รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เงินใบดี โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชญาดา  หลักเพชร โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงดวงกมล  โคตมะ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธีรเดช  นวลชื่น โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายนิปุน  ปานไทยสงค์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปนัดดา  พุดซ้าย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายพีรพล  หงษ์คง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอาริยา  ธรรมลา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกชกร  สอาดจันดี โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายกฤตเมถ  สอาดเหลือ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายกีรติ  รอดทอง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงคำกลอน  โคตะมะ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายจูารุภูมิ  อินภูวงษ์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กชายเจษฏาภรณ์  เนื้อขาว โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงชนาภา  เพชรคำ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงฐิติพร  บุญโคกล่าม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธนพัฒน์  เก้านพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายธนภัทร  หาที โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงธัญชนก  เจือสกุล โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์เทาว์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงธีนิดา  หนักแน่น โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงนิศากร  ชิตปรีชา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงประกายดาว  โพธิสม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพรจากฟ้า  อ่วมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายพลทัต  แอสซาด โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายพายุพัฒน์  โคตรหลักคำ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพิมลวรรณ  สอนเอก โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายภูวดล  ภูกองชัย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวริยา  เมืองผุย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายสหรัฐ  ไชยธรรมมา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายอโณทัย  สำราญวงค์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอภิญญา  พลธิรักษา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กชายไอย์ดิน  สุภาพ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกร  ซาหยอง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุทัยทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงขวัญจิรา  ด้วงนิล โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงขวัญชนก  นามโสม โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงคุณัญญา  บันเทา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจิณัฐตา  บรรยงค์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิราภรณ์  โคหานาม โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงช่อลัดดา  นารอง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชิตาภา  บำรุง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิ่นทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณิชชา  สุขเกษม โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณิชาพร  เหมังคละ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธัญพิมล  ทุงจันทร์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายธีรภัทร  โมคะรัตน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายนคินทร์  ดาแก้ว โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายนภัสรพี  วชิรเศรษฐ์กุล โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนภัสส์ตา  จินรัตน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายนัทธพงศ์  บุตนุ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนิลาวัลย์  มะโฮงคำ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายปริญญา  อินคมล โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายปุณณภพ  ทองโป้ย โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายพชร  แสนสร้อย โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายพชรพล  แก้วเซ่ง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพัชรพร  ห้าวหาญ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิณญดา  อามาตย์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เมตตา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิยะดา  ทองโคตร โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพิริญญา  โสภา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายภริภัทร  สายโรจน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเมธินี  สามะ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายรัชชานนท์  พลมุข โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายวิศรุต  ประเทือง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายศตายุ  ปั้งจันอัด โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงศศิวิมล  คำมูลตรี โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายศิวกร  ศรีรักษา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายศุภณัฐ  แสงลา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอัธยา  อินทร์สนิท โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกนกพร  ทองโคตร โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายกรินท์  แหลมทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายก้องภพ  หงษ์ทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงจรรยาพร  เจียมวีระบรรยง โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายจิรวัฒน์  แสงเรือง โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงจิรัชญา  พิมธิค้อ โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชญานิน  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงฐนพร  กางกรณ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณัฐธิตา  สีลาอ้อ โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธนากร  โปร่งมณี โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงธิดานันท์  บึงมุม โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงนนสิการ  มหามาตร โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงเบญมาภรณ์  ศรีกอง โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายปารินทร์ธรณ์  จีนพงษ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพัชรพร  สร้อยทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพัชราพร  พิมพิสาร โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพัชรินทร์  ค่ายเพชร โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพิทยารัตน์  เทศจำปา โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงภัณฑิรา  อนุอัน โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายมินธดา  ศรีบุญ โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายรชต  ผ่องแผ้ว โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายวรรณภัทร  กองเกิด โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงวัชรภรณ์  ทวีสิน โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงวารินธร  ยะธรรม โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงศศิธร  มีเวียง โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงศิริภาพร  ชัยเวียง โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายสมเจต  โสภารัตน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสิริพรรณวดี  เจริญพร โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงเอมอร  หาญสุริย์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกนกวรรณ  มนต์อินทร์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกุศลิน  มรรครมย์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจันทิมา  นามวงษา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายจิรดิชย์  พันเพลิงพฤกษ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชนมล  เข็มขาว โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชาลิสา  ไปดง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงฑิคัมพร  เชิดชู โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณฐิกา  ณรงค์เพชร โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กุลขัว โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฐรัฐ  โทแสง โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงดรัลพร  มิเถาวัลย์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงดวงฤดี  กะพันพล โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธัญรดา  ศิริทองสุข โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายนฤทธิกร  สุวรรณชาติ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนวรัตน์  พูลทจิตร โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนาตาลี  สิงห์งาม โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงบุษยมาศ  บุรีสูงเนิน โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายปัณณธร  ศรีพรรณ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปาริชาติ  ประตูเงิน โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายปิติพัฒน์  ลิ่มสกุลชูโรจน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปีญากร  ศรีจำปา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพลากร  โคตรชุม โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพัชราภา  ทองโคตร โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เลิศใหม่ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลฉวี โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพีรภัทร  บุญมี โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงภัทราพร  อินทสมบัติ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายภูพาน  เจริญเชื้อ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงยอดเศรษฐี  ศรีสะอาด โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงราชาวดี  จันเทา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  นิลกิจ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายวสันต์  มหามาตร โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เปลื้องไชโย โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายวีรวิชญ์  สร้อยคำ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายศรัณยู  เงินขาว โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงศิรินภา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงศิลัญธารา  เยาวราช โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายสิทธิพงษ์  กล่ำมาก โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสุปรีญา  ทองโคตร โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีถาการ โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอ้อมขวัญ  ทองตัน โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอาทิตย์  ศรีน้อย โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายเอกนฤน  ศรศักดา โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายแฮร์รี่  เมฮิว โรงเรียนมนตรีศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกฤษฎา  หีบแก้ว โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วพิลา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายจักริน  แก้วเบ้า โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายจิณณพัต  วงษ์ชมภู โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายชนินทร  พินิจมนตรี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงณัฐธิญา  รุ่งเรือง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วอาจ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงดวงพร  จำปี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนิรชา  แดนพรม โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงประภากร  ทรัพย์สำราญ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงภัทรดา  มูลสาระ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทับละคร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายรณกร  แสนคำ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงศลิษา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีกำพล โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกณิกา  ขุนชาญ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกนกรัตน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนวงษ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกาญจนา  เรืองโรจน์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเกษวราภรณ์  ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงขวัญจิรา  รักน้ำเที่ยง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายจิรวิชญ์  บุญหล้า โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเจตชรินทร  ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายเจษฎา  หล่ามี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชยานันท์  จันทะวะโร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชรินรัตน์  เนื่องลี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงโชคดี  นารถน้ำพอง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงญาณภา  ยวงสุวรรณ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณฐกร  ภาพันธ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  นาวงค์กัน โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงดนยา  เหล่าโคตร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายดิศานุวัตร  สเตศรี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงทิฆัมพร  นรายศ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงทิภาพร  นาคนคร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธีรภัทร  มาตสมบัติ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนภสินธุ์  อินทะพะหลา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนรภัทร  ไชยคำ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปาณิศา  ประกอบดี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปิยะวัฒน์  ยศศิริวัฒน์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเปรมพัชร  ศรีโนนโคตร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพงศธร  หล้าสีดา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพัชรวรกาญจน์  ชมภูบาง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภัสสร  ขยันชม โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายมนต์มนัส  ปุริโส โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงราชาวดี  หงษ์สาหัส โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวรรณรดา  จันทรัตน์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ว่าไทย โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวีรยา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศิรินทรา  เหลานวด โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศุภฤกษ์  สมภาร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายอัครพนธ์  พรมมานนท์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอาทิตยา  ยอสะระ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา ป.5 วิทย์ประถม