รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกตตน์  กล่อมสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกณัฐ  ตองอ่อน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกนกพล  มีพืชน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกนกรัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลทิพย์  นวชิระ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกฤติยากร  สามิภักดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤษณชาญ  เริ่มรักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษพัชร  วงค์ขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกวิตา  มงคลจิตต์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกวิสรา  ตรีผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกวิสรา  หิรัญสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายก้องกิดากร  ก้อนเพชร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายก้องชูพงศ์  แซ่จู โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุศลศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วละมุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายกันตภณ  บัวประกอบ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกันตภณ  โชติสุกใส โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกันยากร  แสงขาว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัลยกร  ยุติวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติภณ  แสงมุกดา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายเขมณัฏฐ์  กาเผือกงาม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายคณพศ  ธนบุญรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายคณิศร  แก้วค้ำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงคัทลียา  บุญเหลือ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายจักรพรรดิ์  เริงฤทธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายจักรภัทร  สิงขุดร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทิพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายจิณณธรรม  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายจิณณะ  กิตติธรกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจิดาภา  เรือนแสน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายจิตติกวิณ  สุขเหลือ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายจิรเดช  รัตนาคร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายจิรทีปต์  รัศมีอัมพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิรนันท์  วัลลิสุต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายจิรภัทร  ชวนฤทัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายจิรภัทร  ดีมีชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิราวดี  แววดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายชญานิน  ดวงสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชาลิสา  แย้มรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชิชญา  เทียนประชา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายชิติพัทธ์  แก้วรัก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายชินาธิป  แก้วรัก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายโชคชัย  วัฒนนามกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงโชติชนิดา  สุสมวงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายโชติพัฒน์  ทรงเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงญาณพิมุกต์  ทวยจัด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงญาณิศา  สารเกตุ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงญาธิดา  มณีรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายฐนศรรญย์  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงฐานวีร์  สุภาวกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงฐิติมนรัตน์  สนองผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงฐิติวรดา  เชียงใหม่ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณชสร  คลองคต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายณพัฒน์  เนาวรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายณภัทร  สกุลสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณภัทร  เจตน์มงคล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัชชา  ปรียานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วิลัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฐกมล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐชนน  ศิริพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐชนน  เขมะกำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฐชยา  อินทร์คำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลอยรัมย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐมน  สาณะเสน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณิชกานต์  สุติยาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณิชนันท์  ชาวไชย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายดนย์  สุติยาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายแดนตรัย  ใจจ้อง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายตติกานต์  บัวหลวง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงตรีชฎา  พิศลพูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงทอรุ้ง  จันทวิสูตร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายทินภัทร  ทับผึ้ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายแทนคุณ  ชุมพล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายธนกฤต  อร่ามศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายธนบดี  ระกำทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายธนบดี  อุณหศิริกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายธนยศ  โพธิบาย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายธนสิษฐ์  ภุมรากูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายธนาณัติ  คนอยู่ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายธนานนท์  ปราณี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธมรวรรณ  นวลไธสง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธรรศ  ระกำทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธัญจิรา  วิสุทธาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธัญชนก  แทนนิกร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สรรพคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธาราทิพย์  ชัยเสนา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรสีนวล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนนทกร  แก้วสอนดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายนนทยศ  ธุมะลิ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนภัสนันท์  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาอินทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนภินทร์พิชญ์  พันธ์คำเกิด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนฤชล  ศรีรักษา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายนฤสรณ์  แก่นอิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนัทธมน  แถวเนิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมศร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายนิธิณัฏฐ์  ขอจุลซ้วน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายนิธิภูมิ  รัตพูน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงนิภาภัทร  กิจวิชา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนีรดา  ยาวิไชย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนุชวรา  สุขปรีดา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงบุญยอร  คงรักษา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงบุณยานุช  บุญเสริม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงบุณยานุช  ใจยะไฝ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปณิดา  นิตย์จินต์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปพิชญา  เสงี่ยมงาม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปพิชญา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยิ่งเจริญลาภดิผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายปภาวิน  บัวพรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายปภินวิช  บุญทา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปรัชญานันท์  โพธิภักดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปราณปรียา  ธีรสรรเพชญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปราณิศา  สว่างไสว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายปริยวิศว์  ผลพฤกษา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปวีกรณ์  ธานินทร์ปฐมรัฐ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปอแก้ว  นิสาลักษณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายปองคุณ  ตั้งอมรสิทธิชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายปัณณวิฒน์  กุญแจกล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงปิยากร  เทพภิบาล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายปีติกร  มูลชอบ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วกระจ่าง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปุณณภา  วรัญญูรัตนะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปุณณภา  เถาธรรมพิทักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปุณิกา  โพธิ์เกิด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายปูรณ์  ประภาโส โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายพงศกร  ยืนยง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายพงษพัศ  ดาวเรือง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายพชร  พานิชานุรักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายพชรพล  แสงสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพรมณี  กลมเกลี้ยง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพรรณปกร  จันอ่อน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพรรณรมณ  ตั้งสัจจะกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพรรวินท์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายพศวีร์  นิเวศทองฤกษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายพสิษฐ์  สิทธิพาชัยกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพัชนิดา  ธรรมลิขิต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายพัชรพล  สุขสมัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  กุลวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพัชวรรณ  ค้าผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ชาวเวียง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพัณณิตา  เหลืองอ่อน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพัดชา  ผดุงนาม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตรัยศิริเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพาขวัญ  อุทัยเสวก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพิชญาภา  ขอบเขต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพิชญาภา  บำรุงสวน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายพิชญุตม์  โชคมิ่งขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพินท์นิภา  แสงทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายพิพิตธน  ชาวแกลง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิมพ์ชณัฐ  กิจศุภไพศาล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายพีรพัฒน์  เฉลยไข โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายพีระวัฒน์  ศรีทองคำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายเพชรเอก  ดอนมูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายภวัต  เวชานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงภัทรดา  บุตรทะสุ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงภัทรศยา  สุนากร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายภาคิน  ประสิทธิ์นราพันธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายภาณุวัฒณ์  เฮงประเสริฐ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายภูชิสส์  จิตต์สงวน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายภูดิท  พรหมนาค โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายภูผา  มูลผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายภูมิภัทร  อภัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายภูมิรพี  มงคลการ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงภูริตา  ศรีรัสสะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงมณิภา  สีมา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัยยากูล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงมัณฑนา  เหมือนกลัด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงมาริสา  ชาตะเกาะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงเมธาวี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงยมลพรรณ  เขียวมรกต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายยศกร  รัตนะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงรัษฎากร  สีเผือก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงรินรดา  ณรงค์วณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงรินรดา  รุ่งอร่ามศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทนนชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงลภัสนันท์  โรจวิรัลรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงวณิชวรรณ  นนท์แสงโรจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงวรพิชชา  ตันติวิศวกรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายวรยศ  หมื่นหอ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงวรรณพร  แก้วละมุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงวรัชย์สินี  ประกอบผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงวรันธร  เอื้อพุทธจรรยา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายวราวัฒก์  ปานมีสี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงวริศรา  กิติทัศน์เศรณี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวริศรา  บำรุงศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ทองม้วน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายวสันต์พรรษ  รัตนพลาไชย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายวารวัต  บัณฑูรรังษี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงวาวี  พุ่มวิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายวิชยานนท์  วรรณธราดล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวินยาวดี  ผิวบาง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงศนัจฐ์ชลล์  คลังสิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายศรณ์พิเชฐ  สุขล้วน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงศรัณย์พร  ช่วยอินทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงศศิณา  ปัจจัยโก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงศิริวรรณ  อาษาพา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายศุภชัย  ฮวบจู โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงศุภรดา  โป่ยขุนทด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายศุภากร  บัลลังการ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงศุภิสรา  เจนวิทยาการกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงศุภิสรา  เรืองผลวิวัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายสรรเสริญ  ศรีหาตา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายสรศักดิ์  เรืองเวชติวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายสัณหณัฐ  โคบาล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสาริศา  เทียมเงิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายสิรภพ  วงเวียน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสิริกร  กล่อมดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสิริพร  ธัญญาหาร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชวัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงสุชาดา  ขวนขวาย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสุทธิดา  วัชราสิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายสุทธิพจน์  เรืองคณะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายสุธาพัฒน์  ขันสงฆ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสุพัชญา  ฝางมาลา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงสุภาวดี  อยู่เจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายเหวิน  ฟง ล็อค โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายเหวิน ฟู่  ล็อค โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายอชิระ  สนั่นวงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายอนุภัทร  วงค์แหลมสิงห์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์ครุธ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายอภิวิชญ์  พลอาจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงอรกมล  หลายกนก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอรณิชาภา  พุ่มเล่ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงอรอุมา  บัวผลิ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายอริย์ธัช  สุขอำไพจิตร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอลิชา  คตภูธร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายอักขะกุณ  วสุพิพัฒ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายอัฑฒ์  มงคลสินธ์ุ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายอาจอง  แทนนิกร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายอานนท์  กระดุมพรรค โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงเอรดา  วงษ์ละมัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูเล็ก โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรีประสม โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สด โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงจุฑามาศ  เอ็งสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายเจริญกิจ  สมตน โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายชนัฐ  เดชกำแหง โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายชวิน  กาหลง โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายชิษณุพงศ์  เขตอนันต์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายฐิติกร  คำคนซื่อ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายณฐกร  ตระกูลคำพานิช โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายดิฐภัทร  ภู่เงิน โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธรรมนูญ  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ล้อเธียรประทาน โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายธีรภัทร  ภิรมย์ชม โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายนภัสรพี  อภัย โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงนภารัตน์  ผลพฤกษา โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายบุลธัช  สีสมงามตระกูล โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายปรินทร์  เมฆไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายปัณณทัต  ทัศนา โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายเปรมากร  อนันต์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายพงศ์ณสันต์  เตียตระกูล โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายพชร  มงคลสุข โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงพิมพ์อร  เอี่ยมเอกสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงภัคภิญญา  จันทร์ธนไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายภูศิล  อินทนี โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงมธุรดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายวงศ์วรรธน์  อึ้งกิมบ้วน โรงเรียนสฤษดิเดช ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงวรวลัญช์  ทวีวัฒนาปรีชา โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายวิพลเศรษฐ์  พุ่มไฉยา โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงวิภาวี  อริยะมนตรี โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายวีรภัทร  คณะดี โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงศิรดา  ล้ำเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายสรรสิริ  เล้าเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงอัญรินทร์  นิธิโพธิพงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายกณวรรธน์  เสาวนะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกนกวรรณ  คุมพวก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกมลิน  คุ้มเกล้าวิริยะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกรพัชร  เจริญพวก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกฤตภาส  รัตนภาค โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกฤตภาส  แก้วเกษ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายกฤษฎ์  วันดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายก้องภพ  บุญอภัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกัญญณัช  สวัสดิภาพ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจียรนัยวงษ์กุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกัญญานัฐ  งาเจือ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เชี่ยวนาวิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปุริเกษม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกัญพัชญ์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกัณณิภา  เทือกขันตี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกันตพัฒน์  สานพภา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สหัสโชติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกายสิทธิ์  สายสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกิตติมศักดิ์  ทองดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายโกศล  โกศลพิเนต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงเขมจิรา  อรุณพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายคมชาญ  ถาวะโร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงคุณณิชา  พูนชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงจณิสตา  จิรวรนันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายจตุรวิทย์  อรุณรุ่งรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงจิตรมนัส  ข้องเกี่ยวพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายจิตรฤทธิ์  สายดำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายจิรภัทร์  เทียมอยู่เย็น โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายจิรวัฒน์  คนซื่อ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงชญาดา  มาระวัง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงชญาภา  รุ่งสุทธิกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทะประสพ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชนากานต์  นิลสิทธานุเคราะห์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายชยพล  ทำสวน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายชยพล  อึ้งพานิช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชัญญา  ถิระพัฒน์กุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายชัยวัฒน์  พยัคโฆ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชาลิสา  สุขสุโฉม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายชินทัน  ภักดีชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชุติปภา  จันทร์ธนไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชุติมา  สิงห์น้อย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชุติมา  ใจเที่ยง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงโชติกา  ผ่องวรรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายญาณิน  กูรมะสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายฐนกรรญฐ์  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงฐิดาภา  ภุมรินทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปริวัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงฐิติภัทร  ประหยัดจิตร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงฐิติมา  หอมกลิ่น โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วฉุย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายณฐนน  คล้ายขาว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายณฐภัทร  พุ่มผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณภัทร  นาวารัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณภัทร  บุษประทุม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณภัทร  พิมเสน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีราชา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐชยา  ปานดำ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณัฐฐนันท์  สุขพัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายณัฐพนธ์  แก้วสีม่วง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฐพร  จิตรถวิล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฐรดา  สีพญา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายณัณฑภูมิ  แย้มพลาย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณิชกมล  เห็มกัณฑ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณิชนันทน์  นิติวรรณอมร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีไกรสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณิชาภา  อักษรศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายเดชาโชติ  สวัสดิกาญจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายเดชาธร  ไทยทักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายทรงภูมิ  กองแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงทอฝัน  แก้วทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงทัศนาวลัย  เวชโอสถ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายเทวกุล  สุนทร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธนกร  ชัยนอก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนชัย  กิจธนานันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธนภรณ์  พิศวง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนวัฒน์  บ่อทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนัช  นำศิริโยธิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธนัชพร  กูลนา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธรณ์ธันย์  โพธิหัง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธัชพล  ประกอบกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธัญกิตติ์  แสงสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธัญญธรณ์  วิทยศักดิ์พันธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธัญธิตา  ประกอบกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธีรธัช  วรบำรุงกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธีริศรา  เลาหุไรกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธุวานนท์  สิทธิคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนพรัตน์  สุขโชคกุศล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนพัชนันต์  เดิมสมบูรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนภัสสร  อยู่จาด โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนเรศ  โรจนมณเฑียร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายนวิน  วงศ์ภูมี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายนิติธร  พิลาเรียน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนิภารัตน์  แซ่โง้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนิรัชชานันท์  สิงห์ทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายบัญญวัต  สุขาชีวะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายบูรพา  เขียวพันธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายปฏิภาณ  คำสุมาลี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปฏิภาณ  โชติธรรมจักร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปณาลี  พฤษภานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปภังกร  อุดมผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายปภินวิทย์  นครชัย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปราณปรียา  บำรุงศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปวริศา  สุริยวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปวริสา  พรเพชรวนิช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปัณฑา  สุขแสนสำราญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายปาณัสม์  ประจำกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปิ่นมนัส  กุลพาณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายปิยะพัทธ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปุญยวีร์  บุญช่วย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปุณยาพร  โพธา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายปุริมปรัชญ์  ศีลสังวรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงเปรมหทัยชนก  สายยศ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงไปรยา  บัวธารา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพชรพล  อินเหยี่ยว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพชรพล  เพ็ชรเมืองทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพรธีรา  งามการ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพรนัชชา  สุขสำราญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพรรวินท์  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายพลวัฒน์  ธนทัตธาดา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพลวุฒิ  อมัจวะตะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพสธร  ชื่นบาน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพิจิกานต์  คาดพันโน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิชชาภา  ชีพสมุทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพิชากร  หนูช่วย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพีรญา  เพชลีฬหะ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพีรยา  เอกระ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายพีรวิชญ์  จรูญไชย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายพีรวิชญ์  วิเศษโวหาร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพุดตาล  แก้ววิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพูนพิพัฒน์  ประกอบความดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงเพชรณิชชา  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงแพรวา  หนูปิ่น โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงฟ้าใส  บุญนิธิกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงภคพร  กุศลส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงภัควลัญช์  อิชยาวณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงภัทธิรา  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภัทรกร  บุญล้อม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงภัทรวดี  หงษ์ทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภานุรุจ  เชาวรานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภูดินันท์  ลือวิฑูรเวชกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายภูเบศ  คงกระพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภูมิพิชญ์  สินทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภูเมธ  วัฒนปัญญาขจร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภูริศ  งามขจรกุลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงมณิสรา  เลาหพันธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงมนสิชา  กิจดำรงกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงมลณพรรศ  ญาติปรีชาวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงมัลลิกา  มาลาทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายรชต  บุตรดี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายรภัสสิทธิ์  ภัทรกิจสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงรมิตา  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงรสิตา  ธีรสรรเพชญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายรักษิต  จงโชติชัชวาลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กูรุ่ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายรุจิภาส  ประสพสิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงรุจิรดา  เจริญผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายฤชา  ชวิทย์ฤทัยกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงลภัสรดา  ห่อกาญจนา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายเลิศวรรธน์  สิทธิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายวชิรวิชญ์  พลยางนอก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวรกัญญา  โสมะภีร์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวรณัน  ปะญาติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวรรณกร  สุขาจิตต์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายวรัชพงศ์  ไกรเลิศทวีสิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวรัชยา  ปุริเส โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวรัทยา  สิทธิพาชัยกุล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวรินญา  ชาวประมง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวรินยุพา  รักษา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวันชนะ  ชำนาญสวน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวิรชา  พฤษภานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สนสูงเนิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เส็งดอนไพร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายวีรเดช  คชภูติ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เทียนหลง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงศรุตา  ตันแผ้ว โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศศิธิดา  ยะวาวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงศศิภา  ภูมิพื้นผล โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงศศิร์รัช  คงขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายศุภกฤต  นิยมวานิช โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายศุภณัฐ  หมู่ผึ้ง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายศุภณัฐณ์  ทองปัญญา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายศุภัช  กุลดำรงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายสนคติ  มากสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายสรยุทธ  ทองนาค โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายสรวิชญ์  นกสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสรัลดา  บุตรหนัน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสโรชา  นิลฉวี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายสหรรษภูมิ  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายสิทธิพล  คลองคต โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายสุชาณัฏฐ์  เจริญแสง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสุธาสินี  วรมิตร โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุพิชฌา  สิงห์ทน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายสุรชัย  ห่วงรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายสุรธัช  บรรเทาวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวตูม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงเสาวภา  นนทรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอชิรญา  ชาวนา โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายอชิรวิทย์  ร่วมโพธิ์รี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายอดุลวิทย์  เสียงประเสริฐ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอนวัช  บุญเนิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายอภิภู  บุปผเวส โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์กำปั่น โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอลิสา  สุพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงอักษราภัค  ดาบธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายอัครณคร  พูลศรี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอัญชิษา  สายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอัญญบุษป์  พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอันญวา  สุริยะเมธี โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายอัมรินทร์  สร้อยเงิน โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายอาคม  วิเวโก โรงเรียนสฤษดิเดช ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายอิทธิณ์ณัฏฐ์  ฉายแสง โรงเรียนสฤษดิเดช ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายอิศเรศ  รัตนสร้อย โรงเรียนสฤษดิเดช ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกชกร  คล้ายจินดา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายกวิน  ชัยวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายกันตพัฒน์  ดำศรีสวัสดิ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายฆนวันต์  โกยทา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายจักรภัทร  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายจิรัฐรวี  จงเจริญโชติบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายชนวรรธ  ตั้งสิริเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงชนิตา  ชาญสำโรง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงชุติรดา  ซึงถาวร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายณัฐพงษ์  สิทธิมาลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายณัฐพัชร์  โพธิ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงณัฐวดี  ทนุผล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงทักษอร  สรณะ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงธรรมิกา  พยัคฆสังข์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงธัญสุดา  ขำนาญชล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายธันยวัต  โพธิกิจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายธิติภัทท  จิรทวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายธีร์ธวัช  เนียมอ่ำ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายธีรภัทร  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ชินอุดมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงปิยนันท์  งามกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงปุณยาภา  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงพริมา  ลือชาชาญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงเพ็ญทิพภัทร  ชวนะ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงภารดี  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายภาสวิชญ์  ยินดีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายภูมินฑร์  สิงห์ครุธ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายรณกร  สารศิลป์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายวราพันธ์  รัตนเชิดชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงวริศรา  พลูเงิน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงวิริยาพร  แสงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายศักดิ์พล  เซี่ยงโหล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายสถาปัตย์  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายสุมิตร  จันทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายอภิสิทธิ์  ฑีฆายุ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายเออร์วิน เลน  โซตโต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายกล้าตะวัน  อุเทน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายกอปรกฤษ  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงเกสรา  ลิลิตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายคณาธิป เอริค  แฟบบรี่ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  สุขสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายชนาเมธ  จัตุกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายชวัลวิทย์  โพธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงชาคริยา  ถาดทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายชิเนรัช  ศรีศรทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายชีวธันย์  ดิษฐภิญโญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายไชญเชษฐ์  จันทร์ไพศาลสิน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงฐิติพร  ฐิติพัฒนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายณัฏธิ์ณภัทร  เธียรวรโชค โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โชตดี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัฐณิชา  หล้าปรัพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณิชนันทน์  อภิญญากุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายต้นน้ำ  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงตลับไหม  เจริญพานิช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายเตชัส  พิมพา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายเตชินท์  ฉายาเชาวลิต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงแทนพร  ตาตะคุ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนิน  ฉันท์สำราญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงธนิษฐา  กัดมั่น โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธรรมปพน  สุดแสวง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงธันยรัตน์  เตือนจันทร์ทึก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายนคเรศ  ร่มศรีทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนงนภัส  รังษิรุจิ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนภสวรรณ  ศักดิ์คำ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายน่านสมุทร  เกี้ยวมาศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายบัวธาดา  โถรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายปัญญาพล  สุขจิตต์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พลายลำดวน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายพศิน  ทันบุตร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพอเพียง  พืชพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพอเพียง  อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพัสกวิน  เสาวนา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพิชิตชัย  เจียรวิบูลยานนท์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพิพัฒน์  ธงพรรษา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพิภัทรา  แสงอุไร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพีรวิชญ์  จารุไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายฟีนิกซ์  แชร์ฟ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงภวพร  สมนึก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายภิภพ  หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายภูวฎณ  สุขนาคกิจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายรชต  จันทวิสูตร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงลสิชญา  สิงห์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายวชิรวิทย์  สิทธิศร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงวนัชนันท์  ล้อเธียรประทาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวรฤทัย  เมืองจันทรื โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวรวัลคุ์  สิมะบวรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงวรางคณา  ศิริวิจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวรินทิรา  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายวิชญะ  อยู่พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายศิวกรณ์  ประสงค์เงิน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายศิวพงศ์  จวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายสปัญญ์  กิตติธาดา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสัฌชยา  กระจ่างศรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายสิรภพ  จิตรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายสิรภพ  ติยะวนิช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายสุนิธิ  นิติปรีชา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอชิรญา  วชิรหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายอธิศ  แสงสุรีย์พรชัย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายอัฑฒกร  แสงเสริมญาติ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอับดุลไร้ส  เดียคีเต้ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายอาบรูบากัร  เดียคีเต้ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกชกร  อมรรัตนายุทธ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  มุติยารมย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายกรวินท์  ขันติกูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายกฤษกร  พิสิทธิพร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายกลวัชร  สุการี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงกวินทิพย์  สุคำภา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงกวิสรา  ศรีโยวงค์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชัยชารี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายกันตพงศ์  พงศ์ครรชิต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โอสถโอฬาร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มะณีย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายกานต์  บุราสิทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายกิตติภูมิ  หวลคนึง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายกิติชัช  วิบูลย์อรรถกร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายเกษมสันต์  ทัพเสลา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายคมภณัฎฐ์  วงษ์ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  บุษรากริช โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายจิรภัทร  เที่ยงตรง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงจิรวดี  เทียนสุวรรณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายจีรกิตติ์  ภัทรสิทธิ์เจริญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงเจนสุชา  จันทรบุตร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายเจอรัลด์ สมาร์ท  เช็คลีย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงชญานุตม์  ศิริวิสุทธิรัตน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายชัชพิสิฐ  ไชยคำ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงชาลิสา  สุขเจริญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายฐิติ  หวังศุภกิจโกศล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงฐิติวรดา  สังฆวัตร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายณรงค์กร  โรจนรุ่งเดชา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงณัชชา  เจนพานิชย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายณัฐภัทร  อวยพรส่ง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายตะวันฤทธิ์  วงศ์คลองเขื่อน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายทวีพร  อินทนาม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายเทอดศักดิ์  คำเพ็ชร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายธนบดี  ใจอารีย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงนภสร  ประมงกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงนรีพัฒน์  ทบบัณฑิต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงนฤมล  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายนันท์ณิทัศน์  วิชัยสุนทร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงนิวภรณ์  อันทรง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายแน่จริง  โชคภัทรวงค์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายบุณยธร  อินทไชย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงเบญญาภา  แพฟื้น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงปพิชญา  เขาจารี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงปริชญา  คูสำโรง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศิริสาคร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายพงศ์พสิน  แก้วแกมกาญจน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายพงศ์ภัค  อาลัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายพชร  ชัยยะ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายพรพิพัฒน์  เจียรสถิต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายพรศิวะ  ประเสริฐ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงพลอยกมล  พลอยวิจิตร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงพลอยพร  โล่พลอย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายพศิน  เจริญภูมิ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายพศิน  แก้วทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายพสุธร  วนจารี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายพายุ  แซ่ฉั่ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองขจร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงพิชญา  เข็มทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงพุทธิชา  เข็มทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายภัทรเวท  พรหมบรรดาโชค โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงภัทราวรรณ  ประภากร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงภานิชา  ศุกร์กัลยา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายภาสกร  บวงสรวง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงภิญญาภัทร  เกตุรอด โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายภูมิพัฒน์  เข็มทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงภูริชญา  ถิติปัญญา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงมิราอิ  ซาโตะ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงรพีพร  ภาพสิงห์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงวรกมล  งามมี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงวรกัญญา  ภาคการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายวรากร  เมธาวรากุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงวริศรา  ประจำเรือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายวสันตพงศ์  นาวินปกาสิทย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงวิรมณ  วุฒิเกตุ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายวีรธรรม  ดวงจินดา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายวุฒิภัทร  อ่องเจริญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายศตวรรษ  รอบคอบ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายศิลา  ศิริสุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายศิลา  เจริญศรีโชติวัฒนา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิทธิชาญชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
675 เด็กหญิงสรันร์รัก  ดวงประไพ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายเสฏฐพงศ์  แสงอุ่น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  ชายเชิด โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายอชิตะ  ชนะไพรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงอชิรญา  พลอาจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ร่วมโพธิ์รี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายอชิรวิทย์  เย็นจิตรพิสมัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงอชิราญาณ์  ขุนจันทร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงอภิชญา  รักร่วม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายอภิรักษ์  ยางนึก โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายอภิรักษ์  รัตนเมธาประศาสน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงอรชพร  ทิพย์อุทัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงอรณิภา  รัตนาจารย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายอานนท์  สุขสุพล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายอิสระชัย  บุญโกย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายเอกณัฐ  ทองวิเวก โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงไอริสา  เจริญพรรค โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงกชพร  ชีพชอบธรรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงกนกวรรณ  มงคลภักดิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงกมลชนก  สร้อยศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายกรึงธากร  นาเครือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายกฤตนัน  ครุพานิช โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวกัญญารัตน์  พิมพ์เงิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงกัญพัฒน์  เต๋นเต๋ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงจันทรัตน์  นพชัยอำนวยโชค โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวจันทิมา  แพทย์พัน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงจิรประภา  เสนาสนะ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงจิรัชญา  ฉายวิเศษพล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  มงคลวิเชียร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงจีรนันท์  ดาระศาสตร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงฉมามาศ  ถึงคุณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงฉัตรสิริ  สิริโรจน์รัตน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายชยพล  จันทร์เลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงชลินรัตน์  เงินถ้วน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงญาณสิริ  ชูโชติวัฒนากูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงญาณิศา  จีนสุขแสง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงญาดา  เจริญนิตย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายฐิติพันธ์  เหล่าอารีย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายณฐกร  เวชสรรเสริญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงณฐรัตน์  งบสูงเนิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายณภัทร  บุญชุ่ม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวณัฐกุล  ภุชชงค์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสุดใจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงณัฐนัน  วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายณัฐพงศ์  ทรงรัตนานนท์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  จันทเลิศลักษณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงดลฤดี  กังวานคุณากร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายธนโชติ  ฝ้ายไทย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงธนภรณ์  ลิ้มจิตสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายธนภัทร  จันทกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีพรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายธวัชชัย  วงศ์พลอยชมพู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
728 นางสาวธัญวรัตน์  รัตนสร้อย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงนภัส  ชัยคาม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายบรรณสรณ์  อิ่มเอิบ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
731 นางสาวปฐมพร  เหมล้วน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวปานระพี  ลึกซึ้ง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวปิ่นทอง  บุญชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวปิยวรรณ  ศรีพุก โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นายปิยะพล  สมใจนึก โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงปุญญิศา  ชัยพิริยะศักดิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงพนิตนิชา  สบง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงพาณิภัค  ศิลภมร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายพิสิฐพงศ์  ดวงแก้ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวฟ้าใส  ส่องสว่างธรรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงภิชญาภา  สนธิโสภณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
742 นายภูวดล  ทองเจียด โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวมุทิตา  ชวลิตเจริญชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงรวิสรา  ฉายวิเศษพล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายรวีกร  เผ่าฉนวน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายรัชชานนท์  พลอาจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายรัฐธีร์  ทองปัญญา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวลัลลลิล  สุวรรณศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายวรกร  อินทะแพทย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงวรรณพร  บุญทรง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงวรฤทัย  ผาอำนาจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงวรวรรณ  สถานดี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายวัทน์สิริ  สารศิลป์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงวิลาสินี  สันประเสริฐ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวศศิพิมพ์  คันธารส โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงศศิรัตน์  จงรัตนมงคล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คงทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
758 นางสาวศิรภัสสร  เจษฎาวงศ์เลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงศิริลักษณ์  รัตนสิริเวช โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายศุกลพิชญ์  อยู่เย็น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ก๋งเหม็ง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงสริตา  จันทร์กลั่น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงสิปปนันท์  ราชพลี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงสิริกร  อนุตรปรีชาวงศ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นางสาวสุธาสินี  กิ่งไพบูลย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
766 นางสาวอชิรญาณ์  พงษ์เจริญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นายอดิศักดิ์  ราศรีกุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงอภิชญา  สร้อยศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายอัครัช  วรรณสุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงกชพร  สรรเสริญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โพธิพัฒน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงกนกวรรณ  อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงกมลพร  จุลณศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงกรแก้ว  วินิจจิตร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายกฤตานนท์  นิตรมะณี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายกฤษกร  เพ็งประโคน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายกวิน  บุพโต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายกันณ์ทรงชัย  ชัยอภิเจริญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายกันต์ธนิน  จินตกวีพันธุ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายกานต์  นาดี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงการนิดา  ทางเรือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงกิตยาภรณ์  พิทักษ์สันติสุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงกุลสราพัชร์  พุ่มไฉยา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงกุลิสรา  เพิ่มพูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงเกสรา  แซ่อึ้ง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายจักริน  สืบวงษ์รุ่ง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงจิรชยา  นิลชาติ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงจิรปรียา  ยังเหลือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงจิรัชญา  นิสัยซื่อ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงจิรัชญาศ์  พิสุทธิ์เสรีวงศ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงจุฑามาศ  หนูเวียง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายเจษฎา  วาโน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายชนัญญู  ประดิษฐศิลป์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงชนิกานต์  พันธ์เขียว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายชวนนท์  รุ่งศิริยืนยง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงชัชชญา  พลอยฉัตร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายชัยธง  กะลัมพะนันทน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายชาติชาย  พฤทธิไพฑูรย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายชาระติ  พฤทธิไพฑูรย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  เข็มจินดา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายชิษณุชา  ภักดิ์ขันธ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงชุติกาญจณ์  วิบูลย์ธรรมกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายญาณันธร  ทัศนมณเฑียร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงญาณิศา  บุญโกย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงญาณิศา  เพ็ชรวงศ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงฐานวดี  หรรษาพันธุ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หฤทัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงณญาดา  เทพวรสุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายณฐภพ  โพธิ์ภักดิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายณภัทร  พรหมคง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณภัทร  ราคายิ่ง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณัฐชานันท์  โกธนประเสริฐ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายณัฐธนนท์  ธนารัญญ์โรจน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงณิชา  ตรียาวรกุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงดวงนภา  จีนสุกแสง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงทักษิอร  เบญจศิริ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายธนกานต์  เพิ่มผล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงธนพร  พรชัยสิงห์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายธนภัทร  กำลังรัมย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงธันยพร  ทิพจินดา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายธันย์วริศ  เหลืองอุดมชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงธีรนาฏ  หนูเทศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายนคร  วัฒนาวารินทร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงนภมณี  สุจริตธรรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายนภัทร  พนัสพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงนลิน  คำมูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงนัฐธิดา  สามพรานไพบูลย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงนัทชา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงนันทกานต์  พลสิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงน้ำฝน  ปรางศร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงบุญฐิสา  นัมคณิสรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงเบญญาดา  ท่าคีรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงเบญญาดา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงปณัฏฐ์ชยา  นิลบดี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายปภัชพล  วิจิตรกูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงปภาดา  ปิดตังเสโน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงปภาดา  สุริยาสัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายปรเมษฐ์  นิ่มอ่อน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงปริยากร  จั่นวิจิตร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายปัณณทัต  อัตกลับ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายปัณณวิชญ์  กิจจาวรอาภรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงปัทมพร  ทองประเสริฐ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงปัทมพร  สุขโกษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายปารเมศ  เทพปิยะวงศ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงปาริชาต  เอกปัจชา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายปิยังกูร  มหาเศรษฐพงษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  งามขำ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายพงศพัศ  โสทรอุดมทรัพย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายพงษภัทร  วิเสโส โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายพชร  สิทธิสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพชรพรรณ  พันธุเดช โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพรรณพัชร  ทองสา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายพรรณภัทร  พุทธรักษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายพลภัทร  เสนาสังข์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายพลวิทย์  บุญเจือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพลอยวลินทร์  มูลมา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายพัชยุทธ  แสงสว่าง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายพิชญะ  พรหมศิริ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพิชญากมล  โชคช่วยพัฒนากิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพิมผกา  ชำนาญชล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  สวัสดีพิบูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โทกุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงพิมแพรวา  วงเวียน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายพิมุกต์  ประมาณพล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงพิยดา  สาทรกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายพีรวิชญ์  บรรเลงศัพย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงเพชรชลี  โสดแนว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงเพชรลดา  สาหร่ายรักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายภควาน  กลิ่นชั้น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงภัทรพร  พลอยศิริ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงภัทรวดี  ชมโฉม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงภัทรียา  สรศักดิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายภานุพงศ์  ยืนชนม์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงภาวิดา  บึงกะเชียง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายภูมินันท์  ภูมิผล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายภูมิพิสิฐ  ลี้ศิริวัฒนกุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายภูเมธ  พุฒิกุลพร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายภูริบุตร  บัวทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายภูริภัทร  โภคผดุง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายภูวริส  ผาดผ่อง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงมนสิชา  กอร์ปไพบูลย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงรวิพร  วรรณชมภู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายรัฐภูมิ  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สุพรรณพงศ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงลภัสรดา  มะลิลา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวรัทยา  พืชพูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงวรัมพร  อ่ำศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงวราวรรณ  แซ่ตั้ง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายวัฒณศิริ  สุขเกษม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงว่านขวัญ  พลอยไพบูลย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงศรัณย์ญาพร  สวัสดิการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงศรัณย์พร  เสนาธรรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายศรัณย์  พฤกษ์พนาสันต์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงศาริสา  ปติทานะโต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงศิชญา  แสงสว่าง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงศุภิสรา  มณีวงษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงศุภิสรา  อรชร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายสดายุ  อินทุณห์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสุกฤตา  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงสุทธดา  ชนาภัทรโภคิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงสุพิชชา  อัตถาหาญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงโสภิตา  จตุพลัง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายหฤษฎ์  เชยสมบัติ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายอชิรภัทร  แพน้อย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงอริสรา  ศิริเกษ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายอัครวินท์  ชัยชารี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงอัญชรีย์  ไวสูงเนิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงอารยา  ลาภปริณายก โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงอิสรัญญา  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายเอื้อการย์  ธรรมสุวรรณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ป.4 วิทย์ประถม