รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกชัชฏพิสิธ  การรักษา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริภักดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรกนก  สังข์วิเศษ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรพกา  กั้วพิสมัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกรวีร์  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตธัชพงศ์  ดอนปรีชา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตเมธ   ชูมี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษกร  จันทะหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกวีกร  สัจจญาณ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกษิดิ์เดช  สิงห์โตเพชร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายก้องพิภพ  จันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  นำเจริญกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกันติชา  กรรณิการ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกันยณัฐ  กั้ววิจง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกัมปนาท  พงศ์ชินฤทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วรักษา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติเชษฐ์  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายกิตติพงศ์  เทศารินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตติพศ  กมลเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายคฑาธร  ทองตัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายคณพัฒน์  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายคนาชัย   ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์   พานิชศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจิดาภา  ศุภพิตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจิรัชยา  วริวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายจิราธัช   สารหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายจิราภัทร  รุ่งนามา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายฉันทกร  คำภักดี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชญาดา  ไชยเกรินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชญานิศ  การพิศมัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชญานุช  ชโลธร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชนัญญาภรณ์  จันทร์ศิลป์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชนัฎนิภา  กล้าขยัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชนาพร  พรดอนก่อน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชนิกานต์  เพชรรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายชวกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายชัยภัทร  ศิลาแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายชัยวิวัฒน์  นัทยาย โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายชาญวิทย์  ใจศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายชินวัชร  คะอังกุ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ด้วงตุ้ม โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงเฌนิศา  คำพิพจน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายญาณพัฒน์  ภูละมุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงญาณิศา  สายจิตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงฐปนีย์  ศรีดาว โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายณฐพงศ์  ยอดกล้า โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณฐมน  จันบุตรราช โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายณธายุ  ศรีแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายณภัทร  เดชพงศ์พรหม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายณัชนนท์  น้อยชื่น โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญเรือง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายณัฐชนน  วงษ์จรัส โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐชยา  นนลือชา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐภัทร  ทะนงศักดิ์ศรีกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐรัตน์  จอมทรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐรียา  คำตา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐวิภา  อุ่นวิเศษ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณิชากานต์  ศิลา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนยะมูล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายติณณ์  ยนต์ชัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงทิวาพร  จันทะหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงทีนา ณัฏฐธิดา  ฮิกกิ้น โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายแทนคุณ  เจนวิริยะกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธนกฤต  มันปาฏิ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายธนโชติ  โคตรโสภา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธนศักดิ์  ธรรมเกษร โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธราเทพ  พิมพิศาล โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธัญชนก  ภารบูรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธัญชนก  สีวาดมา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธัญพิชชา  ภารบูรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธิษณามณี  ทองตัน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธีรเมธ  มุลทา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธีระวัฒน์  ขวัญคุ้ม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายนนทพัทธ์  นามนาเมือง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนภัสกร  นามวงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนภัสศิรินทร์  ฝายนายาง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายนภาวรรณ  ขันศรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนันทัชพร   การถัก โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายนายพระนาย  สนอุทา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนารีรัตน์   ตั้งเติมศักดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายบดินทร์ธรรม  กมลตรี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงบุญญาภา  ลามุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปพิชดา  โสภารีย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชินคำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายประการพัฒน์  จันทร์ส่องสุข โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงประวีณา  สระทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปราญชลี  คุณศรีขาว โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปรารนิตยา  เที่ยงสงค์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปริญชญา  จันทร์หอม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปวริศา  หนาดคำ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปวีณา  ยคถวิล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปิยธิดา   คาดีวี โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปุณณดา   หิรันรุ่ง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปุณยาพร  ผลสว่าง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สารพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพลอยลดา  พาณิชย์พงศภัค โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายพสิษฐ์  โพธิ์แท่น โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพัชรนันท์  ชนะเคน โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพัชรมัย  บุตรตะกะ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพัทธนันท์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพันธิตรา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  ญาณกาย โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายพีรภาส  ไพศาล โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงเพ็ญณภา  สุระบุตร โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงแพรวตา  ทิพย์จริยาอุดม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายภวัต  รุ่งเรืองวรณา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงภัฏฐริชา  อุดมรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงภัฏฐริภา  อุดมรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายภัทรพล  ภัทรจิติกุล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายภัทรพล  ยุรชัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงภัทรลดา  ไชยศิริ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เงาะสนาม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายภาณุ  กั้วนามน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายภูพิพัฒน์  เทพรังษี โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายภูริวัฒน์  เกื้อปัญญา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงรตนกมล  บัวขวา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงรังศิญา  กุดแถลง โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงรัชนิดา  เสริฐวาสนา โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายรัฐภาค  บุตรพรม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงริษฐา  หีบแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงรุจิกานต์  อุดรบูรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายวรกร  ทัพพิมล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายวรชิต  พยุงเกษม โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายวรณัฐ การถัก  การถัก โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายวัฒนพงษ์  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวิชิตรา  ศิริโส โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงวีรดา  บมขุนทด โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงศรัณรัชต์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงศรุดา  วรรณทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศิรภัสสร  นังกะทา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงศิริกาญจน์  สินชัย โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายศิลาปราชญ์  กลางประพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายศุภวิชญ์  ภูโอบ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรราชา โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสาริสา  กาญจน์วรกฤต โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายสิทธิโชค   พานไสว โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายสุทธิพงษ์  ยิ่งเจริญลาภ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายสุทธีรพัธ  ยิ่งเจริญลาภ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุธาสินี  สายโน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสุพิชชา  เอี่ยมสุวรรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสุภัสสรา  ราชติกา โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายอธิศกิตติ์  บุ่งอุทุม โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายอธิศนนท์  รื่นรมย์ โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงอนุสรา  สระทอง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอรุณพร  อิ่มสง่า โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายอัศดินทร์  ทุมผล โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายอาติยะ  จันทร์ส่องสุข โรงเรียนเอกปัญญา ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายเอกภวิษย์  วงศ์วนิชโยธิน โรงเรียนเอกปัญญา ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายเอกรินทร์  การสอาด โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายเอื้ออังกูร  ภูเต้าสูง โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงฮาวาน่า  ฮิกกิ้น โรงเรียนเอกปัญญา ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพรนิภา  หันธิรัง โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงลักษณพร  โฉมห่วง โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงศิริอำพร  แสนวงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายกฤตติกุล  ภูโด่ง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกุลธิดา  รังวิจี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงจิตรลดา  อสุระพวศ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงจีรนันท์  สุวรรณผล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โชติพงษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญศิลป์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายณัฐนัย  มังคะรัตน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงนันทริยา  มรรควิจิตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงบุญญรัตน์  ภูผาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงบุศรินทร์  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงเบญญาศิริ  พรมรัตน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ทิพย์ลม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพรยมล  บุราศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อิ่มพร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพัชราภา  สารจันทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภิโญ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงภรณ์ภรรณ์  ภัทรพฤกษา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายวงศกร  วิจารณ์จิต โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายวิชิระ  คิดสร้าง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวิภาพร  กาบสร้อย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายศิริชัย  ร่วมรถ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถมศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายสิงหราช  ทวิวิญ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสิริกานดา  มีศา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสุนันทา  ธรรมประชา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายสุพศิน  เพิ่มศิลป์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอริชา  ฉายราศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอารยา  หาศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายอิทธิพล  ทองอุ่น โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์ชูตา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกมลชนก  รักษาสงฆ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกฤตนัก  มนูญาณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ดอนทองหา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกัญจนพร  สองเมือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กัณหารัตน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โสภาอุทก โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกัญธิมา  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกัลยากร  โสภาพร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกาญจนา  สุขจร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงคณิตา  การสอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจิรัชญา  อินทะสอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจิราภา  พรมเสน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจีระนันท์  เจริญราช โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจุฑามาศ  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายเจตน์  ขิปวัติ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชยพล  บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชาญชัย  ภูกิ่งเดือน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายชาญชัย  ศรีวิพันธ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชิดชนก  คำไสย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงฌาลิศา  เสริฐผล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงฐิตาภา  พรมพละ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงฐิติวรรณ  กมลภพ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัฐทิชา  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐภูมินทร์  บุญพิศาล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณิชารีย์  พันสะอาด โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงทักษ์อักษร  นาชัยเพิ่ม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงทิพสุดา  ผิวนิล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธนวรรณ  คำรักษา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุรันนา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธานัติ  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธิดารัตน์  เพียวเชกู่ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธิติ  แก้วคำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนิชาดา  ธนฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนิชานันท์  ปาแก้ว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนิตยา  เสนาเทพ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงบุษกร  บริหาร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ผิวละมัย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีวรสาร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปนคพล  ทองยืน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์เรือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มิกขุนทด โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงประภาภรณ์  ลาสีทัศน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  จันทขันธ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปริญญาทิพย์  ทองนาค โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปลาบปลื้ม  ราศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายปัญญา  แคนลา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปิยฉัตร  หินศิลา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ช่อมะลิ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปุณยาพร  โคตรนาแพง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ทูลธรรม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพชรดนัย  สินไทย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพัทธมน  ยิ้มเเย้ม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชญ์สุดา  ผาละขันธุ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลางเเม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพิมพ์พิไล  พิเศษสุข โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิระดี  เห็มนวน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงแพรวา  เจียมทอง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงมณีรัตน์  ภูกิ่งเดือน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงมนธิกานต์  คำหงษา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายมัณฑนา  นามันทะ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงยุวพา  พิมมะโส โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงโยษิตา  คะอังกุ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงรจชนก  ทองเจือ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายรังสรรค์  เฉลิมศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงริญวี  คำมะภา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงลลิดา  สัจจะ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวิชชญาพร  บัวสอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายวิทวัส  นาถวิล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศิริญากร  ราชไกร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศิริประภา  แก้วบุรมย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงศุภดา  กิ่งจันมล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศุภารัตน์  กองคำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสมพงษ์  คิดค้า โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสโรชา  ฟูคำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสิตานัน  ประดิษฐ์จา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสิริญาพร  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสืบสกุล  สานุจิตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายสุขเกษม  วิหกเหิน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุชาดา  มีจันทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุชานาถ  มาอินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุธิมา  ดรประทุม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุปรียา  บุตรรินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุพัฒตา  เทพบัวภา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุภาลักษณ์  แสงวรบุตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุภาวดี  โคตสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายเสกสรร  เฉลิมศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สุขสนวน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอนันตญา  ศิริบุรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอมรรัตน์  ไพรัตน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอมรศิริ  คำมะลิ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอรดี  อุ่นกุล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอารดา  ผลรักษา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอาริยา  จันทะบาล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอินทีช  กุลชนะรงค์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ใจอ่อน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธีระไชย  เฉยฉิว โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายจีรภัทร  ศรีพราว โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฐชยา  วิชัย โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีบรรเทา โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงเยาวภา  นนทมาตร โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงรัติยากรณ์  บุษบง โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวรัญญา  ไพศาล โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอนุวัฒน์  เฉยฉิว โรงเรียนแจนแลนวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุทรักษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายกิตติ์กวิน  ยาใจ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกุลภา  ศรีประทุม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายคุณานนท์  กุลเกลี้ยง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  พลศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงชาฏิวดี  ไทยแท้ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงฐยาวิศฆป์  อุดรพิมพ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงฐิติพร  กาฬหว้า โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณัฐณิชา  เยื้องกลาง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายตราวุทธิ์  เรืองชัยเจริญ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายนพวัฒน์  การถัก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายนรเศรษฐ์  ดวงวงษา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายนรากร  นนทะมาตย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปุณฑริกา  ศรีดาบุตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงพรลภัส  เอกพันธุ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงมณฑิตา  ลิวงษา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงเมย์ฐิตา  ศรีหลิ่ง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงสกาวรัตน์  นนท์พละ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสุณิชา  ชุมลี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงสุภานิชา  นนทมาตย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอรจิรา  เพชรวิชิต โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอาริยาภรณ์  แก้วกัญญา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
313 นางสาวสริญญา  เครือศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายกัญจนปกรณ์  มาดหมาย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจารุชา  บัวจูม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงจิดาภา  แสนขาว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงจิรนันท์  นนธิสาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายจิรวัฒน์  ยี่วาศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายจิราเจต  พลนาดี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายเจษฎา  มูลเหลา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายฉัตร  อุดมเดช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วสุทอ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชนิดาภา  แสงฤทธิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายชยพล  คาดีวี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชาฏวดี  ไทยแท้ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายญานพนธ์  ชวนินทวิสุทธิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงฐาปนี  สกุลโพน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฏฐิกา  รักพงษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐบัณชญา  อังคะรุด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายณัฐยศ  เหล่าสักสาม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณัธชัย  สุราช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณิชกุล  แสงนิกุล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายตั้งปณิธาน  โมสกุล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายทรงพล  วรหาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายทัศนสิทธิ์  จันชา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงทิพปภา  ปัญญา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายเทพพิทักษ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธนพร  กาฬหว้า โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธนพัฒน์  แสงเสวก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธนภูมิ  พิมพ์รส โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงธีรดา  เทพสุริย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายนพรัตน์  โพธิกมล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายนพัตธร  แย้มไสย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนันทวดี  สังสีแก้ว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงน้ำมนต์  เภกะสุต โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนิรชา  โคตรมาตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายบริวัตร  เสนาวัง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเบญจพร  สามสี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปภาวรินท์  เพชรล้ำ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายปรมศวร์  จงชมผา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายปรัชญา  สิมมะวุฒิ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงปริมนภัส  นัทยาย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีบัว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปุญญพัฒน์  ไกรทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โลหะสาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายพรภูภาณ  มัชชิมา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิทเยนทร์  วรรณขาว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพิมพลอย  เลิศสงคราม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายไพสิฐ  ศิริวัฒนชัยศิลป์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภควดี  คงกระพันธ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภัทร  ราศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภัทราวุธ  จิตจักร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภัสนันท์  วรรณทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายรชต  ศรีสุข โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงรัตนธิตา  ถวิลถึง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงรุ่งรวี  มีคำนิล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงลลิตา  เยื้องกลาง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายวรปรัชญ์  พิมมาลา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์รุ่ง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวรัญญา  เนตรคุณ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวันสิริ  พลวงศา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายวายุภักดิ์  ถือมาลา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายวิชยุตม์  เพาะเจริญ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศศิธร  พิมพ์รส โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายศิริชัย  เพียรชนะ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสกลสุภา  วรแสง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายสมาพล  ช่ำศาตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสิริกัลยา  อุดรแผ้ว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสิริภูมิ  พุดสีเสน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสุรพรชัย  คุ้มหินลาด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอัครชัย  อินทสอน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอัมรินทร์  กุมเหลา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายเหมราช  บางวิเศษ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทานาสี โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายคุณากร  ภูจอมขำ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงจิตรานุช  โอภากาศ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายชินพัฒน์  คุณชล โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงณัฐภัทร  เชื้อบ่อคา โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงตุลยดา  หงษ์ภู โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขอผลกลาง โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายนราวิชญ์  หงษาราช โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงน้ำฝน  คำมะลิ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายนิติธร  รังภูรีย์ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายพีรพล  อรรถประจง โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงวราภรณ์  คำออน โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงศิริประภา  ไถนาริต โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงศิริรัตน์  ดิสมินทร์ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงสุชาวดี  โสนางรอง โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายอดุลยวิทย์  ฤกษ์ยาม โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงอาทิวรา  อังคะรุด โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงอารยา  บุญมาก โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 คณิตประถม
403 นางสาวชนิภรณ์  ยุบุญชู โรงเรียนบ้านนาบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงณัฐวดี  ปักษา โรงเรียนบ้านนาบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงน้ำฝน  สาชะรุง โรงเรียนบ้านนาบอน ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงมณีรัตน์  แสนสุภา โรงเรียนบ้านนาบอน ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายรัชนาท  หงษาชุม โรงเรียนบ้านนาบอน ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงวนิดา  พรมสอน โรงเรียนบ้านนาบอน ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงวิภาดา  พิหูสูจน์ โรงเรียนบ้านนาบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงศิริวิมน  อรรถประจง โรงเรียนบ้านนาบอน ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายศุภวัฒน์  แสงเพชร โรงเรียนบ้านนาบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายศุภวิชญ์  สาระวัน โรงเรียนบ้านนาบอน ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสุธิดา  การคิด โรงเรียนบ้านนาบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายสุเมธ  เรืองแสน โรงเรียนบ้านนาบอน ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายอนันทศักดิ์  เจริญพร โรงเรียนบ้านนาบอน ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายกลธวัน  แสงมหาไชย โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกวินธิดา  เรืองสว่าง โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงจารุวรรณ  การเรียน โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจิดาภา  ภูแลนคู่ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงจิรภิญญา  วิจารย์ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจิรัชญา  ถิ่นวรแสง โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงฐิติพร  ก้อนดินจี่ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายณนนท์  ภูชะโงก โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐฌาริณี  เอี่ยมละออ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงทิพวรรณ  ผิวสี โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนงลักษณ์  นามนิตย์ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปนัดดา  สุรันนา โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพร้อมสิริ  ศรีงามเมือง โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพฤกษชาติ  ภูหนองโอง โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพัชรมัย  การรัตน์ โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยกัญญา โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวิระดา  คาดีวี โรงเรียนบ้านนาบอน ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายสิทธิพล  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงไอรดา  นัสดา โรงเรียนบ้านนาบอน ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกฤตยา  อันชม โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทศารินทร์ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงคมไผ่  หงส์ชูตา โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงจุฑามณี  แสนศรี โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนิตติยา  นิตติยา โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปทุมมาศ  ดีประวี โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพงศธร  เหล่าสะพาน โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพรรณวดี  เมืองนาท โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพัชริดา  ปิ่นมะณี โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพัณณิตา  แซตั้ง โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไชยพรมมา โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวริศรา  ดีประวี โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศศิธร  มันปาติ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอภิสรา  อันชม โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอัญชนา  ดีประวี โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกรรณิกา  บุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายกวินภพ  แสงพรหมชารี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายกวินวิชญ์  คลชม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสนสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงกัณต์กมล  วรรณสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงกัลยกร  พันไสย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายเกียรติกุล  วิวัฒน์เจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงไข่มุก  วิเศษไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายงศพัฒน์  ตฤณวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงเจมาภรณ์  กาฬภักดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายฉัตรตะวัน  โพธิไสย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายชนกร  พงษ์เพรช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายชนะกันต์  เทศศรีเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงชรินทรืทิพย์  ไชยเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงณญาดา  วิลาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายณัฎฐกรณ์  พลยุทธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายณัฐชัย  เพ็งศรีโครต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรคุณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายถิรวัฒน์  หินทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายธนกฤต  โชติประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายธนกฤษ  พงษ์เพรข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายธนพล  นครชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายธนพัฒน์  ชนาฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายธนานพ  โบรามุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงธัญลักษ์  นิสโครต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายนพกฤษ  มะลิซ้อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายนรเศรษศ์  ศรีสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายนิติธร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายเนติภัทร  ต้นสมรส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงปาริดา  คนซื่อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงปุณยภา  พลสะทอน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายพันธกานต์  งาดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศัตรูพ่าย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงพิชญาภา  สารวัตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงภคพร  หอมหวล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายภูมิดล  มงคลสิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงเมธาพร  พลศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงยุทธรักษา  เกิดสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงวชิรญาพร  ไชยขันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายวรวีร์  แสนสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงวิถานธ์ดา  แสนชมภู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายศตายุ  ชนะเก้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงศุภกานต์  ม่วงมุลตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงศุภิสรา  สำรวย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายสรร  แสนโสม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงสิริกร  วะสัตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงสิริกรญาณา  ศรีมันตะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายอาติยะ  วรพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายอาทิตย์  กิมภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงอินทิมา  ชื่่นวัฒนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงกมลสารณ์  พานเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงขวัญฤดี  เจริญลอย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายจักรภัทร  สาสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายทิพกร  จุฑารัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายธนกฤษ  จิตจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายศริโชค  มาลัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงสุประวีณ์  ชาติอินทรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงกชกร  สุภาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายกนกลักษณ์  ทวงตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายกฤตน์  ใจแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โรจนปรีดาพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกัลยากร  พักยุทิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกุลจิรา  สายสมบรูณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเคนเนกซ์  ดีครูซ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายจรพัฒน์  เยาวพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงจันทกานต์  นารตอน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายจิรภัทร  พืชพู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายจิรเมธ  บุญยงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงจิรัชญา  วรพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงฉัตรชนก  จิตปรีต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชวกร  เกตุมธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชัญญา  หาญมนตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายชัยชนะ  นาระตะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงชาลิสา  อ้นบัณฑิต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงญาณิกา  ไชยเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงญานิกา  ศรีทิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณรงค์ทรรศน์  ใจอ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บางดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายณัฐกานต์  ศรีหลิ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ตาลพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายณัฐธัญ  ชิณโสม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณัฐนิชา  นิลโสม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายณัฐพล  อินโท่โล่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายณัฐภัทร  คุ้มกอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายณัฐวัฒน์  โพนชัด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงดวงหทัย  ล่ำสีน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงทับทิมสยาม  คะโยธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธนกร  สัจจญาณกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธนกรณ์  โครตโพธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธนชาติ  อรุณเลิศมีสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายธนธรณ์  พงษ์ศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงธนัชพร  คลังทับ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธนาทรัพย์  ถึงแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทาหุ่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธัญญพร  สืบเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงธัญวรัตณ์  หนองขุ่นสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธีมา  ศรีบุตตะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธีรโชติ  ไทยเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายนริศ  สีน้อยขาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายนันทิพัฒน์  ต้นโพธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายนิธิศ  บุงอุทุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงประภานิช  อุนารักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงประวัลรัตณ์  เชื้อหงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปริญญาพัฒณ์  ศรีพลอย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปัณณวิชญ์  เนตรคุณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปานชีวา  ไสยธส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายปิยะวัฒน์  แทนโครต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปิยากร  ดจกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายพงศ์ปณต  ภูมิสาบา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพชรบดินทร์  ศรีเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพรมภัสสร  แจ่มพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพรรณกร  ชมเชี่ยวชาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพลอยไพริน  ปากวิเศษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพัชรี  ปานแดง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายพัสกร  พุงไธสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิชญาภัค  หมื่นวิเศษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รัตนสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพิริยากร  ไชยพิษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงภัชราพร  ม่วงเกิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงภัสราพร  แดงงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายภาคภูมิ  พรหมสุรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภูมิภัทร  วะสัตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงระวิปรียา  ปุรนกแซง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายรัชญาณกร  มโนขันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายวงศกร  คุณานุรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สลางสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายวชิระ  ขันทองดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายวรโชติ  ลีหลังน้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวราสิริ  ป้องวัฒนโยติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายวิศรุต  วงษ์ชาลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายศรันกร  ศีริปะกะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายศาสตราวุธ  ลุนภูง่า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายศิรภพ  ว่องไว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงศิริวรรณ  สอนทุ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายศุภกร  ศรีหลิ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายศุภณัช  ฐานสินพูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายศุภวิชญ์  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายศุภากร  ยงวนิช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายสัมพันธ์  พลเรียงโพน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสิรินทรา  ศรีผาวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสุธีร์ริดา  พงษ์จันทรโอ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสุปรียา  ลักษณะสาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสุพรรณรัตน์  สุดมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  แจ้วผาลัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอทิตยา  พลเยี่ยม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายอวิรุทธ์  บุญญบาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอานุภาพ  ภูมิหวา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงอารียา  ภูมิหวา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คะสีทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม