รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลฉัตร  โชติศิลากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกริชอธิป  อุดรบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกฤตยา  ประทุมมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกันต์ระพี  สุพรมพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกาจบัณฑิต  นวลพุดชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตตินันท์  พร้อมพรั่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติพันธุ์  ผาสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจารุมล  โคตรมณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจารุรินทร์  จันทร์สม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายฉัตรธีรภัทร  ขัวเปาะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงฉัตรพลอย  ปัญญารัตนวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงฉัตรเพชร  ปัญญารัตนวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชยางกูร  โนนพะยอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายชานนท์  ชาวดอน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ลี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายญาณพัฒน์  ไสยกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายญาณวุฒิ  จันทะวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัชษ์ชิชาฆ์  นันท์ประทุมตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฎฐิณี  ขุนบาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ยอดสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐกรณ์  วังกาวี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐพงศ์  อนุเดชากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐพงษ์  อนุเดชากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐพนธ์  อยู่เจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณิชนันท์  จันทร์หนองแวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายทิวากร  เวียงเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธนชัย  ชะฏาทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธนากร  เค้าหงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธรานนท์  ลักษณ์ชยปกรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธัญพร  โยธิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายนาคินทร์  พัฒนพนิชธำรงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายนิติพล  นิติพจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายปณิธาน  อิงสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายปัญจพล  สอลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีภูวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายปิติพัฒน์  โสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปิยะเตชินี  พิมพ์ผุย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายพชร  พิมพ์ดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายพชรดนัย  ชัยลอย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายพลกฤต  แวมประชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิชชาวลี  ปริสุทธิ์สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิชญากร  กระแสร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายภควัฒน์  เสนคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายภาณุพงศ์  วุฒิเวชช์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายภูมิระพี  วันนิตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภูรินญา  ศรีศิริรัตนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงมลธิชา  พาบุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายรชต  เข็มขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงลักษิกา  ปักการะโต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวรนุช  แสงจันทร์ผ่อง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายวรภัทร  เดชนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวริยา  วงศ์สีหา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวริษา  ชาญพิพัฒนชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวาณิชา  ทับหัวหนอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศิริกมล  วิทยกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายศุภกฤต  พิลาดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายศุภณัฐ  เรืองชัยจตุพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสมิตานันท์  ยิ่งยืน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายสรวุฒิ  กำไลทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุภารัตน์  เสียงเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุภาวดี  ทรัพย์เจริญศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายอติรุจ  จินารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายอภิวัฒน์  ศิลารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอาริสา  สุดรอด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายอำพล  พรมภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกรกวรรษ  นานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกฤษณพงณ์  มูลกัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายกฤษณะ  วรรังสฤษฎิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกองทัพ  ชาญศึก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลนุ่ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกันตพัฒน์  ชัยมล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกันติชา  เข็มขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปิดตาทานัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกิตติกานต์  ญานสิทธิเวทย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกิตติวรา  อุปรังขานเกตุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกุนธ์พิสิษฐ  ตีกา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์อุดม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงขจีพรรณ  สุดชาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงขวัญจิรารัตน์  ขันทะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงเขมจิรา  หนูตอ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเขมรุจิ  สุดชาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายคมกริช  สัมผัสเย็น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายคมกฤษฎิ์  นาฬิกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายครองราชย์  นิลทะสิงห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายคำพุทธิคุณ  ขาวงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายคุณานนต์  ไขเหลาคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจรรย์อมล  ตนทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายจักริน  มีโวหาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจิณณพัต  โม้วงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจิตตินี  สุขสมกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจิตสุภา  พิทักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจิรชญาภรณ์  ภักดีสกุลสวรรค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายจิรพงษ์  จันทรสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิรวฎี  หอมทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจิรัชญา  หลินศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจิรารัตน์  พรดอนก่อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจีระนันท์  ปริสุทธิ์สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชญานิศ  สุภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ใสจูง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชนธร  อุบลจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายชนวีร์  ยุพิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชนัญญา  อาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชนากานต์  สุโพธิ์นอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายชนาธิป  ชาดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชนาธิป  เรือนเครือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชนาภา  เค้าอ้น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีวรรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชยธร  อูปแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายชยางกูร  จำปามี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชลดา  เนตรสมจิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชลรดา  กิ่งเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชลันธร  สุจริต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชวิน  ปัญญาพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชินภัทร  บัวผาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์หาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงญาดาพรรดิ์  รัตนทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายฐปนรรฆ์  ตั้งวัฒนสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายฐิติศักดิ์  เหมือนนสิงห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงฑิตยา  กิจจตุรพรชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณตะวัน  ขวาลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณภัทร  รองคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณภัทรพล  สินทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัชชา  สินโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณัชพล  โขจุลธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณัฏฐพล  ตั้งวัฒนสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัฐกรณ์  พระจันศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐนันท์  เอื้ออภิวัชร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐนิษฐา  ศรีทะจัก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐปคัลป์  นุขันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณัฐภัทร  เจริญวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายดุลยพัฒน์  ดุลยธรรมพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายเดชาวัต  รัตนกาฬ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายทฤษฎี  สุวรรณชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทองทำมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงทักษพร  ผางสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงทัสนาพร  คูณโน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงแทนธาร  ศรีตภาณุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนนท์ไชย  จันทร์นวล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนบดี  แรงเขตรการณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธนพงษ์  พรมลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนภัทร  มีนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธนรัตช์  สีหา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนวรรธน์  พรมกันท์ดร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนวัฒน์  บูชาชัยรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธนัญธาดา  เสมอหน้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธนัตต์รัตน์  รังสิวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนิน  พลเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธมลวรรณ  สาศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธรรมภิรักษ์  เพชรแท้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธิญาดา  แดงบัณฑิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธีรภัทร  บุดดีเคน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธีรภัทร  อิ่มแย้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายนพนนท์  ปิตตาระโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนภดล  พหลภิญโญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายนราธิป  กิตติคณานุรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนราวิชญ์  ชนะเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายนราวิชญ์  สุระพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนลินี  พงษ์ศิริรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภูมิพาณิชย์ชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายนัธทวัฒน์  สุเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติศุภรพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรนรากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนันท์นภัส  เมืองโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนาริวัฒน์  บุญภัทรดอนซุยแป โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนิตยา  วาปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนิลดา  พันธปรีชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนิษฐกานต์  เสรีไชยวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเบญจพร  สิริลักขณาภรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายปฏิภาณ  ประมังคะตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปณิตา  โชควิริยะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปพิชญา  ศิริคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายปภังกร  เจริญโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภะวะพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปรมินทร์  สินทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงประพันธ์  ภักดีสกุลสวรรค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงประภาวดี  มาดอนกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปริชญา  กุศลวัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปวริศ  เหล่าจันอัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปวเรศ  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปัฐพ์ปฐม์กานต์  ศรีจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปัณณธร  ดอนเส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปัทมาพร  สีระพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปานชนก  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปาริญ  ศิริพรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปารีณา  จันปาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปิยฉัตร  ดาน้ำคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายปุญญพัฒน์  อภิขันติกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปุณณภัทร  นารินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปุณณิกา  สันติพงษ์พานิช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายปุณยวัจน์  สิทธินนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปุณยาพร  ศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพงศธรณ์  บัวโฮม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพงษ์ภิวุฒิ  ระวงษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพชรดนัย  สมีน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพรรวษา  ลุนหล่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพลกฤต  รัตนกาฬ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพอเพียง  ผอนนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพัตรพิมล  พลเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพัทธดนย์  ม่วงทำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิชชญารัตน์  สุดชาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพิชญ์พงศ์  ผิวผาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บุญมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทะวาลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิมลพรรณ  สาครวงษ์สุริย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  จิตรไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพีรพัฒน์  สวัสดิ์ละคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพีรภัทร  คำคอน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพีรวิชญ์  ประพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเพชรลดา  ภูขน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงแพรพัดชา  เพียยุระ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภัทรดนันท์  โคตรหลักเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภัทรธิดา  ลมมูลตรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภัทรพล  สีดามล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภัทรพิชชา  โพธิวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงภัทรวดี  เอ่นลุน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภัทราวุธ  กาหลง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภาณุวิชญ์  แก้วใส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภาธรธฤต  มาตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภาสกร  สุขแพ็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภูตะวัน  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภูมิกิติ  ภูพันนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทรัพย์เจริญศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภูมิภัทร  รองศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูริพัฒน์  ทำสีทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภูวดล  ศรีทาแก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภูวดล  สมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  จันทรา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงมุจิรานันท์  เพียสุพรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงเมธาวี  บัวขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเมธิกานต์  เทกอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงยุพารัตน์  แสนพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงเยาวเรศ  วิมุลกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายรัชชานนท์  เสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายรัฐพงษ์  แก้วแก่นตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายรัฐภูมิ  สหะวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงลภัสรดา  จักรศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงลภัสรดา  พละสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวงศพัทธ์  วงศ์วิจิตรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวชิรภัทร  รักษาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวชิรวิชญ์  เอี่ยมไกรอมร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายวชิรวิทย์  ยืนยัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวชิรวิทย์  สระพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวนัชญา  สิงห์โค โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายวรชิต  ดาทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายวรปุลิน  เสาร่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวรัญชรีย์  มั่นคงดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวราภรณ์  เทียนไสย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวัชรา  บุญมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายวัชรากร  สารทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงว่านเพชร  มณีวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวิชญาพร  พรมมาซุย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวิภวานี  บุญพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ยนต์ชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายวิศรุต  การาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายศดิศเตชินท์  รัตนพงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายศรัณย์ภัค  มุระดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายศราวิช  มุระดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศรุตยา  ประโมโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงศศิญาดา  ชนะบัว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงศศิธร  อภิรัตนเจริญสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงศศิประภา  กาแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศาสตราวุฒิ  แสงสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายศิรสิทธิ์  สมด้วง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศิริพร  เลนคำมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศิริรัตน์  กระพี้แดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาจุหวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศุภกิจ  พูลเพิ่ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายศุภชัย  หมื่นแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศุภักธิชาฎา  สว่างไพบูลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงศุภิสรา  โยธะคง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายสัชฌุกร  สุดรัก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสันติชาติ  ราชสีมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายสิรดนัย  งามยิ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายสิรภพ  นาคประเวศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสิริจรรยาวดี  ขันทะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสิรินาถ  วรรนิชาชีวะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสิริยากร  พรมมาหอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงสิริราช  ศรเทพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุชญา  เค้าแคน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสุชาดา  วิสูงเล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุดารัตน์  พิทักษ์วงศ์โรจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสุธีกานต์  นิ่มสังข์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายสุภกิจ  คุณทะวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายสุภโชค  ถุนารินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายสุภราช  อันชื่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุภัสสรา  กัลยาบาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายสุรนาท  เพลินสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายสุริยา  ภาไธสงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ปริปุณณะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายสุวัจน์  เฉลิมมีประเสริฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงหทัยภัทร  จินารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอคิราภ์ดา  กิตติคณานุรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายอติวิชญ์  พระพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายอภิรักษ์  เกียรติรักทรัพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายอภิวัฒน์  คามตะสีลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายอรรถนนท์  ผาสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอรรินทร์  รักสงฆ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอักษราภัค  หงษ์ทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอัครพนธ์  สุดแท้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายอัคราทร เจอราร์ด  คูลเลน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายอัจฉะริยะ  สายจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์วิจิตรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอารียา  ขุนรายา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอิทธินันฑวัฒน์  โสภาจิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอุมากร  ประพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอุมาพร  ชาติสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายเอกกวิน  บาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกนกวรรณ  พร้อมพรั่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงกมลชนก  สีดอนซ้าย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายกรกฎ  อุทัยพล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายกรวุฒิ  อินทวัฒน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายกฤตภาค  ศรีสารคาม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายกฤตยชญ์  สันทา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายกวินปรัตถ์  ชัยนิคม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายก้องภพ  สิงห์สำราญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายกันณพงศ์  วัฒนศักดิ์ศิริ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อันโยธา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายกาญจเกล้า  มนต์กิ่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายกิตติพงษ์  คำสะอาด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกิตติมา  ห้วยศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงขวัญชนก  มีบ้านเกิ้ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงเขมลดารินทร์  อันทอง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายคณพศ  ยุพิน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายจักร์รัญ  อันทองวัจน์กร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายจัตุรงค์  วงศ์มังกร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงจันทร์ส่อง  วิจิตรจริยา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงจันทิมา  แก้วกันยา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายจิรพัฒน์   พรหมรับ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายจิรพัฒน์  ขุริรัง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำไฮ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงจิรัฐิพร  สันเสนาะ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายจิรายุ  อันสนธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายเจษฎาภรณ์  คุณพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงชญานันท์  สิงห์มี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงชนัญชิดา  งามวิลัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงชนัญธิดา  สีเกิ้ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงชนินยา  แก้วพรม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงชลดา  สิงห์ธานี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายชลธี  แซ่เลา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายชวกร  วงคุย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงโชติกา  โมลิพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงฐานิกา  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายฐิตินันท์  นิลสมบูรณ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายฐิตินันท์  อินอุนโชติ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายณชพล  เล่ห์กล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงณฐพร  วงษ์วิจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ชาปัด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สาสีมา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงณัฏฐพร  โพธิกมล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงณัฏฐาชล  ภักดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สีหะบัณฑิต โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบัติคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยโครต โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงณัฐพร  รักษาภักดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงณัฐลดา  อนุพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมีแจ้ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายณัฐวุฒิ  สังขาศักดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงดวงหฤทัย  หล้าบ้านแท่น โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายตุลยทรรศน์  ปลั่งสำราณ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงทักษพร  วงษ์พระจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายทีฆายุ  เตยโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายเทวินทร์  ไตรแก้ว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายธนบดี  มาศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายธนภัทร  วรรณดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายธนภัทร์  ทองเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายธนวัฒน์  ทองโครต โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายธนวิทย์  พรประไพ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายธนวินท์  นามสนธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงธัญชนก  ปุริโสตะโย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายธันวา  โพธิ์งาม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายธาตรี  สกุลบุญยงค์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงธิปอักษร  สันที โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงธิษณา  ค้าเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์อุดม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายธีรภัทร  ไชยชนะศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายนนท์ณภัทร  พระเทศ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายนภพล  แดนสมปัดสา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงนภัสสร  สมณะ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงนภารัตน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายนฤปนาถ  แก้วเมือง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงนลินทิพย์  โคตรชารี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายนวกร  พรมมาลา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงนันท์นภัส  วุฒิวรรณ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงนุสบา  เกียงขวา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงบุณยวีร์  หวานเนื้อ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงบุณยานุช  สุดทีป โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงใบข้าว  จันทร์ปาน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายปณกานต์  ศรีวงษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงปณิตา  แก้วดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงปนัดดา  มหันต์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงปภาดา  ภูผา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ้วนล้ำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงปริชญา  รักวินัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายปริพัฒน์  ประพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายปรีชาพล  อิฐจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงปวริศา  จำปาโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ภูถมเมฆ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงปาริชาติ  ขันตี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายปุญญพัฒน์  ประเสริฐ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายผดุงเกียรติ  ราศี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สมีน้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงพรชนก  โทษาดิลก โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงพรรณิดา  ไวมาตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงพรรษชล  โดขุนทด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงพลอยชมพู  เค้ายา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงพลอยเนื้อแท้  ทองแท่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงพัชราภา  ขาวสร้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงพัชริดา  ปุนเข็ม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงพิชามญธ์ุ  หลงเดียว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชะสิงห์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายพีรชา  หราบสีดา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงแพรวพรรณ  พร้อมพรั่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายโพริพัฒน์  หาญสุโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงไพรวรินทร์  สมศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายไพโรจน์  ไชยดีเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงภัททิยา  นามทอง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายภัทรกร  สุขสนิท โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายภัทรพล  สุขสนิท โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ราศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงภิรดา  คำขาว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายภูดิส  จรัสกรวงศ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายภูมิพัฒน์  วัฒนศักดิ์ศิริ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงภูริชญา  ยุพิน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายภูวดล  กวินพิทยาธร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงมนัญชนก  หาญนำชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงเมธปิยา  อุบลโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงเมธาวี  อุบลโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายยศพัฒน์  ยศสูงเนิน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายยศพัทธ์  อาแพงพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายยสินทร  บัวละไว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงยุวพร  วรรณสิทธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงเยาวรีย์  พิลาด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายรชานนท์  พันปี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายรพีพร  พาลา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงรัชนีกร  เค้าแคน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงรัตนา  พรหมดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุณรงค์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงรินรดา  ปฏิกานัง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายลักษณารีย์  ขุ่มด้วง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายวชิรวิทย์  ธีรเวชกุล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายวรปรัชญ์  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงวริษฐา  กิจเลิศพรไพโรจน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงวัลย์ลดา  ขุนชาญโหมก โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงวิมุตติยา  หล้าหาญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงวิลาวัณย์  นามสม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีภา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายวิศิษฎ์  สมอหมอบ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายวิษณุ  ด้วงพิทักษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงเวธนี  เชิญชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายศิรชัช  เอกปริญญา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงศิริดาวัลย์  ชาตยานนท์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กิดเกียน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงศิริลักษณ์  มูลเหลา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายศิวกร  ถิ่นโสภา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายศุภกร  อ่อนตา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายศุภกิตต์  คำสา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงศุภรัตน์  นันทอง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงศุภากร  ราชธานี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงสัณห์สินี  รุดชาติ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายสิทธิกร  แสนคำภา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงสิริยากร  ภาวะโคตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงสุธิดา  ไสยกิจ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงสุพรรษา  อ่อนก้านเหลือง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงสุพะชา  ภูแล่นกี่ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงสุภัสรา  นามอาษา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พืชผักหวาน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายอชิรวิทญ์  จันทนาม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายอนาคิน  ราชาธรรมกุล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายอนุภัทร  แสงพุทธา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายอมฤต  ดวงแสงฤทธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายอรรถกวี  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงอัญชเกศ  สุทธิประเสริฐ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายอันดา  โพธิ์งาม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  แสนจุมพล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายอาทิเทพ  ประจันตะเสน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายอิงคยุทธ  โสภา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายอินทัช  วรสวัสดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายอิสระ  พลนามอินทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงไอยริษา  สริมา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงกมลพร  สุ่ยหล้า โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกฤชณัท  สุทธิ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกฤตชวิน  แสงบัวท้าว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกฤตธีรา  ชวนรัมย์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกฤติกา  วงชารี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกลรัตน์  ชาสมบัติ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกวินธิดา  ช่อผูก โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกัญญนัช  ช่วยหาญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกัญญภัส  ช่วยหาญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชัยปัญหา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์ศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายเกียรติยศ  ภู่พุกก์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทนโนนแดง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงเขมิกา  ม่วงน้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายจักรพงศ์  โพธิ์หล้้า โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายจักรพงษ์  นาลีนวน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายจิรกร  กรอดมรกต โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายจิรายุทธ  สุนนท์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงจุฬาภรณ์  วงศ์ศิริรัตนา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายเจษฎา  เงาะเศษ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายชนะภัย  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชนาภัทร  เกษนอก โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงชลธิชา  เถื่อนจ้ำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงชลรัตน์ดา  เถื่อนจ้ำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายชลอิสระ  ยอดบุญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงชลิตา  ภูแม่นเขียน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายชุติพนธ์  คำฟู โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงโชติอร  พรดอนก่อ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายฐณวัฒน์  ประนัดโส โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงฐิติพร  ศรีนาง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภู่พุกก์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายฐิรัฐติกรณ์  มานะที โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายณฐกร  ทัพซ้าย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงณัฏฐาเนตร  ยศคำลือ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทมุด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณิชาญา  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณิชารีย์  สมีน้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายดนัยณัฐ  อุ่มจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงดารารัตน์  ศิริสำราญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงดารินทร์  มุ่งเรืองกลาง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายทศพล  สุดจริง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงทิตยา  พลแดง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงธนพร  ลักษณ์ไชยาพร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธนพัต  สมศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธนากร  จำปาดวง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธรรพ์ณธร  อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธรรมรัตน์  แถวเพีย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายธวัชชัย  สมีดี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายธัญสิริ  พลพุทธา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธันย์ชนก  เชิญชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธิเบต  โสมา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายนพกร  สิงคะเตลิด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงนพินประภา  บาลี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายนภัสกร  ศรีกันยา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายนฤพล  บุณยภัทรากุล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนันทนา  ใสเสริม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายนันทวัฒน์  อาจกล้า โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปรมี  ศรีวงษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปรางงาม  เจียะรัตน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปรียนันท์  ภูถมเมฆ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปุณยนุช  ถิระธรรมกิจ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปุณยวีร์  สมอนา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายปุระเชษฐ์  เงาะเศษ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพรณัชฌา  แก้วตา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพรรณิกา  วัฒนาเนตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพัชรา  ธาตุวิสัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายพัฒนพงษ์  ด้วงวังหิน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายพัฒนพงษ์  พัฒนาศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายพิทวัส  ชาปัญญา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายพิพรรธ  โพธิ์อุดม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ธรรมโรจน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพิยดา  พวงสมบัติ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะวาลย์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงเพียงพรรณ  วันสุข โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงฟ้าใส  บุดดา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายภูมิพัฒน์  ละคร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายภูรินทร์  วงษ์ภูงา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายมนัสชนก  ตุ่นคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงรัตนวดี  เล่ห์กล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงรัตนาพร  สุดสะอาด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงโรซ่า โซเฟีย  มารติสไกเนน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หมื่นสา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์แก้ว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายวรัญญู  ครุฑไชย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีแก้ว โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงวรินทร  เรียงความ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายวัชรพล  บรรเทา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายวีรภาพ  ปาณะสรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวีรยา  พลโคตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายศรัณย์  แกมนิรัตน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงศิรดา  ศรีจูมพล โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงศิริขวัญ  มุ่งเกิด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายศิวะ  เทียนจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทะ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงศุภิสรา  พยัฆชาญศิลป์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สมปัญญา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสัญญพงศ์  บรรจงพิพัฒน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วหยาด โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสิริกร  เค้าแคน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายสิริราช  คงทน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสุชามาศ  แสงใส โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายสุพลดนัย  เสาวภาคย์วงศ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุภัสสรา  ช่างเกวียน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสุภัสสรา  พรมจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายสุรเกียรติ  เทือกทา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสุรัสวดี  จันภูงา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายสุวรรณภูมิ  มูลแก่น โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงเสาวภา  พืชผักหวาน โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอดิศร์  ชุติวิทูรชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายอดิศักดิ์  ชุติวิทูรชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายอติชาติ  ศรีทา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอธิป  เพ็งครุธ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายอภิรักษ์  หล้าง้อ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายอมรเทพ  พระนา โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอรกานต์  จันตุ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอรจิรา  นนทริ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอรจิรา  ใสยะลาม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอรปรีญา  ไทยเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายอรรถพล  เนตรสงคราม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอลิศรา  เปือยศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงอัญธิกา  พลประจักร โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายอิทธิกร  เรียนไธสง โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงอิศวรา  ปัดทุม โรงเรียนกรุณาศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกัลยากร  ชัยประปา โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงวรัชยา  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอริสรา  โคสาดี โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธันยบูรณ์  สินเธาว์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายพงศกร  กลั่นสถิตย์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายพัทธพล  วงษ์ลอย โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงศรุตา  เวียงสิมมา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงกมลทิพ  พงษ์สิมมา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คุ้มเงิน โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงจันทราทิพย์  อนุเดชากุล โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงจิดาภา  สีแสนซุย โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายชนธัน  ทันเขิม โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงณวรา  โพธิ์ตา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงณัฐกมล  อรุณรัตน์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายณัฐภูมิ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปวีณา  หวานเหย โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปาลิตา  ชัยวงษ์ภักดี โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพัทธดนย์  ประกอบวิชา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายพัทนดลย์  ต้นบุญ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงรัฐวรรณ  พรหมคง โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายสิปปภาส  จุลศิริ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงสุชัญญา  นรสิทธิพงษ์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ประสพชัย โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายอภินันท์  มีไม้ดี โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทาตา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอัครวัฒน์  ชิ้นนิธิสกุล โรงเรียนเอี่ยมไพศาล ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายกตกร  จันทะดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงกนกรจ  คำสุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายกรวิชญ์  ศิริธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายกิตติกร  พระสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายกิตติภัทร  อรรถาเวช โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงกีรติกา  สุวรรณมณี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงกุลนันทน์  สันติ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงเกษราวัลย์  พรมฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายฆราวัฒน์  สุนทรกุล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายจตุพร  นามมนตรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายจีระพัฒน์  สีดา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงชนิดา  เสงี่ยมโคกกรวด โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงชมพูนุช  อุทัยแสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงชุติมันต์  คำขา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงฑิตยา  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายณภัทร  สีเล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายณัฏฐกิตต์  บัวสิม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงณัฐชา  แจ้งอิ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงณัฐนันันท์  อ่อนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายณัฐพงศ์  กระแสร์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงดวงกมล  เพียแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงดวงตะวัน  พันธ์โกทา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงดาริกา  วะเกิดเป้ม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายธนกร  วิเศษสุนทร โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายธนกฤต  ทิพย์หทัย โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายธนดล  อ่อนสา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายธนวิชญ์  หมั่นดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงธรรสินี  เสริฐศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายธัชนนท์  คมขำ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงธันยาภรณ์  เทียบเฮียง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงนภาภรณ์  วอแพง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงนันธิตา  จันทะวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงนาตาชา  ฮิลล์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  สมแสง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงปิยธิดา  อนุรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายปุญพริษฐ์  มาตกุล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
676 เด็กชายพงศธร  ยุทธภัณฑ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงพรพรรณ  ไชยศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายพลกฤต  สร้อยนายาง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงพัชรียา  นาโพนงาม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงพัทธนันท์  เนาว์แสง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายพิชัย  หินแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายพุฒิพร  โกมุท โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายภาคิน  พันธ์ชู โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายภูริภัทร  ต้นกันยา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงมนัญชยา  พุทธโค โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
686 เด็กชายรุจรวี  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายเรวัฒน์  พุ่มทะเล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงฤทัยชนก  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงวรรณภา  เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงวรัญญา  กุมภีเกาะ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายวัชรพง  ท้าวสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายวัชรพงษ์  สะตะ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายวิชชุกร  อุปลา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายวีรวัฒน์  โคตรเวียง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงศศิประภา  พินำคำ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
696 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  คมขำ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
697 เด็กชายศิวกร  หอมตา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงศุภพิชภา  จิตรันต์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงศุภานัน  สดสายทอง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายสิทธิกร  สายเพีย โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงสุดาทิพย์  บุญมีศิริกุล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประมวล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายสุรพิชญ์  จันทะวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ใจคำ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นิลเขต โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงอชิรญา  สิงหวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงอมรวรรณ  ปานโต โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงอาริสรา  ผิวขาว โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ดอนพระหม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายกวีพัฒน์  สีแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงกัญญุตา  ชูสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงจตุพร  โพธิ์วงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงจินดามณี  ราชสีห์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงชนนิกานต์  ประจันตะเสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธนกฤต  จันทร์มาลา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนภัทร  เภาพานต์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงนันท์ภัส  ประจันตะเสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายปภินวิทย์  ทองอยู่เลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  นารี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองประทุม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงภัทธิรา  บุริพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงภัทรวดี  พยุงดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงวิจิตราวดี  กุหลาบ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศศิวิมล  คุณสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงศุภาศิริ  ไชยโย โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายสิทธิศักดิ์  วิบูลย์กุล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงสุกัญญา  แซสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทะวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายอนันตภัทร  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายอนุพล  เมืองโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอัญมณี  ราชสีห์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ศศิวริทร์กุล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงขวัญข้าว  บาลี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายคุณากร  บรรณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงจิดาภา  ซาเหลา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายญาณพัฒน์  ชาน้อย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายญาณาธิป  เจริญวิภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายธนกร  ศิริมา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายธนกร  สมศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายธนโชค  เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายธันวา  ประจันตะเสน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายธีรวัฒน์  บุตรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายนรา  เจริญวิภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายปองเดช  วุฒิจีรเดช โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงไปรยา  วุฒีจีรเดช โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายภานุพงษ์  แก้วกลุ่ม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายรจกร  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงวรรณพร  ชัยลาภวัฒนา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายศรัณยพงศ์  ศรีเชียงขวาง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงกมลชนก  สาระภูมิ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกฤศรา  แจนพิมาย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายกีรติ  ดีหลีกุล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายจิรภัทร  เทวรักษพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงจีรานันท์  ลำพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงจุรีรัตน์  เวียงสาม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดรัก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายชวนากร  แสนยันต์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงชาร์ลอตต์  โฮการ์ท โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายชินภัทร  งามดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายฐปนวัฒน์  จันทร์ชมภู โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงณัฐจิรา  ลำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณัฐรัตน์  สิทธิบุ่น โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายธนาดุล  พิทักษ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายธาราธีร์  มาศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงธิติมาวดี  นิระ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงธีรดา  มาศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายธีาสุ  ขุมดินพิทักศ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายนัทเทพ  ยุทธชัย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายนัทพงศ์  อุปศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายนันทพงศ์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายนิธิกร  ลี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายนิพัทธ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงเบญญาพร  ยุทธา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงปณิตา  สิทธิบุ่น โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงปริฉัตร  ชุปวา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงปริชาติ  สุวรดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายพชรชัย  ชัยทอง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพชิรา  สุวรรณลี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงพรนภา  ทันมัง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายพิชญางกูร  นาดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพิชญานิน  แปยาว โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โมรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงฟาติมา  ยินดียม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงภัคจีรา  แสนเสริม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายภิภัทร  เทศพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงวชิรภรณ์  บุญยินดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงวริศรา  งามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายสหราช  หงษา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงสุภัทศร  สวนนอก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงอนัญญา  สมองาม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงอรอนงค์  บัวแสง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายเอื้ออังกูร  นาดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกชกร  อินทรภู่ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงกวินทรา  อมระพลัง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนองแบก โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายกิตติพิชญ์  นาขาม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
799 เด็กหญิงกุลสตรี  สีสด โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงจณิสตา  ดงทอง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงจิดาภา  มะหิพันธุ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายชนภัทร์  วรรณชัย โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายชยานันต์  หนักแน่น โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงชยุดา  ใจกล้า โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงฐิตญาณินท์  ศุภฤกษ์ชัยศร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
806 เด็กหญิงณภัทร  เชื้อคำเยีย โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงณัฐชานันท์  กิ่งไพบูลย์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายธนกร  อ่อนอินทร์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
809 เด็กชายธนวิชญ์  น้องคนึง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงธนิสสรา  อ้วนมาโฮง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงธันยรัตน์  หล้าฤทธิ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
812 เด็กหญิงธินันตา  กาจหาญ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายธีระนิติ  โชตินิมิตธารา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายนภดล  เนาว์วงษ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงนริศรา  ถาวร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงเบญญาภา  ทวีวัฒน์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายปกป้อง  นรมาตย์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงปรญา  บุญญรัตน์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายปิติชัย  คงพา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
820 เด็กหญิงปิยกมล  สินเพ็ง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงพชรพร  มีคำ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงพนิตพิชา  พิลาพอน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงพรพร  สีหานู โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
824 เด็กหญิงพิมลพรรณ  เฮ้าประมงค์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงภรณภัทร  สีอ่อน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายภูรวิชญ์  ทองแท้ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายยุทธภัทร  สิริบุรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายศิวกร  อุปลา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายศิวกร  แสนนาม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายสรวิชญ์  โฮมจัตุรัส โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายสหรัถ  แสงลุน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายสิรภพ  ราชกรณ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายสุทธิภัทร  ปลัดพรม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงสุภัสสร  ป่าโพธิ์ชัน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงอารียา  เหลาหล่ม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 คณิตประถม
836 เด็กหญิงกรพัฒน์  คำนู โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงกฤตยา  ศิริมงคล โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายกัญจ์กวี  บุญทัน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงแก่นเพชร  กงเดิน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายคุณากร  อ่อนหล้า โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงจรรยพร  เทศสีหา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายจิราวรรตน์  กองสี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายจีรศักดิ์  โควินทะสุด โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงจุพัตราพร  ป่าโพธิ์ชัน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงจุฬาสินี  เกื้อกูล โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงชนกานต์  สมศรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายชนาธิป  มีคำ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงชนิตา  อุปถัมภ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงชลลดา  สุขทวี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายชัยมงคล  หัดโนนตุ่น โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วทอง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงญาณิศา  ภูจำนง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ช่างปรุง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายณัฐพัชร์  แปกลาง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายเทวราช  อุ่นเสือ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายธณกฤต  นามโคตร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายธรณินทร์  สุนาโท โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงธัญชนก  ครังตุ้ย โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายธัญเทพ  มโนวรรณ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายธิตินันต์  อ้วนมะโฮง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงธิภากร  สรรพทรัพย์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายธีร์กวิน  แหลมคม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายนราวิทย์  โภคาพานิชย์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงน้ำหวาน  ศิริมา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงนิชานัญ  พิมพ์ศรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงเนตรณภิส  เป้าพิมพ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงบุญญากานต์  ทะวะระ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงบุณยาพร  นิดคำหาร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงปราณปรียา  โพธิ์ศรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายปริพัฒน์  สุวรรณ์ทอง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงปรีดีญาติ์พร  เพ็ญสุข โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายปิยะวัฒน์  พันอ้น โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายพชร  หล้าป้อง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ผิวแดง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงพิจิตรี  แหลมคม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงพิชยา  วิเศษศรี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายภูริภัทร  นาขาม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายมงคลลักษณ์  พลแพงขวา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงรัตติยา  ปานกลาง โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงรัตนพร  ทองแย้ม โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงรุจิกร  ดูเถอะ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงวริศรา  ตู้บุดดา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายวัชรพล  มูลมืด โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงวิมลศิริ  นาเหล็ก โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงศิริกานดา  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายศิลปกร  คิดการ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายส่งศักดิ์  ศรีสุทโธ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายสันติภาพ  โพธฺ์พัฒน์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายสิรวิชญ์  นรมาตย์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงสุนันทา  ศิริมา โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายสุพัฒนานนท์  ปุยปัญจะ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงสุพัตราพร  ป่าโพธิ์ชัน โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงสุพิชญา  ชรินทร์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงสุวิชญา  จันทะวงษ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงอรณิชา  ดีชื่น โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงอริษา  ทองท่อ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงอะริญช์ยภพ  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายอัครชัย  มธุวร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงอัจจิมา  เชาว์ชื่น โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงอัจฉราพร  แฝงฤทธิ์ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงอัจฉริยา  ทัดบุตร โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงอัสมาพร  ทองหาญ โรงเรียนมัญจาคริสเตียน ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายพชร  ปรมหิน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงยอดขวัญ  เพียชัย โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงวิลาสินี  ลายเมฆ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ป.5 คณิตประถม
906 เด็กหญิงอุรุณี  ปัญญะ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงชุติกาญจณ์  รอดพ้น โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายณัทภัค  สินนอก โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงดรุณี  ปัญญะ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงบุณยาพร  ดีคัง โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายเฉลิมประเทศ  พิมาลัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายธนบดี  หิตะวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายนราธร  ซ้ายโฮง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงปทิตตา  หันธนู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี ป.6 คณิตประถม
915 เด็กชายพลกฤษ  เพียซ้าย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงทัศวรรณ  ชาตินแท่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงนทันนา  รูปพรม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงนวพรรณ  พวงไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงนันท์มนัส  คำรังสี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอาทิตยา  บัวเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงฐิติญาณ์  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
922 เด็กชายฐิติวัช  มาลาศรี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายธนาการ  กำแพงเพชร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
924 เด็กชายอดัม  อิชซ่า โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงฐิติภัทรา  คูหา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายนัฐพงษ์  สาธารณะ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงปาริสา  ธระเสนา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงพิชชาภา   ทองหล่อ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงพิมลวรรณ  อนุเดชากุล โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงเฟรมมิกา  พร้อมชนะชัย โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองกาสี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายวีรานุวัฒน์  ดวงโพพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงโอเซอัน  โรเซ็นส์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงสุนันทา  แน่นอุดร โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ป.5 คณิตประถม
935 เด็กหญิงณัฐพร  ชาวโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ม.3 คณิต ม.ต้น