รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรรณิกา  ผลมาก โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายคณาธิป  ร่วมจิตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงคธิชา  คชภูทร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจรรยพร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิราวรรณ  สาระเขตต์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนากานต์  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชมภูรัตน์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐชา  อิ่มผ่อง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐตรา  รัตนยงค์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงทิพวัลย์  อิงไธสง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์ภักดี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วพิมบุตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงบวรรัตน์  เครือสินธ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงบุษกร  พลารักษ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงประภาวรินท์  จิตตั้งตรง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุ่นธรรม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายพีรพัฒน์  หนูนิล โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพีรภัทร  อัตถาหาญ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายภูมิรพี  บุญเฮ้า โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงยลดา  รุ่งฉวี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายรัชตะ  ภูมิฐาน โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงศิริรัตน์  ยินดีชาติ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุจิวรรณ  หรั่งอรุณ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุชาดา  ฌานุวัตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายอนุศิษฏ์  รุ่งเรืองทวีกิจ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายอภิวัฒน์  ชั้นเชิง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายกรนรินทร์  แววสุวรรณ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงคชาภรณ์  สามัญ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายจักรภัทร  สัตย์สาร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายจักรินทร์  แววสุวรรณ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงชื่นกมล  ชมจันทร์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายฐานิฏฐ์  พงษ์สะพัง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายณัฏฐวิทย์  ทองแก้ว โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายเตชินท์  สดชุ่ม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายธนธร  กรเกษม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธนัชชา  เดชกุญชร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงธยานี  เหล็กดี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธีรศักดิ์  พรหมคำบุตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนิสารัตน์  เพิ่มพร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายบุญฤทธิ์  จันทะอ่อน โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายบุรธัช  สีสด โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงปิยธิดา  ฉุยฉาย โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพรกนก  ชั้นเชิง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงวรรณิษา  ชมภู โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์แพง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสุชัญญา  รังสีบรรพต โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสุพรรษา  อุปจันโท โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงอชิรญา  วารีรักษ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายอดิสรณ์  คนซื่อ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายอธิป  บานแย้ม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอริสา  ผู้ถาวร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงเอษราวดี  สีเทือง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกัลยา  นพพรพิทักษ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุธาธรรม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณิชกานต์  เรี่ยมเจริญ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายดิศรณ์  อยู่เย็น โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญส่ง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธารวิมล  อภัยศรี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายบริพัฒน์  นิคม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปภาวดี  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภาวิดา  งามการ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงมาลิสา  จำรัส โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายศุภชัย  พรมรินทร์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายสุที  ไสยสิทธิ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกวิตา  แผนนรินทร์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายจิรายุ  รักษาพล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายชญานนท์  เจริญสุข โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชนัญชิดา  ธรรมสุทธิ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธนกร  จุติ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธนพล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนวัฒน์  บุญอภัย โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธิราพร  มนทอง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายนิพัฒน์  พุทธศร โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปลายฝน  ศักดิ์มั่น โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปาริญานุช  บุญจันทร์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายพีรวิชญ์  ปราบไพริน โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายเมธัส  ระวิวรรณ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวรรณวลี  เรืองภักดิ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงวันวิสา  ยาประดิษฐ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงวิชุดา  ผดุงสิน โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายวีรวัฒน์  บุญพักตร์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศศิภา  เชาว์รัตน์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุภัชชา  พวงมณี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุภาพร  ภักดี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงฉัตรพร  แซ่เหลา โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนฤมล  รุนกระโทก โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายเรืองฤทธิ์  วงค์ยา โรงเรียนวัดโป่ง ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีบุรี โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิริสาขา โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐธิดา  จรบุรมย์ โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนภสร  ตะบองเพ็ชร โรงเรียนวัดโป่ง ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีงาม โรงเรียนวัดโป่ง ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงยมลพร  ตะบองเพ็ชร โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงรุ่งทิวา  รักวงษ์แท้ โรงเรียนวัดโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายเรืองวิทธิ์  วงค์ยา โรงเรียนวัดโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงสวน โรงเรียนวัดโป่ง ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวริสา  ผดุงชาติ โรงเรียนวัดโป่ง ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายวิธวิทย์  ผดุงศิลป์ โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายสรวิศ  เหล็กงาม โรงเรียนวัดโป่ง ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสิรามล  เพ็งศรี โรงเรียนวัดโป่ง ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุธาทิพย์  รุนกระโทก โรงเรียนวัดโป่ง ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุธาวี  ชูจิตร โรงเรียนวัดโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกิตติภพ  สำราญจิตร์ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายเกษมศิลป์  สร้อยศรี โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายชัชวาลย์  สร้อยศรี โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธนัญญา  สุขสำราญ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายนพรุจ  อภัยศิลา โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายนฤพนธ์  บุญเหลือ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายปฏิวัติ  สุขสำราญ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายภัทรพล  นาคสกุล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายวันเฉลิม  สร้างผล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายศิวกร  สร้อยศรี โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายสินชัย  สุรินทรา โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอุมาพร  สุขจิตร โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกนกวรรณ  คลังทอง โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลทรัพย์ โรงเรียนวัดทับไทร ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีจันทร์อิน โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายคณิศร  น้อยโต โรงเรียนวัดทับไทร ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายจิรเมธ  เกตุมณี โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงจิรัฐกาล  ชูสาย โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายจุลเดช  ปั้นชู โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายฉัตรมงคล  พี โรงเรียนวัดทับไทร ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายชัยวัฒน์  สำเนียงหวาน โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายณัฐดนัย  ปัญญรักษ์ โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฐธิดา  เห็นดี โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงทรรศยา  อังคะณา โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลพมณี โรงเรียนวัดทับไทร ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายธงไชย  จันทสิทธิ์ โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธนัชญา  อ่วมอุไร โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เนินลภ โรงเรียนวัดทับไทร ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงธารทิพย์  ชินศูนย์ โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงนฤภัทร  ปัญญรักษ์ โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงนาริน  พี โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนิชา  ชิวิรัมย์ โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายพงษ์เทพ  ชะนะแสวง โรงเรียนวัดทับไทร ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายพรชัย  อุดมวิเศษ โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพอเพียง  จรเสถียร โรงเรียนวัดทับไทร ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายภัทรวุฒิ  หารกลับ โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงมนธิชา  ชลมารค โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงมาณี  ซุ่นไล้ โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายมานัส  ชื่นยินดี โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวรรณรดา  ฉิมพาลี โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวรรณวิสา  จันทบูรณ์ โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวลัยพรรณ  จิตร์กระจ่าง โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวิราศิณี  รักเจียม โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงศศิชา  ไพรสันต์ โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายศุภโชค  สาพรม โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายศุภวิชญ์  ไทรม่วง โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุดารัตน์  เสียงกลม โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายสุทธิพงษ์  ภูมิทอง โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสุพิชชา  กุดแสน โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงหทัยชนก  นาคแกมทอง โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอนันตญา  พลสงคราม โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอัญญาณี  กวางทอง โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอัญมณี  วงษ์มณี โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอาทิตยา  เสาวภาร โรงเรียนวัดทับไทร ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายกฤติน  เลิศภัทรกิตติกุล โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกุลนัทดา  ลือญาติ โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีจันทร์ทึก โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายเจษฎา  ซาอุไร โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชนิตา  แก้วทองเพ็ชร โรงเรียนวัดทับไทร ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชินพัฒน์  พุทธอุทัย โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศัพทานนท์ โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดทับไทร ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐฌา  ปริญโญกุล โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณิชาภัทร  เอียวซู โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงดารากานต์  จันทษร โรงเรียนวัดทับไทร ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงทิพยวดี  แสงวิจิต โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายเทพทัด  นาคแกมทอง โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธนาธิป  มานอง โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชัยอาษา โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธันวา  กลิ่นขจร โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธีรดา  สมจันทร์ โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนิราพร  มิตรวิเชียร โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนีนนารา  พาพิมพ์ โรงเรียนวัดทับไทร ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปิยะธิดา  ประชุมสาร โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายฟาฮัด  อาลีรังประเสริฐ โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายรัฐูภูมิ  คงในสุข โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศศินัดดา  ทวีวงศ์ โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสิตากาญจน์  เขียวอ่อน โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงแสงนภา  ชาวบ้านช่อง โรงเรียนวัดทับไทร ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทกานต์ โรงเรียนวัดทับไทร ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนวัดทับไทร ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงรุ่งฤดี  เหล็กศรี โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสุภาวดี  นาคา โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีทาหลอด โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายกรรชัย  สารสุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายจักรพงศ์  ชลศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธีรเดช  แก้วนิล โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายบุญรอด  อ่วมกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพรพิพัฒน์  ผลไม้ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภัทราพร  แก้วนิล โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภูมินทร์  แสงเข้ม โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายรัฐภูมิ  หอมกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวิทวัส  สุดใจ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายสิทธินนท์  เหล็กศรี โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายสุวรรณชัย  ชุมปลา โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายอภิชาติ  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอรดี  แก้วทอง โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเอวิกา  นนทะบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายชโนดม  โอนทอง โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณัชชา  มณีฉาย โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายธีรโชติ  เวียนหา โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายธีรภัทร  ไพยสูตร โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปราณี  ราศรีใส โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายพัสกร  ยอดจักร์ โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงวรรณวิภา  นิลพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสุภิชฐา  กำแหงนา โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายกัณฑ์ฆะตรี  ราชอ่อนศรี โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปัณฑิตา  จิตบำรุง โรงเรียนบ้านคลองตาคง ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปาริชาติ  นุกูลภักดิ์ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงพิชญาภา  ผาแก้ว โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงรพินท์นิภาพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายอุดม  การะเกตุ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกรกนก  นุกูลภักดิ์ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายจักรภัทร  อุปเวช โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายชัชวาล  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายทวีรัฐ  บุญทอง โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธณัฐญา  นุกูลพวก โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธรรมรักษ์  มะลิวัตร โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปฐพี  ปัญญา โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปานวาด  นุกูลพวก โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพรพิภัทรน์  จิตโสม โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพันทิพา  งามขำ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แซ่คู โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอริสา  จันภูถิ่น โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านคลองบอน ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงขวัญข้าว  อักษรดี โรงเรียนบ้านคลองบอน ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายจารุวิทน์  บุญโย โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มหาอุป โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายธนกฤต  จำปาแดง โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงธัญวรรณ  พรธรรม โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยศรี โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงปริยาภัทร  ทองใบ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงปวีญลักษณ์  ขานจ่า โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงปานไพลิน  เพียรกิจนา โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชินาหอม โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายพัสกร  ปลื้มทอง โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพุทธรักษา  ภู่จ่า โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายไพรัช  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายภานุวัฒน์  เดสูงเนิน โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายศราวุฒิ  คนเพียร โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงสุธิดา  ภู่คง โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงกนกวรรณ  สาระชาติ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกมลวรรณ  หล่อทอง โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกีรติกร  ศรีสำราญ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายคุณานุคุณ  หนูรอด โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายจิรายุทธ  ตั้งอิสราวุฒิกุล โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนิพาดา  จั่นเพชร โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มั่นยืน โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทจันทร์ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสุทธิภัทร  ภาคใหม่ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอารยา  วิบูลกูล โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกฤชพล  สร้อยแก้ว โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  มณีเนียม โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงเกตุมณี  เทศกาล โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงจณิสตา  บุญนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านประตง ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงจิรภิญญา  งามเลิศ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เมษา โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายนนทวัฒน์  ทองประสงค์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายนพวิทย์  รอดมณี โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายบัณฑิตวงค์  มั่นหมาย โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงบัวบูชา  บุตรอุดม โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงเบญญาภา  สีโส โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพนิตสุภา  คุณหนู โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงพัชรภา  คะเชญชาติ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงวิพาพร  พุ่มพวง โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงศศิชา  กิ่งพิลา โรงเรียนบ้านประตง ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายศุภกร  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงสิพัชร์ตา  สถาวรกุลเสฎฐ์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลิ่นสวรรค์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงอภิญญา  นรอิ่ม โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอัมพรพรรณ  พานทอง โรงเรียนบ้านประตง ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายอิริค ยูฮง  ลิว โรงเรียนบ้านประตง ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงไอริณ  สมป้อง โรงเรียนบ้านประตง ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองคุ้ม โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกฤษณะพงศ์  ทรงเวียง โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วคำภา โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกานต์สินี  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงขวัญข้าว  เพาะปลูก โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเขมจิรา  ชัยยะ โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูกำเหนิด โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงจิรัชยา  ธรรมกุล โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายจุมพล  อิ่มสุวรรณ โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชมพูนุท  เค้าดี โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงชัญญานุช  ชาญศรี โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงโชติกา  ชัยเจริญพงศ์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฐานมาศ  พงษ์ญาติ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายณัฐพงศ์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์พึ่งพลาย โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณิสา  เกรัมย์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธนพร  นันทนุช โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธนิตา  พันธ์ุ่เสนาะ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธิติ  ชัยยะ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายนครินทร์  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนภัสสร  ประชุมสาร โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนัฎธญาย์  แก้วมนู โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  รมรื่น โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปรารถนา  อยู่สถิตย์ โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปิ่นมนัส  อินลา โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวคม โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพริษฐ์พงศ์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพัทธนันท์  พิณแก้ว โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพัทธมนธ์  พิณแก้ว โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพัสรารัตน์  รสจันทร์ โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อุนายา โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพีรชยา  บุญสด โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพุทธรักษา  ชาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงเพ็ญจมาศ  ป้อมกูล โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงภัทราภา  ประมาณพล โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วเรือง โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงรวินันท์  นาคน้อย โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายรัชนาท  หาญเสมอ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวนิดา  นาทนงค์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศุภิสรา  คำพินิจ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ก้อนมณี โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายหัตถชน  คงมนต์ โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอนุธิดา  ทองทา โรงเรียนบ้านประตง ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอารยา  ยิ้มใย โรงเรียนบ้านประตง ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวีรภัทร  ทองทุม โรงเรียนบ้านตาเรือง ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านตามูล ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงชญาณี  ศรีประจำ โรงเรียนบ้านตามูล ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทองรัตน์ โรงเรียนบ้านตามูล ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มบุบผา โรงเรียนบ้านตามูล ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวปุณยวีร์  วงศ์เสาร์ โรงเรียนบ้านตามูล ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงปรัญญาฤดี  สินสายออ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพิทยารัตน์  เคหะ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อ่วมรักษา โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายคุณากร  เล้ารุ่งเรืองผล โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สุขโข โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงตา  บัวลา โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธิดาวัลย์  หัสดี โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนิภาธร  นางแก้ว โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปาณิสรา  เวชสรรเสริญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงภัสสร์อร  วิเศษ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงรชนก  อิ่มบุญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงวริศรา  งามเจริญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงวิรัลยุภา  จันทดี โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายสฤษดิ์  เหลืองอร่าม โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอรวรรยา  ควรอักษร โรงเรียนวัดคลองตะเคียน ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกิตติมา  แปลงดี โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงพิชญานิน  ฉันทะ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายภัทรกร  รักวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงรัชนีกร  นามวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายจิณณวัตร  รักวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวุฒิภัทร  สมโฉม โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงศรัณญา  สมัครพันธ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสิริยากร  ประดับ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ป.5 วิทย์ประถม