รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรเกล้า  ชาตาดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤติน  แก้วอุไร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวินธิดา  ชัยปลื้ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกวิสรา  สุเมธาธิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกษิดิ์เดช  พรรคโยภณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกัญจน์  เมืองไกล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาวดี  ท้วมเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกันตธีร์  ศุภเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงขวัญเรือน  สุจริต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายคฑาวุฒิ  ผกามาศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายคุณาสิน  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฆรวัณณ์  สุทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรพัฒน์  เสงี่ยมวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิรภิญญา  ยิ้มวิไล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจีระนันท์  ภูจีระ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจุฑาทิตย์  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายเจริญฤทธิ์  มงคลธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายชญานนท์  เบ็ญมาศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนากานต์  นิรามิษ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชนาภา  พลราชม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศรีเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายชยานันต์  สิขัณฑกนาค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงชวัลรัตน์  นิมโรธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายชัชนันท์  ศรีชุนสิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายชานนท์  ตันคงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายชินวุฒิ  วุฒิชิรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายโชคดี  ลี้โชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายฌิษณุพงศ์  อภิชนธนโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงญาณิศา  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายฐิรวัฒณ์  เปลี่ยนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณทภพ  พุฒตาล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณภัทร  ดำขำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณฤพร  ใยเผือก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณหฤทัย  คำภาบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายณัชภูมิ  ศานติกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐธิดา  น้ำใจมั่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐพงษ์  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐพัชร์  พิทักษ์ผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐพัชร์  มหิทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐวัตร  คุณเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐวิชช์  กุลพิพัฒน์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณิชนันท์  ภูจีระ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณิชากร  วรศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายดนยกร  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงดลพร  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงดวงกมล  พุ่มม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายดารัณ  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงดารา  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายเตชินท์  ศิริภากาศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายไตรภูมิ  ภูมิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายทวีรักษ์  เกิดมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธนกร  อุดมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธนดล  มิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธนฝน  อ่ำชะรุ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธนพนธ์  พุกศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธนพร  ช่วยสงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธนพัฒน์  ศรีคชา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธนภรณ์  กี่ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายธนภัทร  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธนภัทร  อุยโต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายธนภัทร  โชคศรีศุภะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธนยศ  มหาวิริโยทัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธนวัฒน์  นิยมวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธนัญญา  พรเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธนารีย์  ธเนศธนสาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายธรณ์ธันย์  นิลจันทึก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายธฤต  สูนสมงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธัชพล  เข้มคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  อิทธิอริยกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บุนยะริส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พุฒตาล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธีรภัทร  รักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธีราพร  เย็นอยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายนนธนัท  ศรบัวศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนพสร  แก้วแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายนภัส  พรชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนภัสสร  เกตุเทียนงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายนรินทพัฒน์  ทิมย้ายงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนันท์นภัส  วรรณศิริิ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนิลุบล  เดชอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงบงกช  สุวรรณพืช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายปฐวีธร  พงศ์สันติชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปฑิตตา  โอศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปพิชญา  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายปภังกร  ชาญพัฒนนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปลื้มกมล  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายปัณณทัต  รัตนะมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายปัณณทัต  อินทรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายปัณณธร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรบวรเสถียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายปัณณ์  วิลัยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปารณ  จำรัสธนสาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปุณญิศา  ผึ้งน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายปุณณศิลป์  มาคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายปุณพัฒน์  บุญสวน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศรีวัฒนาเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงผกามาส  มากมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายพนิต  คุณะเกษม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพรพรรณ  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายพรภวิษย์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพรรณวดี  ยงค์โภชน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพฤษชา  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายพลพัฒน์  พันธุพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายพสธร  จันทนะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายพสุ  ฉิมมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพัชรพร  สรวลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายพัสกร  ทรงเดช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพิชชาพร  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพิชชาอร  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพิรดา  โอนธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายพิเศษ  ถึงแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายภคพงศ์  ช่อผกา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงภคพร  ทองสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายภคพล  แสงอังศุมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายภควัฒน์  ปริเวทกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงภทรวรรณ  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายภวิศ  ดำริมุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงภัคนันท์  ศีลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภัทรธิดา  นิลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงภัทรวดี  สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายภากร  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายภูมิ  กิ่งกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายภูริช  ลั่นซ้าย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายมนัสวีดล  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายเมธาวิน  เทพสาตรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายเมธาสิทธื์  เลิศศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายยศกร  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายรพีพงศ์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายรัฐภูมิ  สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายวชิรวัชร์  จำฟู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายวชิรวิทย์  เล็กใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายวรภัทร  แซ่ตั๊น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวรรณรดา  แก้วอุไร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวรัชยา  สาสวด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวริศรา  สีเอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายวัชรวิชญ์  หนูสลุง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายวิถีบูรพา  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงศรัณย์พร  นิมโรธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงศลิษา  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงศศลักษณ์  พิราชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศศิกัญญ์ญา  ตันสุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงศาลิศา  กุลนภาดล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายศิรวิชญ์  เมฆอากาศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายศิรวิทย์  รัตนศักดิ์ปราการ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายศิราวิชญ์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายศิวกร  เมืองพงษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายศิวกร  ไตรสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายศุภกร  รุ่งศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายศุภกฤต  เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงศุภรดา  หิรัญรติกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงศุภวรรณ  ทิมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายศุภวิชญ์กวี  ปิ่นชาญชัยยุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสกาวรัตน์  รักพนาราม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายสมเจตน์  กู้เกียรติกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายสรวิชญ์  ท้าวธิ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายสรวิศ  กี่ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายสิมะทัช  เจริญบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายสิรภพ  มงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายสิรภพ  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายสิรภพ  ไพศาลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสิรินธร  สิทธิรัตน์พานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายสิริวัฒน์  ศรีวัฒนาเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุจิรา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสุดาพร  สวนมะพลับ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายสุธีร์ภัทร  เฉลิมวุฒิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตั้งประสิทธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสุพิชญา  ฟางทสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายหฤษฎ์  บุญถนอม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอนันญาภรณ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายอนุยุต  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายอภิสฤษฎิ์  ฉัตรชยาวราฉัตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอรปรีญา  ยันตะสี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายอัครวัสส์  ไผทจินดาโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายอัครวินท์  ศรีศิริโชคชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอัจจิมา  โชควิริยะสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายอาทินันท์  สวัสดิรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเอื้ออังกรู  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกชพร  วงศ์สุริยา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกฤตพร  ลาเหลา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกฤตยา  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกษมา  วิจิตรจินดา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายกษิภณ  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงภิรมย์ชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูเชื้อ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทวีธนโภคิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ้อเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกันต์  รื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โห้ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกายณัฏฐ์  ดวงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกุลธิดา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเขมจิรา  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงครองขวัญญ์  หล่อเรืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจันทรัสม์  มณีย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจิดาภา  ตรีรัตนวณิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชนกม์นัณท์  เทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชนันณพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายชนาธิป  ยัณรังษี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชนิกานต์  ปลอดทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชมพูภัทร  ทองฉาย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายชยพล  อัครวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายชัชชัย  พานิชย์สกุลชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชัญญา  ทวีบุรุษ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชาคริยา  เก่งการพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายชาญวิทย์  พหลโยธิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายชุติพนธ์  รวยสำราญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงญาณิศา  คัยนันทน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงฏิกมณ  ดำริมุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงฐิตินันท์  โสธรกุลโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ช่างสมัคร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มีแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณชา  ตันคงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณฐมน  ยังให้ผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณฐอร  หลวงจอก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายณณฐ  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณทรงกลด  รักพวก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณภัทร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณภัทร  สุระเสียง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัชชา  ยาทอน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัชชา  เกียรติปรีชา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฏฐกมล  เหล่าพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฏฐกร  สุริยวิทยาเวช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฏฐา  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฐชญา  ธรรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐชนก  พุทธศัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐธิดา  แคล้วคลาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐมน  ยงยุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณิชานันท์  สุดสกุลเสรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณีรนุช  อภิสิทธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายดนุพล  เลิศศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงดลนพา  ป้องเรือ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายเดชาธร  อินทโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงตั้งใจ  โพสพสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายเตชิต  ฝ่ายไทย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายถิรวัฒน์  อู่วิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายทศพล  ถี่ป้อม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายแทนบุญ  โฉมยา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนกร  สำเนียงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธนกร  เพ็ญโฉม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนกฤต  รักษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธนญา  ทวีวชิรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธนพร  องค์วิเศษไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธนภรณ์  จาระนัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธนภรณ์  ท้วมเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธนภัทร์  ปริเวทกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธนวิชญ์  พิมพ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธนัญชนก  จันทร์สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธัชทฤต  วรภัทรกุลธร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวทรง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธีรภัทร  คณาสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนงนภัส  สว่างโสภา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนภัทร  ธงทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนภิสา  วุฒธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนวิยา  พงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ครูเกษตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนันท์นภัส  โกมลเสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนันท์มนัส  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนาราภัทร  อุดมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงน้ำอุ่น  เทพพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนิษฐ์ณัชชา  พิศิฎฐะศิระ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายปฏิภาณ  จิระมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปทิตตา  ตันตะราวงศา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปพิชญา  จักขุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปภัชญา  สุขโขใจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปรายฟ้า  ทองอิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปริพัฒน์  แก้วนำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายปวริศ  วงศ์เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปวริศา  ธนูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปองพล  ต่อรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผึ้งน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายปัณณวิชญ์  เที่ยงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปิยะธิดา  จิระสุวรรณพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปุณฑริกา  เหล่าพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปุณณภา  กุสุมายุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปุณยนุช  ไตรสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปุณยวัจน์  กลัดพรหม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเปมิกา  มะณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเปรมพิชา  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพงศ์กฤต  แดงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายพชร  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพนิดา  ยศสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพนิตพร  กิมโสม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพรชนก  นุชพงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพรพัสนันท์  รุ่งเรืองนาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพรรณอร  พยัคเกษมโสภณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพรรณิสา  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพรรณิสา  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพศิกา  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพัชชานันท์  ลียะวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพัชร์พิชา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพัณณิตา  เพ็งมีศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาสมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพิชญุตม์  ทองวิจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพิมพ์นลิน  เที่ยงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพิมพิชญา  ปรีชาศักดิ์สิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพีรภาว์  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพุทธาวัฒน์  อธิราช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เนตรอำพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงแพรวา  คูเจริญไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงภคมณ  ไทยนิยม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงภทรพรรณ  เวชเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงภัณฑิรา  ภัทรนาวิก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงภัทรนันท์  แย้มเกษร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทรัพย์อาสา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงภัทราพร  เกตุมะยูร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายภานุกร  ศรีเสถียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงภิรญา  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงภีฎาลิน  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงภูมิรัตน์  ปาระยับ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภูวเนศวร์  ปริติวิชกานต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายโภควินท์  ศรีวิไลเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงมณีกานต์  ชาตะพา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงเมธาพร  จ้อยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายรณภูมิ  ไซอ่ำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงรมย์รวินท์  แซ่เฮ้า โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายรัฐกานต์  วัฒนโภคิณฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายวรภพ  สังข์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายวรภพ  เรืองภักดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายวรรณศักดิ์  วัชรีนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายวริศ  ริยะตานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวรุต  วนาพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายวสุพล  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวันรพี  เลิศศลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวิธวินท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวิภาดา  วนาพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายวิริทธิ์พล  ประดับพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายวีรกานต์  วัฒนโภคิณฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายศราวิน  นาดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายศาสตรพล  บุญวัธนะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายศิรพัชร  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายศิรพันธ์  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายศิวกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายศุภาพิชญ์  รอดภัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสุจิรา  ฟักผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงสุชญา  สุขปิติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสุดารัตน์  ม่วงไทย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสุนันทินี  อ่อนสี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเสาวณีย์  เฉลิมสุขศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงฬิญ  พวกน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอชิรญา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอชิรญา  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายอภิชา  เปลี่ยนเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายอภิวัชญ์  ปัณฑรางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอภิสรา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอภิสรา  เที่ยงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอรวรา  เสาวดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอรวิชญา  เจียรจรูญศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอริสา  วีระโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอริสา  ศรีกฤษดารมณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงออมทอง  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอัญษิกา  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอัยรัสยา  ถิรพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอิน  พวกน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายอุดมโชค  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายเอกณัฏฐ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกนกพร  เกิดพุ่ม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงกนกวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายกฤตธรากร  ยองใยกฤษฎา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมวงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายกิดากาน  จันทร์ฆะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายเกษมสุข  คงคาเนาวรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิสนธิ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงคณิตา  ชัยภัทรอัครกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายคณิติน  ยางงาม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายคทาวุธ  พฤฒิสมพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายจารุพัฒน์  ทัศนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงจิดาภา  โอ่งเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงจิราพัชร  เปลี่ยนเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายจิรายุ  โฆษานุภาพ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงจุฑาดา  ดำรงค์ชีพ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงชญาดา  หงษ์น้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงชญานุตม์  สว่างสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงชนาภา  ตุ้มหอม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายชยพล  สุขกระโทก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายชยพล  เมธาสิทธิกูล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายชัยรัตน์  เณรศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงชาลีรัตน์  นุชนงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายชิษณุพงศ์  นามแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงชุติมา  เอี่ยวศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงโชติกา  ศรีรุ่ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายฐปนวัฒน์  วัฒนจึงโรจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายณทธร  ตุมศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงณัชริญา  จันทร์ดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญยัง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายณัฐชานนท์  บุญทรง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายณัฐดนัย  รอดนุช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงณัฐธิดา  เปรมศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงณัฐธิสา  บัวทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสิน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายณัฐพล  กองวัด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงณัฐวรรณ  กมลเฉียบแหลม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงณัฐสินี  ไม้สุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงเณศรา  แย้มคล้าย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงดวงขวัญ  บุญช่วย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายทัชชณัฏฐ์  ตุ่นทิม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายทินวุฒิ  จริยโสธร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายทีฆทัศน์  ทัศนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายธนกร  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายธนกฤต  จุลมิตร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายธนพล  ปะสังคะโย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายธนภัทร  โฉมศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายธนวรรธน์  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายธนวัฒน์  จันทรักษา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงธนัชพร  แน่นหนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงธมลวรรณ  ประสิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงธัญญพร  ด่านนอก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธินันท์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายธีรภัทร  อึ้งไถ่ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายนนทกร  สุขล้น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงนวิยา  เพ็งเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายนันทชัย  ปาสาณพงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายนันทพัฒน์  สุกแก้วณรงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงน้ำเพชร  พุ่มพวง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายนิธฺิวัฒน์  โสวัณณะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายเนติกร  กันยารัตน์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์รัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่ตั๊น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีคล้าย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายปรณพ  รัตนสิน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงประภาสิริ  อ้นน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงปราณิสา  ปัดถาวะโร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงปรียานุช  หงส์ชนะกิจ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์แป้น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายปาณัช  โชติวิทยารัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงปาลิตา  ห่านคำวงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายปิฏฐวัฒน์  หงษาชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายปีติภัทร  ศรีแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายพชร  ราษฎร์นิยม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงพรชพร  วัฒนะโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงพัชรี  บุญหลำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายพัทธนันท์  ยีหมัดอาหลี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายพัทธนันท์  อุ้ยปะโค โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายพิชญพงษ์  กฤตเวทิน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายพิชญุตม์  จิตตาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายพิสิษฐ์  กกหอม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายพีรดนย์  กิจไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงแพรวา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายภัทรบดินทร์  จินดา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงมนัสญา  ขมเล็ก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายรชต  ศรีโกตะเพชร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายรพี  จันทร์มณี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายรัชชานนท์  สุขสว่าง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงวรัฎษ์ธยา  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายวัยวัฒน์  สุขบำรุง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงวัลลภา  จันทรประสพ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงวิริน  เจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สือเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายวุฒินันท์  ดีสลาม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงศรัณญา  สิวะทรัพย์ทวี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงศศิธร  เตชอัครภิญโญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงศิครินทร์  พุฒตาล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายศิรวิชญ์  ชมชื่น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายศุภกร  สิวะทรัพย์ทวี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายศุภกร  โคมา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายศุภวิฎ  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายสมิทธิ  สุวรรณชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงสรัญญาภร  เจริญด้วยศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายสิริศักดิ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงสุชาวดี  บุญศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายสุทิวัส  บับภาวัน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงสุพันณา  ฟ้อนฟุ้ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยราช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงอติวัณณ์  ขุนทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายอาทิตย์  พงษ์แสนพัน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายอานนท์  แจ่มใส โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายอินทปัญญ์  ป้องเขต โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายเอกชลิต  รัตนวัชร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกชกร  แสงสว่าง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกณิกาญ  ศิวรานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกนกพร  เข็มทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายกนธี  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกมลชนก  คล้ายศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกมลทิพย์  อินมะเหงี่ยม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกรกวรรษ  สุดาเทพ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายกรณัฐ  ดวงบุญประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกรวรรณ  น้อยปรีชา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกรุณา  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกฤตพร  สมจิตต์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกฤตวัฒน์  มะลากัน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายกฤติน  อธิปัตตานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกฤษณวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกวิสรา  จุลศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกวิสรา  ธรรมประทีป โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายก้องเกียรติ  เทพสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกัญชลิกา  โคอุก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฉยไสย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยโชค โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกัญญาภัค  พุทธรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาตม์สกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกัญฑิมาภรณ์  บุญเพ็ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกัลยพร  ญาณพาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงกัลย์สุดา  พ่วงศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์  อยู่เล็ก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายกำปั่น  พูนกำลัง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกิตติกานต์  ศิริพรมพิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายกิตติภูมิ  ศิริพรมพิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  ดวงฉ่ำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกีรติกานต์  ภวังคะนันท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกุลกัลยา  บุญสมพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงคุณัญญา  โชติรังษี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายจตุรเทพ  สุนทรวิภาต โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายจักรกฤษณ์  ใหม่สิงห์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายจักรภพ  ไมตรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงจารุพัฒน์  ชนะนิมิตร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงจิดาภา  ขันแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงจิดาภา  หอมขจร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงจิรนันท์  ฤทธิ์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงจิรภัญญา  แสงทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายจิรภัทร  อินทร์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายจิรวัฒน์  เนตรศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองตัน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายจีรพัฒน์  วิริยะไกรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายจุฑากร  ประทุมทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิราวัฒน์ธนพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายเจษฎากร  ธรรมศร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงชญาภา  นาคนวม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงชนกชน  หงษ์พรม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงชนกชนม์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วบุปผา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชนกสุดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงชนมน  เพชรเหมือน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชนัญชิดา  เทศเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงชนากานต์  ขำเหม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายชนาธิป  บุบผาชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายชนิตพล  รอดสมหวัง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงชนิสา  วีระวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงชวัลนุช  รัตนะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชาลินีย์  ปิดตาระเต โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายชิษณุชา  สืบทิม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายชิษณุพงษ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงเชิงตะวัน  เลาหะประทุมบุตร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงญาณิศา  สุนทรวิทย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงญาณิศา  ออระเอี่ยม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงฐานิดา  บูรณโกศล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงฐาปนี  ฉันทถาวรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงฐิติพร  โท้เป๋า โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงฐิติยา  โชคธะราวุฒิ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุดประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายณฐกร  คำเหลือ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณภัทร  ตาบองครักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายณภัทร  ภัทรบูชา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณัชชา  สามสี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พึ่งรัตนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฐชยา  พยัคเกษมโสภณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีมณี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดเสน่หา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานะเวช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดเสน่หา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณัฐธีรา  กิตติเจริญพจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายณัฐปพน  ตรวจนอก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายณัฐภัทร  โกศัย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายณัฐภาส  สุริฉาย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณิชากร  ตันสุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายดลณชพงศ์  ปุผาลา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายเดชาภัค  ศิรินู โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงทักษ์ภัสสร  ภูมิถินเหว่อ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงทัศนีวรรณ  ใสแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธนกร  วงศ์กำภู โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธนกร  สัจจาธรรม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายธนกร  เอี๊ยบเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายธนชล  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายธนพงศ์  อู่สำเภา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธนภัทร  มั่นน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธนภูมิ  พลลาภ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายธนัช  วงศ์สารคาม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธนันวรรธน์  วิโรจน์วรากร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธนาธิป  ไชยเชษฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงธมกร  ชูชาติเจริญพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทวิชัย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธราดล  สมวิจิตร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายธวัชชัย  เจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงธัญชนก  โกศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คำศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คูรณารักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองคำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กังวลทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงธันยพร  ศรีสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธานัท  สระบัวทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงธิญาดา  ลิ้มเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธิดาเทพ  สำราญรื่น โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธีรโชติ  ทองขาว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธุวานันท์  ภูคัง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายนครินทร์  ขำโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงนงนภัส  หาญณรงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายนนธวัช  กุศลสงเคราะห์กุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนพรัตน์  ดาแดง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผูกโอสถ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนะมงคลกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงนภัสสร  โนนน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงนรินทิพย์  เนียรอรุณ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายนฤเศรษฐ์  ปรีชา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงนัทธมน  โสวรรณะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนันท์นลิน  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนาดา  หนูเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงนิภัสวรรณ  สุดสวาท โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนิรมล  พุ่มภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนุชนาฎ  กองแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงนุชศรา  คงรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงบัวบูชา  บุญประกอบ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนนวล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปทุมพร  มงคลทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายปพนพัชร์  วรรณรวีวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปพิมพ์ธนิอร  บุษบงก์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายปภาวิน  จิตตะกาญจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายปภาวิน  หอมลำดวน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปภาวี  โชคชัยอำนวยพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปราณิสา  ปานทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ซุ่นเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปรียาภัทร  แสงเกิด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปวรวรรณ  ปิยภัทรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปวรวรรณ  ปุริโส โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปวริศา  ดิลกศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงปัญฑิกา  สุขพงษ์ไทย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปาณิสรา  เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปาณิสรา  โขมะนาม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปาริมา  ศรีหทัย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปาลิตา  เปี่ยมถาวรพจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายปิยทัศน์  เฉยเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปิยนุช  ใจเพียร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปิยพร  ธงทองทิพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายปิยะวัฒน์  พัดทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปุณยนุช  คำรังษี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายพงศพัศ  นนทราช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายพงศภัค  ฮวดตี๋ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายพงศ์วิชญ์  สาธุ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายพงษ์สุวรรณ  อิงควิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพชรภา  แก้วจินดา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพนัชกร  วงษ์นิ่ม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศิริธร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพรรณภษา  สีน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพรรษชล  วรรณมร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพรรษปรียา  จันทวงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพรรษมน  พันธ์แก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายพฤฒภณ  สูญทุกข์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายพลบดินทร์  อ่วมเกษม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพลมน  ใหม่หะลา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพลอยรวี  เสือชม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพัชรนันท์  จิราวัฒน์ธนพร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายพัชรพล  กิจจะอรพิน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพัชรพล  สมเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพัชรวี  สีรัฐบาล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพาทิศ  วนฤทธิเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  พรมหู โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อิงควิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพิมพ์นภัท  สื่อสวัสดิ์วณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพิมพิศา  สุวรรณพิงคา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพิริยา  นพรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  โกศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพิสิษฐ์  โสมรักษ์นิชา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพีรญา  โรจนตัณฑ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายพุฒิเมธ  พุทธพรทิพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงภคพร  แสนธิวัง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เหมอนันต์กุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงภรภัทร  สมประสงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภัทรพงศ์  วิสุทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายภัทรพงษ์  น้ำลึก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายภัทรพล  วชีวะสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริวงค์นาค โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงภีรดา  อัครบุญสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายภูมิพัฒน์  อึ้งเสือ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงภูษณิศา  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงมณิวรา  เพียรพิพิธจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงมธุรดา  พลีวัฒนกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงมินตรา  พาบุ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงมุทิตา  วิริยะ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงเมธาพร  จันทโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงเมธาวี  ศิริอนุการวัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงยอดลดา  โคตรุฉิน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงโยษิตา  รวยธนพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายรชานนท์  สุวรรณเกตุ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงรดา  หอมสินธุ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงรมิตา  จิตไพบูลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงรวินิภา  ทองนาค โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงรัตนพร  หยาง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงรัตนาวลี  กาญจนพันธุ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงรุจิกานต์  บอยรี่ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงลภัสรดา  สมศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงลลิดา  บุญยัง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงลัลนา  นวลวัน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายลาติน  ตุ่นทิม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายวงศธร  เกิดสินธุ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายวชิรวิทญ์  ตุ้มสังข์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงวณิชชา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงวรกัญญา  ทองคำ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงวรรณษา  หมื่นศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงวรฤทัย  ตระการโกวิท โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายวรัชญ์ภูมิ  สงวนทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงวรินรำไพ  ศักดิ์ศรีวัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงวริศรา  คงกระพันธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงวริศรา  ยิ่งยง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงวริษฐา  แตงมั่นคง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงวรีรัตน์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายวสุพล  เอี่ยมสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงวิภาดา  เจริญใจ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายวีรณัฐ  อธินุวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญประสทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงศรัณย์พัชร  อัครพรเดชธนา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายศรีภูมิ  นันทพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายศรุต  เลาะซำซู โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงศศิวิมล  วัฒนกิจวิชัย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงศิรินรัตน์  เล็กไม่น้อย โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงศิริมาพร  รัตนศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรหมยา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายศิวกร  จันทรศร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายศิวดล  อานามวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงศิวรรจน์  น้อยเสวีประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายศุทธิรักษ์  ภูศรี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายศุภกร  อุไรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายศุภกิตติ์  อานุภาเวนะวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายศุภณัฐ  เผือกนำผล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายศุภิสร  พานทวีป โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงโษภิตา  อินอร่าม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงสมัชญา  สุวรรณบุตร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายสรวิชญ์  จุลศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายสรวิชญ์  ป้อมประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสราลักษณ์  มัญชุไพบูลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงสวนีย์  ทองแสน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงสายเงิน  ศรีสุนทร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงสาริศา  ฉิมพาลี โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงสิตางศุ์  ปราการวิวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายสิปปกร  บัวแย้ม โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายสิรวิชญ์  คุณรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงสิริกร  รักสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงสุกัญญาวี  เรืองสมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรสุนทร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงสุชาวลี  สูงสุด โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงสุประวีณ์  นุกูลกิจ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายสุภฤกษ์  นำศรีเจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงสุภัสสรา  จ้อยเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทสาร โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงเสาวภาคย์  จตุเทน โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายโสภณวิชญ์  น่วมนวล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายอติกานต์  พลีวัล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงอติพร  ชวดสลุง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอภิชญา  พริบไหว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงอภิชญา  พุทธา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายอภิเดช  พุ่มพวง โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอมรรัตน์  มีชำนาญ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงอรกมล  ทองเปลว โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงอรชพร  ปรีดานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงอรปรียา  ศรีณรงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอรปรียา  เล็กโสภา โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอริญชยา  วัฒนพรไพโรจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงอริญชยา  เอราลุก โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอริสา  พรมอินทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายอัครวิช  บุญจวบ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงอิสรีย์  ศักดิ์ชัยชาญชล โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอุ้มรัก  อู่พิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงเอกอุมา  เจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงไอริสา  ป้องเขต โรงเรียนวัดดอนทอง ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงชนาภา  เถื่อนอาราม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายเชษฐ์ดนัย  พิธิยาณุวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 คณิตประถม
774 เด็กชายณฐกร  ถนอมนาค โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายณภัทร  ศรวณียารักษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจสาริกรณ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายธนดล  รัตโนภาส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายธีรภัทร  ชลารักษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายปุณณกัลป์  วิหกเหิร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงพริมา  พิพัฒน์นราพงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงลฎาภา  พุยศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงอิสริยา  คงวิมล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายกวีเอก  คนตรง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายกันตพงศ์  อุดมศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายกันตินันท์  เมตตาจิตสกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงกานต์ธนิยา  สีมาเอกรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  สว่างแสงวัฒนา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายเกริกเกียรติ  สุดชู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายคณิตกรณ์  มูลชัยสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายคณิศร  ตันสุวรรณรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายคุณากร  จินดาศักดิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงจุฑามาศ  วิชัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงชฎาภกชณ์  ไวกัณสุรส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุวิมล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายชวัลย์วิทย์  ปัญญาดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายชวิศภัฒณ์  พิมสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายชัยอนันต์  สุขศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายชาญเกียรติ  สงวนทรัพย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายชิติภัทร  หงษ์ประดับ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จรัลพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงชุติมา  ทองผา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงญาณิศา  ชอบดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงณฐพร  ถนอมนาค โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงณภัทรจิรา  นิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงณัฏฐนิชญ์  พลาชีวิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายณัฐกิตต์  อริยฐานมานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายณัฐธพงษ์  พิทักษ์ศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงณัฐพัทร์  วณิชย์ศักดิ์พงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งเสถียรกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงณิกชาพร  องค์อักษรศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงณิชา  จิรพันธ์โชติกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงณิชากร  คนดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายธนกฤต  เทพสัตรา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายธนฉัตร  เจ็งกุหลาบ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายธนยศ  เถาว์เพ็ง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงธนาพร  พิพรณ์พงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายธไนศวรรย์  จันทร์เทศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงธัญพิชชา  คงเมือง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงธันยพร  จิรธรรมประดับ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายธีธัช  ไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงธีรตา  แดงชาวนา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายธีรัช  ความมานะ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายนฤนาท  เจริญบูลย์วิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีบุญเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายบริพัตร  อรัญกานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงบาจรีย์  วิศาลเลิศศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงปนัดดา  ร่วมเจริญกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงปรียาภัทร์  มิตะมา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงปวริศา  อุปการะกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิ์เสรีวงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวปิยธิดา  มหาสิทธิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงปิยภัทร  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงปุณณภา  ปราชญากุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายพงศภัค  มีกุศล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายพลวศิน  พจนพิมล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงพัชราภา  คุณาวุฒิ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สกุลเรืองศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขพงษ์ไทย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายพีรพงศ์  ต่อชุนกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงแพรวา  วิเชียรแก้วมณี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงฟองส้ม  แก้วรอด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงภัคจิรา  เทศกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงภัคพร  ศรีวัฒนาเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กชายภัคพล  มีกุศล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงภัทรภร  พิพรพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงภาสินี  เก่งการพานิช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายภูริณัฐ  สุขดานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงมนัสวี  นโนอิ่ม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงเมษนี  โอนธรรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายรพิงพัฒนช์  ชาญประเทศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายรัชชานนท์  หอมจันทร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายรัตนธรรม์  ธรรมชูเชาวรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
854 นายรุ่งรดิส  อะจะระกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงลีลาวดี  สุทำ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงวรกมล  สุวัฑฒน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงศิรภัสสร  ล้อคำ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงศิริณะภา  สุรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
859 นายศิลปชัย  รตโนภาส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายศุภกรณ์  ไร่คลองครุ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายศุภิรัต  นำภา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงสรีณา  เช็พเพอร์ส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงสิริกัณญา  เมืองเล็น โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงสิริยากร  ตั้วมาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงสุฑามาศ  สิมะรัตนมงคล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงสุทธพิมพ์พร  สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงสุธาทิพย์  สร้อยเรืองศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงอนัญญา  ภักดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงอภิสรา  กอเจริญเกียรติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายอังศุธร  งามประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายอัศม์กรณ์  จิรเลิศวิทยาพร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงอาริ  โรห์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงกานต์ณิชาพัช  ไวยเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงจิราภา  พ่วงสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงณปภัช  ประทุมศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงณพินประภา  อังคณาศัลย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงธนัชพร  ทองเดช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงธนัญญา  ณรงค์หนู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงบุญญาภา  จิตตะวิกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงปวริศา  ไพศาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงปาณิศรา  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายปิยะพัทธ์  พุทธเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงภคพร  เปพาด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอภิชญา  วัฒนกามินทร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายอภิวิชญ์  อินทรวงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงกานต์ชลี  จินตนาพรวงศ์ โรงเรียนมารดานฤมล ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายดลณพัฒน์  ปฐมสิทธิวัฒน์ โรงเรียนมารดานฤมล ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงธนพร  บัวแดง โรงเรียนมารดานฤมล ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงนันทิมณ  จรุงจิตต์ โรงเรียนมารดานฤมล ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงกานดา  คงเกียรติยศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงกุลธิดา  งามวงษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่อนลา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงฉัตรวดี  สนเขียว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงณัฐฐกานต์  เชื้อสาย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงดวงกมล  รัตนวงศ์คำ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงนภาภรณ์  สุดดใจ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงนภิสา  ดรุณเนตร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงนันทิชา  แสงทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงบุญส่ง  อองสะ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายปกป้อง  แก้วกัณฐี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงปียาพร  คำสุข โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงพรรณธร  สร้อยทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงพรรณวดี  ราศรีคูณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.5 คณิตประถม
905 เด็กชายพลพล  นิจสินธุ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.5 คณิตประถม
906 เด็กหญิงพัชราลัย  แก้วเกิด โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุฒตาล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายวาทิน  ปัญจวิรัติ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายวิวิธชัย  ผิวศรี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงสุรีภรณ์  แซ่เจา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชลารักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายอัศวพงศ์  โอภาสะรัตน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงกชกร  ลอยรัตน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงกรกฎกานต์  มณีแดง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายกฤษณะ  เที่ยงสมบูรณ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงกัญญาณี  สุมะโน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงกัญณิกา  สุมะโน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
918 นางสาวกันธิชา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
919 นางสาวกานต์พิชชา  นพเสริฐ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
920 นายกิตติวัฒน์  ถนนทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายกุลกิตติ์  เหมือนสิงห์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายเกรียงไกร  วัฒนกิจวิชัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงเขมจิรา  นาคนวล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
924 นายคุณภัทร  เพ็งอุดม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงจันทกานติ์  มณีรุ่ง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายชนกานต์  รักษ์เจริญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายชนวีร์  กาญจนนิกร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวชลธิชา  แย้มเปี่ยม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงชวาลา  ปัญญาสัจธรรม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายชัยวิชิต  เห่งแจ้ง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายชินรัตน์  โสสาร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงญาณิศา  พันชนะ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงญาดา  สีลุน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงญานิศา  ขนตา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงฐิตาภักดิ์  วัจนะ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงฐิติมา  จิตรอำไพ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงณภัสสร  ลิ่มเชย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงณัฏฐิดา  จวงพันธ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
939 นางสาวณัฐกานต์  กล้าหาญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายณัฐกานต์  ม่วงศรี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายณัฐชนน  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
942 นางสาวณัฐชา  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายณัฐนน  ศรีสุข โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
944 นายณัฐพงษ์  อิทธิยาภรณ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
945 นางสาวณัฐมณ  เศรษฐมาตย์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายธงทอง  เพิ่มนิยมกิจ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายธนกร  จันวงษา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายธนาธร  วงค์พยัคฆ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชั่งน้ำ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายธีรนันท์  บุญเล็ก โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายธีรวัต  เสงี่ยมพงษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
952 นายนพเก้า  จิระวัฒน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
953 นายนวพล  รอดเลี้ยง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นายนวิน  บัวพืชน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงนัทธมน  ปัญญารังษี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายนันทวัฒน์  พุ่มอรุณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายนันทศักดิ์  นวนแก้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายปณิธาน  ตะโนนทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงปวริศา  สง่างาม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองศิริ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายพงศธร  อภัยสุวรรณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายพชรกร  หุ่นทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงพรนภา  พุทธรักษา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงพิชาพิชญ์  ราชแสนเมือง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงพีรยา  สินสุวรรณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายภัทรพล  ขาวยั่งยืน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายภาณุปกรณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายภูริพัฒน์  รอดกำเนิด โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
969 นางสาวรติรส  อักษรครบุรี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
970 นายรเมศ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายวชิรวิทญ์  จิระวรรณา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงวรรษชล  หวังประสพกลาง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายวันชัย  ดารักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงศิรินทรา  เชียงเลี้ยบ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายสิทธิโชค  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เชื้อแก้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายสิริวัฒก์  ศักดิ์สวัสดิกุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงสุธินี  อาฒยะพันธ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงสุพรรณศิริ  หาญประเสริฐ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
980 นายสุรนันท์  สินภักดี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงสุรินธร  วาปี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
982 นางสาวอนัฐการ  สุวรรณเจริญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายอนันต์  ช่วยเกล็ด โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
984 นายอภิรักษ์  เมฆโหรา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นางสาวอลิษา  พูลพิมมะ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงอารียา  วงศา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายอิทธิกร  จูมคอม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายเอกศิษฏ์  ศักดิ์สวัสดิกุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงเกวลิน  ทองใบ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงชนิตสิรี  ประสมบุญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงชมพูนุช  อิงศิลา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงชลจันทร์  หอมทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายณภัทร  พิทยานุรักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงปาริชาติ  สรรหาธรรม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงสุวรินทร์  ผลบุตร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายกิตติ  อุรเคนทร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 คณิตประถม
997 เด็กหญิงจิรัชญา  สุนทรโชติ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงจิราพร  หนูแก้ว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงชลิดา  โกสินทร์สุข โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงชัญญานุช  กุลละวณิชย์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายฐปนวัฒน์  ผลบุภพ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กชายเตชินท์  เลี้ยงพรรัตนะ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายทินกฤต  พรหมมาก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กานต์ไกรศรี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กชายธาวิน  เจริญสุข โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายนนท์ปวิธ  จริยวงศ์พรหม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายนพณัช  เจริญค้า โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงนภสร  ศรีอุทยาน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายพงศธร  จุลเกษม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงพิชญา  แจ้งรุ่ง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายยุติวิชญ์  จาดเจือจันทร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายสุกฤษฎิ์  อู่วิเชียร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงอมรพรรณ  ประชุม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กชายกฤษตเมธ  บุญยกาญจนกุล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงจุฑารัตน์  น้อยไธสง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายณัฐภัฏ  อินเเบน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายปิยพัทธ์  กิมเต็ง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายรฐกร  ทองบุญชื่น โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงลินลดา  วรรณสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงอภิชยา  เหลืองกำเนิด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายอภิธาร  หนูแก้ว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายอภินันท์  หนูแก้ว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายเอกตะวัน  กฤตธนเวท โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ป.6 วิทย์ประถม