ์  อรุณประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฐพร  คำเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เข็มทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณิชารีธ์  ภัคไชยพันธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงดากานดา  เหลืองอ่อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายเดชาวิต  ทองคันชั่ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายเดไชพล  วิเศษกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายเตชินท์  ศิริบุบผา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงทิพปภา  ทิพยานนท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายธฉัตร  พงษ์พานิช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์สืบเชื้อ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายธนกฤต  แก้วบุญเพิ่ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายธนพนธ์  อุ่นจิตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธนภรณ์  ภาควรรณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธนากร  อินทรกำแหง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองเลื่อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธมนวรรณ  เกษอุดม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธัญญานุช  จำปัญญาวรพงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เชาว์ดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธารญา  ยาชัยยะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธารารัตน์  นนทการ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธีรภัทร  มะโนภัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนภัสประภา  จันทร์เจ็ก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนภัสสร  วรวิสัน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายนราวิชญ์  นาคเกตุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายนฤเบศ  เนตรสาคร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนฤมล  ทองวิสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนลินพร  อินทศร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายนวิน  เดชาวงศน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนาขวัญ  นามเคน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงบงกชพร  โมคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงบัณฑิตา  มาลัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงบุญยอร  กุลแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงเบญญาภา  จั่วจันทึก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขสำราญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงเบ็ญสียา  ปราณี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปณิตา  ลี่ไพฑูรย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายปนัดดา  เพียรงาน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงประภาศิริ  ด่านนอก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายปริพัตร  ภูเครือ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดำริห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายปวริศร์  กียะบุตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปวริศา  เจริญกิจวนารักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปาณิสา  คชสีห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายปิติพัฒน์  ศักดาเยี่ยงยงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปิยะธิดา  จิ่นพงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปุณญาภรณ์  เรื้ออารี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปุณณพัฒน์  ปัญญา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปุณยนุช  ภิรมย์ภักดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเปมิกา  พึ่งเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพณณกร  รักใคร่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายพรเทพ  เอี่ยมเย็น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพรนัชชา  ฉัตรทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพรพิมล  ขยันยิ่ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายพฤหัส  เจริญสิทธิชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นพโสภณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประยูรวงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายพุทธิวัฒน์  นพเกตุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงเพชรลดา  เขียวคลี่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงแพรวา  เกตุมา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงภัคอัปสร  วิทนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงภัณฑิรา  ด้วงทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายภัทพล  จันปุ่ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงภัทรภรณ์  พรหมเสาร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงภัทรลภา  น้อยหว้า โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายภัสกร  วงศ์นิธิกาญจน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายภาคิน  เจริญสิทธิชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายภาณุพงศ์  โคศิลา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายภูตะวัน  เข็มทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายภูมิรพี  ณีคง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมพุทธา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงมาลิณี  ตรีรัตนนุกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงรมย์รวินท์  เนติชนารัตน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายรวิสรา  นนธิจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงระฟ้า  ศิริถาวรทรัพย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงลดา  รจนากูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงลลิตา  ชัยพันธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงลักษมี  วงค์กำภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวรกานต์  ทิพเวช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายวรชัย  ชัยเสนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายวรพัทธ์  มะลิ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงวรรณวิภา  ยะรังษี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วไชยะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงวรัญชลี  บุษดีวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวริศรา  คชวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวริศรา  ชูศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายวัชรพงศ์  ศิริวรรณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวัศสยวร  เหลาอำนาจ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงวิภาวินี  พร้อมพรั่ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายวีรพงษ์  คุณขุนทด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศรัณยษณ์  พีรวัฒน์กุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายศรายุทธิ์  นพกิจ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงศวิตา  บัวพินธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงศศิกานต์  วาสิกศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศศิวิมล  วันทยา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงศิรประภา  นพกัณฑ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงศิริกานดา  สุขเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายศุภกร  ใหม่อินทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายศุภกฤต  เข็มจรูญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายศุภวิชญ์  มะลิสิงห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายศุภวิชญ์  ยิ้มเพียรภัทร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงศุภาพิชาญ์  เหล็กเพ็ชร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ยะประดิษฐิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงโศจิรัตน์  สิงห์เถื่อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายสังกาส  ดินันท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสิตานัน  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายสิรภัทร  ศรีเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายสิริภพ  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายสิริวิชญ์  ลี้วาทินแสนสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสุกฤตา  รักษาเมือง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสุจิวรรณ  ประภาศิริสุจี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสุประวีณ์  โพธิ์สีแจ้ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสุพชชา  วัฒนสมบูรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอนันตญา  วารัสมานคุณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายอนุวัฒน์  ส้มทับทัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายอริญชัย  ศรีสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอริสรา  แซงรัมย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอัยยา  ถั่วเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอาริยา  ไหม่พู่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายกฤตเมธ  ใสกระจ่าง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกวินทรา  สุขแจ่ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกวินธิดา  สวัสดีสุขุม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ครณรงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไทยประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกานต์ธีรา  รักซ้อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกิตติกวิน  แช่มเอี่ยม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกิตติวรา  อุษาอำไพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจิราพรรณ  พุ่มสงวน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชนมน  งามวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชนินาถ  ดวงจิตร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชยณัฐ  รัชนีภรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชลิตา  บุญประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชลิตา  ศรีเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายชิษณุชา  พวงพกา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลันดา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เหมตาล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณภัทร  คู่ไพร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณภัทร  สนนำพา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณฤพร  สังอ่อนดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทร์เจ็ก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฎฐารัฎฐ์  สวัสดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรมพิทักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ชุณหพันธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฐกรณ์  ประอ้าย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัฐชยา  วงศ์ษา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีภักดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐชา  นพเทา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐฐินี  อารักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณัฐดนัย  นวลกำเนิด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐธิดา  คณะทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฐนันทฺ์  วงศ์ริพัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐพนธ์  บุญศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฐพล  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทิพวรรณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐภัทร  คำแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัทกร  ไทยนาภา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณิชาพัทร์  กาวิโล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายทวิวัฒน์  สังวรดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงทิพปภา  ผุลละศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายแทนคุณ  สินสืบผล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธนกฤต  ชัญญประดิษฐ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธนธรณ์  สุรังสรรค์ศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนภัทร  วิลาศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธนัญทรัพย์  คำวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนายุทธ์  อังคะนาวิน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนาวัฒน์  บุญหนุน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธีรภัทร  อ่วมฉิม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนริศรา  ผดุงยาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนลินธารา  ปิ่นทะกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนันทชนก  โตวงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนันทนัช  สนธยางกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายนันทภพ  รักอิสสระ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายปภังกร  รัตรไพบูรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายปวรปรัชน์  ชิณศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปวริศา  พิมพาทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปุณณภา  ปิ่นทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปุณยาพร  แสนใจงาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงฝันสิริ  บุญประคอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพงศธร  ดุลยสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพงษ์อนันต์  เขินประติยุทธ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพนมกร  ดีศรีสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพรนภัส  วะบังลับ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพรหมพร  แย้มโคกสูง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพฤกษา  เนินหงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพลอยชมพู  นิยมสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพิชชาพร  การขยัน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมพิกา  บุญพร้อมสรรพ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพีระพงษ์  คงเสงี่ยมวงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงภัคพิดา  กระจ่างจิต โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไม้งาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายภาคภูมิ  เทพพิพัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภูริณัฐ  ลี้ชม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงภูษณิศา  นะมามะกะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายรชต  นพแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงรวินท์นิภา  จักกะพาก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพียรพิท้กษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวชิรวัฒน์  งามประยูร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวรรษมล  ทิพประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวรวรรณ  กล้าเกิดผล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวิชญาดา  เศรษฐวัชราวนิช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พรมเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงศิรภัสสร  เทพมงคล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสโรชา  อินทโรงนอย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสวภัทร  ทองคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายสุกัลย์  จิตตะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสุชลมาศ  อรอ่อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสุทธนพ  ดวงเพชร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสุเมธ  บุญเอก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายสุวรรณภูมิ  มั่นคง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอธิกิตติ์  ศิลปกิจโกศล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอภิชญา  นัดเรต โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายอภิวิชญ์  ปิระนันท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอภิษฐา  โอสถานนท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอรชพร  พิสุทธิ์เลิศมานะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอรนุช  สิขัณฑกนาค โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอัญชิสา  กลีบเมฆ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอัมพิกา  นพพวง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอัยยา  ตันยะกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอินทัช  เตียงกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายเอกฉัตร  ตันเฮง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม