รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกธร  กุลด้วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกอร  ดีสินธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกอรจินดา  สุระมณี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกมลทิศ  แก้วบุดดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลวรรณ  หมู่บ้านม่วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรองแก้ว  ชาญนุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตวิทย์  ลมมูลตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤติเดช  ชีวะโอสถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤษณพงศ์  พลวัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายก้องภพ  นามแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกัญจน์  มณีรอด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญพัชร์  ธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญวรา  โกษาเสวียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พริ้วไธสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญาภัค  ฟักนาค โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกันตพัฒน์  สร้อยพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายกัษณ  ศรีฐานสุขะกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกาณฑ์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกานต์ชนา  อุปโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายกานต์  สดศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายกิตตน์จากร  สมัปปิโต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายกิตติบดี  บุราณชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายกิตติพงศ์  นิมิตนเรศกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกีรภา  ใจกระสันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกุลชญารัชย์  อนุประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงขวัญชนก  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายเขมณัฏฐ์  โชติมโนธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายคณพศ  คำสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายคเณศ  บุญโสภณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงคีตา  นีสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายคุณานนต์  บุญประสพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายจักรภัทร  เพ็งดวงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายจักรินทร์  ปาลสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจันทกานต์  ปันทราย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายจารุกิตติ์  เจริญจารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจารุชา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิดาภา  จริยมานะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจิดาภา  อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิตตนาถ  คารมปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจิรภิญญา  วงษ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายจิระภัทร  จริยมานะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายจิรายุ  บุปผาชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายจุติพนธ์  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายจุลจักร  เนื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายเจตดิลก  คำผิว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายเจษฎา  ท้าวอิ่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายเฉลิมชัย  อุดมชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชญาดา  เพชรประกายพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายชญานิน  ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายชนกันต์  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายชนธัญ  แหวะสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายชนนน  มณีนารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชนันท์ภัสส์  กองจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชนากานต์  นุชประยูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายชยากร  คูณเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชยุตรา  แสนวังสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชวิดา  อรุณา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายชัยภัทร  คำดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายชานนท์  วิจิตรศุภการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายไชยวัฒน์  วิชัยศึก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงญดาภา  นาเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายญาณกร  แดงวิชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายญาณวุฒิ  กรีวรญาณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงญาณินท์  บุตรมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงญาณินท์  แก้วโบราณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงฐปนัท  ศรีจันทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายฐานพัฒน์  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายฐิติโชติ  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายฐิติวัชร์  บุดดีคำภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณฐพร  ธีรปรเมศวร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณธัญญา  เบ้าเฮือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายณพงศ์  หลานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายณภัทร  สีสุดตา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายณภัทร  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายณภัทร  โตริต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายณวัฒน์  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฎฐกานต์  ชาเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฎฐพล  โคตรพจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฎฐากุญช์  มาเมตตา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉัตรถี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฐณกร  คำเสียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำวิลัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เพ็งงาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐสินี  จำปานุ้ย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณิชกมล  เสียงไพรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณิชนันทน์  สละ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณิชา  มหาโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณิชาภัทร  เวินเสียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงเดือนฉาย  ชัยรัตนวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายตฤณกร  หมั่นกิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายติณณ์  ชินอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายเตชิต  นามพิกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายไตรภพ  อาจมูนตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงทักษอร  ประจันตะเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงทัสวรรณ  ภูตะโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงทิพย์นาฎ  ตรีศิริเนตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงทิพย์วัชร์  พิมพ์กมลวัต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงแทมมารินทร์  นามตะคุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายธนกฤต  จริยะโยธิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายธนกฤต  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายธนกฤต  เกียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายธนโชค  วิจิตรนาวี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธนญา  จันทะศิลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายธนดล  ธรรมเวชวิถี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายธนภัทร  ศิริดล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายธนภูมิ  วงษาบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายธนวัฒน์  สวนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายธนวัฒน์  สีทาดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธนวินท์  วงศ์เพชรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายธนวินท์  เลจกาญจนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายธนัท  สิทธิเสนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธนากานต์  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงธนิดา  ศิริมาก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชรคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธัญรดี  น้อยสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โทแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศงสนันทน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายธารณ  คุณะแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายธาริต  มูลพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงธาวินันต์  กากแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธิตยา  ศรีสมภาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธีรนาฎ  เรืองนิธิเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธีรนาฏ  พูภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายธีรพล  เขียวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายธีรสุทธิ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธีระ  มากทิพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายธีราทร  มุริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงนงนภัส  จงศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายนพชนก  ลดาวดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายนพรัตน์  ดอนกันหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายนภัสรพี  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายนรเสฏฐ์  สุวรรณปักษี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายนราวิชญ์  ทับน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนรินธร  คำสอนทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายนฤบดิณฐ์  แสงปานดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติเจริญเกียรติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ไพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงน่านฟ้า  ละมูลมอญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนิชชาภัทร  นัดทะยาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงนิชาภา  พริ้วไธสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายเนติพัฒน์  ประวัตินภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายบรรณวิชญ์  สังหาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายบารมี  บุญศรีประภาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายบุญรักษา  เสรีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงบุณยารัตน์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงบุรฑริกา  สุขแสงประยูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะชาลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  หาญคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปณิชา  อ้วนพรมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปนัดดา  โคตรพจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายปภังกร  หิรัญภิญโยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงปภาดา  จุติธนกรกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปภาวรา  ภูอภินันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อาจชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายประกาศิต  ดรพลก้อม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายปรัชญา  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปริตา  พลมิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายปริพัฒน์  หวังปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายปรีชานันท์  ลีพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปวริศา  ขันธะหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปวริศา  จังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายปวเรศ  วังหนองลาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คุณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายปัญญพนต์  ขุนด้วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายปัณญาวิชญ์  แพงจันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายปัณณธร  อุตรนคร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงปัณพร  จิวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงปาณิสรา  อิงคภาคย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปานิตา  ศรีอรุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงปารณีย์  แก้วบ่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายปิยภัทร  พอจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปิยะฉัตร์  กองเพชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงปิยะธิดา  มะโนชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปีติพร  สังขะบุญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปุญ  เอื้ออังคณากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปุญญิสา  โพธิสาวัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปุณภิชณัฏฐ์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปุณยาพร  ชนะชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายเปรม  ภูจอมขาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายพงศกร  ธรรมแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายพงศกร  ยะตัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายพงศ์จักร  จันทร์ลาศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายพงศธร  คำภีระมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายพงศ์ภัทร  เฉลิมวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายพงศ์ภูดิศ  อุ่นท้าว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายพงศ์วิทย์  อุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายพชร  พัฒนปรีดากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายพชรพล  อรรถมาศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพรนัชชา  วัฒน์วรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพรรธน์ชนก  พรประกายพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายพรหมมินทร์  อินทร์หอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เสียงใส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายพศิน  เหล่าชุมพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายพสิษฐ์  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายพสุชันย์  พัชรพิบูลชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพัชรดา  ประทุมพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาคสู่สุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพัฒนันท์  การุญบุญญานันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพัณณกร  จันทรสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพัทร์ธีรา  พรรณโส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพิชชาภา  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพิชญาภา  ดาทุมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชาติจำเริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพิยะดา  คันชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายพิริยกร  ป้องเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  ทองถวิล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายพุเตย  แสงรอด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพุทธธิดา  อรัญชิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงเพชราภรณ์  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมื่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชารินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงฟ้าประทานพร  ปิยะพงศ์พิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงภคพร  ตั้งใจตรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายภคพร  เกิดบุญมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงภฤศมน  ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายภวรัญชน์  ธีรปรเมศวร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงภัควลัญจน์  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายภัทรพล  พันธ์วงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายภาคภูมิ  ยิ้มชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายภาคิน  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายภานุพงศ์  ชื่นคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายภูฟ้า  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงภูริชญา  สมบัติกำไร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายภูริพัฒน์  เกียรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายภูวสิษฏ์  นูเร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายภู่ศิริ  เกษศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงภูษณิศา  ตรัสศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงมนต์นภา  ท้าวเมือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงมนสิชา  วัฒนาอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายมารุต  มัคคะน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงมุจิรานันท์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงเมขลา  ภูสราญนนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงรชดา  แสนพัดร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายรณกร  ประจงกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายรพีภัทร  ทรัพย์ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงรมิตา  จุลละนันทน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงรักษ์ญดา  บัวระภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงรักษิณาพร  นาทัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงรัฐนันท์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงลักษิกา  โพธิสาวัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวงศ์วรัณรัศม์  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายวงศ์วริศ  ไกรทรัพย์สม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สีหาจ่อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายวชิรวิทย์  เบ็ญจพรเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวณัชญากาน  ข้อยุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวรนิษฐา  ทองดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงวรพรรณ  สารแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายวรพล  เพียทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายวรฤทธิ์  มากึ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายวรัญญู  แคว้นเขาเม็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงวราสินี  ชัวจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายวริทธินันท์  ดรหมั่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงวรินทร์ธรา  กำบุญมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายวสวัตติ์  โชติวัฒน์กิตติกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายวสิษฐ  รัตนวิชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายวัชรินทร์  เวชยางกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายวายุ  มุลตะกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายวิชญะ  ผาณิบุศย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงวิชญาดา  นิ่มนาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงวิชญาพร  แซ่อั้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายวิโรจน์  ชาญชัยพิชิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงวืชญาดา  เพ็ชรศรีชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายศรุต  ธีรศักดิ์วรากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายศวัสกร  เย็นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายศักรินทร์  แก้วโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายศิระ  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงศิริกัลยา  ชาวดร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงศิศิราพัชร  ศิระเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงศุทธิ์สิริ  แสงกระจาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายศุภกร  ศรีอาจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายศุภกฤต  หาญห้าว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายศุภณัฐ  ภูผาลาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายศุภฤกษ์  ลาสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายศุภฤกษ์  โสระพาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายศุภวิชญ์  ลีศิริกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายศุภวิทย์  ราชบัวน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ชินภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงสมกุลยา  อุดมพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายสิรวิชญ์  อรุณาเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงสิริกร  เกตุดาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสิริณัฐ  ดวงประวัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสงกระจาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายสุรวิทย์  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายสุวีรวิช  รัตนสินทวีสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงโสวชิรญา  ศรัทธามหาดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เอี๋ยววัฒนะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายอติกันต์  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายอติวิชญ์  ธิเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายอติวิชณ์  ศรีบุญนาค โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายอธิชาติ  ตุ้มวารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงอธิษฐาน  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอภัสรา  ลากอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงอภิชญา  โสมาบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายอภิวิชญ์  สังข์อยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายอภิศลระวี  อ่อนเฉวียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอรจิรา  อุ่นจันที โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายอรรถนนท์  คามดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายอรรถพล  คำพิทูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายอัครพัชร์  เหมือนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายอัครวินท์  ลุงนาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงอัญชลิกา  แทบมะลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอารียา  จรุงนันทกาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายอิสรา  ชัว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงเอกธิดา  สุขเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงเอมปวีร์  ภัทรกัมพลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงไอรดา  จันทเทพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงกชกร  สุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกชพร  อริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกชพรรณ  หนูแท่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกนกพร  ใสบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกมลชนก  ขันธ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกมลชนก  มาลาเว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกมลชนก  ลิ้มวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกมลชนก  วิจารณ์พล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกมลทิพย์  คำละมูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกมลนันท์  วรหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกมลพร  ตั้งวินิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกมลภัทร  พั้วพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จักรนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกมลศิริ  ชุมแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกรวิชช์  ปิยสาธิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกฤตชญา  ประเสริฐไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกฤตยา  มัคคะน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกฤตย์  สามารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกฤษณธร  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกฤษณพงษ์  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกฤษณพล  บรรจงจิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกวินธิดา  บุญสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกวินนาฎ  ธาตุดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายก้องภพ  หินวิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกัญญภัค  ชรากาหมุด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีท้าวปากดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกัณญาภัค  เอกถิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกัณฐมณี  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกันต์พงษ์  นิลพฤกษ์ธีรา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกันยกร  สอนสะอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกัลยกร  ไสวงาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกิตติ  จันทรโสภณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกิตติยาพร  สุนทรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกิตติศักดิ์  วีระนาคินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายกิติศักดิ์ดานนท์  ภารตุ้มเหลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายกีรติกร  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกุลิสรา  ถาดวิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงขวัญนรินทร์  ชมสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงขวัญศิรี  ตอสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายขุนพล  อิทธิชัยโย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเขมจิรา  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงจอมขวัญ  สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายจักกาย  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายจักรภัทร  หาปู่ทน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายจิตรภณ  ทองพั้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงจิรนันท์  อุปลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจิรภิญญา  นิมิตรคุณากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจิรัชญา  จังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจิรัชญา  พันทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจิรัชญา  มหามูลตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจิรัชยา  นักร้อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงจุฑาทิพ  คลังชำนาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจุติภา  กินุชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชญาณิศา  ทรัพย์ศิลาทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายชนพล  ทองพั้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชนัญชิดา  เมทนีโสธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชนัญชิดา  เหลาธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้ววิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชนากานต์  สอนหาจักร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชนากานต์  อุทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายชนาธิป  สร้อยพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชนาภา  วิภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายชยณัฐ  รำพึง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายชยพล  งามเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายชโยทิต  รวยสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายชลชนม์  วงศ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชลธิดา  พัฒนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชลิดา  กรมวังก้อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายชวกร  ศิริโคจรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชวัลลิกา  อัครโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชวิศา  สุภาพินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชัญญา  ธนูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชาคริยา  ธรรมจารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชาลิสา  หล้าปุย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชาลิสา  โคตรศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชิดชนก  ภูบุญอบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงญาณภัทร  ศิริสานต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายฐาปนเดช  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณชนก  เซียวศิริกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณชภัทร  เจียมศิริกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณฐกร  หินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณฐมน  แท่นวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณฐรัตน์  ริมสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณฐวัฒน์  การุณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายณตะวัน  ทานากะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณภัค  เลิศขามป้อม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายณภัทร  กัณหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณภัทร  ลิ้มวิโรจน์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณภัทร์  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณวรรณ  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัชชา  จันสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัชชา  สฤษฎีชัยกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณัชภพ  ดุรงค์ดำรงชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทนามศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายณัฏฐพัชร์  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฏฐวดี  ศรีชัยปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฏฐิรัตน์  ยศพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐกร  หินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณัฐกรณ์  แสนราษฏร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายณัฐชนน  ไม้ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณัฐชนนท์  สละ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐชยา  ภูโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฐชยา  หมอแพทย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฐณิชา  เหล่าหล่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณัฐธิชา  บุตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐนรี  ไม้ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐพัชร  สมดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัฐพัชร์  คณาดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายณัฐลักษณ์  ชาตา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แสนเสนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีสุวรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณัฐวัฒน์  สีนะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณิชานันท์  พุ่มบางป่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณิชาภัทร  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายดลธรรม  โฮมคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงดวงฤดี  ไชยวรรณา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงดาราวดี  ภูมาลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายตฤณ  ชนะวีรวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายเตชินท์  วัจนามัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายทวีสิน  อัคสินธวังกูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงทอฝัน  มองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงทักษวร  ใหญ่เย็น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงทักษอร  ถาวรศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงทิฆัมพร  กุหล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายเทพฤทธิ์  ไชยสนาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงแทนขวัญ  อุปปิง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายแทนคุณ  ปาลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายแทนคุณ  เทียนไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนกฤต  ผงทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนกฤต  พิมพสุต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธนกฤต  มงคลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธนธัส  นาชัยรอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธนพร  วงศ์สละ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธนภรณ์  แดนแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธนยศ  ศิริสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนรุจ  ศิริปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธนวรรณ  เหล่าพันนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงธนัญญลักษณ์  เชาว์พลกรัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนันดร  สมบัติธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธนา  ภูผิวเงิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนากานต์  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธนิดา  อดทน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธนิน  ช่างเกวียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธเนศพล  ทิสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ซังคะนารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธัญพร  จินดาจำนง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธัญยวิชญ์  ศรีคัฐมาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สิมสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธันย์จิรา  จันรธณสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธาม  บุญสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธารา  แก้วเจริญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธาวิน  วงษ์โยธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายธีร  โล่ห์ชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงธีรติกานต์  แก้วมาลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนงนภัส  เพ็งงาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายนนทพัทธ์  นูเพ็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายนนรพัชร  โกฑัญญะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายนพเก้า  ปัดสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายนพวุฒิ  พรหมดวงศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนภัคมน  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงนภัสนันท์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนัตธิยา  เชื่องดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์เลิศธนาธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนันท์นภัส  เตากล่ำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนันทิชา  แก้วโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนิรินธนา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนุชนาฎ  ภูบุญอบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงบัณฑิตา  นารีคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายบุญฤทธิ์  โอดพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายบุรัสกร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงบุษยภรณ์  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเบญญาดา  ศรีชมชื่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเหมาะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงเบญญาภา  ปั้นพินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปกรณ์  ศรีทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายปฎิภาณ  นามสีลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายปณต  พูลนิติพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปณาลี  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปพิชญา  ศิริเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปราญชลี  จิกแหล่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปรายฟ้า  ชินเนหันหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายปริชญา  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปรินทร  ศรีพระยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปริยา  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายปวริศ  เดชอุดม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปวีณ์กร  มุกดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กุลด้วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปัญญ์ปณิดา  วัชระศิริบรรลือ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปัญญาพร  ประสานฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงปัณณพร  แสงศาลาศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายปัณณภัสร์  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปัณณรัตน์  อระดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปัทมภรณ์  จุลมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปาณิสรา  นันทสุทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายปาราเมศ  สีสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายปิฐิกัณฐ  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายปิติ  สิงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปิยมน  ร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายปิยะปราชญ์  ลอยหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปุญธีรา  ไชโยแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปุณณาภัสว์  จันทชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปุณนะสิษฐ์  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงผกาแก้ว  แดงมณี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายพงศภัค  โคตรโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพชร  ทะสิงขา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพชรคุณ  แก้ววิไล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพชรอร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพธัญญา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพนิตพิชา  กรวิทยาศิลป โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพบธรรม  ทนกล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพรรวินท์  มาซา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพรวิศา  ราชบัณดิษฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพรศิกานต์  คำทอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพรสุดา  โพธิ์ไฮ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพลอยธิดา  ทินทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพลัฏฐ์  แพงมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายพสิษฐ์  ดอกรัก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายพสิษฐ์  ทองถวิล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพอเพียง  เพ็งพักตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพัชรินทร์  สะเดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพัณฑิรา  มหาเปชานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิตย์คำหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพัทธนันท์  อัญชลีสังกาศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพันดารา  สุวคนธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพิชชาอร  ทองทำมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เเก้วกุลชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเกวียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ราชโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  เอสุขจินต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพิยดา  ชูพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายพีรดนย์  นูเร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพีรพล  จิตตภานันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมมาหล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพุฒิดา  พรบุบผา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงแพรวา  โตนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงฟ้าใส  นิยมทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายภคชัย  หงส์วิลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงภคพร  แก้วโบราณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายภคิน  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายภวิชา  ตระกูลไพศาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายภัคชัย  หงส์วิลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภัคพล  สมศรีโย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภัทรดล  ทองเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงภัทรนันท์  คำสอนทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายภัทรพล  บัวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภัทรพล  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายภัทรพล  พอจิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภัทรภูมิ  โนราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงภัทรวดี  โนราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภัทรวิศน์  พงษ์ภรณ์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายภาคิน  สร้อยสมุทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายภาคิน  เนตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงภาสินี  จ่ามีเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พลคำมาก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงภิญญารัตน์  ชิตทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภีรภัทร  ด่านภูมิพัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายภูธารา  สิงห์คำหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายภูมินทร์  สุขศรีไพศาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลเขตต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายภูมิพีระ  เรืองศิริปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายภูมิภัทร  สามารถกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภูริ  โสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายภูวิศ  วิจิตรเฉลิมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงภูษณิศา  หล้าสุด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงเภาลีณา  ศรีคำฝั้น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงมนปรียา  ทะยะราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงมนัสนันท์  นนทะนำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงมนัสวี  ศรีกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงมนัสศิกานต์  ปานแย้ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มุขพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายเมทนี  ทองธีรภาพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงเมธาพร  วงศ์ภูธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงเมริสา  กลมเกลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายยิ่งยศ  ศรีแสนยง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายรชต  บุตรบ้านเขวา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายรชต  สินพิทักษ์เขต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายรชต  เต็งคิว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายรฐนนท์  จอมทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายรตนชัยกรณ์  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงรพิศมัย  พิมพ์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายรัชภูมิ  จำปามูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงราชิดา  รัตนวิชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงรินรดา  ทับน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายรุ่งรุจ  แสนแมน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายฤชุภัทร  ฤชุวรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงลลิตพรรณ  พวงประโคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงลักษมณ  ชนะเจริญพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายวชิรวิทย์  จุ้ยเล็ก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงวรกัญญา  เลขวรรณวิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายวรโชติ  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงวรณันฐ์  สร้อยปุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงวรรณพิชชา  ประดับชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวรัญชลี  แคว้นเขาเม็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงวรันธร  กรมวังก้อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงวราธาห์  เสตะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวริชญาณ์  โตวัฒน์นิมิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงวริชยา  พิมพ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงวรินทร  วรพุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงวรินทร  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงวรินทร  ศรีสุวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงวรินทร์  ธีระวัชรานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงวรินยุพา  สอดเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวริศนันท์  ประเสริฐนู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงวสิพร  สิทธิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวาสุเทพ  ตรีเนตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายวิชญ์ภาส  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายวิภูษิต  อัตถโกวิทย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวิมลพรรณ  ขอบ่มกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวิสสุตา  นาชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงศจิษก์ฐา  คำภิบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงศศินภา  ขวาลำธาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงศศิอาภา  คำเพราะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายศักย์ศรณ์  อักษรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงศิรดา  ไชยดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิ์ถิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงศิวนาถ  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงศิวรรจน์  อักษรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงศิวัชญา  สุภาปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงศุภกานต์  ตระกูลเงินดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงศุภกานต์  อเนกบุณย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายศุภณัฐ  กองวาจา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายศุภฤกษ์  หาญสุริย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงศุภามน  กึกก้อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงศุภิดา  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสโรชา  ถนอมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงสิตานันท์  เรืองกลิ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายสิทธิพล  ใจครุฑ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายสิรวิชญ์  จำปานา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงสิริยา  สีหนาท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายสิริราช  ชูหมื่นไวยื โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงสิริวรรณธิดา  วงษ์คำคูณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสิริสุข  ผ่านสถิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายสุขพัสวิช  ย่านกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายสุทธิพัฒน์  เมฆินทร์อนุกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงสุธาสินี  อุทัยกัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงสุธิตา  หาญสุริย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสุประวีณ์  แสงมีคุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสุพรรณิกา  เบี้ยวโกฏิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงสุพัชรพร  เพชรชารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสุพิชชา  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงสุพิชชาวดี  ทุมหนู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสุพิชญา  พิมพ์ผะกา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสุพิชญา  อินทรโก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสุพิชญา  เทพแพง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีธิราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงสุภัสสรา  สำราญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์สง่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุภาวิณี  สีหมาตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เหล่าลาภะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงหทัยกานต์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงหทัยรัตน์  อุ่นสิม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงหฤทัย  ประสาทมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอชิรญา  กุลโรจนวรากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายอชิรวุธ  สีพาเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายอนันตราชย์  ป่าถ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีบุตรราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายอภิวิชญ์  ซาน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอรกัญญา  คมปรัชญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงอรกัญญา  อินบุญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงอรชพร  ชัยบัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายอรรถวุฒิ  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอลิชา  โสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายอัคราวุธ  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงอัจฉรา  ผลาพรหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอัญชลี  ชูศร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายอัฑฒ์  เวโรจนสรรค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายอัศศิวะเศรนี  ศักดาอัศวิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอาณกร  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงอาภาศิริ  บูรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงอารยา  ลาภชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีเศวตศุภรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงอุษามณี  สังหาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายกฤตวัฒน์  ศรีพรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงกันยพัชร์  พรศรีเมตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงกุลปรียา  ชีวาจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงขวัญข้าว  พงศ์พิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
710 เด็กหญิงจิตตานันท์  คำสวาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงจิตตานันท์  วรบัณฑิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
712 เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายชนวัชย์  วงษ์อุ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายโชติวิทย์  บุษมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายฐปนพัชร  ภูมูลนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ทัพพสารพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงฐิติภาพันธ์  หว่างแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายณฐกฤษ  ผาสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์ลุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลพพันธ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงณิชา  นาถะรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงณิชารัศม์  มงคลสิริพัชร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายดรณ์  ดีสงคราม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงตุลยดา  แก้วตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงธนพร  นาใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วโพนเพ็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายนพพร  สามหาดไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายนันทิพัฒน์  ไพยศิริพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายนิติธร  พัฒนจักร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายปฏิสรพรรณ์  อินทนิล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายปลวัชร  ไชโยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายพนธกร  ศรีษะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายพัฒน์เชษฐ์  มนูญวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงพิมญาดา  เสนาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงพิมผกา  พงษ์คำพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  แก้วปานกัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายพีรวิชญ์  วงษาสินชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายเพชร  จันทร์ประสพชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
741 เด็กหญิงฟ้าใส  สิงคิบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายภูมิรพี  โควบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงมนัสวี  ไชยชุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงเมธาวี  ดีนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงยอดขวัญ  พงศ์พิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงรมิดา  แพงพรมพรึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายระฟ้า  ิพิมพะสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายวชิรวิชญื  บุษราคัม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงวนัสนันท์  รัตนโกเศศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงวรสุดา  มาเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายวัชระวิชญ์  สุวัตถิกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงวิชญาพร  สิ่วศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงวิลาสินี  สีละพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงศิริกานต์  วะลัยใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายศุกฤกษ์  มูลตรีศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
756 เด็กชายศุภวิชญ์  มีดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายสรวิชญ์  ดาวดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายสรวิชญ์  สุทธิพงษ์ประภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงสิปโปทัย  บุตรลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายสิรภพ  หนูหล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงสุดากาญจน์  อัครหิรัญสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  ทัพพสารพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายอนรรฆพงศ์  จันทรเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์อุ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงอรณี  พรหมโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงอรุชา  ศรีพุทธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงอันนา  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงกนกพร  พรมมาซุย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายกิตติพิชญ์  ปิยะศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายเกียรติคุณ  โสภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงจิดาภา  สัจจพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสาทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงชนิสรา  จงเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายชยพล  จันทร์ขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายชัยพล  ปลัดขวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงญาณิษา  โคตรพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  พงศ์พลกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณัฐธนชล  สงคราม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงดวงกมล  ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงถาวรีย์  พลคำแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงธนัชพร  ไพรโสภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายธัชชัย  สิงห์ศิริเจริญกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงธีรดา  มามุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงบุญพอใจ  บุญเสริม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายบุณยกร  บุญกำจัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพลอยชมพู  ฤทธิวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ภูแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รังสีวิจิตรประภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายพีรวัส  ศรัทธาทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงภวรัญชน์  ยิ่งยืน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงภัคจิรา  เรืองวงศ์วิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงภัทรภร  ละราคี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายภูมิใจ  เพียยุระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงรุ่งวรา  ภูสิทธิ์ธนากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงฤทัยภัทร  งามชัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงวริศรา  พิมสะกะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงสุเมธินี  โลมาอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายธนภัทร  โคตรพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง มัธยมศึกษา) ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงกฤษฤดี  อัศวจิตต์ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทินตะนัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายขวัญเกล้า  รัตนเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายคณพศ  ตั้งพูลผลวนิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
803 เด็กชายคณาธิป  ตั้งพูลผลวนิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงจณิสตา  ตระกูลสันติรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
805 เด็กชายจารุกิตติ์  ปทุมนากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงจารุพร  บุญเกษมสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายฉันทวัฒน์  เนสุสินธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายเชฏฐวุฒิ  ตามควร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงญาลิส  ภูมิเรืองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายณภัทร  จารุรัชตพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงณภัทร  เฮงไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตรีศิริรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์วรชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงณิชาภา  สัจจพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงทิพย์อัปสร  โคตรภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงธนภร  ทิพวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายธนเสฐฐ์  กิตติวรรธโนทัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงประภาพร  แดงมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายปราญชล  สันติวรากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
820 เด็กหญิงปุณณภา  ลิ้มธนาคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายพชร  วงษ์วิจารณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายพศิน  จันทน์แดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายพสธร  ศรีร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายพิรชัช  อังคณาวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงภูมิกมล  โชคภูเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายวชิรวิทย์  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายวีรากร  ระวีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงสรัญญากร  สีหาราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงสุกฤตา  สิริกาญธนานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายอฏิวิศว์  เชื้อโพนทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกื้อหนุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญพิเชฐวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงกันยาวีร์  พิพัฒน์ไชยศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายจอห์นนี่  เฉิน ฮ่านหวู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงณภัทร  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทวีรุ่งศรีทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงทิชา  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงธีมานันท์  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงปทิดา  พุทธรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงประณยา  มาโนฮาราน สืบสีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายปุณณภพ  สิทธิอมรพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงพิชชานันท์  เมตุลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สฤษฎีชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงฟ้าใส จัสมิน  เฟื่องจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงภคพร  ศรีเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงภัทชรสีณ์  ประเสริฐสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงวารินไธย  คำแก่นคูณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายศิวณัฐ  เวียงดินดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายศิวัช  จารุรัชตพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงสุรดา  ศุภดล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  สิริเฉลิมกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมสอาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ้วนไตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นางสาวกันต์ธีรา  เจริญชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงเกณิกา  อิ่มถวิล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายเคียรี่ คามิน  เพิ่มสินทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
858 นายจักรภัทร  ทุติยภาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงชลิดา  ปิติมนตรีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
860 นางสาวชวัลรัตน์  ชัยนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เรืองชยจตุพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงชัญญา  พินิจการุณเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวชัญญา  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวญาดา  ประฏิภาณจักร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวฐานิตา  ฤกษ์ธนะขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุตรสามาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
867 นายณฐนพ  เมธาธราธิป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายณภัทร  ปังประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงณภัทร  พรหมโคตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายณัฐภัทร  ภูแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงดุสิตา  โพธิ์นาแค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงธนพร  หงส์วิลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขเกษม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิษณุโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงธัญรดี  หอประเสริฐวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์วัฒนาเสถียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงธันยสุดา  มณีพราย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายธิติกร  สุวรรณบุตรวิภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายธีรเดช  นิลแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายนวภัทร  เสนาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
882 นางสาวนัชชา  กิจควรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายบุริศร์  คะสีทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงประสิตา  จันทร์ฉาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงปรินทร์  ไพรพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองเครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
887 นายปัณณวิญช์  เหล่าเราวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายพงศ์ปณต  ธรรมวาริน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายพลกฤต  สินโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายพศวีร์  นานอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายพิชชานันท์  ศิริพานิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงพิชญาภา  รั้งควัต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายพิชญุตม์  โอภาโส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแจ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แดงวิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงพีรยา  ใจแจ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายภัครินทร์  ลีไตรรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงภัสสร  ตั้งเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายภูวนนท์  ชัยชนะอุดมกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงมุจรินทร์  โรจน์วัฒนบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงยูริยูริ  เซกิกุชิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
902 นางสาวรมิดา  พลดงนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงรัญชณัฐ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
904 นางสาวลิลฎา  เจริญศิริพรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายวรัท  ลิปิพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงวรินทร  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายวัชรวิศว์  น้อยเมล์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงศุภกานต์  เกียรติเฉลิมคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.2 คณิต ม.ต้น
909 นายศุภโชค  วงษ์อินทร์จันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
910 นางสาวสิริญา  สินโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงอัครมณี  รอบรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.3 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงเอวิกา  เจริญชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงกชกร  สีโนนแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
914 เด็กชายกบิลพัสดุ์  แสงไสย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
915 เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
916 เด็กชายกรธนา  รินทะไชย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
917 เด็กชายกฤติธี  สารขันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายกฤติน  ตรีศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทรพงษ์มีชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วชิรศิริกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายกันตธี  เสรีมานะกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
922 เด็กหญิงกาญจนาพร  พันธุมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
923 เด็กชายกิตติพศ  ตรงต่อการ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายกิตติภณ  คงศิลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
925 เด็กชายกิตติวัฒน์  ใสกาง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
926 เด็กหญิงกิติญาดา  เหลาเกลี้ยงดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยุดกลาง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายไกรวิทย์  ศรีทาโส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงครองขวัญ  คงเดชอุดมกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงคลชนก  เพียงงาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงจันทธิดา  หลุ่มไส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
932 เด็กชายจิรวิชญ์  สุขสงวน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
933 เด็กชายฉัตรนิมิตร  นามแดง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายเฉลิมวิชย์  สีดาเคน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงชญานิศ  มุกพิมาน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
936 เด็กชายชนกันต์  เปรุนาวิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
937 เด็กชายชนน  ประภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
938 เด็กชายชัยศุภกรณ์  มาพร้อม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงชาวิดารินทร์  สิทธิขวา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
940 เด็กชายชิษนุพงศ์  ปิยะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เต่านวน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงโชติกา  คนล้ำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงโชษิตา  โชติจิตร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
944 เด็กชายไชยณรงค์  เลิศเสถียร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
945 เด็กชายญาณวรุตม์  สำราญพิศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
946 เด็กหญิงญานิศา  รังคะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
947 เด็กชายฐิติภัทร  ธงยศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
948 เด็กชายณรัช  ช่วยเกิด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงณฤดี  สิงห์ทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
950 เด็กหญิงณัฐณิชา  จรทะผา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
951 เด็กชายณัฐพล  หอมหวล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงณัฐรัมภา  บุตรศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงณัฐวิตรา  สุระสา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
955 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไชยธรรมมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
957 เด็กหญิงณิชนันทน์  จรทะผา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
958 เด็กชายเตชินท์  หีบสันเทีย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
959 เด็กหญิงทิพปภา  วันละ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
960 เด็กชายธนดล  วัฒนกิติกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงธนพร  หลวงวิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
962 เด็กชายธนพล  ทองวงษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
963 เด็กหญิงธนัญชนก  ขุนน้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีภูธร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายธนัท  ศรีอ่อน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีดาธรรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
967 เด็กชายธันยพัฒน์  ทวีจิตติเกษม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงธีรตา  สอนศีลพงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายธีรปกรณ์  ทาแว่น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงนิติพันธ์  สายโยธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงบุญธริกา  เที่ยงตรงจิตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงเบญญา  อรุณไพศาล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงปกิตตา  บูรณะคาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงปฐมาวดี  สุดแสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงปภาสิตา  ภูผาลัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงปมิตา  จันทดวง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
978 เด็กชายประกฤษณ  ริมไธสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
979 เด็กหญิงปรีญาวัสส์  ขนิษฐวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงปรียากร  ลินทมาตย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงปวิชญา  ขุนน้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงปิ่นประภา  สุวอ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายปิยวัฒน์  แสนโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
984 เด็กหญิงปิยาพัชร  แสนพิมพ์พา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงปุญญิศา  พึงประภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  จันทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
987 เด็กชายพชรพล  คุณกัณหา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
988 เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงพัชราพร  เงาพระฉาย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงพัณณิตา  คำมณีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงพัณณิตา  ดวงบรรเทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงพาขวัญ  วอแพง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงพิชชาภา  โชติจิตร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
994 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีวิชา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
995 เด็กชายพิชญุตค์  ศรีอุดร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
996 เด็กหญิงพิมพกานต์  แสนนาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วัฒนากุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงพิมลวรรณ  หนูอิ่ม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงพิยดา  นามจูม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงพีรญา  แฝงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายพีรดนย์  เทพกิจอารีกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงภคพร  ใจพินิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงภควดี  เสรีรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงภัคจิรา  แก่นหามูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงภัณฑิรา  ตาเมือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงภัณฑิรา  เวทศิลป์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงภัทรศยา  ขันทะชา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงภัสสร  ภัทรวดีลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงภาณุมาศ  โคตก่ำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วงศ์คำอินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายภูวดล  หอมกลาง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กชายภูวนัย  ปานวิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กชายเมธาพัฒน์  มาชา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายยศวริศ  สีวันดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แก้วสาร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายยุทธิชัย  ทิพย์เนตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กชายรัชชานนท์  สุขีเกตุ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงรัตติกาล  วิสูงเร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กชายริวเซอิ  โอบะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงรุจรางค์  ชูศรีโฉม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงรุจิราวรรณ  ไชยเดช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายวชิระ  บุตรโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงวณัชญา  สามสี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กชายวทัญญู  สิงห์น้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงวรัมพร  สมรส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงวริศรา  ใจเบา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงวลัยพรรณ  สร้อยแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กชายวัชรพงศ์  วิโนทก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กชายวัชรวีร์  พึงประภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงวิลัยรัตน์  ภูลายขาว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กชายศรา  ปัญญา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงศศิธร  แก้วดอนหัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงศิรภัสสร  สิทธิมงคล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงศิริภารดา  ขุมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กชายศุภกร  ดวงพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กชายศุภกฤต  แก้วจันดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงศุภกานต์  อักษรพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กชายศุภชัย  ชาวระ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กชายสมิทธิ์  มากทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กชายสรวิชญ์  ดรรักษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงสาธิตา  หินขุนทด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กชายสิงห์  บูรภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงสิรภัทร  โพธิ์หล้า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงสิริมณี  ศรีโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงสุธาคิณี  คฤหัสถ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงสุธาสินี  บ่อไทย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงสุภามาศ  ราชแสงพิรุน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กชายสุรพัศ  ศรีจินดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงสุวิชญา  ธรรมนิยม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กชายสุวิชาญ  วชิรสุนทรพจน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กชายอภิวิชญ์  ชูศร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงอัยยา  กัญจนานภานิช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กชายอิทธิพล  เจี้ยมเด้ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงกชพร  อ่วมเชื้อ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงกนกพร  ท่าจอหอ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายกฤติพงศ์  เพิ่มวงษ์มาก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายกฤษคมอินทณ์  กันระวีกรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงกษิรา  พรานป่า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงกัญจน์อมล  แพงคำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ภาโสม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เทพมี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงกัลญาญ์รัชต์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะนันต์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงเกศริน  เพ็ชรกอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายเกียรติภูมิ  บุริสตระกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงขวัญจิรา  พรหมโส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายขวัญชนก  เชาว์สกู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีพุทธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงเขมจิรา  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงคนัสนันท์  ศิลากุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงคริษฐา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงจณิสตา  ชลพอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงจิรธิดา  คำชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายจิรภัทร  ขึ้นนกคุ้ม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยตะมาตร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงจุฬามณี  ภาคถ้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงจูเลียนน่า  มารี พิลาวัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงฉัตรณิชา  เสนากิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงชณิสรา  พันละนัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายชัยชนะ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงชาริสา  ยุระศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายโชคมงคล  ทองนาคะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงฐากูร  ดั้งดอนบม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงฐิติภา  ประจันตเสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงณชลนิภา  ดาบบัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พุกวาน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายณัฐกร  ประจวบมอญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายณัฐดนย์  ภิญญสนธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  บุญยอด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายณัฐนันท์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายตรัยภัทร  สำราญกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงทักษอร  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงแทนขวัญ  คิดรอบ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายไทธัญ  ต้นกันยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองถิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายธนภัทร  ตังตระกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงธนัชชา  ขาดรัมย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงธนาภา  สิงห์ประสาทพร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายธราธร  ดวงเตชะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายธัชธรรม์  ภักดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงธัญชนก  ปริวัตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงธัญชนก  ราชภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงธัญญรัตน์  นาคชุ่ม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พฤทธิพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงธิดา  ชมพุทธกนก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงธิวาริน  อินทรปัญญา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายธีรภัทร์  โนนทนวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงนภัสสร  ชำนาญพงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงนฤมล  วิลัยพิศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงนลินทิพย์  รักษาเคน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายนันทภพ  แสงตามี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงบุญญาพร  โพธิเทพา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงบุณยานุช  ลุนบง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายบุรินทร์พศ  สีวันดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายปกป้อง  หล้าสุด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงปณิสรา  ผาบชมภู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงปนิตา  มูลเหล็ก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายประดิษฐ์นาถ  ชนไฮ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงปรียนิตย์  เพลินจิตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงปรียาวดี  พงษ์เจริญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายปวงศ์ถวัตน์  วิจิตพจน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงปวริศา  อนุชน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงปวันพัสตร์  วงษ์จันทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สารกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ห่มขวา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงปัญญณัฐ  จอมแปง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงปาณิสรา  อิทธิกุลทวี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงปานไพลิน  ศรีดารา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายปิติภัทร  สวัสวงค์ชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายพชรพล  พรมแพง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงพรปวีณ์  กัณหา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงพรลภัส  พันธ์ราช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงพลอยงาม  มีสุข โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงพัฑฒิดา  สมานุหัตถ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำโยธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงพิชญาภร  แจ้งพรมมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรลือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายพีระยุทธ  พรมขรยาง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงภัคจิรา  กุลมร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายภูมิภัทร  เตโช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงภูริชญา  เตโช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงมณฑิรา  ไพรพา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงมนฑกานติ์  แสนบุตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายมิ่งกมล  เพียรทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายเมธาสิทธ์  พันเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงรชณีกร  พรมทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  สถิรวงศ์วรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายวทัญญู  พุทธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงวรรณรดา  วิรักษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายวรวิช  โกทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายวารุจน์  พรมทองมี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายวีรวิชญ์  พลสงคราม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงศิริญากร  กองหาโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงศิรินดา  โลหา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงศุทรา  สุหร่าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงสกุลตลา  ปะมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงสรัญญา  ศรีโยธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายสิรวิชญ์  แพงมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงสิรินญฉัตร  สาฆ้อง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงสุชัญญา  สุขทั่วญาติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายสุดใจ  ศิริวิ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสนประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงสุรางคนา  ศรีจำปา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายอนุศร  คำภักดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายอภิวิชญ์  ปาลสาร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงอริสรา  จำปาบรรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงอริสรา  มาสมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงอวิกา  เชื้อบุญมี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงอาทิตยา  อัตถาภูมิ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงอินทิราพร  คัณทสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงกตัญญุตา  โชติพินิจ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีฮาด โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงกรินรัช  วงศ์นิคม โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กชายกฤตภัค  สร้อยแก้ว โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีประมวล โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายกฤตยชญ์  สิทธิวัง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงกฤตากานต์  แสนแสง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงกฤติยา  ติสจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายกฤษฎ์  วิทยเวทย์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงกวิตา  มณีโชติสกุล โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงกวินธิดา  บุตรโพธิ์ศรี โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กชายก้องภพ  หงษ์คะ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงกัญญาณัช  วิทยาวุฒิอนันต์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กชายกันต์พงษ์  ถิรเจริญศักดิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขาวอ่อน โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กชายกิตติภพ  จันมะโฮง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กชายกิตติภพ  อยู่ยอด โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กชายกูลคูณโชคจ์  ศิริกุลเต็ม โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงขจีวรรณ  วงศ์จะมาศ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายคชาธาร  ชำกรม โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กชายคามิล  คาน โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายจตุรภัทร  โสรส โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กชายจักรพรรดิ์นิยม  ขันตี โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงจินห์จุฑา  อินทรพานิชย์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กชายจิรภัทร  สุนาทัย โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงจิรัชญา  สมดี โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงจีรภัทร  พันธ์เดช โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงจุฑามาส  ลาลุด โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กล่ำโพชน์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กชายเฉลิมชัย  มันญานนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายชนกันต์  การุณ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กชายชัชภณ  แก้วศิริบัณฑิต โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงโชติกา  นันทา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงโชติกา  อัตโณ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงญาณปภา  เผ่าภูรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงญาณิศา  โพนสิงห์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงณฐมนกาญจน์  ชาญกว้าง โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงณริณร์ศิริ  นันจรัส โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงณัฐิรา  นามปาน โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กชายณัศรุจณ์  นาคศิลป์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กชายดนุพัฒน์  พลกอง โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กชายดิลวิล  มูลบัวภา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กชายทองประทาน  มงคลรัชต์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายทักษิณ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงทัศณีย์  คำมุงคุณ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงทิพมณฑา  ค้าขาย โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงทิพาวดี  โคตรสีเมือง โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กชายธนทัต  ลาภโชค โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กชายธนพล  ทองหวาง โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กชายธนภณ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กชายธนรัตน์  ปีแหล่ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงธนาพร  อันทะปัญญา โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายธนาภูมิ  โตกลาง โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงธนิษฐา  ขลังวิเชียร โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงธมลวรรณ  โคตรชุม โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทะโยธา โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายธันยพัฒน์  คำแดง โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงธิดาวรรณ  กล่อมจอหอ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงธิตยา  สมณะ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กชายธีรภัทร  บุญขจร โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กชายธีรภัทร  โตกลาง โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กชายธีรภัทร์  หนองนา โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงนริศรา  บัวเลิง โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงนริศราพรรณ  นามสุวัน โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงนัทธมน  แสนกุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ปุ่ม โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงบุญญาพร  เจริญสุข โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กชายบุณยกร  ขันทอง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายบุณยภู  ขันทอง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงบุณยะฎา  มัชฌิมา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงบุณยานุช  มะลิซ้อน โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงบุษกร  ไหวพริบ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงปทุมทิพย์  สีกาลี โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กชายปรมัตถ์  ทรายสะท้อน โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงประภาภัทร  ขวาลำธาร โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์หนู โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิริพรอดุลศิลป์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงปัญฑิตา  ทัพพิลา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงปานวาด  พำขุนทด โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงไปรยา  โป๊ะประนม โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายพงษปภัสร์  สิมลิ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กชายพชรกร  สวัสดี โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงพนิดา  สุภาวดี โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงพรพิมล  ฤทธิ์สยาม โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงพรวิภา  วันไชย์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  ไกรษรศรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กชายพัชรพล  โป๊ะประนม โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กชายพัฒนา  บุดดานาง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กชายพัทธ์นันท์  รัตโนภาส โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงพาทินธิดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เทพรังสฤษฎิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงพิชญาภา  ไพคำนาม โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  กองศิริ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงพิมลพรรณ  จันทะวงษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงพีรนากร  บุตรทหาร โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กชายภคพล  ขวัญปาก โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1269 เด็กชายภคิณท์  กานนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดรปัญญา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กชายภานุกูล  พลนิกร โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กชายภูดิศ  สุนประสพ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1273 เด็กชายภูมินะโชค  สุธรรมมา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กชายภูริชัยพงศ์  นะชา โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1275 เด็กชายภูสิทธิ  สมบูรณ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงมณีรัตน์  อ่อนมา โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงมารวย  พรศรีระ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงรวิกานต์  มากมูล โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงรสสุคนธ์  สายบุญ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1280 เด็กชายรัชกฤช  นาคมะณี โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงรัชฏพร  ขวัญปาก โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงรุ่งนภา  วรรณภาส โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงรุ่งระวี  วงศ์สว่าง โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  จันทร์เรือง โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กชายเลิศทีศักดิ์  สายบุญ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงวนิดา  ผาจันทา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงวรรณวร  อาจน้อย โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงวรวลัญช์  ม่วงภูเขียว โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงวรัชยา  ขันตรีกรม โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงวรันลักษณ์  ใจเที่ยง โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1291 เด็กชายวราวุธ  โพธ์รุกข์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงวริศรา  แจ้งพรมมา โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงวริศรา  แสงจันทร์รัตน์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กชายวสิษฐ์พล  สีละพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงวัสสิกา  นาคำมูล โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เพ็งแสน โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงศตพร  ขีดขั้น โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1298 เด็กชายศิกษก  ดวงขุนลา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1299 เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์สุพรม โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1300 เด็กชายศุภโชค  วงศ์ทองเจริญ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงศุภธิดา  ดอนพันพล โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1302 เด็กชายศุภวิชญ์  ธนเกียรติสกุล โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงสันต์สินี  ศรีแก้ว โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงสามินี  จำปาม่วง โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงสิตานัน  คะศรีทอง โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงสิริกัญญา  ชลพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงสิริธาร  หนูพรหม โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงสิริวรรษา  จันทร์ดก โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงสุชานันท์  เหลาภา โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงสุธีมนต์  กองดิน โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงสุพิชชา  หานนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงสุภาวิตา  ขามธาตุ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1313 เด็กชายสุภิวัฒน์  ลุนสา โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงโสภิตสุดา  มีศรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงอชิรญาณ์  โคตรนรินทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงอธิชา  พรพิรุณโรจน์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงอภิชญา  ลาน้ำเที่ยง โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงอมรภสุ  ไชยรัตน์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงอรัญญา  ทองคำมา โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงอัจฉราพร  นาคชู โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ทิตยาไชยศรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ทิตยาไชยศรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงอัญชลี  แดงน้อย โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงอัญมณี  เลิศเกียรติภูมิ โรงเรียนสนามบิน ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กชายอาสาฬห์  ปฏิเวทย์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงไอริสา  ยศธิพานา โรงเรียนสนามบิน ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงกนกพร  มรกตศรีวรรณ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายกนกพล  โพธิ์ศรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงกมลพร  สินโพธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็งคำ่ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงกรกมล  คำพารา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงกรชกร  ม่วงน้อย โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายกรวิชญ์  เพอรี่ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงกฤตพร  บัวทองจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงกฤติญา  พีระศิริ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายกฤษฎ์  สืบสำราญ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงกวิสรา  นามบุดดี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงกวิสรา  วิวัฒนาศิริกุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายก้องภพ  ศรีแก้ว โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  ชาบัว โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายกันต์กวี  โชติกวี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายกันตพงศ์  คงทรัพย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงกานต์ติมา  รัตนพลที โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายกิตติ์ธวัช  บุญทศ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายกิตติพงศ์  เล่ห์ศิริกุล โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงกุลญาดา  จันทรภูผา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายแกงเขียวหวาน  ขวาลำธาร โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  สุธิตานนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงขวัญข้าว  เกษทองมา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงขวัญชนก  มุมสำ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงขวัญดาว  จำเมืองฮาม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงเขมิกา  ประติโก โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงคณิศร  ยอดเพ็ชร โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายคณิศร  แสงแก้ว โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงครองขวัญ  พรมโสดา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายคีตกวี  โยทองยศ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายจักรกฤษณ์  เมธาวีศิริกุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายจักรภัทร  สีหาบัว โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงจันทริกานต์  มากมูล โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายจิรฐา  จันทนสาร โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงจิรประภา  วงศ์งาม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายจิรพงศ์  บึงล้อม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงจิรภิญญา  จันลา โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายจิรวัฒน์  ข้อยุ่น โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายจิรวัฒน์  บึงล้อม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงจิรัชญา  ดุลลาพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงจิราพร  ลุนขอนแก่น โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำมุงคุณ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงจุฬา  แสงชาลี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงฉัตรธีรา  คงประเสริฐผล โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายเฉลิมวงค์  ภูพรม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงชมพูนุท  ดอกดิน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงชมพูนุท  แสนอาจ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายชยพล  อุตรนคร โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายชยานันต์  จาระศรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงชลดา  สีสม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายชวัลกฤติ  หุมสิน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงชัญญณภร  จูมพลภักดี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายชัยวัฒน์  เลียงชัยศิริ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายชุติเทพ  วสวานนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงญาณิศา  ภูนิละมัย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงญานิศา  ศรีสุนนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายฐิติกร  มูลศรีละ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงฐิติกานต์  วงอินจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายณฐมงคล  วิรักษา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงณฐมน  โคกสันเทียะ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงณภัทร  โพนสิงห์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงณภัสกร  ศรีบุระ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายณรัฐกรณ์  วัชรินทร์รัตน์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงณัฏฐ์ณวีร์  มาตย์ภูธร โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายณัฐชานนท์  สุโพธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันทราษฎร์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์คำ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายณัฐดนัย  ชมเชี่ยวชาญ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทาร่อน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงณัฐธิดา  วรสิษฐ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพ็ชรกลั่นพะเนา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายณัฐพชร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายณัฐพล  อักษรศิริ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงณัฐิกา  คำยา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงณิชชาภัทร  ตุ้มทองกุลธร โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงณิชนันท์  โพธิรุกษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงณิชารีย์  เปรินทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ซื่อสัตย์เบญจกุล โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายธนโชติ  สาทิพจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายธนดล  แยงคำ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายธนภัทร  ผาบุญมี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณธาร โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายธรณ์ณพล  ธนธัญญ์กนก โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายธราธร  ไชยรัตน์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายธัชพล  มหาฤทธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงธัญกร  หอมหวล โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญศักดิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศิริไพบูลย์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงธันย์ชนก  อันอามาตย์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายธีร์จุฑา  ไวโสภา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายนพคุณ  ลุนขอนแก่น โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงนรมน  สายัณห์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายนฤปนาถ  ดวงพาวัง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายนวพล  บุญศรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงนันทนียา  บดินทร์ชัยสิริ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายนิธิรุจน์  จิระดุลยเกียรติ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายบัณฑิตย์  ธรรมศรีทิพย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายบุณยกร  ชุมแวงวาปี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงเบญญาภา  โสรัตน์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายปณชัย  ปุริตัง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กองจันทร์ดี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีมุลตรี โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายปรเมษฐ์  จงสุขกลาง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงประกายขวัญ  ศิริคำพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงประติมา  ตรีศาสตร์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงประภาดา  แซ่หว่อง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงปรียาดา  ถิรกุลสิริ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงปรียาภา  มารี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงปวรินทร์  พวกพระลับ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงปวัณรัตน์  งามขำ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงปาณิศา  แก้วพิลา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงปานิสรา  จิตรพิไล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายปารมี  สายัณห์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงปิ่นมณี  แสนทวีสุข โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงปิยธิดา  ชมกว้าง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงปิยะนุช  ไสบาล โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงปิยาพร  เวียงนนท์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายปุณยวิชย์  ศรีพิพัฒนากุล โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงปุณยาพร  คำเสนา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงผริตา  สุนีย์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายพงศกร  ดลรัตน์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายพงศธร  โชคดี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายพงศภัค  ผิวคำ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงพงษ์ธิดา  สาระบูรณ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงพรจิรภัทร  ศรีจำปา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงพรธิดา  ระเวงวัน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงพรพระจันทร์  ชวเดชารัตน์กุล โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายพลพล  แก้วโบราณ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงพลอยภัสสร  รัตนสุธีระกุล โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายพอเพียง  ทองทวี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธีรเกียรติศิริ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงพิชชาพร  แสนเทพ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงพิชญธิดา  พระโนราช โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงพิชญาภัค  สุดวิเศษ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นะชา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โทอุดทา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  อุ่นวัง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายพีฆทัศน์  สีชาแอน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายพีรณัฐ  คำยา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วโบราณ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายพีรวิชญ์  มะยุรลักษณ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงภคินี  แป้นพะเนา โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงภัคจิรา  มาตราช โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงภัคธีมา  นาเทเวช โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายภัทรพล  ชนชนะชัย โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีคันธะรักษ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงภัทราวิชญ์ตรี  สิมลี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายภาธร  ไกรยสอน โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายภานุพงศ์  บุตรตาสี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายภานุพงศ์  สาแหรกทอง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายภูชิฐ  สังหาวิทย์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายภูธเรศ  นวลจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายภูริณัฐ  จำปางาม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงมนัสชนก  สิงหพันธุ์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงเมวดี  ศรีโคตร โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายรัฐษฎากรณ์  โพธิราช โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงรัตรวี  ราชนาวี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงรัษฎากร  คนอาจ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายราชพฤกษ์  หงษ์ทอง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายรุจิรดา  ศรีมารัตน์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงลลิดา  สียาโง โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายเลิศวรรธน์  มาสพันธ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายวงศ์ศกร  กุสันเทียะ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายวัชรภัทร  ไวโสภา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงวีรภัทรา  โกษาแสง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงเวธกา  ดาหาญ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงศศิมาพร  จันทร์พุธ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายศิริยนต์  อวบอ้วน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายศิวพงศ์  แกวไตรรัตน์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายศุภณัฐ  เมืองสุข โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วอาษา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายสิทธิกร  เมืองสุข โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายสิทธิโชค  โทแก้ว โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงสิรณัฏฐา  โคตรนัวะ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงสิรินทร์  ขันธทัต โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงสิริประภา  พลซักซ้าย โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงสิริวิมล  อุดมดี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงสิริอาภา  สีหมื่น โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงสีวิกากาญจน์  พันธ์ชูจิตร โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายสุกนต์ธี  คำสม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงสุชาวดี  อาปะหัง โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงสุธัญญา  ถิ่นวงษ์เกอร์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงสุภจิต  สทรรัมย์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายสุรวัฒน์  ดีพลงาม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงสุรัสสวดี  พยัฆชาญศิลป์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายเสกสรร  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงษ์อนันท์ โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายเหมรัศมิ์  เคหะฐาน โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  จามเกษม โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายอดิเทพ  สร้อยมุข โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงอนุสรา  ร้อยเพีย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายอภิรักษ์  สิมมาทัน โรงเรียนสนามบิน ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายอภิสิทธิ์  โดดชัย โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงอรเทพิน  จันทะหา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายอรยวัฒน์  เสาทอง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงอรัญญา  มหาเสนา โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายอัครัชพล  วันดี โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงอัปสร  มณีแจ่ม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายอัษฎาวุธ  ผิวผ่อง โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายอิสรพันธ์  พิลาจันทร์ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายอิสวาสุ  สุวรรณศรี โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงไอยรดา  อินทะคม โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงไอริสา  ชาติศักดิ์ยุทธ โรงเรียนสนามบิน ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงไอลดา  ภูพรม โรงเรียนสนามบิน ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายชนาธิป  ศรีพลไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กชายชนุตม์  พงษ์สิงห์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กชายธนากร  พรมวิชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กชายพชธกร  อภัยสูงเนิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กชายภูมิปัญญา  นารีไผ่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 คณิตประถม
1537 เด็กชายรัญชน์  พัชรากิตติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กชายวงศพัทธ์  ภูชูธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กชายวชิรวิชย์  เจษฎาพงศ์ภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กชายวศิน  เพชรนาค โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงกุณนุพร  จีมขุนทด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายแก้วมังกร  สวนเส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายชญานนท์  มณฑาทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายชยางกูร  ทาเชาว์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงณัฐธิชา  ไข่มุกด์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายณัฐภูมิ  เสนไสย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายทะสึยะ  หงษ์คะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงทัตสรวง  ผลผาสุก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงธิดารัตน์  อมาตยคง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายธีรภัทร  เตชะชมภูเวทย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กหญิงพิรดา  ปรีดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กหญิงมติภา  เชวศิริพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายลภัส  ลภัสรดากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายวิทวัฒน์  เลพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงศศิธร  รูปสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงศิริวรรณ  ลาสองชั้น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงอภิญญา  พาจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายกฤษณ  ศรีธรราษฎร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายกิตติ  อุดมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายเกรียงเดช  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายแจระมีลูอิส  ออง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายชัยวัฒน์  เกษตรศิลป์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายณัฐชนน  จินตมุทธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายธนพงศ์  เลิศสหพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายนภัสกร  คำชมภู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายนันทกร  ผายแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายปิยะภัทร  อึ้งวณิชยพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายปุญญพัฒน์  เศรษฐโศภิษฐ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายพสิษฐ์  สุวรรณธาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.4 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงกชนิภา  อิ่มเสมอ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงกชพรรณ  มณีศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงกนกพัชร  บุดดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงกนกวรรณ  เสริมทรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงกนิษฐา  จำปาราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงกมลณันท์  ขวัญเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงกมลพร  เขตต์ไพบูลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงกรรณากาญจน์  ศรีทองอร่าม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงกรรณิการ์  มูลภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงกวิสรา  กึกก้อง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงกวิสรา  รำพรรณนิยม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงกัญจนพร  ช่างเรือนกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พงษ์สระพัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ม่วงอ่อนพะเนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุทโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงกัญญาภัค  โรจนแสงชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไทรบุรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงกันติชา  สุเมโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1591 เด็กหญิงกัลป์ณิศา  พันธุ์ทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  บัวทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงกุญช์วรรณ์  อินทะนิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ฌายีเนตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงกุลรัตน์  ยุระตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงกุสสรา  วรจริยาสกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงเกศสิริ  โม้วงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงขวัญข้าว  นันทะวิชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดวงสีทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงขวัญชนก  อยู่หัตถ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1601 เด็กหญิงขวัญเนตร  เทศวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงขวัญมนัสวรรณ  ศรีบุญไทย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงเขมิกา  รัตนพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงเขมิกา  วงษ์ยี่สุ่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงเขมิกา  เทพกิจอารีกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงคัฑณัมภรณ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงจรรยพร  มะณีเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงจิดาภา  พจนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงจิดาภา  เกียรตินิรันดร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงจิตรลดา  เจริญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงจิรติกาล  สีหาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงจิรภัทร  เรืองสุขสุด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงจิรภิญญา  กงวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงจิรวดี  รักอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงเจตสุภา  ถิรธนากร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงเจสิก้า ไวโอเล็ต  กิ๊บสัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงชญานันท์  อิทธิสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงชญานิศ  ถวิลวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยสถิตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงชญาภา  จรรยากรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงชฏาพร  ธีรวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงชนัญธิดา  โพธิพรรค โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงชนันท์ภัทร์  สมบัติหิรัญโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงชนิกานต์  งามเจริญมงคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงชนินาถ  ศรีวงค์ษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงชนิษฎา  วณิชชาโอฬาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงชยาภา  งามวณิชวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  วานลอย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เสนาวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1630 เด็กหญิงชลดา  เฟื่องคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงชลดา  โทรักษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงชลิตา  เรืองจิรภัทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1633 เด็กหญิงชัยรัมภา  ยอดพนม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงชาลิสา  ราชธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงชิดชนก  สลิดกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1636 เด็กหญิงชิษณุชา  ครูโคกกรวด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงชุดาภัทร์  ชินกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตีกา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตนพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงซีย่า  ถัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงญาณินท์  พลสีลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงฐานิตร์กาญม์  อุดโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ขวัญเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงฐิติการัตน์  เข็ดคม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงฐิตินันท์  มาลาคุ้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทรงยินดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อุชาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงฑิมพิกา  โคตรบุญเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงณชนันทน์  พูลชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงณภัทร  ตันติธีรธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงณัชชา  สิทธิขวา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงณัชริญา  เปรมบัญชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีชัยชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงหาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงณัฐกาล  บัวทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงณัฐชา  พรมเมืองเก่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงณัฐณิชา  จูนก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตันกิตติวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พลทะอินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงณัฐพร  หงษ์เหิร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงณัฐวรา  ไชยชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงณิชา  ราชชมภู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงณิชาณันนณ์  วุตติวิโรจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงณิชาภัทร  เจริญวานิช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงดลยพร  วงศ์อุ่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงดากานดา  สายงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงดาราภา  ชาญวิทยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงตติญาภรณ์  แก้งพูนผล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงต้นรัก  หนองโยธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงทองพันช่าง  ดุลยมหากำธร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1671 เด็กหญิงทักษพร  แทบมะลัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงทักษอร  ปรัชญคุปต์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กหญิงทาริณา  วงภูเย็น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1674 เด็กหญิงทิฆัมพร  ชูเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1675 เด็กหญิงธัญญภัทร  จันทะมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แสนแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงธัญพร  สุวรรณธาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทร์สุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงธันญ์ขวัญ  หาชื่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1680 เด็กหญิงธันวรา  ศรีหานู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1681 เด็กหญิงธาดารัตน์  ประกอบดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลิ้มเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงธิตยา  เสนเคน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1684 เด็กหญิงธีมาพร  สุววณปิยะกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงนรมน  สาราษฎร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงนริสรา  อุ่นอุดม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1687 เด็กหญิงนวินดา  พันจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1688 เด็กหญิงนวินดา  สุระเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงนัชชา  ยอดสกุลยิ่งยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงนันท์นภัส  บทมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงนันทรัตน์  แสงขวัญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1692 เด็กหญิงนับพระพร  พรนิรันดร์ภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1693 เด็กหญิงนาขวัญ  วีระกุลเกษตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1694 เด็กหญิงนุชจรินทร์  สีสม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1695 เด็กหญิงเบญญาภา  กัญญะพิลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงเบญญาภา  หัตถวานิชากรกูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงเบญญาภา  เลิศไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงเบญญาภา  โสภาราษฎร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงใบบุญ  ถังมาตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงปฏิมากร  พิมพ์คำไหล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  แซ่ก้วย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริแก้วเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1703 เด็กหญิงปภาขวัญ  แสนจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1704 เด็กหญิงปภาภัสสร์  อโหสี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1705 เด็กหญิงประณุดา  ชุตาพรพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1706 เด็กหญิงประภาพร  หมื่นอภัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงปริมประภา  อิ่มจิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1708 เด็กหญิงปริยาภัทร  อังศุชาติวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงปรียากร  อัตตะลัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1710 เด็กหญิงปรียาภัทร์  อนันตรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1711 เด็กหญิงปวริศา  ทิพโพธิ์เมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1712 เด็กหญิงปวริศา  พงศ์ประภาพิพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1713 เด็กหญิงปวีณ์นุช  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1714 เด็กหญิงปักษมล  คำพิลัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1715 เด็กหญิงปัณฑิตา  งามโคกกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1716 เด็กหญิงปัณฑิตา  แซ่ลั้ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1717 เด็กหญิงปัณณ์พัฒน์  ใจเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1718 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1719 เด็กหญิงปานชีวา  บุญมาก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงปายฟ้า  พลเยี่ยม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1721 เด็กหญิงปิญาวดี  คงพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงปิยธิดา  ปัญเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1723 เด็กหญิงปิยรัตน์  เนืองชมภู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1724 เด็กหญิงปิยะธิดา  เชื้อจำรูญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1725 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มะโนบาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1726 เด็กหญิงปุญญภัสร์  วันชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1727 เด็กหญิงปุญญิศา  ลัมประเสริฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1728 เด็กหญิงเปรมยุดา  สุวรรณมงกุฎ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1729 เด็กหญิงพรญาณีย์  นำสุขเศรษฐวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงพรไพลิน  สุวรรณโสฬัส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1731 เด็กหญิงพรภวิย์  ดวงเฉลิมวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1732 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทุวิสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงพลอยณิตา  เรืงชัยโอฬารกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1734 เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1735 เด็กหญิงพลอยยินดี  ลุนหอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงพัชรรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1737 เด็กหญิงพัฑฒิดา  ศรีทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงพัทธนันท์  จำพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงพันณิตา  กิจเธาว์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงพาขวัญ  เทียนสุคนธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงพิกุล  คำสะวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1742 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  วิศิษฎ์เสรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1743 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีไชโย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1744 เด็กหญิงพิชญาภา  ค้ำชู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1745 เด็กหญิงพิชญาภา  สารพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1746 เด็กหญิงพิมพกานต์  เทียนสุคนธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1747 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อินยิ้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กหญิงพิริสา  ศรีวิวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงพิลาศพัชร์  อินทรขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงพีรดา  พานสายตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงภคมน  งันเกาะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงภคมน  เกษมศรีวิวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1753 เด็กหญิงภริตา  มีทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงภัณฑิลา  หม่องเหล็ฏ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงภัทรปภา  วงศรีโสภณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1756 เด็กหญิงภัทราพร  ปรเมศวร์โยธิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงภัทราภา  มหานิล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1758 เด็กหญิงภู่กัน  แซ่ภู่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงภูริชญา  บุราณรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงภูริชญา  พลยิ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงมธุรดา  ขีดแต้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1762 เด็กหญิงมนัญชยา  ศรีคุ้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1763 เด็กหญิงมนัสนันท์  พระลักษณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงมนัสนันท์  โรจน์เพียรธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงมิยูกิ  โคบายาชิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงมุกตะวัน  ทองธิราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงเยาวเรศ  ตาทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1768 เด็กหญิงรติรัตน์  ศรีอุบล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พรมพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1770 เด็กหญิงรารินนา  กรีฟซัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงรินรดี  คำเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงลลิตวดี  เดชพลมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงลลิตวดี  เรือนงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงลักษมณ  ไชยกุมาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงลักษิกา  นิติวัฒนวิจารณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงลินซี่ นภสร  รีด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงวรรณกร  มูลเทพพิชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1779 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  มาตโสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงวรัญญา  รักอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงวราพร  พละหาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงวริศรา  คนซื่อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงวริศรา  ต้นกันยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1784 เด็กหญิงวริศรา  สอิ้งทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1785 เด็กหญิงวริศรา  เนตรภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1786 เด็กหญิงวิชญาดา  มะหลัด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1787 เด็กหญิงวิภาดา  โยธาภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1788 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชัยรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1789 เด็กหญิงวิภาษณีย์  เลิศชุติพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1790 เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทร์โท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงวิมลสิริ  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงเวชกัญญา  วรรณราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงศรันย์พร  คันทะพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงศรินญา  พลบุบผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงศศิประภา  โพธิ์มา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงศศิพิมล  บุดดาชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงศศิวิมล  รุ่งเพ็ชรวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงศิรดา  บุญหล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงศิระประภา  กองผาพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงศิริญาพร  อึ่งชื่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงศิริลรัตน์  เกิดช้ำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงศิริวรินทร์  ขอห้อมกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1803 เด็กหญิงศุภรดา  ใจสุขใส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงศุภัทษร  ไชยสมบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงศุภาพิชย์  ขวัญสิริทรัพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1806 เด็กหญิงเศรษฐชยาภรณ์  อุปจันทรสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงสชญา  ศรีจูม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1808 เด็กหญิงสมิตานัน  คุณยงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1809 เด็กหญิงสรณ์สิริ  พรเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1810 เด็กหญิงสรวีย์  วิเศษสัตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงสรัลชนา  เตชะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงสริตา  อินทร์พล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1813 เด็กหญิงสันศินี  รีเบ็กก้า คิงแฮม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงสายสุณีย์  ภูชมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1815 เด็กหญิงสิริลักษณ์  นาเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1816 เด็กหญิงสุชัญญา  บุตรรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงสุฐิตา  กังวานธรรมกุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1818 เด็กหญิงสุทธิดา  กลัดทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงสุธินี  ภูชมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงสุประวีณ์  แซ่เจ็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1821 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อยู่ยอด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงสุภัสสร  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1823 เด็กหญิงสุภาพัทธ์  ทัศนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงอคัมย์ญาณ์  อรุณประเสริฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงอธิกา  ทนันไชย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1826 เด็กหญิงอริยา  โพธุง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1827 เด็กหญิงอลิส  จันทร์สุรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1828 เด็กหญิงอัลนา  ภักดีอำนาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1829 เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงคำน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1830 เด็กหญิงอาริยา  ศิลปดอนบม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงอารี อีลิซาเบท  สมิท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1832 เด็กหญิงอารียา  มาเธอร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1833 เด็กหญิงอินทุอร  ธีรวัฒนกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1834 เด็กหญิงอิศราภรณ์  อยู่วิิจิตรธนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
1835 เด็กหญิงอิสรินทร์  บุตรตั้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1836 เด็กหญิงเอพิว  นิโคล เว็บ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1837 เด็กหญิงิพิชชาพร  ภูธร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1838 เด็กหญิงิอภิชญา  ศรีชำนิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
1839 เด็กหญิงกมลเนตร  เกษเกษร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีตะวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงกรกนก  บุญอาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงกวินธิดา  ตาทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงกัญญณิดา  แก้วบุดดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เผือกตระกูลชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงกันตาภา  ประจวบแท่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงกัสมาลา  คานห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงกาญจนา  เงินขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  นามวงศ์ลือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงกิตติยา  แก่นจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงกุลธิดา  กองสัมฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วบุดดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงขวัญจิรา  นิลสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงจิรภาภรณ์  สีหาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขตะกั่ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงเจตศิรินทร์  แก้วก่ำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงฉัตรฎิภาณ  เขียวอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีตลารมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงชัญญานุช  พาพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงชิดชนก  พันพละ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงญาโนบล  สุริยะสกุลชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงฐิติมา  วิสิลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงณัชชา  เทียมสำโรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงณัฐชยา  สุทธิวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงณัฐชา  สาวิสัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงณัฐณิชาลักษณ์  กิตติโชตินราแย้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงณัฐนิช  อาจคำภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไทธนบดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงณัฐรุจา  ดรไพชุม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงดนยา  วงศ์สุริยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงทรรศนีย์ โซเฟีย  เฟรมมิ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงทัศนนันท์  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงทิพปภาภร  กุลชาติมณีสิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงแทนขวัญ  โม้วงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงธนพร  ธารสวาสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงธารตะวัน  ช่างวาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงธีมาพร  แก้วหานาค โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงนภัสกร  นันทรักษเวช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงนริศรา  ทีหอคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงนฤภร  เธียรศรีเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงนันท์นพิน  ศิริสุรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงนันทภัค  นพณัฐนรา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กหญิงนันทยา  เจริญใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงนันทิชา  แสนบัวโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงนันทิพร  มาชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กหญิงนายาฟ  คานห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงบุษยา  หงษ์ทัพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงปณิสรา  บุญอนันต์สุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงปทุมทิพย์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กหญิงประสิตา  จันทะคัด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงปรานปรียา  จันทลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กหญิงปริณดา  สอิงทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงปัณฑิตาพร  พรมทันพันเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงปารณีย์  เหลาพันนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงปิยฉัตร  วาพัดไทย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงเปี่ยมฤทัย  คำมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กหญิงไปรยามนัส  อุทิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงพรรวษา  ฉลูทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงพรหมณ์พร  รัตนพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงพัชราภา  รุ่งเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงพิชญาพร  ชัยคำเพ็ญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงพิชญาภัคร  ปานะบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วรราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ธัญพงศ์สิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  โอฬารวัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงฟิตรี  ปาทาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงภัครินทร์  ซุ้ยไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงภัสสรา  วงษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงเมโลดี้ กาญจนา  เชิทท์เล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงเยาวนุช  โนนทิง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงรติมา  พรฤทธิไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงรุ่งนภัส  พรมคำน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงรุจิกร  สรรพเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงวิมลรัตน์  มากมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงวิลาสิณี  บุญมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงวิลาสินี  นุ่นวงษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงศริณญา  บุญแดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงศรินภา  อึ่งชื่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กหญิงศรีประเสริฐ  โพนยงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กหญิงศศิประภา  โม้ชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กหญิงศศิภา  เศรษฐสุนทรากร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กหญิงศุภสุตา  ภูทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กหญิงสรญา  โยธชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงสรินทร์ญา  พัฒนาประทีป โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงสายชล  แทนนริทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณวิชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กหญิงสิรินภา  ปลื้มกมล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงสิริลดา  ยมศรีเคน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงสุชานาถ  ปาประโลม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงสุพรรวดี  เกตุแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ศรีสนั่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงสุวภัทร  กินรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กหญิงสุวิชาดา  รัตนอุบล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วจันทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.3 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงอพิชญา  นราแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงอภิรดี  สิมาตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงอริศรา  โยมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงอลันนา  นัดด์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงฮาน่า ริต้า  แฮมลิง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงกชนิภา  แสนจันดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงกชพร  เนตรไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงกนกภัณฑ์  จุนทะเส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงกมลชนก  เสริมศรีพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงกมลพร  ศิลป์ท้าว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงกรกนก  ผ่องมนัส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงกรกมล  พันธุ์เจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงกรวรรณ  ปริยานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงกรัณฏรัตน์  อมรเกียรติไพศาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงกษพร  ฉวีแปลง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงกัญจน์ญาณัช  สืบสายอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงกัญญวรา  เรืองรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อุ่นโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แมดสถาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นพคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศิริโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงกิ่งดาว  สร้อยสุด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงกิตติญากร  ยอนไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ศิลปดอนบม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงกีรติกา  ชื่นบุญชู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงขวัญข้าว  ภิญโยขวัญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงขวัญรัตน์  สำนวน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงข้าวทิพย์  ทบถ้วน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงเขมจิรา  ตรีนาคพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงเขมจิรา  บวบขม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงฆรวัลณ์  ธนรัตนไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีเรไร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงจิดาภา  ภูหลงเพีย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงจิดาภา  สารยศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงจิดาภา  ใจเที่ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงจินตนา  ไพรไพศาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงจิรชยา  ยิ้มประยูร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงจิรัชญา  บุณยเกตุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงจุฑาธิป  ปรีดีสนิท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงจุฑาพัชร์  แก้วมาลีพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงชฎานิศ  ดียา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงชนิกานต์  พิมพิสัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงชนิฉัตน  จันทะจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงชนิสรา  วรศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงชมพูนุท  คมฉัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงชาลิสา  สามาลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงซีเอนน่า  แอน เว่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงญาณิศา  ดวงมาลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงญาณิศา  ดาวเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งผลสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงญานิศา  สีเห็มทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงฐปนกุล  ชายเกลี้ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงฐานิตา  กานิล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มะลาศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงฐิติวรดา  สอนพะพลับ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงณฐมน  แก้วกันยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงณภัชชา  โชว์ทะเล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงณภัทร  อุดทามูน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงณมน  เพ็งทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประทุมแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงณัฏฐิดา  พลบำรุง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุบุตรดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพ็ชรสุทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยยะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จันทร์โฮง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตรีคันธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงต้นฝน  บุญนาค โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงตรีดาว  เจียพงศ์พิบูลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงทัศพร  ชดช้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงทานตะวัน  มะลาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2010 เด็กหญิงธนิดา  พรมเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2011 เด็กหญิงธยศศวรรณ  ถูไกรวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงธรพร  ภาระพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงธรรญชนก  มณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงธรรมพร  ลาภพระ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงธัญชนก  โชคจิรถาวร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2016 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นาเมืองจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2017 เด็กหญิงธัญพร  ประกอบหงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2019 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สร้อยอั้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงธันย์ชนก  อ่างบุญตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงธิดาพร  เนาวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงนพรรษชน  พันธุ์ธนวิบูลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงนภัทสกร  เคนจันทึก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงนฤพร  ถวิลวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงนวรัตน์  สาริกา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงนัญณ์ธนกร  ธนัณท์ตระการกูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงนันท์นภัส  งามดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2028 เด็กหญิงนาดีม  ภักดีอำนาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2029 เด็กหญิงนิจจารีย์  หาญมนตรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงนิรัชพร  จันทร์ดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2031 เด็กหญิงบัวชมพู  ทุวิลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2032 เด็กหญิงบุญญาพร  ลาดซ้าย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2033 เด็กหญิงบุญยานุช  ฌายีเนตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2034 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงปรมินทร์ตรา  จันทร์ขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงปริมลดา  ศรีธรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงปาณิสรา  วรรณราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงปิยธิดา  สีดาทัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงปุณณกัญจน์  ขามช่วง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงปุณณภา  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงเปมิกา  สารพิสุทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงผไทมาศ  เหง้าเกษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงพชรอร  ธันยากรวรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงพรกนก  สมมุมิรัมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงพรชนก  ระดาเขต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงพรธีรา  ดวงทาแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงพรรณปพร  มาตรอินภูมิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงพริบพันดาว  โสตธิมัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงพฤฒยา  เหล่าแสงสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีทรัพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงพัฒน์นรี  พิลาดิษฐ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงพิชญดา  เจิมมงคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงพิชญนาถ  พุทธิพรโอภาส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงพิชญ์วดี  ชุมพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงพิชญา  ผุยมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงพิชญาภา  ก่อทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงพิชญาภา  งามโคกกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูสมตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงพิชยภา  ตรีพรหม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงพิชยา  พัฒมะนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงโม้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงพิมพ์พจี  บุษบา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงพิมพ์แพรทอง  ทุมรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงพิมลพัตร์  ตราชู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงพิมศิริ  พงษ์ปัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงพิรญาณ์  รัตนเรืองศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงพีรญา  บุระคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงพีรดา  ชื่นบุญชู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงพุทธิมา  จันทร์เต็ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปุ่นนิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงไพลินรดา  เสามุกดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงภคพร  บัวพรมมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีภูไฟ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงภัสพิชญ์ชา  เรืองชัยโอฬารกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงภัสรรวี  คมสาคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงภัสสรพี  คมสาคร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีมุงคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีหามาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงมนัสนันท์  เหล่าศรีชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงมาร์เลย์  คำรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงมาริสา  บิว แคน นัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงรวิสรา  เบ้าเฮือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงวนัชพร  พรรคมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงวรรณารักษ์  คงเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงวรวลัญช์  วัฒนศุภการ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงวรัญญา  พัฒนศิริเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงวรัทยยา  ละออ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงวริยาภรณ์  พลอาสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงวริศรา  นามหาพิสม์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงวิภารดา  เมืองแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงวิลาสินี  เขมารชุน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงศรัญย์ธร  ภูมิเนาว์นิล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงศรันญาภรณ์  วงศ์กาญจนฉัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงศรุตา  หอสกุลไท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2095 เด็กหญิงศศิวิมล  กาลจักร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงศิรภัสสร  กลางพระเนตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงศิลป์ศิริ  พูลผล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงสมัชญา  โภคา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงสรารัตน์  เสร็จกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงสโรชา  มูลศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงสิรินดา  เซียวศิริกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2102 เด็กหญิงสีน้ำ  แซ่ภู่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2103 เด็กหญิงสุนิสา  เจริญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงสุภัทริญาดา  กองกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2105 เด็กหญิงสุภาวรรณ  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงอคิราห์  จำปาบรรพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2107 เด็กหญิงอชิรญา  ทองสิงห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงอติกานต์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2109 เด็กหญิงอทิตยา  ตาทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2110 เด็กหญิงอธิชา  พาดกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2111 เด็กหญิงอภิชา  พงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2112 เด็กหญิงอรศิริ  ศรีจุมพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงอามีลีน  ปาทาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2114 เด็กหญิงอารยา  สารวิถี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2115 เด็กหญิงอิสราภรณ์  กิตติสุริยวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2116 เด็กชายจิรภัทร  เหล่าวีระโยธิน โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2117 เด็กหญิงฐิดายุ  สาริกะภูติ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2118 เด็กชายณฐพงศ์  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2119 เด็กหญิงณัฐชยา  สอนชา โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2120 เด็กหญิงธัญญารัตน์  อรุโณศรีสกุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
2121 เด็กชายธัญธรณ์  จิรชัยศรี โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
2122 เด็กชายปัณณทัต  สมตา โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2123 เด็กหญิงปุญณิศา  รวดเร็ว โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2124 เด็กหญิงภัสสริสา  สีอร่ามรุ่งเรือง โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 คณิตประถม
2125 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิชญชีวินทร์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
2126 เด็กหญิงรินรดา  ต้นโลห์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2127 เด็กชายสิรวิชญ์  ตามประวัติ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 คณิตประถม
2128 เด็กหญิงอธิชา  สุนทรพินิจ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 คณิตประถม
2129 เด็กชายธนบดี  สุรศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2130 เด็กหญิงนุตประวีณ์  รามศิริ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงปวีณรัตน์  เพียสังกะ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2132 เด็กหญิงปาณิศา  สวัสดิ์ไชย โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
2133 เด็กชายปาร์ณัท  สิงธพ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2134 เด็กชายปูรณ์  อินทร์สิงห์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงพิชชาภา  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
2136 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุวัชร์จรัส โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
2137 เด็กชายภัสสรุจ  โอสถาเลิศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2138 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิพัฒน์ไชยศิริ โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2139 เด็กหญิงสุภาพร  เจนวิถีสุข โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
2140 เด็กชายอภิภู  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนพัฒนาเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
2141 เด็กหญิงกนกวรรณ  ฤทธิบาล โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กชายกรวิชญ์  ไปแดน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2143 เด็กหญิงกฤติกา  โคตรบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2144 เด็กชายกฤษฎา  หอมจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2145 นางสาวกาญจนา  กลางพรม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2146 นางสาวกาญจนารัตน์  ยอดนครจง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2147 เด็กชายกิตติธัช  สุวิชัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2148 เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2149 เด็กชายกิตติศักดิ์  เนตพล โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2150 นายเกรียงไกร  ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2151 เด็กชายคณากร  แก้วกาหลง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2152 เด็กหญิงจิรดาพร  พิมพ์ตา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2153 นางสาวจิรภิญญา  ศิริกุล โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2154 เด็กหญิงจิรัชญา  วรรณแสง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2155 นางสาวจิรัฐติกาล  วราฤทธฺพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2156 นางสาวจิราพรรณ  โสดาคง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2157 นางสาวจุฬาลักษณ์  ดีเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2158 เด็กชายเจษฎา  วงศ์อามาตร โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2159 เด็กหญิงฉัตริน  มหาวัน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2160 เด็กชายชญานนท์  นามพิกุล โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2161 เด็กชายชญานิศ  มงคลสูง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2162 นางสาวชนธชา  เจริญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2163 นางสาวชมพูนิกขื  บุตรดี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2164 เด็กหญิงชลธชา  มานะพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2165 นางสาวชลธร  คีรีทศ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2166 เด็กชายโชคชูเกียรติ  หาญห้าว โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2167 เด็กชายณคณิน  รัตนเวชสุวัณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2168 เด็กหญิงณัชชา  ภูตาคม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2169 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โพธิโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2170 เด็กชายณัฐนันท์  โพธิ์พรม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2171 เด็กหญิงดวงกมล  ไชยทองศรี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2172 เด็กชายถิรวัฒน์  คชอาจ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2173 เด็กชายทฤษฎี  ไชยรา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2174 เด็กชายทักษ์ดนัย  เอื้องสัจจะ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2175 เด็กหญิงทิพามณี  แสงงาม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2176 เด็กชายธนกฤต  วันชัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2177 เด็กชายธนชาต  บุญสนธิ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2178 เด็กชายธนโชติ  เอี่ยมศรี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2179 เด็กชายธนัทพศิน  มีศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2180 เด็กชายธรรมรัตน์  พาที โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2181 เด็กหญิงธิติสุดา  กประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2182 เด็กชายธีรดนย์  โนนทิง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2183 เด็กชายธีรเมธ  สท้านอาจ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2184 เด็กชายนรสีห์  คำหงษา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2185 นางสาวนัทธ์หทัย  สินทร โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2186 นางสาวนันท์นภัส  โคตรสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2187 เด็กชายนันทปรีชา  โคตรวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2188 เด็กชายเนติพล  นนตรี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2189 เด็กหญิงปณิตา  บิลมั่น โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2190 นางสาวปภาวดี  อินทา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2191 นายปรมินทร์  ทองชุบ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2192 เด็กหญิงปริยา  เจริญสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2193 เด็กหญิงปัทมา  เรนรัมย์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2194 เด็กหญิงปานรวี  รักษาพล โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2195 นางสาวผกามาศ  นารินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2196 เด็กชายพงศธร  อันทพะหลา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2197 เด็กหญิงพรหมพร  ลนไพรี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2198 เด็กชายพัทรพล  หรเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2199 นางสาวพิชญ์สินี  เสาหอม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2200 เด็กหญิงพิมนภา  ชิวจำปา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2201 เด็กชายพีรดนย์  ศรีนามพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2202 เด็กหญิงภัชราพร  นามจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2203 เด็กชายภัทรวรรธน์  บาลีอัครพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2204 เด็กหญิงภัสธัญวิฎา  พันธ์โคตร โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2205 เด็กชายภานุพงษ์  โปร่งจิตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2206 นายมงคล  ศิริกุล โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2207 เด็กชายมนัสวัต  ศรีธาตุ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2208 เด็กหญิงมัลลิกา  ถิ่นวาสนา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2209 เด็กหญิงโยธิชา  ศิริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2210 เด็กชายโรจนินท์  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2211 นางสาววรรณชนก  ไกลภูเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กหญิงวรรณภา  จันทะชา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2213 นางสาววริศรา  เทพอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2214 นายวิทยา  สุขสาลี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2215 เด็กหญิงวิภารัตน์  โตกระแสร์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2216 นางสาววิยดา  ขจิตวิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2217 เด็กหญิงวิลาสิณี  ราชสีห์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2218 เด็กชายวุฑฒินันท์  พันธ์ชูจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2219 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทะปัสสา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2220 นายศิตพัจน์  โดดชัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2221 เด็กหญิงศิริญากร  อ่างยาน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2222 นายศุภวิชญ์  มาชำนิ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2223 เด็กหญิงสาวิณี  กระสี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2224 เด็กหญิงสิริกัญญา  ใจสุริย์กุล โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2225 เด็กหญิงสิรินญา  นาใจดี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2226 เด็กหญิงสุธิชา  เพียจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2227 นางสาวสุพรรณสา  กูดทา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2228 เด็กหญิงสุภาวดี  สีท้าว โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2229 เด็กหญิงสุวิมล  พลทองสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2230 นางสาวหทัยชนก  พรมภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2231 เด็กชายหาญกล้า  ศรีหาญ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2232 เด็กหญิงอภิรดี  แมนสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2233 เด็กหญิงอภิสรา  นันอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2234 นายอภิสิทธิ์  ศรีวิชา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2235 เด็กหญิงอริษา  ปิดตาชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2236 เด็กชายอัครพล  แซ่โค้ว โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.1 คณิต ม.ต้น
2237 เด็กหญิงอัจฉราภา  แสนไชย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
2238 นางสาวอาพาพร  ราศรี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
2239 เด็กหญิงบุวรลักษณ์  เตชะศิริโชคมงคล โรงเรียนเพ็ญบุรี ป.4 คณิตประถม
2240 เด็กชายจิระพงษ์  วังแสง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
2241 เด็กชายชัยภูมิ  จันทร์สุรีย์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
2242 เด็กชายสายน้ำ  วัจนสุนทร โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 คณิตประถม
2243 เด็กหญิงสุทัตตา  จันทะนุกูล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
2244 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศิริมหศักดิ์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 คณิตประถม
2245 เด็กชายกฤษฐกร  สีขมิ้น โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2246 เด็กหญิงจารุภา  บูรณไมตรี โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2247 เด็กชายจิรกร  นาคประเสริฐ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2248 เด็กหญิงณัชชา  อุตสาหะ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2249 เด็กหญิงณัฐพร  ดรนาม โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2250 เด็กหญิงธันยาณี  พิลารักษ์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2251 เด็กหญิงเนยา  จัตวัฒนกุล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2252 เด็กหญิงเปมิกา  พรหมประทุม โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2253 เด็กชายพุทธรัก จัสติน  ซไตเนอร์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.6 วิทย์ประถม
2254 เด็กชายรัชชานนท์  จารุจันทร์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2255 เด็กชายรัตนเกียรตื์  ชูศรีพัฒน์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.4 วิทย์ประถม
2256 เด็กชายโรสชาน  มาตะวัน โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2257 เด็กชายวรภพ  อ่อนภูเวียง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2258 เด็กหญิงศุภนิชา  วัฒนภูมิ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น ป.5 วิทย์ประถม
2259 เด็กชายกฤติธี  วรกมล โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
2260 เด็กหญิงกุลยา  วงษ์ภักดี โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
2261 เด็กหญิงจิราภรณ์  เทพารักษ์ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
2262 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  จันทร์งาม โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
2263 เด็กชายนวพรรษ์  เรืองตังญาณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
2264 เด็กหญิงนาราภัทร  ปาตลานนท์ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
2265 เด็กหญิงปภาดา  วุฒิศักดิ์ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
2266 เด็กหญิงปรัชญ์กานต์  โล่ลา โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
2267 เด็กหญิงพฤษภา  ลีปาน โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
2268 เด็กหญิงมรินดา  หอมจันทร์ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
2269 เด็กชายวรัญญู  คำศักดิ์ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
2270 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ศรราษี โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
2271 เด็กหญิงจินดาหรา  เครือฟอง โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น