รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายนนทชัย  พวงทอง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายภัทรศัย  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงอมรรัตน์  พลบุตร โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายปัญญา  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายศรัณยู  ปิ่นนาค โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายกิตติคุณ  รัตนพิพัฒน์บดี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐกานต์  จีนติประเภท โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐกิตติ์  อัศวธนัตถ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนัฎฐริณี  คงสิบ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงบวรรัตน์  แซ่จ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเบญญาภา  บริรักษ์เดชา โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปาณิศา  แซ่เล่า โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพรรณวรท  อนันต์นันทพงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงภัณฑิรา  ยังมาก โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวรรณิศา  แสงทอง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวริษา  พิพัฒสัตยานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสรีรันต์  ทุมฉิมพลี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอรพิมล  อินทร์นาง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกชกร  กมขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณิขากรณ์  ยศฑะ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงธนวรรณ  ตระกูลยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงธันย์ชนก  โย่เจ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงนพัสสร  กอสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงนลินทิพย์  รอดพลัด โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนัสริน  ศุภวัฒนมนตรี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงปิยะธิดา  พิลึก โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แซ่ย้า โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงรวีวรรณ  วงษ์หมอ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายวราทัศ  จารุเมธีชน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงวิริศิริ  ตวงโชติชวาลกุล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสิริสิชณ์  ทองหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงอภิญญา  โมงขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอารยา  กอสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงธมนวรรณ  อุ่นเป็นนิจ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปรียาภัทร  ชื่นเกษม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปาลิตา  ชื่นวงษ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอภิชญา  พันธ์ยิ้ม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกรรณิการ์  ปั่นแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายริส  สิทธิกัณฑ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงศิริรัตน์  กาไสย โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงอรัญญา  คงหาด โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงดลพร  อุ่นโล โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรานสอน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงวิมลสิริ  อ่อนเกิด โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงน้ำค้าง  บุญช่วย โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปวันรัตน์  ธรรมจัย โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนพรมมี โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เวชวรรณ โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่เติ๋น โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายชนุดร  ธรรมจัย โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายชัยวัทน์  แซ่เติ๋น โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่เติ๋น โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงนลพรรณ  แซ่เติ๋น โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงอาภัชรา  บุญช่วย โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายโครินย์  แซ่เติ๋น โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงญาณินท์  อ่อนศรี โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงทิพรัตน์  วารินกุฎ โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายนันทิวัฒน์  แซ่ลี โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปวิตรา  แซ่เติ๋น โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวิภาภรณ์  พิลึก โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอนวัต  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอภิญญา  กลิ่นขำ โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอรินทยา  สิทธิปัญญาชัย โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายภัทรธร  มาเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภัทราวดี  เภตรา โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงมนตราพร  หุ่นหิรัญ โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายวชิรนันท์  ศิริพิทักษ์โชค โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสรินทิพย์  แก้วปาน โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุชานารถ  จันทะพล โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกาญจนา  ยวงสอน โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนุชนารถ  บุญประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภาวินี  เครื่องต้น โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงรุจีรา  เครื่องต้น โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายสุกฤษภิ์  ฉิมมา โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายจีราเชษฐ์  สุขใส โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายชลกรณ์  อภัยนุช โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงทิติภา  เพชรอินทร์ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายธีรพงค์  วงศ์นุ่ม โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายพิชญางกูร  โพธิ์อรุณ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายโภควินท์  แสนเสาร์ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายรัฐภูมิ  ใจแสน โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวรรณิษา  พรมชาติ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายศุภัช  ใจแสน โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอนัญพร  เรียนพืช โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอรปรียา  รอดปุ๋ย โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอารดา  กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายอุดมโชค  กะระคนธ์ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอุไรวรรณ  มาลัย โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายกฤตเมธ  มัธยา โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ขันคำ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกัลยากร  จีนแดง โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชนัญญา  มณีสุข โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชลนิชา  โชติ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนโชติ  คุ้มภัยเพื่อน โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายนรทิตย์  วรมหาโพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพิชญ์ชนก  เทวรักษ์ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายมงคล  หิริโอ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศรัญญา  จุลทศรี โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายศุภณัฐ  เกิดนาแซง โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายสรายุทธ  บุญสิงค์ โรงเรียนบ้านหัวรัง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกิตติยา  ชมพูพวง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายณัฐกานต์  ทองดี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายธนกฤต  สระแก้ว โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธิติมา  ปางไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงเมธาวี  ทองทัศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ฤกษ์หร่าย โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสุนันทินี  วันบัวแดง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายอนุพงษ์  ตานไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายจักรภพ  คุ้มประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงจันทิมา  บอนไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กาฬโอก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายชัยวิชิต  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายดุษฏี  คงสวน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายถิรวุฒิ  ใจโพธา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายธนวัฒน์  สุหงษา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายธนาโชค  โตอิ้ม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงธิดารัตน์  ครรธมาลา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีบรรเทา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงนภัสกร  สีแสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงนัยนันทน์  ไชยหาร โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงบัณฑิตา  สาเรียน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงปาลิตา  สิทธินอก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงปิ่นมณี  กันเดิน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายพันธ์กร  ครรธมาลา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงเพ็ญพโยม  ชาตาคม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงรณพร  คงชม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงรวิพร  ปิดตา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กาญจนา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงรุ่งนภา  เล่าแก่น โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายวรพรต  ทันโคกกรวด โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายวรภพ  ภู่สอน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายวรภัทร  สมบุญนา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงวรรณพร  ปัญญา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายวราภรณ์  หุนกระโทก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายวีรภัทร  ภักสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงศศิพร  ผิวเหลือง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายศักดิ์ดา  วงศ์ทองใบใหญ่ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายศิรชัย  วงสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวสมิดา  ขันพันธ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายสรวิศ  ลีวัลย์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงสุภัสสร  ชะงาศรี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงโสมนภา  ชาตาคม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงอริสา  กัณห์หา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  เวียงผดุง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกฤษฎา  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกฤษณะ  ละอองศรี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกัญธิญา  ทองปัญญา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายจารุภัทร  ภักสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชนารัตน์  ผาบผา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชาญณรงค์  คงประสพ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัชชา  รักศิลป์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายทัดเทพ  ลัดลอย โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงทิพานัน  พรมมา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนโชติ  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนธรณ์  เชียงอินทร์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธีรพงษ์  มีโพธิ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนฤมล  โสนาพูน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเปมนีย์  สามงามวี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพัชรพร  เอี่ยมศรี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิริษา  พันธ์พรม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงฟ้าใส  สุจริต โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ประสงค์สุข โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายมงคลชัย  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วทองดี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายรัตนากรณ์  สุณาอาจ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงรินรดา  สิงแก้ว โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวรากร  ดวงใจ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวิภาดา  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรศรีชื่น โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสุชาดา  ป่องผดุง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุพรรณษา  โพธิ์ณรินทร์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุพรรษา  สีแสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอธิราช  แก้วทองดี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอนุพงษ์  อาจศัตรู โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอรวรรณ  ชาตาคม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกชวรรณ  คำใชยวัง โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายกัณฐ์กฤษกร  น้อยพุ่ม โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิลาจันทร์ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงจีรนันท์  เกิดแสง โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิมสอน โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงชมพูนุท  หนูเงิน โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายชยณัฐ  วงษ์อำพันธ์ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงธนนันท์  มีหมื่น โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเบญญ์ญาพัช  คุ้มสุวรรณ์ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพิชชาภา  ใจคิด โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงมนัสชนัญ  ช่างเก็บ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวรกมล  สุระภี โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงวรัญญา  โชคมหาสมุทร โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงศิริสุดา  สายศร โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายสิรภัทร  โสภณบุญวัฒน์ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสุธาสินี  บัวศรีตัน โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงอิงค์ฟ้า  หลวงภักดี โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทากัมมา โรงเรียนศรีวรลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณัฐสุต  เชิดธรรม โรงเรียนศรีวรลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายบวรศักดิ์  คุ้มชาติ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปัทมา  เจริญรส โรงเรียนศรีวรลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกฤตภาส  ปิ่นทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สดเจริญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงขวัญเนตร  กันจาด โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนแก้ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงจิราพัชร  สุวรรณทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  นวลบุญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายชาคริส  แสงรุ้ง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงญาณิน  จูจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุตราช โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงดลพร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายธนภัทร  ทุ่งสินธุ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงธัญกร  มุงขุนทด โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงธันณิยา  ทองอาจ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงปิยะดา  วรรณจักร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายพุฒิพงศ์  คงน้ำ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงภควดี  สีสา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายภิรเดช  ฤทธิ์ล้ำเลิศ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายภีรภัทร  ฝาเรือนดี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงเยาวกาญจน์  หงษ์โต โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงวรนิษฐา  บานเย็น โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายวรพล  พิลาจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงวาศิณี  คำบุรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายศุภวิชญ์  พัดเจริญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายสถาพร  ครองสุข โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสาธิดา  สาสี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายสุพกฤษฎิ์  ทองโชติ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงสุภมาศ  โคสุวรรณ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงสุมิตรา  นาถมทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงโสภางค์พักตร์  มูลราช โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงโสรยา  นีระพัน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงกมลชนก  ภู่แพ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกฤษดา  ด้วงรักษา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกาญจนาพร  เทียนคะณุ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกิ่งปราการ  ห่างสูงเนิน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายกิตติพศ  เสนนอก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  หัวหนองหาร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญรอด โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายจิตวัฒนา  แก้วอุดร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุตตาวัต โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจิรัชญา  ปันชัย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายฉัตรจิรันตน์  เนตรพรมราช โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชนันชิดา  สภาลึก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายชินวัตร  วอนอก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณฤดี  จันทร์นวล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณัฐพล  เรืองเอี่ยม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปั้นสุขพลอย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัณฐากร  อัตตะโน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณิศวรา  ทาจวง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายเดชณรงค์  ลานอก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายถิรวัสส์  ฉัตรใจดีกุลภัทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายทศพร  สิงหามาตร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธมลวรรณ  จิรวัจนกุล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มั่นอินทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงธันประพา  ทองอาจ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ธงห้า โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายนฤพนธิ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เขียวจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนาถสินี  ควรขุนทด โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงบุญญาพร  คำดี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปรียา  พึ่งมาก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปัญญาสิริ  หัฐบูรณ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายปัณณธร  ประสมบุญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปิ่นจุฑา  เพชรแจ่ม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปุณยากร  เกตุเนตร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปุณยานุช  จงเจริญยานนท์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพรนภา  โพธิ์ทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพศวัต  ทองปัญญา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  แซ่โค้ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพันธวัช  แซวประโคน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพิชญ์จิดาภา  เพชรบูรณ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วสม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภัทรกันย์  กองศรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภิญญดา  อำนวยผล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทานะ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวรรณวริน  สมานทรัพย์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายวรฤทธิ์  อินทร์โห้ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวริศรา  เนียมใย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวิมลศิริ  นวลปลิก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวีรโชค  จิตชัยเจริญกุล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายศิระวุฒิ  อุ่นทา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายศิวะพัฒน์  หงษ์อุดม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นวลจิตร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสิริกร  เตยหอม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสุทธิวัฒน์  ปากดี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสุวรรณา  อินทร์รินทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงหทัยกานต์  ไผ่นอก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอภิณห์พร  คำอินสม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอัครเดช  กันหาเรือง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายอัมเรศ  วรอินทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกมลฉัตร  สมบูรณ์สิน โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงขวัญข้าว  แตงจีน โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายธนทรัพย์  อ้นพา โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปภัสรา  พุทธชาติ โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  สุวรรณ์ โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายวรวิช  โรงอ่อน โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายศวัสกร  บุนนาค โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายศุกลวัฒน์  ศรีนวล โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายศุภากร  บุญประครอง โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายสรศักดิ์  บำรุงกิจ โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงสาวินี  ดินแดง โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายอรรถชัย  พันธฤทธิ์ โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ลี โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เป็นขุนทด โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณรงค์ทรรศน์  ศรีปินใจ โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายตรีทศพล  ลือชัย โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายปัณณวิชญ์  อุตตะโก โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพัชร  สมน้อย โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงโยษิตา  มะลิวัลย์ โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายรพีภัทร  สงค์พิมพ์ โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวิทวัส  ดวงมี โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายวิวัฒน์  สุขอยู่ โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายศุภสิน  ศรีเมือง โรงเรียนวัชรสหศึกษา ป.6 วิทย์ประถม