รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  พัทวี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชภรณ์  จารุวัตร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกกร  ศรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกนิษฐา  พิลึก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกรชลิต  บุบผาวรรณา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรณ์จิรัสย์  ไชยมั่นคง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกรพินธ์ุ  อรัญวาส โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกรวีร์  กิจจา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤชนนท์  โคกทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤตภาส  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤติธี  อิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาภัค  กวางแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกันติธีร์  นิ่มเนติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกัมปนาท  อุดม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกิตติกา  ปรีชาสิทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกุลธีร์  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเขมจิรา  พุ่มหมัน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเขมรัมภา  สีเหม่น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายคมศร  บุญตา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายจตุพันธ์ุ  จั่นสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจรัสรวี  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิดาภา  อุตถา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิตตการณ์  สุขสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายจิตติพัฒน์  ธนรัตน์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจิรนันท์  จูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิรัชญา  ทศวารจันทรา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชญาดา  จันทรเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชญาดา  ศรีสุคันธพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายชนธัญ  ภานานันท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชนัสถ์นันถ์  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายชยกร  ปรางค์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายชวิศกร  มุกดามาศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายชัยชนะ  ตันใจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายชัยมงคล  แก้วเทศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายฐกลกร  เอี่ยมอ่ำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณฐมน  วิทยาภูมิ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายณภัทร  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณภัทรา  อุดมวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กระต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐกิตติ์  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐฐ์ธิดา  พินทา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐดนัย  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีภูสิตโต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐรวี  เพชรวารี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงดลวาการ  พลอาจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงตั้งปณิธาน  รัตนศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธนกร  ยิ้มสนิท โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธนกฤต  พรหมซาว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธนทัต  เอ่ยไฉน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธนธรณ์  ขวัญจิตร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธนรัตน์  เรืองคุ้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายธนวัฒน์  ศักดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธมนวรรณ  อนันตสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธัญชนก  บุรกิจภาชัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธัญนรา  พุ่มดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายธีทัต  ประยูรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายธีรโชติ  อินยิ้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนพนุช  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายนรวิชญ์  ศิริฤทัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนัธพิน  ปิยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายบุณพจน์  กมุทชาติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายปรมินทร์  คชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปรียนิตย์  บุญรัสกรภูสิษ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปิยธิดา  ครองสิน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปิยาภัสร์  กุลมาลา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปุณญพร  สำโรง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปุณณภา  เกียรติสัน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปุณิกา  เปรมปิยะกิจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเปรียบปราณ  พลยงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายพชร  กฤษณัมพก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพชรวรรณ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายพรพรต  ขาวเข็ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพรพล  ขาวเข็ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพรรณพิมพ์  เลิศจรรยาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพัชรพร  มหาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพัชราพา  คุ้มกล่ำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพัฒน์นรี  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลี้วัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธุลี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วโมรา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิชาพร  ด่านปาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายพิทักษ์  อนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชียสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายพีรวัส  ศิริวัฒนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายภวัศวร์  อุ่นบาง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายภัทรกิจ  ตั้งมลคลกิจการ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงภัทร์นฤน  มรชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เลาวหุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายภาคภูมิ  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายภาณุพงศ์  อนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงภิรตา  ฟ้าอมรเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงภูริชญา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายภูริณัฐ  ทานะมัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงมณสิชา  ธัญธรธนภูมิ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายยศพนธ์  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงรัญสิญา  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงลวิตรา  แปงแสน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงลักษมณ  กะลำพา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวรรณพร  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวรรณพัชร์  ธรรมยศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวรัชญา  อำนวย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวริศรา  เชื้อจีน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายวัชรพงศ์  ธรรมเชียง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวิมลณัฐ  พันธุ์ละออง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวิมลศิริ  อิ่มใจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงวิรุฬกานต์  สุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายวีรวุฒิ  มาศิริ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร์  บริสุทธิ์บงกช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงศรีอรุณ  แซ่เอี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายศุกลวัฒน์  สุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศุจิมนัส  บุญมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายศุทธวีร์  พุทธา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายศุภกฤต  วงค์เวียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายศุภกิจ  กลิ่นนิ่ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศุภดา  อำนวย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายศุภวิชญ์  ลีลา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายสกลพัฒน์  บวรพฤทธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสวิชญา  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายสิรวิชญ์  รอดปานะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสิรินทรา  อดิศักดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุชานันท์  ทิพย์พิมาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสุทัตตา  สอนน้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุพัตรา  นิทาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุภาวดี  ขอนทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายอภิรักษ์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายอภิวิชญ์  มิตสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอรจิรา  แก้วหร่าย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายออมสิน  ชัยบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายอัครชัย  นาคนาม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายอินทัศน์  ผลชอบ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอิสรีย์  วงค์เรียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เฟื่องวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรัทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกฤตยา  นาโตนด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกฤษณะพงศ์  สุคนธร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกวิสรา  สุริยาส่องแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกษิธัช  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายก่อศักดิ์  จิณะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัญญพัชร  มูลไธสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ระวังภัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกันตพิชญ์  อ่องยิ้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เทพศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกิตติกร  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกิตติพัทธ์  ผ่องโอ่ย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกุลชญา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงขวัญข้าว  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายคณพต  เจียรนันทนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงคณิศร  อุปฮาต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายคุณสิพัศ  ศรีหิรัญญะกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงจิดาภา  กุลฤดีกัมปนาท โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจิดาภา  สิริธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจิรเมธ  ไพรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายจิรัฎฐ์  ตนเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงจุฑามาส  อินชัน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงฉมาพร  นนทะคุณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชญานิศ  กลิ่นบุปผา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชณัญญู  วงษ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชนกนันท์  เพิ่มทวี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชนาภา  พานิชชอบ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชโนทัย  อ้ายแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายชวภณ  บุญรัสกรภูสิษ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชัยศิษฏ์  พิทักษ์เดชะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุคนธร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงญาณิศา  กำเนิด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงญาดา  ไกรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายฐิติพงศ์  จงสมบูรณ์โภคา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณภัทร  ศักดิ์เดชากุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณภัทร  ศิวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มิ่งสอน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฐกิตติ์  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐฉรียา  แสงสร้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณัฐชนนท์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐนันท์  ปานคำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฐพัชร์  จิรวัฒน์สุนทร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่องมะรุด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณันทกานต์  พึ่งสายันต์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์ประทีปศิริ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณิชชยา  วนสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณิชาณีย์  ตันติสันติสม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายดลวัฒน์  เลิศวิไลสถาพร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายตันติกร  เวทสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายเตชินท์  ตันอร่าม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงทักษพร  ธาราช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงทิพยาภัสสร์  กันตา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธนพร  เสตพรรณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์ล้อม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนันท์รัฐ  บัวสด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธนาคาร  สุขสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนาดุล  เผือกผ่อง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิณะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปะละนัชสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธันยกร  สุขทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธิดารัตน์  พรหมสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธิรดา  สุดไทย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธีเดช  วงศ์ฐนวัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธีรกานต์  อภิโชติวุฒิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธีรภัทร  งามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธีรสิทธิ  คงสมุทร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนถวรรณ  ไม้หอม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนนนภา  ทิมคล้าย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายนพัตธร  เพ็ญพิมูล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนวพร  ไม้หอม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนันทพรรณ  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนันทัชพร  อุทยาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนิชานันท์  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงบุณยาพร  จั่นเที่ยง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปฏิรูป  สุวรรณนำปน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปณิตา  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปภาวรินท์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปรมินทร์  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงประภัสศิริ  อินหาญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปรีดารัญชน์  บุญมีเจริญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปัณฑิตา  สาคร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายปิติโชติ  จิตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปิยพัทธ์  เกษวิทย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปิยะธิดา  กิติยานี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายปุณณภพ  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปุณยวีร์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายเปมทัต  บุญผดุงชัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเปมิกา  เสนอิ่ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพนิดา  จันพุฒ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพรธีรา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพรลภัส  ตั้งวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพลินีย์  เพิ่มทวี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพสิษฐ์  ภู่ภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพัชชา  จันทร์ประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพิชชพร  เฮงตระกูลเวนิช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพิชญะ  ศรีใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิชญา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีสัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ขันบุรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมลนาฎ  หมู่หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิมลวรรณ  นาโตนด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพิสิษฐ์  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพิสิษฐ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพีรดา  เติมมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพีรธัช  มายูร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ยอด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงเพียงพอ  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงภคอร  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงภัคสุรีย์  วศินอมร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงภัฐธาริยา  ศิริพัฒน์พงศ์พร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภาสกร  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายภูธนัย  ร้อยสุริยะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายภูรินาท  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงภูษณาภรณ์  สมมนัส โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกษกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายมินตา  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายเมธวิชญ์  จงมีความสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงยุพารัตน์  พุฒทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายรัฐกานต์  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงรัตนพร  สืบวงษา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงรัตยา  ศรีผง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงรุจีรัตน์  เพ็งยิ้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวรกมล  เอี่ยมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวรนุช  เอกปัชชา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงวรัญญา  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวรัญญาพร  กองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวรันธร  วานิชนาม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวินิชพร  สุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายวิศิษฐ์พล  เพ็ชรผึ้ง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายศรันยพงศ์  ญาณกิตติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงศลิษา  จิตศรัณยูกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศศิวรรณ  เจริญธัญญากร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายศักรินทร์  สนิทมาก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศิริประภา  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายศิวกร  พรมมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายศุภฤกษ์  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายเศรษฐการ  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ทองสด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายสัณห์  สังขพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายสิทธินาถ  โตธัญญะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุขพอเพียง  ฟักนาค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุชัณญา  บุญเนรมิตร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุทธิดา  ทองข่าย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสุพรรณษา  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุพิชญา  นุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุวพิชชา  อินแนม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอดิภัทร  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอธิศา  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอธิษฐ์  หลักกอ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอภิชญา  ยืนยงพานิช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอภิรดา  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอัครวินท์  ต่ายแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอัญชิสา  โพธิ์กาศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอาภา  จงมีความสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอุรัสยา  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกชพร  หนุนครบุรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกนกอร  โข่งศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกรกฎ  บางจั่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายกรวัฒน์  จั้่นศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายกฤตภาส  สืบสิงห์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายกฤตยชญ์  สกลทัศน์วรโชต โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงกฤติกา  เพ็ชรไทย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายกฤษณะ  วินัยธรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วเมือง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลประยูร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พวงทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงกัญญาภัค  ตาพรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงกันต์กมน  นพพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายกันต์รพี  รุจินันทพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีบัวคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วหิรัญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แสนเทียม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงกิตติรัตน์  ทองวิชิต โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงกีรติ  ธนูทองสัมพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงกุลฑีรา  รัตนประเสริฐ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ชาญเชี่ยว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงขวัญชนก  เสาร์แก้วคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงฃญานิศ  ผุดผ่อง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงคันธวัลย์  อินทร์โพธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีสว่าง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายจักษณ์โชติ  ดวงสิรพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายจามิน  แซ่ตั้ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงจิดาภา  กระแสร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงจิตรดา  กุรินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายจิรกร  สุขแซว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงจิรนันท์  พานพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงจีราวันย์  อาจอาสา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายจุฑิศพงษ์  บุญอาจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายจุลจักร  ป้อมมงกุฎ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงเจนจิรา  สอนวิจารณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงชญานุช  วงเวียน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงชนม์นิภา  เปี่ยมสิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายชนสรณ์  มโนมัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงชนัฎตา  โอฬารตีรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายชนาธิป  วันทมาตย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงชนิสรา  ถาวร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงชลกานต์  เลี้ยงสมบูรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงชลันธรี  ศิริไพบูลย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงชลิตชญาน์  เรือนจรัสศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายชวนินทร์  ปานคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงชวัลกร  ขนเม่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ทองถนอม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายชัชพล  ศรีบัวลา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายชัยพัฒน์  กำเนิดเกิด โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงชาลิสา  ปั่นปรือ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงชาลิสา  ลิ่วเวหา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายชิณณวรรธน์  พิลึก โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายชินภัทธิ์  พันธุ์พุ่ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายชิษณุพล  วังนาค โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายชิษณูพล  วังนาค โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตาลุสา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายไชยกรณ์  ธงไชย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายฌานนท์  สระแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายฌานิศ  เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงญาตานุช  ศรีเครือ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงญาตินันท์  ชูทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายฐปนวัฒน์  ชาวพเยาว์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไทยประไพสาร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายณฐนนท์  เกษพ่วง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงณฐมน  โพธิ์มงคล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายณภัทร  บัวเผื่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงณภัทร  ห่านทองสุขศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงณภาส์ณัฐ  มานะกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายณัฏฐกรณ์  เขียวอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  มูลลักษณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  ูมูลลักษณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  อินดวง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  สายสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงณัฐกานต์  เข็มทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายณัฐคณินท์  บุญสด โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงณัฐชยา  คุ้มแสง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงณัฐชยา  มากใย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงณัฐชยานันท์  เสือคำรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงณัฐชยาวีร์  ไพโรจน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงณัฐณิชา  ญาณรังษี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงณัฐณิชา  ติ๊บปะหา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงณัฐณิชา  บรรณสาร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมมี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายณัฐพงศ์  จินต์สุดาวงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายณัฐพงศ์  พันสุวรรณกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายณัฐพล  คิริรมย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายณัฐพัชร  โชคดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายณัฐพัชร์  ดวงจินดา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทิศลา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายณัฐวรรธน์  ภัทรวิริยะคุณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายณัฐวัชต์  ศุภดิษฐ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงณัตฐกาญศ์  สาแช่ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายดนย์  เดชอูบ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงดวงพร  เวชกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงตติยมาส  เค้าโนนคร้อ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ทันจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงตุ๊กตา  ช้างจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายเตชภณ  สาระรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายเตชิต  เมฆพินธุ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงถกลวรรณ  แปลกศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงทัตพิชา  มาลัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์  ใจแสน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงทิพยรัตน์  รัตนปรีชา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายธนกร  เจนเกษตรกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายธนกฤต  ธนพงศ์ภูวดล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายธนกฤต  ศรีวรรณา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายธนดล  สนิทมาก โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายธนพงษ์  กองนคร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงธนพร  เจริญพรชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงธนภร  สาหร่าย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงธนภรณ์  อาจธัญกรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงธนัชชา  อ้อยตระกูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายธนัญธร  วงษ์ทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายธนัตถ์พงศ์  ไชยศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายธนัตนันท์  บุญเกิด โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายธนากร  ฉวีทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายธนากร  สีกล่อม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายธนากร  โพธิ์ไกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายธนาเทพ  แสงเพ็ชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายธนาธิป  ธรรมศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายธรรมรัตน์  ชัยหา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายธัญธกฤษ  ยะล้อม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขถาวร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงธารตรี  หลำคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายธิติ  สุวรรณ์พร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายธิติพัทธ์  หาสินทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายธีระยุทธ  ใจยะเศษ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายนนทลักษณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายนนทวัช  แจ้งเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายนพดนัย  เดฃะผล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายนพันธกรณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายนราวิชญ์  สุดไทย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายนรินทร์  โพเทพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงนลินี  แก่งศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงนวพรรษ  อังศุชัยกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงนวลจุฑา  พุ่มไสว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายนันทภัสสร์  สุขเขตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงนันทิกร  วงษ์บุญมาก โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงนันทิชา  วัชรพัฒนกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายนันทิพัฒน์  จันทิมา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงนาทราย  สุยะใจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงนิษฐนาถ  เผือกใจแผ้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงเนตรตะวัน  ม่วงอยู่ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงบงกช  รอดโต โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงบริมาส  สรวงศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายบัญญวัฒน์  บดีรัฐ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายบัญวัฒน์  หล้าเมือง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ศิริจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายบุณพจน์  ทนตะคุ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายปฏิภาณ  ทองลิ้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงปณิตา  ลมไธสง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงปทุมพร  ศรีพิณท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงปพิชชา  แก้วดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายปภังกร  นันทารมย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงปภาวรินท์  อำไพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงประภัสสร  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงประภานิช  อินทา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงปวริศา  เชื้อปรางค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายปัณณทัต  มะลิฉ่ำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายปัณณธร  นารอด โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงปัณณพร  ปักธงชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงปาณิศา  ภูริวัฒนเมธา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงปานวาด  บุญเกษม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงปาริชาด  นิลกำแหง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงปาลิตา  แรงสาริกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตั้งจิตต์ธรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงปุณยวีร์  ญาณรังษี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงปุณยวีร์  ยั่งยืน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงเปมิกา  คำสา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงเปมิกา  รักษ์ชน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายพงศกร  วงศ์คำโสม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายพงศ์ศธร  ดอนพิกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายพชรพล  เทียนชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญอากาศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงพรพรรณ  กระแสร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายพรหมพิริยะ  โขงสูงเนิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายพลกฤต  ศักดฺิ์สูง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายพลภัทร  จันทร์สุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขชู โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงพลอยตะวัน  อินทร์ดวง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายพัฒนพงศ์  พินิจเกสร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บรรดาล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันธ์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายพิชชากร  นิลโชติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงพิชญกาญจน์  กลิ่นชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพิชญ์ชยาภา  นาคเมฆ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพิชญธิดา  วงษ์อู๊ด โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เงินเส็ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายพิชญุตม์  สิงห์แก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองสมัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงพิมพ์นภา  เหล่ากระปิกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงพิรัลพัชร  ศรีคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงพิริยากร  วัฒนธรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายพีรพงษ์  ยะถา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายพีระพัฒน์  หญ้าลาภ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงเพชรรัตน์  อุดมเกตุ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  แซ่ว่อง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงภควรรณ  สุดไทย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายภัทรกฤต  เอื้อใจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงภัทรนันท์  ดุลมา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายภัทรพล  สามัญตระกูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงภัทรภร  เบญจศิวกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงภัทรมน  ปรางค์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงภัทราพร  ผูกโพธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงภัทราพร  พินนา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงภัสส์ณิชา  ทรัพย์พฤทธิ์กุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายภานรินทร์  ทรัพย์เพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายภานุพงศ์  จี้เพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายภานุพัฒน์  พลีเพื่อชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายภูรินทรา  สรรพค้า โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงมณฑกานต์  สุขอร่าม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงมนปริยา  หญ้าลาภ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงมนัสว์  ชุ่มชื่น โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์  สุขเอม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปาละสูตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายยุทธนา  มูลอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายรชตะ  ปรางค์สมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายรพี  พงศภัคธนาเดช โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงรสกร  พวงผกา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ว่องวิการณ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายรัฐศาสตร์  นิลหิรัญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงรุจิภา  ชัยรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงลักษณาภรณ์  ปั้นทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงวนิชพร  ทองงาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายวรเมธ  แก้วสะแสน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรอิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายวราวุฒ  สืหาตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงวรินธร  อ่อนม่วง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ทอน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บรรจง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงวสิตา  กล่ำสกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงวารินทร์ปรียา  อ้อยตระกูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายวิชญ์พล  สุกาวิระ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงวิมลณัฐ  บำรุงศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงวีรกานต์  เกิดสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายวีรภัทร  ทองทิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายวีรภัทร  วัชรพัฒนกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายวุฒิชัย  จันทรังษี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงเวชก่ร  พูลศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายศรัณยพงศ์  แจ้งเปี่ยม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ประเสริฐ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายศรีสุวรรณ์  อึ่งเส็ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงศศิมา  เมฆี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงศศิลดา  บูราณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุพศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายศิรวุฒิ  น้อยยัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงศุชัญญา  บุญยัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายศุภกร  ชาญเชาว์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายศุภกร  ต๊ะต้องใจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายศุภกิตติ์  อินทวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายศุภพล  บุญมา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายศุภวัฒน์  เมฆวัน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงสโรชา  สุทัศน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายสัณหณัฐ  ลือชาคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายสันติสุข  คำเสน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงสายทอง  ขอนทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายสุกฤษฏฺิ์  คงอรุณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงสุกัญญา  ขอนทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงสุณัชชา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทะคุณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายสุทราชาติ  ดวงรัตน์ภากร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงสุธาสินี  จันทร์ว่องกิจ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงสุนิสา  ฝอยทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงสุปรีญา  พลแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงสุพัชญา  สุวรรณจันรัสมี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงสุพิชชา  พูลสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายสุภนัย  มณเดช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงสุภัสสรา  มีสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงสุมิตรา  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงสุรชัย  เพ็งนวม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงสุวนัน  พรมทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายเสกสิริ  วิชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายหฤษฎ์  พรหมทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายอติกานต์  อำไพลัชรากุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายอติภัทร  เครือซ้า โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายอภิรักษ์  ดวงดาว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำพิบูลย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงอรชพร  หงษ์ยนต์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงอาร์ตา  พงษ์พูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายอุกฤษฎ์  เกตุสันเทียะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงกชกร  ไกรสังข์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกมลฉัตร  ปิงวงศ์ษา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกรพินธ์  หมอนอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์รี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายกฤตภาส  มาอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกฤติกา  หันยะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงกฤษฎาวรรณ  มีบ้านหลวง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายกษิภัทร  จันเจือ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกษิรา  ปรางค์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายก้องภพ  พวงผกา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พิลาแพง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงกัญญาวีย์  บุญประภา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายกัณตินันท์  มีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  นพพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายกันตินันท์  วัฒนพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกัลยภัทร  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวเผียน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกิตติยานันท์  จันทร์ศร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำยา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยพรอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกุลเชษฐ์  เงินอยู่ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงเกตุศศิมัณฑนา  แก้วนิล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงขนิษฐา  มีสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงขวัญข้าว  ชูจิ๋ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงขวัญณภัทร  นิลโชติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายคุณกร  ครูเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงจิดาภา  ก้นทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงจิดาภา  ชาญเชี่ยว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงจิตติมา  ศรีสุข โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายจิราภัทร  สง่าชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายจิรายุ  ชำนาญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงจุฑารัตน์  วาดเมือง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงฉัตรศิรินทร์  รอตศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีเริงหล้า โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงชนกนันท์  อินทร์แพร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงชนัญธิดา  เนตรยิ้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงชนิตา  สาดแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชนิศา  รุ่งคณาวุฒิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงชลธิฎาภา  ปุ๊ดหน่อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายชลรัตน์  สุดโต โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงชวิสา  คำพวงวิจิตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายชัชพงศ์  เพ็ชรแสนงาม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายชัชลัมภีร์  ฤทธิศาสตร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงชัญกร  พลอยประดับ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายชิติพัทธ์  นพพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยามโสภา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงญานิศา  ปู่นำพา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายฐปนรรฆ์  เรืองญาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายณพัฒน์  แซ่อุ้ย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายณภัชปกร  เหล่าจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณภัทร์  วิจารณปัญญา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ชนะภัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายณัฏฐ์ทวี  สิรพัฒนสกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายณัฐชนนท์  สุขแย้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงณัฐชยา  ประเสริฐอุดมศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายณัฐนันท์  ฉัตรสันติพงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณัฐนิดา  นุตตะโยธิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายณัฐพร  คชฤทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายณัฐภัทร  กล้าหาญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัฐริกา  อินทพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณัฐวศา  บัวบุตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์พรหม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายณัฐวุฒิ  นวธราดล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณัฐสา  บัวบุตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณิชาภา  สารียัง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงดวงกมล  ชัยอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ธิงาเครือ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายทัชชากร  ไชยศรีษะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายเทวิน  เกษรเกิด โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธนกฤต  ดำรงพานิชชัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธนกฤต  พุ่มใย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธนกฤต  แสงแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธนกฤฤิ  อิ่มทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธนโชติ  ศรีทับทิม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธนดล  เข็มคง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธนธรณ์  สำราญทิพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงธนพร  พิลึก โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงธนภรณ์  นาคหฤทัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายธนภัทร  รัตนบดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงธนัชพร  สุทธิวิไลรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธนาพล  บุ่งหวาย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธรรมสาคร  แสงแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธราเทพ  สงวนศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธัญณ์ชนก  สมจิตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายธัญเทพ  แสงเมล์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงธัญพิชชา  จวงไธสง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงธิดารัตน์  วจีสัจจะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธีรภัทร  แย้มเอี่ยม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายนนทพัทธ์  เสนาะจิต โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายนภดล  พันพิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนภัทสวรรณ  อินทพงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงนรมน  เลิศไกร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายนฤคม  พ้นภัย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงนฤมล  นันตาดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายนะโม  พันละออง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายนัทธวัฒน์  ตันปิง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนันท์ธีมา  นุสเส โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงนันท์ภัส  คงเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงนิสาชล  อินทรไทยสงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงนีรชา  จินต์สุภาวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายบวรศักดิ์  สีแดง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงบัวชมพู  วิทยาจิตรเกษม โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงบุณยนุช  หอมมณฑา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงเบญจภรณ์  ขำขม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงปนัดดา  โข่งศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายปรมัตถ์  กมุทชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายปรมัตถ์  มาลา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงปราณปรียา  ใจดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปลายธัญวีร์  เกตุสกุลพิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปวรรณ  คำวงษ์ษา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงปวริศาณัฐ  ภูสมศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงปัญจมาพร  บุญน้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายปัญญพนต์  คงอรุณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงปัณฑิตา  บะตะวงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์พรหม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงปัณตตา  ทองนุช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงปาณิชญาดา  วงศ์สอน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงปานตะวัน  พันธ์ยิ้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายปารมี  รอดนิล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายปารย์  คล้ายทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์น้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายปิยังกรู  มีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายปิยังกูร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงเปมิกา  กระจ่างพายัพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงเปรมริกา  พงษ์ทุมพระ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพงศ์ภวัน  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพงศวัศ  บูชาบุญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ครุฑตัน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายพงษ์พิสิฐ  วงษ์นันตา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายพชร  วังคำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายพชรพล  ตละมาส โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงพรชรี  พลศรีชา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงพรรณทิพา  ประภาจิตสุนทร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายพรรธณะ  พิพรรธนจินดา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายพระนาย  จันทรา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงพลอยชมพู  ไชยชนะ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพลอยรัตน์  กมลมาลย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพัชรพร  ทองนุช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พุ่มขจร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงพัตรชา  ทรอตชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายพัทธดนย์  วัฒนธรรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพิชชานันท์  ละน้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพิชญา  อินทพงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพิพรรษพร  โชติรัตนศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายพิพัฒน์  ทรัพย์ทวีวุฒิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คนดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปาลภิบาล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพิมพ์ชยา  พันธ์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เอี่ยมสารี โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพิริยา  คำหอม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายพีรพัฒน์  ทาลายา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงแพรวา  ผวาผดุง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงแพรวา  สระทองแพ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายภัทรพงศ์  แผนดี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงภัทรพร  มั่งมี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงภัทรพร  รสฉ่ำ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายภัทรภณ  หาญเชียว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายภาณุพงศ์  พึ่งสูงเนิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายภาณุพงษ์  พนัส โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายภาณุพันธ์  วงเวียน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงภานิชา  เรือนคำปา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายภานุพงศ์  พ่งสูงเนิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงภาวิดา  กล่ำครบุรี โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายภาสกร  สายแก้วราช โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เหมภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายภูเทพ  อาจอาสา โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายภูเทพ  เงินมาก โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงภูษนิศา  ศรีวิชัยจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงมนัญชยา  ตู่แย้ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงมนิษา  เผือกคล้าย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายมินิฮาล์ฟ  จันทร์ฉาย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงมุกมณี  ช่วงบัญญัติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายรชต  กันยะมูล โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงรพีพร  เสือคำราม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กชายรัชชานนท์  สังคง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พูลลาย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันไชย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงรินรดา  ทองแจ่ม โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงรุ่งทิมา  บุญญสิทธิกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ย่องยุทธกานนท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายวชิรวิทย์  เชื้อปรางค์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงวรรณกร  รอดเที่ยง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายวรรณลภย์  อนุศาสนนันท์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงวรร์วรรศา  สุภานิชทวาสิน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายวริศ  กองเพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงวริศรา  มากกุญชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงวริศรา  หนูโต โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงวริศรา  หาญชัยภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สุขทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงวิชญาดา  ฤทธิศาสตร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายวิฑูรย์  อินพหล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายวิรืทธิ์นันท์  กลิ่นบัว โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงวีรปรียา  สว่างแจ้ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายวุฒิภัทร  ช่วยอุระชน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงศรัณพร  บวบจิตร์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายศรัณยู  พุ่มทุเรียน โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายศรัณย์  ศรีมหาโกศล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงศรีรัตน์  กลิ่นผึ้ง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงศรุตยา  ทรัพย์พฤทธิกุล โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงศศิตา  ประสงค์ทัน โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงศศิภา  จวนชัยภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงศสิมล  สายลอด โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายศักรภพน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายศิรเชษฐ์  ลิมป์แสงใส โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงศิรินุช  จันทร โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายศุภกฤต  อาจกล้า โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายศุภกิจ  เหล่าเขตรกิต โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายศุภชัย  ใจพิมพ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงศุภภิษฐา  เกษวิริยะการ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงศุภัคจิตรา  แบ่งเพชร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาศบำรุง โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายศุศรุษณ์  เมืองลอย โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงศุุภรัศมี  ปาสาโท โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายเศรษฐานุกูล  คำจริง โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงสรัลรัตน์  แสงโชติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายสิรภพ  สีหาบุตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายสิรวชญ์  บัวบุตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสิริ  ดาษดา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงสิรินทรา  จันทวายศ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงสุชามาศ  เตชะวรรณวุฒิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสุทธดา  อินทรวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายสุธี  ศรีระบุตร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงสุพรรษา  ระเบียบพล โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสุภสสร  แก้วนอก โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายสุรยุทธ์  จิตรลดา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วัฒนศิริ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายอชิตพงษ์  แย้มกุลณา โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายอติเทพ  สุขสำราญ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายอธิรักษ์  พันธ์เกษรการ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอนัญญา  อิชิโนซาวา โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายอนุภาพ  พูลทอง โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงอภิชญา  สมรภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงอภิชยา  เชื่อมขุนทด โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอริสรา  บุตรพรม โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายอลากรณ์  โตพิทักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายอัครพล  ปานน้อย โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอัญการ  ฤกษ์หร่าย โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงอัญชรี  ทาชาติ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอัญญาวีร์  สินทรีเสถียร โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงอัยวรินทร์  สนธิ์เศรษฐี โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายอัษฏาวุธ  เครือแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายอานนท์  รัตนพรพิรุฬห์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงอานุช  มากสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอุไรวรรณ  พิลึก โรงเรียนวัดคูยาง ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงแอนดามาด้า  เรย์โนลด์ โรงเรียนวัดคูยาง ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชาย.ปภังกร  วณิชล้อตระกูล โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงกัญญาภัค  รุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงกัลยดา  มณีพราย โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงฉัตรชนก  น้ำดอกไม้ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงชญานิน  สมชัยมงคล โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายชวกร  วิศาลศักดิ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายชานน  มงคลพร โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงณัฏฐากาญจน์  มาลัย โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายณัฐนันท์  อภิวงค์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายต่อเงิน  ทองงิ้ว โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงทองสม  สีดานุช โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงทักษ์ดนัย  หมายมี โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายธนบัตร  ถาวรพันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายธนวรรธน์  จิรวัฒน์สุนทร โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูชื่น โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญวิทย์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงนภาภรณ์  วรรณโชติ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงนวภัทร  ฉัตรหลวง โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงนิชาภา  บัวเทศ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงปพิชญา  เอี่ยมเอื้อยุทธ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองรักษ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายพบธรรม  ตันอารีย์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายพสิษฐ์  พรหมจันทร์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายพัสกร  ม่วงสิงห์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงพิชชากานต์  จงมีความสุข โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
849 เด็กหญิงพิมพ์พัณณี  อภัยราช โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงพิมพ์สกุล  พลชีพ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายพิสุทธิ์ศักดิ์  โพธิ์เนียม โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงพีรญา  ม่วงสิงห์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายพีรพัฒน์  ทัพวงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงภัทธีมา  โคมบัว โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายภูมิเพชร  ขุนเพชร โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายภูริพัฒน์  ฉิมพลี โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงมธุรดา  เจริญสุวรรณ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
858 เด็กหญิงเมธาพร  กิตติขจร โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงเมธาวดี  ยามา โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายวชิรวิทย์  ยาแก้ว โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายวีรศักดิ์  ปั้นจันทร์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงศศิมณฑน์  เนียมญานนท์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงศศิวิมล  ก้อนทอง โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายศุภกฤษ  ศรีอาวุธ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายศุภณัฐ  จันทโรภาส โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายศุภวิชญ์  เทพบุตร์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงอรชพร  กันทาบุญ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายอินทนนท์  กันยะมูล โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายกฤตยชญ์  พลขันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายกฤษณพล  พลขันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  ถมอินทร์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงกัญญาภัทร  น้ำดอกไม้ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รามบุตร โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงเกณิกา  ทัพวัฒน์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงจิณณพัต  คำหงษา โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงจิราพัชร  คำหงษา โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายฉันทัช  พิกุลทอง โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงฉันทิกา  พิกุลทอง โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงชุติภิญญา  อุดมสิทธิกุล โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงณัฏฐา  หลี่ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญประเสริฐ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฝึกฝน โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศิริมณีโชค โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  เจริญพันธ์พิทักษ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงณิชาภัทร  มีศิริ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายเณราทร  เที่ยงสันเทียะ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายธณธรรม  รินทพล โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชนะภัย โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายธฤตวัน  อิ่มสุขศรี โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ล่องชูผล โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายธาวิน  ตรีสุทธาชีพ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงธิดาพิชัย  ไกรถาวร โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  ประภัสสร โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายนันทวุฒิ  บุษชะบา โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายนันทิพัฒน์  นุ่มนิ่ม โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงบุณยลักษณ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงปริยาภัทร  วัฒนศิริ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงปวริศา  เกิดพันธุ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายพงษ์พัฒน์  แย้มโกเมนทร์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายพชรพล  แก้วเพชร โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงพรรณวดี  มณีจำรัสรัตน์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายพัทธดนย์  บูรกิจภาชัย โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงภรภัทร  เปลี่ยนแสง โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายภูริณัฐ  จงอิ้ว โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายภูริสุขมงคล  ศรีมงคล โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงเมธาวี  พุ่มศรี โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงรชตวดี  ชัยมงคล โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงลภัสรดา  ตันติปิธรรม โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงวรินทร  จันทนา โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายวีริศ  ทวีผล โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงศรัญย์พร  ศรีมหาพรหม โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงศิรารัตน์  พุ่มชา โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงศิริน  นาคพงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายสิระ  นันทวงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงสุวพิชญ์  อินทเสน โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงสุวิตา  วิศาลศักดิ์ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงอนันตญา  ดานะ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายอเนชา  ดานะ โรงเรียนสาธิตฯ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงอมินตรา  สุขพร้อม โรงเรียนสาธิตฯ ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอัญญารัตน์  หลวงเทพนิมิต โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอิงสลิล  สินอนันต์วณิช โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายอินทัช  วัฒนศิริ โรงเรียนสาธิตฯ ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงกชพร  อินทรศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพิ่มผล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายกรภัทร์  สิงห์สร้อย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
926 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เกราะเพชร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายกิตติภพ  แก้วเพชร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
928 เด็กชายกิติพล  กิ่งจำปา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงโกลัญญา  เขม้นเขตการ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงจินตนา  เมฆสี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงจีรนันท์  ชุ่มแจ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายเจนณรงค์  สุคะโต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
933 เด็กหญิงชนัญญา  สิงห์สร้อย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
934 เด็กหญิงช่อผกา  กล้วยสูงเนิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
935 เด็กชายชัชพงศ์  คำชมภู โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
936 เด็กชายชัชพงศ์  เหล่าจันทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายฐิติกร  โสระ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายณพภมร  สอนคลัง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
939 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไร่นุ่น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายณัฐดนัย  โพธิ์ม่วง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีมังกร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
942 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงทัศนียา  บุญพร้อม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงทาณิชา  ช่างทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
945 เด็กชายธนพงศ์พันธ์  เทียรเงิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
946 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศิริกาญจนาไพบูลย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายธิติพัทธ์  บุตรทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
948 เด็กชายธีรกานต์  บุญวงค์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
949 เด็กชายธีรพัฒน์  เกราะเพชร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
950 เด็กชายธีรวัฒน์  หมู่คำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
951 เด็กชายนนตกานต์  ชั้วนาค โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
952 เด็กชายนนท์ปวิธ  มิ่งสกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายนพรัตน์  แก้วทรัพย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายนพรุจ  มิ่งสกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงบุณยาพร  สอนกล่อม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายปรัชญา  วงค์เลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายพงศ์พสิน  กวางแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงพรรณวษา  อิ่มสมบัติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีสุธรรม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงพรรวินท์  ไชยเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงพรรัตดา  อุ่นเป็นนิจ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
962 เด็กชายพลพัส  ตะติยะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายพัฒธณชัย  ดรุณเรืองศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
964 เด็กหญิงพิชญา  ปะเสนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงพิชญาภา  ไล้ทองคำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายพิชัยยุทธ  สาครเขต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงพิศา  ก้อนจ้าย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายพีรณัฐ  บุญปก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายพีระพัฒน์  เผ่าโสภา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
970 เด็กชายภัทรดนัย  ภะวันตุ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
971 เด็กชายภัทรดนัย  ภัทรบุญยพงศ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงภัทรธิดา  เฮงสิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงภัทรวดี  หุ่นคล้าย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงภานุมาศ  แจ่มรุจี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงมนปรียา  เริงเขตรการ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงมนัญญา  จตุเทน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงมัณญาภา  อ้นคำแหง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
978 เด็กชายโยธิน  อรรถารส โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
979 เด็กหญิงรังสิกานต์  ธรรมจันทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
980 เด็กชายรุ่งเกียรติ  เพียราช โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายวงศกร  ม่วงทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
982 เด็กชายวรรณสันต์  ใบพะออม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงวรลักษณ์  บุญเกิด โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงวรวี  เขน็ดพืช โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
985 เด็กชายวัชรภณ  ฉ่ำแสง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
986 เด็กชายศิริศิลป์  สุขช่วง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายศุภกิตติ์  มะนูญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงศุภิสรา  สมิงใหญ่ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายเศรษฐพงษ์  สีเกตุ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงสิริยากรณ์  หายะชู โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงสุธีกานต์  พุทธรักษา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงสุภิสรา  ขุนชาญนุชิต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
993 เด็กชายเสกสิทธิ์  กล้วยตระกูล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
994 เด็กหญิงอธิติยา  อุทวัง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายอภิวัฒน์  คำเครือคง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
996 เด็กหญิงอริษา  สิงห์สายัณห์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
997 เด็กหญิงอัยลดา  เพ็ชร์สนั่น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงอายรดา  หมู่โสภิญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
999 เด็กชายเอกบรรพต  นิลสิต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงกนกพร  คำมะพัตร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงกรชนก  คำเปิ้น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงกฤติยาณี  ใจวงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายกฤษณะกันย์  เปรมอ้น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงกวิตรา  กะวันทา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงกวิตา  ทรงคุณ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ม่านมูล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองคุ้ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุบลชาติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงกัณทิชา  ทิมประเสริฐ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายกันดิศ  ทองอยู่ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายกานต์  สดุดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงกิตติยา  เทียนแจ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงกุลจิรา  คำใส โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงเขมจิรา  ยอดฉิมมา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงเขมิสรา  มีพร้อม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงจรรยณัฐ  ฉ่ำแสง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงจิรัชญา  อินไชย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์หอม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์ทับทิม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายเฉลิมขวัญฐิติ  ดาอิ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงชญานิศ  ดวงรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายชนกชนม์  อิ่มสมบัติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงชนัญชิดา  มิ่งสกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงชลิตา  สาชู โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงชาลิสา  ถาจ่าจั้น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงชุติมณฑ์  สุทธิคราม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงญาดานุช  บุตรโพธิ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงฐิติมา  สาเรียน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญญา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยิ้มละมัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  จินดาหลวง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีแย้ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงณัฐกานต์  ยมนา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงณัฐกานต์  ราหุระ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงณัฐชา  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนน้อม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงณัฐพัชร์  คำหอม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญลักษณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงณัฐวัลญช์  เทียมทัน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลูกแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายเดชาวัต  มะยมหิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายธนภัทร  คุมมานนท์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายธนภัทร  ยั่งยืน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายธนภัทร  แสนศรีเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมครอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงธนสร  สุขใส โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายธนสิน  มหาโพธิ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายธเนศพล  เลิศวิลัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บ่อถ้ำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงธิติมา  ศรีชา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายธีรภัทร  ไชยทิพย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายนพกร  รองรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายนพพร  นพพร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายนภัสกร  กลิ่นเฟื่อง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงนภัสร  แสงพายุ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงนภัสสร  สีมีงาม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายนรินทร์  ทองอนันต์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงนันท์นภัส  กลางหล้า โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงนิชานันท์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงบุษบา  ฤทธิ์เย็น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงเบ็ญจรัศม์  ดวงรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงประภัสสร  มีจันทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงประภาสิริ  วรนาถจินดา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงปวริศา  คำสิทธิ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายปาณวัฏ  เกิดอุทัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงปาริชาต  สมพงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายปุญญพัฒน์  สอนสันติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายพงศธร  กุลอ่อน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายพงศ์ภีระ  ปินตากุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงพนาภรณ์  ดินปลี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายพรหมพิริยะ  ริ้วกีระกิตติกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงพัชริดา  ฤทธิ์รัสสะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงพัชรินทร์  ศาสะนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพิมพ์ณฎา  ศรีจันทร์เกษม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงพิมพ์นารา  รุ่งวรรธนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงภควรรณ  น้ำส้ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงภัทรวดี  ลีประเสริฐสุนทร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงมณีรัตน์  หงษาหิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงรวิภมร  สอนจิต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงรัชนีกร  อึ่งน่วม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จันทร์เทศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงราวดี  พุ่มผึ้ง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงรุจิรา  หินแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายวชิรวิทย์  ยอดฉิมมา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงวรวลัญช์  วรอภิญญาภรณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงวรัชญา  จั่นวงศ์แก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงวรางคนิภา  ตันตริภาคย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงวรินทร  บูรณะภักดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายวโรดม  อินพ่วง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงวิภารัตน์  เที่ยงทัศน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายวิศวะ  วรชินา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายวีรเชษฐ์  เรืองเสนา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงศรีไพร  ศรีนาค โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงศิริวรรณ  สว่างเต็ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงศุทธินี  ศรีพุดตาล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงสโรชา  จันทร์ทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายสวัสดิรักษ์  กลิ่นชัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงสาวิตรี  ด้วงเหม็น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายสิทธิกร  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงสิริกร  ใจงาม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงสุภาวดี  สุคะโต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงเสาร์ประภา  แก้วเศษ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายอนุวัฒน์  ราชคฤห์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายอภิวุฒิ  พลสิงห์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงอันนา  กาญจนานนท์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศฤงคาร โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงกรภัทร์  ชาญประโคน โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายกฤษณะ  สีหาพรม โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงกวินทรา  ตรีกิดากร โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กชายเกียรติธนพัฒน์  แสงแก้ว โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงจารุณี  ยอดวิถี โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงณธิดา  ขอนทอง โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคคุ้ม โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กชายณัฐพล  นันดี โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กชายเตชสิทธิ์  อ่วมเกิด โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กชายธนภัทร  ขวารัมย์ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงนัทธมน  รอดโต โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงปัทมา  นุชดอนไพร โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กชายพงศภัค  หาดทราย โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กชายพชร  น่วมนุ้ย โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กชายพีรพงษ์  รอดโต โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
1122 เด็กชายภัทรพล  แพ่งศรี โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กชายภัทรเศรษฐ์  นิธิชัยธนศิริ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายภีระพัฒน์  นามแสง โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงมณฑ์กาญจน์  บุญโชติ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงเมธาวินี  แมนไสธง โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงเมษาวดี  แมนวิเศษ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กชายราเมศวร์  จ้อยพิน โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงวิภาสิริ  อินเพ็ชร โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงศิริพร  บางจั่น โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายศุภณัฐ  ชินวงค์ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงสโรชา  เสริมสุข โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
1133 เด็กชายสหรัฐ  จันทร์อร่าม โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  ปักการเต โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงอนันญา  อินทร์อำนวย โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงไอรินลดา  ภู่ภีโญ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กชายกรณ์พงศ์  ทองทิน โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงจิระนันท์  ง้าวแก้ว โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงจิราภัทร์  วิวัฒนชัย โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันวัตร์ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายณัฐพงศ์  ขาวนวล โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายเตวิช  ชะนะฟู โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายธนาคม  การะเกตุ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงธารินทร์  บุญคง โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงบุญญารัตน์  นามเคน โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงปราวรินทร์  พิริยะสกุลบัณฑิต โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงเพชรดา  แสงพลอย โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายภาณุกูล  กาบินพงษ์ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงมนัสนันท์  มาลอย โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายมาครโค  ฟานดราเกอร์ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงศรีสุดา  ประสาทเขตกรณ์ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายศุกลวัฒน์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงสิริกร  บุญเลิศ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงสุธิดา  เรืองญาติ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญสุข โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายกรวีร์  เรียงทอง โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กชายกฤตธี  บางพาน โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายกฤษกร  พรหมรักษ์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กชายกฤษภพ  เมธาสถิตย์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กชายกานต์ดนัย  บุญนิยม โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงแก้ววิเศรษฐ  ไพศาลสุขสมบูรณ์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงจริญญาภรณ์  เรืองโรจน์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย  คุ้มเณร โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กชายชนัญญู  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายชมพูนุช  พิริยายน โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กชายชยกร  บุญยะกร โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงชลิศา  เพ็งศิริ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายชัยกร  มหาบุญพาชัย โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วสุข โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงณัฐนิชย์  พัฒนมหกุล โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายณิชาภา  จิตรถาวรกุล โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กชายตรีภพ  ขอนทอง โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กชายทีฆายุ  ดำริห์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กชายธนกร  อยู่สุขสวัสดิ์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กชายธีร์ธวัช  จันทสิทธิ์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงธีริศรา  ศรีเมือง โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนะ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายนันทิพัฒน์  ทิมเชื้อ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายนิธิกร  แสงทับทิม โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กชายนิรภัฎ  โฉมนาค โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงปพิชญา  เกิดพรสวรรค์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายปภังกร  ศุภกิจเจริญ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงปุณณาสา  สงแก้ว โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กชายพงศพัศ  ขอนดอก โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กชายพันธภัทร  ผู้รุ่งเรือง โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กชายภูวดล  ผลเจริญ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กชายยศกร  คำมั่น โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กชายโรจณินทร์  บุญศิริมณีโชค โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กชายศศิรินทร์  พรเปียบุญมี โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กชายศิวัช  ภูวิชิต โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงสกนธ์พรรณ  บุญเนรมิตร โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงสิริสุภางค์  สายตา โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายอนันตชิน  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงไอวริน  นิลผ่อง โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงกชพร  พรมแสง โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงกฤติมา  กลิ่นปาน โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายกฤษฎ์  สิงห์โทราช โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงจันทร์จีราภรณ์  พรมมิ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายจิรายุ  มีมา โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงฐิติชญา  ศิริวาโภ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงธิญาดา  โตนดไธสง โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายธีรดนย์  ศรีติราช โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายนิติรัฐ  พรมฤทธิ์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายปัณณธร  อู่ทอง โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายปันนวิชญ์  บัวแย้ม โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายพงษ์พิชญ์  งามวงษ์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายพณเรศร์  คงไทย โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายพฤทธิภาค  เทพสกุล โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงพัธทนันท์  พรมมาก โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายภควัต  ชมภูผล โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายภูมิพัฒน์  พันลา โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงมนัสนันท์  โตสุโขวงศ์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงเมธาวดี  สายเนตร โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงฤทธิภรณ์  นารอต โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายวชิรวิทย์  พิลามาต โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายวชิรวิทย์  เม่นเกิด โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายวัชรพงษ์  สังคง โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายศรัญย์ชัย  อ่วมสถิตย์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงศีลัชญา  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงอมลวรรณ  เรืองกุล โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายฆนัท  คำธานี โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชนะศิล โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงณธพร  โกพัฒตา โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  เอมโอด โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กชายนพดล  ผาทอง โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงนิลาวัลย์  จุ้ยหงษ์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงปาลิตา  แสงอ่วม โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กชายปิติภัทร  มหึมา โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงมฤคมาศ  ท้วมนิ่ม โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงศลิษา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงเกศกนก  ครุฑเกษม โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงเกสรา  รักชาวนา โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มหึมา โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงชุติมา  ภูฆัง โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพานุช โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายทวีศักดิ์  อัมพเศวตร์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงทักษิณา  เอมโอด โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงธนัชพร  ท้วมนิ่ม โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงธิดารัตน์  หนองหลวง โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงนราวดี  ประชาสุข โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงน้ำมนต์  ยิ่งสุข โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงพรรทิวา  เอนกอนันต์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงพรหมพร  ขาวนวล โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 นายพัชเรศน์  สาเกตุ โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงภัทรธิดา  ร่มโพธิ์ทิน โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงรัชฎา  ปั้นสุข โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปั้นสุข โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อรรถเสนา โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 นางสาววิไลรัตน์  วุฒิเขต โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 นางสาวศิริวรรณ  ชนะศิล โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงสุธาวัลย์  สุจริต โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์มนตรี โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงอมรรัตน์  เอมโอฐ โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงอรพิมล  วีระโห โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงอริสา  บัวผึ้ง โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงอารียา  สุขจอย โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงอุษา  สระแก้ว โรงเรียนบ้านทรงธรรม ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงธณพร  ช้างโต โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายธนโชติ  เกตุทรัพย์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายรังศิมันต์  ซาดุน โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงวิระดา  จารุจินดา โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายสหนันท์  สหุนิล โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายเอกมงคล  มะลิฉ่ำ โรงเรียนบ้านทรงธรรม ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายธนภัทร  คงชื่น โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กชายปภังกร  สุริยนต์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กชายพสิษฐ์  รักเขตรการ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงศิรินภา  มานิตย์วงศ์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงกัลยากร  สุวรรณทอง โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายคงเอก  ปวรคุณชัย โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงธนวรรณ  หัดไทย โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายปิติภัทร  สังข์พิชัย โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายภัทรวิชญ์  ยาวีระ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายภูผาธาร  เหล่าชุมพล โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงสวรรค์ฐขวัญ  สวรรค์บุญชื่น โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายสิรวิชญ์  ทัพพะกุล ณ อยุธยา โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงกนกพร  เลิศชนะวงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงกรองแก้ว  เหล่าโสด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายกฤษฎา  แร่ดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมจุฬา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงกันธิชา  คุ้มเณร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงฐิติมา  ใบมาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงณัฐชา  ขวัญเมือง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรเภรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงณันฐิชา  พวงทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายธีรพัฒน์  สิงห์แรง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายนิรชัย  ศิลป์ไพราช โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงปนัดดา  ขันทองเฮ้า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงปาริชาติ  มากสาคร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงพนิดา  ต้นเกตุ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงพรทิพย์  ต้อยเรียง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงรัตนภรณ์  อินทศร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  วงษ์เขียด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงลดาวัลย์  พิมพ์ขาว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงลลนา  ฮ้อธิวงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงลออรัตน์  นามรัง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงวริศรา  เนรมิตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงวารี  คำเมือง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายวิชัยยุทธ  ฉัตรชัยสุริยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงวิภา  วงษ์เขียด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงวิราวรรณ  ภูครองทุ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงเวสิยา  ภักดีแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงศุจินธรา  ถาวร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงสาวิตรี  แสนเมือง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงสุจิตรา  อินประยูร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงสุดาพร  โคตะมะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงสุธินันท์  ขำสุวรรณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงสุธินี  เขม้นเขตรวิทย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงสุภัสสรา  เขม้นเขตรวิทย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายอนุสรณ์  ทาวัง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงอรอนงค์  เจ็ดคำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์บุญมา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายนคริทร์  สาหร่ายทอง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงฝ้ายคำ  เวทีนันท์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กชายพรพิพัฒน์  ศิลปวิสุทธ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1318 เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่ก๊วย โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กชายภัทรพงษ์  คงรัตน์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กชายวีระพันธ์  สุพรรณชาติ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงสุดารัตน์  บริรักษ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1322 เด็กชายสุรนาฏ  ขอนทอง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กชายอธิภู  แจ่มตระกูล โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงระพีพรรณ  วิรัชวงษ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 นางสาวเอสเธอร์  เหล่าสันติพลวุฒิ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายปกรณ์ศิริ  ทองรวม โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงปณิตา  ดาบัวพันธ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงพิชญาภา  พงษ์ยินดี โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงภัทรสุดา  เดชบำรุง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายสงกรานต์  เอี่ยมภิรมย์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม