รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลพัชร  ธีรสุนทรพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกมลภพ  ศรีลำดวน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤติยาณี  บุญมีเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทัศนีย์พร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกันณพงศ์  บัวสาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกันตวิชญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกันทรากร  หานะพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเขมจิรา  เที่ยงมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายคณิตพงษ์  นงนุช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายจักริน  ตรีเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชัญริภา  อัมรัตนเจตแจ่ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชิดชนก  สุขกำเนิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายโชติพงศ์  รักษาเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฐานิตา  แซ่ก๊วย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายณชพงศธร  ลาน้ำเที่ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายณฐกร  แสนสุด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายณปัญญา  ศิริปัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัชชา  ทิยพ์แสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัชชา  รักษาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐชนน  สินอำนวยผล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐวรรธน์  พฤกษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐวิภา  ซอเลาะมาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายติยทักษ์  จิรวัฒน์จรรยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธณัญพรรษ  จอดพิมาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนชาติ  คำแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธนภรณ์  เตรียมเวชวุฒิไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนภัทร  เตรียมเวชวุฒิไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนัช  สารทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธนาธรณ์  ทิวกระโทก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายธีรวัฒน์  ภัทรศรีสาคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายนนท์ศักดิ์  ช่างขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนภสร  พลดงนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนภัสนันท์  นาโม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปภาดา  เพิ่มพูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงประภาสิริ  สีลาดเลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปุณยวีร์  ฮาดวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเปรมปรียา  เปรมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายพรหมชนินทร์  ดุรงค์ดำรงชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขุนทิพย์ทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิชญากร  สืบสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายพีรดนย์  นนทะศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายภูมิภูริ  ยุบลมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงยลรดา  หงษ์คำดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายวงศกร  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายศุภกร  รุจิเกียรติกำจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศุภวดี  เหล่าเทวากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสิริวรรณ  สังข์น้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายอติกันต์  ธีรสุนทรพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอนันตญา  ทวยเที่ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายโอรส  หารลำยอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายกฤติพงศ์  โคตรมณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกฤติพัฒน์  หวังมะโน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกวินธิดา  แต้มวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกัญญาวีย์  แก้วดวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกัณพงศ์  บัวสาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  รักษาภิกษุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกิตติกวิน  อารีย๊ะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดาโสม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงขวัญหทัย  แวมประชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงขัตติยาพร  วรุณศีร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงขัตติยาพรรณ  วรุณศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายคะนอง  คนทันทส์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจารุวรรณ  เค้าเหลือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจิรวดี  บุญทองแพง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีเตชะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจิรัชญา  ศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายเจนธรรม  จรัสอุไรสิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายเจษฎา  มหาราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงชนกนันท์  หงษ์คำดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชนกันต์  ผาทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายชวลิต  พืชนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายญาณวัฒน์  ภัทรบัวพุฒ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีโยธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายฐกฤต  ศรีวัฒนาปิติกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายฐานัส  รัตนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณปภัช  มั่นหมาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณวันวิสาข์  มีทรัพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัชชา  มูลไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  กองจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หงษ์วิศิษฐกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สีหลิ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  บาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐชา  แดนกาไสย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐพร  พัฒน์มณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายณัฐพล  ทิพย์แสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุทธิวัชรเมธีกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายดิษย์วรินทร์  รุจิเกียรติกำจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงทิพยกาญจน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธนกฤต  พวงธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธนดล  ทีเหล็ก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธนนันต์  อภิชัยกิจดำรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธนพร  มะลาหอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนาธิป  วิสารัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธนารีย์  ประเสริฐไทย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธรรมนิตา  คูณล้าน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธฤษณุ  ไสยกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธีรมาส  พาโคกทม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธีริศรา  ศรีพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายนภสินธุ์  ธีระรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนภัสสร  นาคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนรมน  ภู่สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายนรวรรธน์  จันทะโข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนริศ  ศรีมุกดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนฤมล  พันเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายนัทธวัฒน์  อาจปาสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนันทิยา  ช่วยนุ่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายนำโชค  ฝั้นฉิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงบุณณดา  มีศิลป์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงบุณยพร  ศรีอ่อนหล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายบุณยวีร์  ัปัสสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปรมาภรณ์  อุ่นสำโรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายปริญญา  ชมภูโพชน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายปลวัชร  ศรีกุดเรือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปวรวรรณ  สีมาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปวริศา  กองเกิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปวริศา  สาริยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายปัณณวิชญ์  ลุนอุบล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปาณิศา  ธีระรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปานตะวัน  แซ่หวัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปิยวัฒน์  โกฎกลางดอน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปุณเมศ  บุญสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปุณยาพร  หวานแท้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพงศ์ธาริน  สิริสุขสง่าพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพงษ์พันธ์  จันทรเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพสิษฐ์  อ่อนพวย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพิชญธิดา  พลอยงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อำไพชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพิชามญธุ์  นนทะศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงเพ็ญนภา  สมแวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายภคิน  พายุเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงภัทรภร  คัมภิรา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภัทรวดี  เทียบอุ่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงภัทราวดี  เมืองไธสงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงภาณุวีย์  พุทธศานติ์บัณฑิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภูมินทร์  ศรีบูพิมพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภูรินทร์  สีตวรรณมาศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงมนัสวี  ประภาการ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงมาริษา  ผาพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงรมิตา  แสงอรุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายรัฐศาสตร์  หลักโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงรัตนมน  สายแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงรินลดา  เรืองโอชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายวชิราวิทย์  สืบสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายวรัญญู  ดีล้วน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวรางคณา  ทิ้งโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวรินทร  สินทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงศศิกานต์  สุริยะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศศิชา  ศรีทาสร้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศศิมาพร  แดงประพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายศิรวิทย์  จับตะเฆ้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศิริญาภร  กองแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายศุกลวัฒน์  พาพลงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายสหฤทธิ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายสิรภัทร  เข็มทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสิรวัชชา  แสนคำภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายสิรวิชญ์  เครือภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายสิรสิทธิ์  ศรีน้ำย้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายสิริวัฒน์  รติวงศ์สุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุนิษา  นามมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รูปสูง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายอธิป  ภูวไพรศิริศาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอภิมงคล  อุ่นเกิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอรอินทรา  แสงจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอริสรา  สาธิมณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอลิสซาเบธ  โอเพิล เดรเวทท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายอัครพล  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอารมิน โยอาคิม  ชาร์นิทซ์กี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเอมอัชฌา  ดวงแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายกรกฤต  ด้วงบุดศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายกฤตเมธ  คงชาตรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายกฤษณพงศ์  สมองาม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายคเชนท์  โอนกระโทก โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงชญาภัทร  ยวงใย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงชนันยา  ห่างไธสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงชนิสรา  อุ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายชวกรณ์  พิชิตชัยรุ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายธนกร  อามาตย์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธีริศรา  ครองโชค โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนาตาลี  ยังแฮง ลิมบู โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพรบุณยา  คูณโปก โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพิชญ์ชาภาภัคร  วิมลมาลย์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายภูผา  ต่อสหะกุล โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายยศพล  งามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายราชันย์  ขันโยธา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงวรรณกร  ทีเหล็ก โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายศิรชัช  สุดสะอาด โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายศุภกฤต  ทึนรส โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายศุภณัฐ  เตโพธื์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายสิริโชติ  นาทาม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสุภธิดา  รอดดีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสุภัคตรา  พึ่งปั้นบูรณ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงหฤทัย  โสมาบุตร โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงอภิชญา  ประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายอังกูร  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายอิสริยชาติ  เย็นเสาะ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายเอกลักษณ์  ขุนน้อย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกชกร  นาดา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกัลยาณี  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจิรนุช  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายโชคบารมี  ชิดนอก โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฐกรณ์  พรมโสดา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐพร  เรืองสา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธีรภัทร  ประนัดสุนา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายนพนันท์  เก่งสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนวพร  ภักดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนันทนา  กันสีชา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนาตาลี  โลกายุทธ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปลายฟ้า  แลดไธสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพรณภัทร  อวบอ้วน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพรพิชชา  อริยะกอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพริมรตา  วงศ์ทหาร โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพัชรพล  ทองดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพัชราภา  สิทธิวงษา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เกลี้ยงล่ำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมบัติหอม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภัทรพล  พลยางนอก โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภูริชญา  เถาว์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงรัตสุดากานต์  ม่วงซอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายวรนิถย์  ประโพทานัง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวัลยา  พลสงคราม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศิริศักดิ์้เกษม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวิลัตติกา  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายศรายุทธ์  น้อยอำแพง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายศิริศักดิ์  โฮมภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงศิลาพร  ทันสมัย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุภารานันท์  วิชาธรรม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอนินทิตา  เลพิมาย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอภิชญา  เจริญ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอรวรรณ  เชิดชาย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอรวรรยา  เทพสุทธิ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอริสรา  อุดม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงญาณิกา  ยิ้มฉาย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายธีรชัย  เมสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงนภัส  ดีแก่ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงนวรัตน์  หล้าโน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพรนภัส  ดีแก่ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นุพพล โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงพิรุณทิพย์  พูลชัย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วงศ์คำ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายรพีภัทร  มหาสาร โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงวริศรา  ชิตุพา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงศลิษา  จันทาดา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงอังคนา  แก้วลอย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอัญญาณี  หล้าโน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอารยา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงกนกอร  นาหก โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อัสภัย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วภูมิแห่ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงเจนจิรา  แก่นแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายณัฐพงษ์  เหลากำพี้ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายธนภัทร  สันติสุข โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธีรธรรม  แก้วบุบผา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงนิภาพร  โหว่สงคราม โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายปณฎ  ขาวพา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายปรมินทร์  ประกอบมี โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปวีณ์พัชร  คมขำ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวปิยภรณ์  ศรีวงษ์โชติกุล โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพิชญา  ปุริโส โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงภาวิณี  ชาวพลทอง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 นายภูมิรัตน์  สุขแสน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภูวดล  ยามใส โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงวรัญญา  โกสุม โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 นายวีระศักดิ์  อัสภัย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงศศินิภา  อินทะนาม โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงศิริจิตต์  ศรีโปฏก โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายสิทธิพล  พูลชัย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงสุธิมา  คำค้อ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายอนุชา  เวียงวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงอนุธิดา  เล่ห์กล โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 นายอภิชาติ  เลิศขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงอารยา  นงคราญ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 นายเอกลักษณ์  โครตชาดา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงกัลย์สุดา  สีสังฆ์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณัฏฐพล  สุวิชา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณิชานาฎ  ศรีเพริศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายเตชา  เคน้ำอ่าง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงบุษกร  พาที โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นุพพล โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพิมพ์รดา  ไกลคะลา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงแพรวพราว  เพ็ญไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายรัฐศาสตร์  มหาราชานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวนิศรา  สมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวัชรพล  ยศกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  สมภาร โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุมิตรา  เมืองกุดเรือ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  กองคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงขนิฐา  มุ่งอาสา โรงเรียนบ้านป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายเจษฎา  หลักโคตร โรงเรียนบ้านป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงนันธิดา  สิทธิวงษา โรงเรียนบ้านป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายภูตะวัน  สินทบ โรงเรียนบ้านป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายวรัญญู  ทาแท่งทอง โรงเรียนบ้านป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงวริสา  กดนอก โรงเรียนบ้านป่าเป้า ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายกฤษฎา  ปริโต โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงเกวลิน  ใหญ่ปราม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายญาณภัทร  แสงพรม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายตัณติกร  จันดาเขต โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายธนากร  ถินถาวร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศักดิ์ศิริกุลมีชัย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิขำ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายนภนัฐ  อัสสาไพร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงนาถลดา  ฝ่ายพลแสน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายนิคม  อาษานอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายนิติรัฐ  ดวงพายัพ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงบุญญิสา  ปะยันโต โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สอนนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปภัสรา  คุนาคม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายผดุงเกียรติ  มาตย์วังแสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงพรกนก  บรรยงค์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายพลชนก  อาษานอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงพลอยลดา  พุทไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายพีรภัทร  แพนไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายภาณุพงษ์  พลจังหรีด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายภีรวัฒน์  ธรรมกัณหา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายวิโรจน์  ใจสว่าง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงศิธาทิพย์  เนตฝาง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายศุภกร  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายสิรภพ  ภูมิไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงสุดาทิพย์  มอไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงสุดาวดี  พลนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงสุรภา  แก้ววรรณศิลป์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายอริญ  จันทรัตน์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงอัธยา  ฝ่ายพลแสน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกชกร  ใจเที่ยง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกมลชนก  มาลาศรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกัมปนาถ  เทียบแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บรรยง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงจินดาภา  บุญสูง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจุฑามาตย์  อินทร์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชาลิสา  จันทนา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงฐิติกา  โคตรธาดา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณัฐนันท์  หล้าพา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายณัฐพนธ์  สีหามาตย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีการนา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายณัฐวุฒิ  มาตย์เลิง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนลินพร  แว่นแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปริศนา  เชื้อกุดรู โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปวิณนุช  เวินเสียง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปิณฑิรา  ดารักษ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพรพิมล  ไสยาเย็น โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพรไพลิน  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บริสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพีรวิท  บุญเลี้ยง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพีระพัฒน์  สร้างนา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงแพรวา  แสนวา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายภัทรชัย  พันธุ์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงภัทรภร  มัครมย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงมาติกา  ปริโต โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงรัญชิดา  โคตรทุม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายรัฐภูมิ  หาญสมบัติ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายรัฐภูมิ  โคกสีนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายรัตนาภรณ์  มอไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงรุจิรา  สุขยิ่ง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายวัชรพล  อุดม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงศิริญาดา  เพไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงศิโลรัตน์  เพชรราชา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายศุภกร  หาญสมบัติ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศุภกรณ์  สารเจริญ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสุพิชญา  วงษาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีหานู โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอภิสรา  แสงจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเกิด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงจิดาภา  ชุมพลมา โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงฐิตาพร  สุขคำเม โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายธนะวัฒน์  สุริสาร โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศรีจันทึก โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายพิชัย  อุทัยดา โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายภาณุพงศ์  เจริญ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายภูมิพัส  สีหะคลัง โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงมาริษา  สมบัติราช โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงมีสุข  แก่นเชียงสา โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงวรัชยา  จำปาเเก้ว โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายศิรศาสตร์  ภูมิสถาน โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงกนกวรรณ  อานันท์ โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วมาลา โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายกฤติน  นกพะเนาว์ โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกัลญาภรณ์  พรดอนก่อ โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายกิตติวัฒน์  มุ่งเกิด โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายเกริกกรินทร์  แสงแก้ว โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัตตานี โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์  พลโคตร โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงจิราวดี  ชวดศรี โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาวดอน โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงชนม์นิภา  แพไธสง โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายชนันธร  พรหมแสง โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงชมพูนุช  ตะริศูนย์ โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงชรินรัตน์  คำโส โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงชลกร  บุญก้อน โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงชลดา  กิ่งนอก โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงชลธิชา  โสดนอก โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงช่อฟ้า  ศิลป์ประกอบ โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายชัยพร  ชวนศิริ โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงชิโนทัย  กองเกิด โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงชุติพรพรรณ  โชติราษี โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายชูเกียรติ  ชัยวงษ์ โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายฐปนพร  จรุงพันธุ์ โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงฐิตินันท์  นาซอน โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงฐิติมา  นุชมิตร โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงณริสสา  คนรู้ โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงณัฐธิฌา  ประวันเนย์ โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุหา โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายเดชาวัฒน์  มีปิด โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายตุลยวัต  โชคชัย โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงธติญาดา  เปรมปรี โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายธนคาร  กระฉอดนอก โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายธนบดี  จันทร์แสง โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายธนภัทร  มิสา โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายธนภัทร  รังเสนา ณ อยุธยา โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  เพิ่มทอง โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายธราดล  สุภารัตนากุล โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงธัญญาธร  พลโคตร โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพียงพอ โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงธีรนันต์  ยินดี โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายนพวิชญ์  หล่อเจริญศิริ โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงนภาลัย  ดลพันธุ์ โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงนรารัตน์  ธรรมวิชา โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงนันทวัน  การสร้าง โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงนิติยา  มีมาก โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงนิธิพร  โสภณ โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงนิศาบดี  มิเถาวัลย์ โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เมิดจันทึก โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายปภาวิน  กองเกิด โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงประณิตา  ศรีหาเบ้า โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงประภาศิริ  มาตย์นอก โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายปิยพัทธ์  โรนัลโด ฟือบุส โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันดาเขต โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงพรชิตา  ไลออน โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายพัชรพล  กาญจนพูนสุข โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายพันธกานต์  หารเทศ โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายพันธวุฒิ  เพียงพอ โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายพิชเยศ  เค้าแคน โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายพีรภัทร  ประชากูล โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงพีรยา  รื่นรวย โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงพุทธิตา  ทองนิล โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ฉายจิตร โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงภัทรจาริน  ขยันงาน โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงภัทรพร  คชรัตน์ โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายภัทรพล  เกตุภูเขียว โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายภัทรพล  โกทา โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายภานุพงศ์  มิ่งไธสง โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงภาวินี  พรมนอก โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงภูริชญา  อาภรณ์ โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายภูวดล  เทพตาแสง โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  บุญเกิด โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายเมธา  มอไธสง โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายรังสินัน  ศรีคูณ โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงรัญชิดา  ศลาประโคน โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงรุจิษยา  พันธุ์แจ่ม โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงวรวิษา  ปุเลตัง โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงวราภรณ์  สุขโต โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายวัชรพงศ์  เพชรก้อน โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงวิภารัตน์  ชำนาญสิงห์ โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงศรีวิภา  ยุวเพ็งศิริกุล โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงศศิกานต์  ปัสสาวะโท โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายศุภชัย  ปุนไธสง โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงสโรชา  ฝากไธสง โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงสุธิดา  วิสิฎฐ์พรอักษร โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสุนิตา  เดนโม โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงอทิติยา  ผุยเถิง โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอนัญญา  เม็นไธสง โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายอนันตศักดิ์  ศรีบุญ โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงอนาเบล อภิชญา   แอช โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอภิญญา  นาราษฎร์ โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายอภิสิทธิ์  พงษ์สาลี โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงอรเบญญาภา  ศรีพานิช โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงอรวรรณ  อู่นอก โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงอรอุมา  เทียมทะนงค์ โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงอริสรา  โคตจันทึก โรงเรียนอมตวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงอลิสา  สาพรม โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงอัญชลิกา  ศลาประโคน โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงอัญมณี  ธนากรวิเศษ โรงเรียนอมตวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงอาทิตยา  เชาว์ไวย์ โรงเรียนอมตวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงกนกพร  อาษานอก โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกฤตธนกร  เทพวงค์ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกฤตภาส  ขีปนวัฒนา โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกฤติภณ  โพธิ์แสน โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกัญญาพร  ใจพล โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาบำรุง โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกันตพงศ์  รัตนสมบัติ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจิรภิญญา  พงศ์เจริญ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมทะนงค์ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายชนะชัย  เทพตาแสง โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชนัญธิดา  ริมโพธิ์ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายชัยวัฒน์  ไทยล้าว โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายณกฤช  รัตนมาลี โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฐกรณ์  โอสระคู โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายดุวิศุษม์  โคตรทองหลาง โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงเทวิกา  พรมยาลี โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธนปกฤต  บรรยงค์ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงธนพร  แสนคำ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธนสิทธิ์  ภิรมชม โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อาษานอก โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงธิดาพร  เดชดุดี โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนงนภัส  เหยียดชัยภูมิ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนพัฒน์  เพ็ชรวิเศษ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปนัดดา  เรียงแก้ว โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปาณิสรา  สีเหลือง โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายพงศ์พณิช  แซ่ตัง โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชวดศรี โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญจง โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพิชญธิดา  มะลิโค โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภัทรพงษ์  ไชยพรม โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภาคิน  ไชยสวาท โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงภาสนี  สุงิ้วงาม โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุตรจันทร์ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายรติกร  โสภาพันธ์ุ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายรัตฑภูมิ  ใจเที่ยง โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงวรรณรพร  ราชสีห์ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวรัญญา  ปานปุย โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงวิจิตตรา  ขุ่มด้วง โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงวิชญาดา  อุตมะโยธิน โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายวิทยภูมิ  กุลพรม โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงศศิณา  แสงรีย์ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายศิรภูวณัย  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงศิริไปรญา  พันธ์โภชน์ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงศุกลรัตน์  คมขาว โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายศุภกิจ  ริมไธสง โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายศุภวัฒน์  นามไธสง โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภิญโญภาพ โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงหทัยชนก  ปาลินทร โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอรัญญา  พิชหอม โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอัญญาณีย์  สิงห์แสง โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายเอกบริราช  มาตย์นอก โรงเรียนอมตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายกิตติทัต  บางปา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงเจนจิรา  มนตรี โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงชลธิชา  สุดโต โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงดรุณี  เชื้อแก้ว โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายปรุงสิทธิ์  ช่อรักษ์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทร์ส่งเสริม โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงวรรณพร  ถนอม โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายศุภกฤต  สาระมาลย์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงสุนิสา  พิทักษี โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงชรินรัตน์  มาตย์สร้อย โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัฏฐากร  ไปปะ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธันยพร  อยู่ชุมพล โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปุณยนุช  รัศมีเดือน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพิมพ์พร  ช่วยนา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงแพรพิลัย  สุขกะ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายภูวเนตร  หงประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงรัตนาพร  วันอุทา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงศิริพร  ฤทธิ์ศร โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายสาริณ  ทองดี โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม