รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภาส  ก้านภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายคณิศร  บรรยง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรายุ  พรสุวรรณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชุลีพร  พรมณา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฏฐกรณ์  มงคล โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐวุฒิ  สอนชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายเทพกุญชร  ทูลแก้ว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายแทนคุณ  เหมือนแซง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนพงษ์  บุญธรรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธนพล  คงเมือง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธาวิน  ตระกูลศรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธิญาดา  กล้าประจัญ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธิมณฑา  ลีพรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธีรภัทร  จิตระงับ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธีรวัฒน์  วงเชียงยืน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธีริศรา  ถาดวิจิตร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนฤมล  อาสนาทิพย์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนาตาลี  เจริญมี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายนิติภูมิ  โคตรภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายปิติพัทธ์  คำภา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพชรมน  พรมลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพชรอร  พรมลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายพีรพล  โพธิ์สีตา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภัทธราภรณ์  แผลงศาสตรา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายยศกร  บรรยง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงรรดา  ถนอมผล โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายรัฐภูมิ  ยังกลาง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวิดา  คำแหงพล โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเวทิตา  แซ่เต็ง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายศราวุฒิ  สระประทุม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศลิษา  นิลพิมาย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศิริิลักษณ์  บุตรเมืองปักษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายอภิสิทธิ์  ขุนศรีเจริญ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอรัญญา  บัวน้อย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอัญชริกา  บูระพิน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายอัศนัย  ดีหา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกนกพร  หนองสิมมา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองอุไร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  โฮมวงศ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาบิน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดบำรุง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกุลนัดดา  เวียงอินทร์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงขวัญข้าว  มีเทพ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงขวัญจิราพร  คลังอุดม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงขวัญฤดี  เกิดสุข โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงเขมิกา  หามนตรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายคเชนทร์  ชัยเทศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายคุณธรรม  วงษ์วิชา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงจิตรลดา  ทินนิกร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจริญไชย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายฉัตรชัย  เมโรนิด โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชนกวนันท์  อันภักดี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชนนิกานต์  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชนาพร  ผางเวียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชลธิชา  ดอกไม้งาม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชลธิชา  ตันวัน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงญาดา  กัญญวงศ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงฐิติกานต์  เกิดบำรุง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายฐิติวัฒน์  ลีเวียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายฐิติศักดิ์  ลีเวียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงฐิมากรณ์  กันยาเหมา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฐฐชา  เจียจินดา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัฐธิดา  จุลนันท์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายณัฐพร  ขุนวิชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณัฐพล  คำสอาด โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายทักษดลย์  แก้วไพรวัน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองดีเวียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายเทวา  รัตนศรีหา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธนาคม  ตาคำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธราเทพ  อนันตภักดิ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธัญพิชชา  นาคจินดา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธีระเทพ  หมื่นเทศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนภาพร  โพธิ์โหน่ง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนัฐชา  จำรัสภูมิ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนันทิยา  แซ่เต็ง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายบฤงคพ  พิชคำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงบัวทิพย์  นาเทเวศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเบญญาภา  ฝ่ายจะโป๊ะ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปวริสา  ยังเจริญ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปวีร์ธิดา  สิงห์ชา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายปานรวัชร  จินดาพงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปาริตา  อ่อนแก้ว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปุณยนุช  แสงชาตรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพรชนก  เคนแคน โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพีรดา  สงพัฒน์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงภัทรธิดา  พิทักพงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภูธเนตร  สุวรรณทา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงมาริสา  ดีนัก โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงมาโอะ  อิเกมูระ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงรัชฎาพร  จันหอม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวนัชพร  เพียวงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวรรณิภา  ชามากลม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวรินทร  รัตนพลที โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวรินทร  เค้าโคตร โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายวีรวัฒน์  เกตุภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายศิวกร  พักจะรุง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายศุภโชค  ทาขุลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสลินรัตน์  สมใจ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสหรัฐ  ทานุวัฒน์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสิริกัญญา  จั้นภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสิริขวัญ  หาระพันธ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  ก้านภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุชาดา  เจริญมูล โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุชานรี  หอมดวง โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุธาวีย์  อาภา โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุพิครา  หาสุวอ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายสุรยุทธ์  เหล่าอูด โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสุรสา  เกตุขุนทด โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอทิตยา  อำมะ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอนัญพร  เชื้อบุญมี โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอนันต์ตะพล  นะจะคูณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอภิชัย  ใจมุข โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายอภิวัฒน์  เสิกภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีรังสิต โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอรัญญา  บุญธรรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอริสษา  แก่นนาคำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอวิษา  อินทร์ขอ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอังคณา  เพียวงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอาภัสรา  น้อยสมวงศ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอิรยา  จินดาพงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายโอลิเวอร์  แฮกเกอร์ที โรงเรียนชุมชนชุมแพ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกนกพร  พลนิกาย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายกรทักษ์  ทวยภา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายกันตพัฒน์  เพ็ญศิริวรรณกุล โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกุลรดา  ญาณกิตติ์กูร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงจันทิพร  ผงทอง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงจารุพร  คุ้มชัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงเจตปรียา  จันดี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงชนิกานต์  แสนสมบัติ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายชาญนิติ  สุนทะโรจน์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงญาฑิตา  คำหนองไผ่ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณัชชา  มูลบัวภา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัชชา  วรเวชกาญจนา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองบ่อ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายทนงศักดิ์  อภิสิทธิ์นันท์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายธราดล  เสิกภูเขียว โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงธันยพร  วรจักร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายธีรพงศ์  ฤาชา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนภสร  อนันทรักษ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงนฤภรณ์  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนาดียา  ไวยวรรณจิตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปนัสยา  จำนงค์โภค โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายปรเมศวร  สุทธสิงห์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายปิยนันท์  สีหานาค โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพรรณปพร  จันทรสูรย์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ลายลวด โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธงภักดิ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงลัลนาพร  กองจันทร์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวณิชยา  วรรณทุมมา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวรินธรา  พิมพ์ศรี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงศศิพร  ด้วงคำ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายสิทธินันท์  โพธิ์หล้า โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายสุทธราดร  ภูครองจิตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสุวพิชญ์  คำโสภา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายอภิชัย  นิสา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอภิรดี  บุญเกิด โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายไอริสสา  กัลยา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกัญญาพร  ภูมิโสม โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกิตติพล  เสน่หา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงขัวญจิรา  สุวิทยะศิริ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจารุพร  บุดดาพิมพ์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายจีรภัทร  อาจเจริญ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชนิดาภา  พันพลอย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายฐิติกร  ชัยบุตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัชชา  หาดไชย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธนากร  นนธิบุตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธนารีย์  พลนิกาย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธนิกานต์  ขันอาสา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธีรสุดา  สุวรรณไตร โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนิรชา  โพธิ์หล้า โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายเปรมศักดิ์  สอนจ้อย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพงษ์ภิสิทธิ์  พงษ์สระพัง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพยุงศักดิ์  พิลาชัย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพรหมพร  พรมโสดา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิมพิมาย  วังพิลา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพีระพล  พนมเขต โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงภัสธารีย์  มงกุฎสระน้อย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภูริวัฒน์  ตีอกทำ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรุ่งนภา  อุปพงค์ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายศรัณ  คำมะภา โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศศิประภา  โนนสูงเนิน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศศิวิมล  พันพลอย โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศินดา  แพงวาปี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุธาสินี  เข็มทอง โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสุเมธ  แซ่นี่ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงโสภิตา  แก่นภักดี โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอนันตญา  ภิมลนอก โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอริสรา  เต็มบุญ โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายกรรณชรณกร  พาเบ้า โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรมพุธข้า โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพนิดาพา  นางเถาวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงพรปวีณ์  แข้นา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงระพีวรรณ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงสิริมาดา  ราชาวงษ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงอภิรญา  ภักสะภา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายกิตติสัณห์  ขอดแก้ว โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจิราพัชร  โพธิญาณ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจุฬาทิพย์  สมใจ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชิตพล  อ่อนสีบุตร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐวรา  รักสกุล โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนาตาลี  ศรีม่วง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงประภัทรสร  จันทนมูลตรี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปราการ  บังลาด โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปารณีย์  ชาโท โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปาลิตา  ภูพวก โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพัชราภา  สิงห์แสง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศิริตื้นลี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงรพีพรรณ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวิรินธิวา  เหลาเพ็ง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงศิวปรียา  วงค์แสนคำ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสิรวรรณ  คำดอนหัน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุภัทราวดี  ทับบุญ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอรรัมภา  สุระวนิชกุล โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกัญญาวีล์  ลอยประโคน โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเตือนใจ  เพียรแก้ว โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงยุพริสา  เหลาเคน โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสาริกา  เวียงเงิน โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุพัตรา  เวียงเงิน โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุมิตรา  สอนโพธิ์ โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกชนิภา  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงจินดาหรา  สอนโส โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงจิรภัทร  ประจบกล้า โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีวงษ์รักษ์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงทัศนนันท์  แสงดาว โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายธนกร  ประวันเนา โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายธนวัฒน์  หอมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีพุทธา โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงบุศยารัตน์  อุปจันทร์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปาริฉัตร  แนวโสภี โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายปุณยวัฒน์  ป้องจันทร์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตันทะอธิพานิช โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงแพรวา  ศรีวงษ์รักษ์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายภูมินทร์  ศรีแนน โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงมณีแก้ว  คำภา โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงมุกธิดา  สิงหาร โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงแรกฝน  ปุณณกานนท์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงวรรณศา  วงษ์ชัย โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสมาพร  บุญถาวร โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสุธารัตน์  ไชยกิจ โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงสุธาสินี  มณีทับ โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ขมโคกกรวด โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอัญชลีพร  ชนะพันธ์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอุมาพร  กุลบุตร โรงเรียนเทศบาลหนองแก ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายจิรภัทร  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายณัฐวัฒน์  สัณฐิติกุลภัทร โรงเรียนอนุบาลชุมแพ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงเกวลิน  มือดี โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุทธิประภา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงชนัญชิตา  คำเพียวงค์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณภัทร  เเซ่ท้าว โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงนัทธมน  พฤฒามาตร โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายภูบดินทร์  แก้วจีน โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีรักษา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงศิริพร  พันธุ์กอง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศุภิสรา  เกตภูเขียว โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อ่อนเงิน โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสิริวิภา  ผานาค โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงสุพรรษา  อุปถัมภ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายอธิป  นะรา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายอาทิตย์  นาเขียว โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกชพร  พลศักดิ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกษิดินทร์  จันทร์หอม โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายจักรรินทร์  หอมดวง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายชัยยุทธ  พนมเขต โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงญานิศา  วงษ์กลางชูฤทธิ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงญาราภรณ์  แสนพงษ์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายฐิตามร  ทองมูล โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนวิชญ์  จักษุทิพย์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนวินท์  จักษุทิพย์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนพรัตน์์  แซ่โก๋ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนริศรา  ่นามสว่าง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงบัณฑิตา  มากเพ็ชร โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปวริศา  ชาญเดช โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่เย็น โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพิชญาพร  จิตมาตย์ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภัทรวดี  หอมสมบัติ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวณิชยา  นุภา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสาวิตรี  สีแดง โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุชาดา  ทองกุนา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสุธาดา  รถสีดา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสุวพิชชา  บุตรธา โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอารยา  น้อยดี โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกฤษฎา  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายคมสันต์  จำนงค์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายณัฐพงษ์  เหนือเกษ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายนครินทร์  กัณพาพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายบุริศร์  ภูจำปา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงปริญาพร  สินรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปรียาวดี  พุทธโคตร โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงวิภาวี  แสนเวียง โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายศุกธวีร์  ประจันตะเสน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ป.6 คณิตประถม