รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพรปวีณ์  พรมมา โรงเรียนสายปัญญาสมาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายพิทยา  เนื่องมัจฉา โรงเรียนสายปัญญาสมาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงอินทิรา  ใจโอลาฬ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงปณิตา  นาพรม โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวรรณวิสา  เหล่าพักสาร โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายโชตยากร  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายนันภัส  วงค์แสนสุข โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงอธิชา  อินภูมิ โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงเอมอร  อันทะปัญญา โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายธนวัฒน์  พัฒคำตัน โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนวนันท์  ทองเดือน โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายบุลวัชร  มาตสีหา โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปทิตตา  จำปี โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฟ้าใส  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายรวีโรจน์  โม้ดา โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายสนทยา  ภูทองคำ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ประทุมทา โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสิรินทรา  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุทิมา  น้อยนิล โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายเอกรินทร์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิราพร  จันทะเกตุ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงชญาดา  ทานอุทิศ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงธรรศธนภรณ์  วงศ์สุพรหม โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงนริศรา  นามวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงนริศรา  โภคาพานิช โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวน้ำทิพย์  ใตยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปวีณา  แกมนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวพรปวีณ์  ตุ่นลำ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงวรกานต์  บังสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายวัชรินทร์  จุนทะกัน โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงศศิธร  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงศิรินธร  บาดตาสาว โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงสุชาดา  เหล่าลาภะ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกฤษณะ  ธรรมโรงศรี โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายโกวิทย์  กูนาเซน่า โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงเขมจิรา  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายคงชนะ  ขันทะมูล โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจุรีรัตน์  แม้นศิริ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงฐิติพร  แตงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณฤดี  ดีชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธนัช  เพียรชนะ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงธัญชนก  สว่างแก้ว โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนิรัชพร  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงเนตรนภา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงบาซาน่า  รักมิตร โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงเบญญา  วินิจชัยรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปภาวดี  ภูสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพกาวรณ  เหล็กเพชร โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพรทิภา  สายเสมา โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพรรณภัสสร  พันธ์ประโคตร โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพิชญ์ญา  กลับรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงภัชริดา  ปิติทะโน โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงภัทรธิดา  นามบุญลา โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวิจิตรา  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายวีระพงษ์  ฆารสินธิ์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุชาดา  เสมา โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสุนันทา  สุขจันทร์โท โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอติคุณ  จุลศรี โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจิรานันท์  มิตรราช อนุบาลลำปาว ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนาขวัญ  สีพันนา อนุบาลลำปาว ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภัทรวดี  ภูบรรสุข อนุบาลลำปาว ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุทธินันท์  อุ่นไพร อนุบาลลำปาว ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอนุศรา  กลางบุญเรือง อนุบาลลำปาว ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชนัญชิญา  ภูหวดน้อย อนุบาลลำปาว ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายชยพัทธ์  กุดแถลง อนุบาลลำปาว ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปนัดดา  รัตนพลแสน อนุบาลลำปาว ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพรชนก  ภูนาใบ อนุบาลลำปาว ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  มุ่งมาตร อนุบาลลำปาว ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสุพรรษา  พานาวาน อนุบาลลำปาว ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีคงเพชร โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายธีรภัทร  เขียนศรีอ่อน โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปรียานันท์  รั่นอรัญ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายพีระวิชญ์  ภูทองเงิน โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงแพรวา  บุดดา โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอัญชิสา  เทียมอัน โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกรกนก  จระคร โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเศรษโฐ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงทิพานันท์  พิรักษ์ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงประสิตา  บุ้งทอง โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพิยดา  บุญคำ โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายภูเบศ  เพื่อนสงคราม โรงเรียนจรชนะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกฤตานนท์  ภูบรรสุข โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายกฤติกุล  กิจเลิศมงคล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายกฤษณะ  จันทะปะทัด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงก้องนภา  พันเทศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ภูนาพลอย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายกิตติพศ  ชูศรีนาค โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเกศรินทร์  เดชอรัญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงขวัญฤทัย  นาสมวาส โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายขัตติยะ  ชาวดร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงคณัสนันท์  ขันทะปิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงคันธมาทน์  ขันทะปิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายจตุพัฒน์  ภูเด่นผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายจักรกฤต  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายจิตติพัฒน์  นุพพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายจิรโชติ  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจิราพัชร  ภาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงจิราภรณ์  กั้วมาลา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายชนะชัย  ภูงามนิล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงชลธิชา  ลุนโสภา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  นันอภัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายญาณพัฒน์  หงษ์สาหัส โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญมาพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายเดชาวัต  ภูงามนิล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงเทวิกา  ภูโคก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงธมลวรรณ  มิ่งสูญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายธัญเทพ  อรรคฮาดศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงธัญพิชชา  สมพาน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุทาลำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธีรธาดา  เที่ยงผดุง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายธีรราช  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายนนทพัทธ์  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนุชสิรินทิพ  ชาวขามแก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงบุญญิสา  ไวยมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปนิตา  ภูกองชัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปริชญา  ยศคำลือ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงปริตา  มลิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายปวีร์  มุงคุณคำซาว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงปองขวัญ  บัวน้อย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงปาณิตา  ปัดชาติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยกาล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายปีมงค  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพรรณณภรณ์  บรรหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพลอยณาลี  วันดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายพัฒนินท์  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าตรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงภัทรจาริน  อุดมผล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงภัทร์ศิริ  วารียัยต์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงภัทราวดี  อังคะเวย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายภาสกร  สมสีดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายมงคล  สิงห์จันดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายมังกร  ภูจอมทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายมัทธยากร  ศิริ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงมุทิตา  อนุสี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงรดากานต์  เปลี่ยนไธยสงค์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูชะหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายวชิรพงษ์  วงษ์ทา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายวชิรวิชญ์  โคกคาน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวรรณพร  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงวรรณรดา  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวิภารัตน์  ปัดชาติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวิลาสินี  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสิรพักตรา  เครือพรมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายสิริมงคล  ป้อมแสนพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงสุธาสุนี  ขานอัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุปรียา  โอฆะพนม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายสุริยะพงษ์  เสนาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุรีรัตน์  วิเวศน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงแสงอรุณ  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ภูยืด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายอดิศร  สุขสมมะ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายอนุชิต  พิณพ่อย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายอนุพงษ์  พงอุทา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอริศรา  ภูสมตา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอริศรา  เถรักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกมลภรณ์  อุดมฉวี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายกฤติน  พรหมสาส์น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายกฤษฎา  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิชาทา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูพลผัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายกันต์ณพัฒน์  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกัลยา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
167 นายกานต์ชนพงศ์  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกำไรหยก  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายกิตติพล  ภูผิวขำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายกิตติพศ  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายกิตติพัฒน์  โคตรแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกีรติ  นิทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายเกียรติอนันท์  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวขวัญฤดี  เฉิดละออ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงเขมรินทร์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายคุณภัทร  ศรีคำมี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวจันทร์ธิมา  ทองพิลา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงจิราพร  สิทธิดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวจิราภรณ์  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงจิราภรณ์  โสโท โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายจิราวัชร  วรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายจีระศักดิ์  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงจุฑามาศ  คำสามารถ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ภูน้ำชุ่ม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายจุมพล  ละม่อม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายจูลตะวัน  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงชนกวนัน  สิงห์สนั่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายชยณัฐ  มูลมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวชลดา  อันทะโย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สารสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายชัยมงคล  เหล่าเสนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
192 นายชาญณรงค์  สุริสาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวชาลิสา  มาสำราญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายชิรัตน์  สิทธิดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
195 นายชิษณุพงศ์  ยอดป้องเทศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงฑิมพิกา  อำนวยพร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงณัฐการต์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายณัฐกิตติ์  ดรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณัฐฑิตา  หาญโงน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายณัฐพล  คำบุตรดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายณัฐภัทร  อาษาราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำบุตรดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
203 นายณัฐวุฒิ  แสนคุณท้าว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณัฐสินี  บุตรกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณัฐหทัย  อัคพิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณิยากรณ์  ภูผาผัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงดาริกา  ทะระคำหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นายตะวัน  สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงตามฤทัย  บุญบุตระ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายทศพร  นามธรรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
211 นายทักษิณ  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงทิภานันท์  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
213 นายเทวินทร์  คำบุตรดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นายธนดล  กายสมศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธนดล  จำปาด่อน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธนภรณ์  ชิมโพคลัง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
217 นายธนเมธี  หลอดคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นายธนวัฒน์  บรรดิษฐ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธนวัฒน์  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธนสิน  คำหวาน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธนัฐชัย  คำภาหมี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธนากร  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธนากร  โคตรแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายธันฒวา  ภักดีจุ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายธีรพัฒน์  สีคาม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายธีรภัทร  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายธีรเมธ  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายนนท์นภัส  ภูครองนาค โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงนนท์นภัส  อาสว่าง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายนพเดช  ตุ้ยศักดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายนพรัตน์  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
232 นายนพรัตน์  ไชยเนตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายนรธีร์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายนรากร  เหล่าศรีไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงนฤกร  เกตุอู่ทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายนวพล  เชื้อคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายนวัตกรณ์  วงสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงนันท์นภัส  สมรูป โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายนัยนา  นามรักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนิภาพรรณ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงเนตรนภัส  จงปั้น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงบัณฑิตา  ซุงหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลอัต โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวบุญยานุช  มาตรา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายปฐพีพุทธ  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปฐมพงศ์  กองวงษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปภาวรินท์  วงค์เมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายปรรตถกร  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงประถมาภรณ์  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงประพัชญา  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายปรัชญา  หงษ์สาหัส โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปรีดาพร  ภาโนมัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายปวริศร์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
254 นายปวริศร์  ทุยโทชัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชูบุญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงปานมณี  ชูบุญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวปาริชาติ  อาจฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงปิยดา  ฤทธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปิยธิดา  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายปิยะพงษ์  ภูสีสม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปิยาพัชร  แจ่มเจิง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภูคงสด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายพงษ์  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
264 นายพยัคฆ์  ประเสริฐแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายพลธนกรณ์  ภูครองตา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายพลพล  พละคำหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพัชรพล  พุทธิชนย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวพัชริดา  พาหา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพิชญา  อรัญมิตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ขานอัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพิทยารัตน์  จำปาเฮียง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพิพลพร  เสาร์มุกดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อันทะพิละ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายพิพัฒน์  สีใจคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูถูกเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพิมลรัตน์  พิชัยช่วง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพิมวิมล  สุขาชื่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพิยดา  สินปักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพิยดา  สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพิสุทธิ์ศิลป์  ภูสีสม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงเพชรลดา  ริตุ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงภัทรธิดา  อัปปการัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงภัทราพร  แตงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวภาคินี  เล็งไธสง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายภูมิพัฒน์  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีคำหมาย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายมงคล  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายมงคล  เหล่าภูทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายมงคลชัย  แดงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงมนัญธิญา  พระครูรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงมนันญา  มิ่งพรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายมินธาดา  เกศสุระ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงเมธาวี  แสงถลุงเหล็ก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายยุทธศาสตร์  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายรพีภัทร  มันหนองแวง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงรวิโรจน์  ปัชชามูล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวรสิตา  ภูยอดผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงรัฐธิดา  สีนอนิล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงรัสรวดี  ชาวงษ๊ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงรุจิรา  ฤทธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงลลิตา  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวลักษณารี  ไชยพิมูล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงลำปราย  มาตรา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวนิตรา  อุ่นสิม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายวรนันท์  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
307 นางสาววรรณาพร  เหล่าศรีไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายวรวุฒิ  บัวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายวราวุฒิ  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
310 นายวริทธิ์  สิมลี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงวริยา  มิตะราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
312 นายวัชรพงษ์  คำสมจิตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายวัชระ  บุตรสำโรง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
315 นายวิศวะ  เสวิกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายวิษณุกร  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายวุฒิกา  ศรีกุดตา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายไววิทย์  ยศคำลือ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายศราวุธ  ภูวงค์ผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายศศิรินทร์  วงศ์สะอาด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงศศิวิมล  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นายศักรินทร์  บุราณจิตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
324 นายศิลา  ซามาตย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายศิวิไล  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายศุภกฤต  โนนุช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
327 นายศุภชัย  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสาริยา  ภูตะวัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายสิรสิทธิ์  ศรีเมืองเดช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงสุธาสินี  โนนแดง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสุนิษา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวสุนิสา  วิชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยเวทย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กิ่งพลอยเดิม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายอดิศร  ถาจันราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายอนุชิต  วรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายอรรถพงษ์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงอรวรรณ  ภูเด่นแก่ง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงอรอุมา  สุขสมมะ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงอริญญา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงอริศรา  ประทุมตัง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงอริศรา  มหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอลิชา  พิชัยช่วง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
345 นายอัครพงษ์  โคตรหานาม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายอัครพล  รัตนนท์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอังคณา  อัคฮาดศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงอัญญพร  ชานนอก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายอาทร  ภูชมชื่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายอาทิติพงศ์  ทะราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอารยา  สังโวรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอารยา  เทือกศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวอิณธิญา  ภูฉลอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงอินทิรา  ศรีกุดตา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวอินทุอร  มะระคบ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายเอกราช  เหล่าโคตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงกชกร  โคตรแสง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกนกนิภา  ไชยมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกมัยธร  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  อินทโชติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกาญน์วิภา  ปัญญสังข์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายกำพล  พิชัยช่วง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายกิตติเดช  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายกิตติธรรม  แก้วจันดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายกิตตินันท์  แก้ววรรณา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แสนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกีรติกา  ชั่งยืนยง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงขวัญวาริน  พรหมกัลป์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงคณิตา  คัมภีร์สอน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูสมปอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงจิรภัทร  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายเจษฎา  พลตื้อ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายเจษฎา  ภูจัตตุ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายเจษฎากร  สีกุด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงเจสมินส์  ไบเล่ย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายชยธร  เชื้อคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายชยุทธ์พงษ์  ไชยพิมูล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชลชาติ  ศรีวัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชลญาดา  อินศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชลนิภา  นุพพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชลิสา  ศรีปุย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายชัชพงศ์  รัตน์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายชัยรัตน์  ภูเต้าทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชิษณุชา  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชุติมา  ศรีมูลมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายฌานภัทร  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงญานินดา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงฐิตาพร  ดงพอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงฐิติภรณ์  สาขำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณฐกร  โคจรนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายณรงค์ฤทธ์  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายณัฏฐกร  จะระคร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณัฏฐิชญา  ปลิวไธสง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฏฐิดา  เครือภูงา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์  ป้องคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัฐนันถกานต์  ดอนกวนเจ้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณัฐภูมิ  ธาตุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยพิมูล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
400 นายณิชา  พลตรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองศิริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายเดวิทย์  ภูเด่นผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายทัศนศักดิ์  อันลูกท้าว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายทิวากร  ภูสีน้ำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงทิวารัตน์  โชติไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธนกฤติ  สมนึก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธนโชติ  พันนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนพงษ์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธนพัฒน์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนภัทร  ผาบจันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธนากร  กองราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงธมลวรรณ  มาตรา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธราเทพ  วงเห็น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธราธิป  วงเห็น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธัชภรณ์  อุ่นทะยา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธัญสุดา  แดนวงล้อม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธาวิน  จรทะผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธิชากร  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูกันหา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธินิดา  ปรุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธีรศักดิ์  เพ็ชรน้อย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนปภา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายนภัสรพี  หอมดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ภูขามคน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายนัฐพล  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนันทภัค  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงบุษบา  วิเชียรเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปริญญา  ภูจอมจิตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปริยาภัทร  ทับทิมจีน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปริสา  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปัญฐิตา  หาญโงน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปาณิสรา  มูลคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปารณีย์  มาพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปิยธิดา  ภูสุจริต โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพชรพล  ทองชา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายพรชนะ  สีเพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  พวงลำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพรรณิภา  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายพรหมมินทร์  กันคำแหง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพลศักดิ์  โนนสูง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพิชชาพร  ไทยทองหลาง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพิพัตยา  ชาวงษี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิมชนก  ปธิรูปัง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวชงัก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิมพ์พืชน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิมแพรวา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิมานมาศ  พลวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายพีร์นิธิ  อิสสระ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายพีระพงษ์  ภูน้ำศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงเพชรลดา  คงทันดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงภัคจิรา  คำปัญโญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายมงคล  ดอนปากเพ็ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงมาริษา  วรรณบุรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายยุทภูมิ  ดวงสาพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายรพีภัทร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงรัชนี  กองทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงรุ่งนภา  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวรจักร  โมลี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวรนุช  ขัติยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวรรณภา  หลาบคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวรัชญา  ภูงามนิล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวรัญญา  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวริศรา  ดอนหอมดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายวัฒนภูมิ  สุริยมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายวิชญพงศ์  ใสสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวิชญาดา  ภูน้ำชุ่ม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวิภาดา  สิงห์จันดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงวิลาวัณย์  โคตรแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงวีร์สุดา  มาพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงศรัณย์พร  วงเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายศรัณรักษ์  อุ่นทะยา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงศลิษา  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศศิภาวรรณ  จัทร์ราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงศิริยุภา  จูมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายศุกลวัฒน์  สำราญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายศุภกร  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายศุภกิจ  สืบสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายเศรษฐวิทย์  ทวีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสโรชา  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสวรรณยา  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสาวิกา  สิมมะลา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ดวงตาล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสิรภัทร  นาคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายสิรภัทร  นิ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายสิรภัทร  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสิริกัญญา  ภูเด่นผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุชาดา  พิเมย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุภัสสรา  สีสุขดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายสุรศักดิ์  สมนัด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อัคฮาดศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอณัญญา  สีหอม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงอนัตญา  มุงคุณคำซาว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงคุณเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอรญา  นาแก่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอรดี  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอรไพลิน  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอริสา  ดีรักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอังคีตะ  พิณโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอัมพวา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอินทนนท์  นามแสงผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอุทุมพร  ขาวภา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายเอกดนัย  กันยามาศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณัฏฐรินทร์  ภูผิวผา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูบรรทัด โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายธวัชชัย  จำปาดง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงนัยน์ปพร  แสนอุบล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงปิยพร  อุ่นทะยา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงพิชญา  ภูสมสาย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงภัสสร  อ้วนมี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หง่อม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ทวีพจน์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงกนกชนก  ภูพิษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญสินชัย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายกรวิทย์  ภูเฉลียว โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกฤตากานต์  ทัศดี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกฤษฎา  รังวิเศษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกัญชพร  ภูยิติ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำสิลา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศิริเย็น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภูบุญปลูก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายจักรินทร์  ภูทาทอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายจิตต์ดนัย  โฉมไธสง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายจิรภาส  ภูหนองโอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณวรา  คุณทะนัง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงทัศนี  ภูแข็ง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงธนพร  ภูน้ำเย็น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงธนัญชญา  ปิ่นทอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงธัญญาพร  สิงห์ดำ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธันวา  จันทร์คำ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธารไส  บุญวิเศษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธาราทิพย์  ภูกิ่งแก้ว โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธิดาวรรณ  แก้วลอด โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธีรดา  ภูกก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงน้ำเพชร  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนิชาดา  ภูยางสิม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายนิพัทธ์  นาสมบัติ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงเนตรกมล  ภูน้ำโต้น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายปฏิภาณ  กลิ่นเทียน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายประเสริฐศิลป์  สุนทรประสาทพร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ภูยาว โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปิยะพร  บุตรพรม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงเปรมนิกา  ภูกันดาน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงเปรมมิกา  ภูมิชูชิต โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงเปรมฤทัย  กุดโอภาส โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงผกาพร  ประมาติกร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพงษ์จิรา  ภูจริต โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพรธิรา  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพรเพ็ญ  ภูปัง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพรรณกร  อาษาราช โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายพิชิตชัย  ไชยพิชิต โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพิณพิพัชร  ละม้าย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชำนาญวงษ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แป้นจัน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพิรญาณ์  ภูบุญคง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ฉายถวิล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงเพชรรัช  ภูทะราช โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงภารตี  สว่างโลก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเมธิดา  อินทนาคา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวรกาญน์  ศิริทรัพย์วัฒนานันท์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวรีรัตน์  สุมัตติ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวัชรินทร์  ภูหนองโอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายวาคิน  ภูมูลเมือง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวาเศรษฐี  ประทุมรัตน์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงวีรดา  เจริญคุณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายวีรภาพ  พิมพิวาล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงศรัณย์พร  พลดงนอก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงศวิตา  อุตตรีขัน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงศศิวิมล  ท้าวกอก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายศาสน์ตรา  ภูพิษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายสรวิทย์  งามศักดิ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสาธิณี  คำคูณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยนาม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายสิริภูมิ  ไขนอก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอภิญญา  หินราชา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงอริสรา  สินทะรม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอลันตา  หอมงาม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธฤทธิ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายกฤษติชัย  พิลาเจือ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายกังวาล  หินอ่อน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายกันต์กวี  ชารี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงเกวลิน  มุ่งลายกลาง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงขวัญสุดา  ตุ้มพระ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายจิรเมธ  รักษ์ทอง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายเฉลิมชัย  ปุริสาร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงชลธิชา  เสมา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายชัชรินทร์  บุญรอด โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยสาร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายณัฐวุฒิ  เภาศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายต้นกล้า  รอดรุ่งเรือง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงตรีทิพย์  โพธิ์เหลือง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายต่อศักดิ์  มารัชชะ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายทินวัฒน์  ชัยสีดา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงทิพย์เกสร  พละศูนย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายธนภัทร  นรพัฒน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีหานาจ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มารัชชะ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงนรีรัตน์  หน่อสุวรรณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงนฤมล  พันธฤทธิ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงนิชา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงนิตินันท์  มะโรงศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายนิติพงศ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงปรินทร  การพิสมัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายปองภพ  หลักเพชร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงปิยฉัตร  อุนารัตน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงพรธีรา  ใจอ่อน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงพรประภา  ลาสงยาง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงพลอยจันทร์  กาสุริย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงพลอยชมพู  กันยา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงพัชรพร  น้อยนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงพิชชานัน  วันยาว โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงพิมพิกา  เพียผือ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงพิมพิดา  เพียผือ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงพิมรภัทร์  หลานวงศ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงภณิพัฒน์  สุภาพัฒน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงภัทรพร  ตองติดรัมย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายภาคภูมิ  น้อยนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายภานุพงษ์  คุณคำเท็ญ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงภาวนา  แซ่โฟ้ง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายภูวเนตร  ดอนพลัด โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงรวิพร  ขันธวิชัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงรัชประภา  ยาวาปี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงวชรวรรณ  เก่งกาจ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงวินัดดา  พวงทองหลาง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายวีรยุทธ  ปะวะโน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงศรัณย์พร  แสงวิชัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงศลิษา  พามูล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงศิริประภา  ทองสุข โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงสุกัญญา  ยาวาปี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงสุชานันท์  ดงแดง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงสุพัตรา  ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วคร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายอภิชาติ  ดอกแก โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงอภิญญา  ดงแดง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงอรพินท์  จันทร์หอม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญพิมพ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงอัฐภิญญา  อุ่นสงคราม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายอัษฎายุธ  พละศูนย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 คณิตประถม
644 นางสาวกานต์ธิดา  ทาปัดสา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริพงษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
646 นายปรเมษฐ์  บุราณเดช โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายปัจทวี  วงษ์ภูมิ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงลักขณา  เชี่ยวชูกุล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นายสุทธิพงษ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงสุปรียา  สุภาพัฒน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงสุพรรษา  ชาติมนตรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายคมพิทักษ์  สุวรรณโณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงคันธรส  จุมพลขันธ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายจารุเดช  ทองหอม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายชนินทร์  หมายมั่น โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายชาญณรงค์  หลานวงษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โสภณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายณัฐชัย  พินิจมนตรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงณัฐราวดี  โพธิ์ศรีสม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงทิชานนท์  แสงเมือง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายเทพนิมิต  โสภาคำ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธนกฤต  ร่วมพล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธนูเพชร  ศรีพุทธา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธีรภัทร์  ประภาษี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายบดินทร์  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงบัณฑิตา  คันทะวุฒิ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายพงศกร  ไชยพรม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายพงศธร  สีภู่ดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพัสกร  ปุริสาร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพิชามญธุ์  คุณคำเท็ญ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพิมพิกา  หงษาคำ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพิริสา  นิกรแสน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพิสุทธินี  บุญยอ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงเพียงพร  ธรรมวงษา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภานุภาพ  ปัทธุลี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงภาวินี  บุตตะโคตร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงรัญชนา  อันไกรฤทธิ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญไกร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวันวิสา  โทบุดดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายวีรภัทร  มะไลเงิน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงศุภวรรณ  ธรรมโคตร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายสมาธิ  ขำอินทรีย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายสิงหา  มาตจุลา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอภิชาดา  ภักดีปัญญา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอภิวัฒน์  สายศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอมรรัตน์  แช่มชื่น โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอรวรรณ  ชมภูพื้น โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายอานนท์  นวะศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอุมาภรณ์  เจริญดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ยุบลพันธ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงทิพยกมล  สุขแสงสว่าง โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงนภัสสร  ผดุงภักดิ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคันธะรักษ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายปิติภัทร  ภูสิมมา โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายรณชัย  สายเนตร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายวรากรณ์  ภูสมยา โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายวัชรินทร์  เริ่มสอน โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายวุฒิพงษ์  หมื่นพล โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายศุภกร  ภูเนตร โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงสายใหม  ชัยนา โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงสุชาวดี  ภูผ่าน โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายสุธิวงศ์  การมงคล โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงอารีรัตน์  ขาเหล็ก โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงจารุภา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวชลดา  อาจดวงดี โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงชามา  ภูคงสด โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงนฤมล  บุญแสนยศ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
708 นายนันทกรณ์  ภูมีนา โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญรอด โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
710 นางสาวปริญา  เครือวัลย์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงปาลนัดดา  พิงบูรณ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงปุณยนุช  ภูบุตตะ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงมุขธารา  ขันทะจำนงค์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายยศกร  ภูทะวัง โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงลักษิยา  วงศ์จินดา โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงศิริวราภรณ์  บุญสรณะ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายศุภชัย  วิบุญมา โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงอรอุมา  ดีจันทร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงกชกร  อุ่นกุล โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายกิตติวัฒน์  ใจบุญ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงจรัญญา  ภูอาจสูง โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงจิตรลดา  ภูขยัน โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงจิรพรรณ  จำปาศรี โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงฐิตินันท์  วงศ์นคร โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายพงศกร  นาสินพร้อม โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพรนภา  ภูทองก้าน โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงรักชนก  ภูนาเหนือ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงวรัญญา  นวนไทย โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงวิภาวี  ภูอาจสูง โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายวีระพงษ์  ภูนากลม โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงศศิประภา  เทพคำ โรงเรียนโคกคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายกรวิชญ์  จุฬาพัฒน์ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายเฉลิมพล  ทองคำ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงปัญจพร  ดรโคตร โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงพัชรินทร์  นิละพันธ์ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายภานุพงษ์  ภูสีน้อย โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงหฤทัย  สุขากิจ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีจูม โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงอรดี  นาพรม โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงอุมากร  ศรีสุพีฒน์ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายเอกวัตร  สีหามาตร์ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ป.6 คณิตประถม
742 นางสาวกัลยรัตน์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวธันยพร  คำหารพล โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
744 นายนันทกร  ไชยหาร โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นายประทีป  ธนสีลังกูร โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นางสาวปรางค์ทิพย์  ภูพันเว่น โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวภัสกร  ศรีหงษ์ทอง โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวสิริมา  บุญมี โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นางสาวสิริยากร  หอมวัน โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นายอนุวัฒน์  ดำเกลี้ยง โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงเกสรา  โวหารคล่อง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงธัญชนก  ทิพวงศ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงปนัฐดา  ขำเมือง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีแก้ว โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
755 เด็กชายพนาพรรณ  ภูต้องลม โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงวิภาดา  ภูต้องลม โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
757 เด็กหญิงศศิวิภา  สงพัฒน์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
758 เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวัน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สร้อยสน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เคนทรภักดิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกานดา  ภูพิมพ์สัน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อุ่นสวิง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูแพง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายจารุวัฒน์  นันทะขันธ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายจิรายุส  แถวโพธิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายฐากร  บุญเย็น โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงฐิติกรณ์  อุตรโส โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุตรโส โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายธีรกานต์  ภูจำนงค์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายธีรภัทร์  สีมีพันธ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายนรินทร์ธร  เการัมย์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงไปรญา  ชารีรักษ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายพัชรพงษ์  วิยะรัตน์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายพันธ์ศักดิ์  ภูผิวเขียว โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายภูริเดช  เคนทรภักดิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูบัวคำ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ประทุมวัน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายรัฐภูมิ  ชารีรักษ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงรัตนา  พลีตา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงวิจิลดาภรณ์  คงดีรุ่งเจริญ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายศิริพัฒน์  เคนทรภักดิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงสุณีรัตน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงสุพานัน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่างอิน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายสุริยา  นระแสน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงหยก  บุญไชยยงค์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายอดิศักดิ์  พองพรม โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายอมรเทพ  ภูกาสอน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำแหงพล โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายชัยณรงค์  วงค์ภักดี โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายบริพัฒน์  กริดโสภี โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายบริภัทร  พลดง โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงปนัดดา  เทพธรรม โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายรัฐศาสตร์  มาลาวงค์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงศิริวัลย์  ทบซ้าย โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงชลธิชา  จวงจันทร์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายชุติวัต  จวงจันทร์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงศรัญทร  เหมกุล โรงเรียนหนองแวงม่่วง ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงกรชนก  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายก้านศักดิ์  เจียมทอง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายกิตติพงค์  จันทุดม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายกิติภณ  การะเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทุดม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายเขมณัฐ  ภูนาถา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายจารุพงศ์  เจริญยุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายเจษฎากร  พิชัยเชิด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายฉลองราชย์  ภูเด่นตา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายชัยธวัช  ภูคงน้ำ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายชาญวุฒิ  สิงหามาตร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายณรงศักดิื  เพลินพร้อม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายณัชนนท์  ภูจอมจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายณัฐพันธ์  สารารัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายทรงพล  มูลอุทก โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์แสง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายธนสิทธิ์  ภูสีเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายธนาธิวัฒน์  พูลสวัสดิื โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงธนาพร  บุญเกต โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงนัทฐิยา  ทับสีแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายนันทการ  ภูสีเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงนิพาดา  บุญแสนยศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าต้น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงปวีณา  บุญแสนยศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงปวีณา  อุบลบาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายปัญญา  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงปิยะภรณ์  ภูเด่นตา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงเปรมริดา  ราชพลแสน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายพงศกร  เหล่าต้น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพรรณพิไล  ภูถาดลาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงพรรณมาศ  ภูถาดลาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายพรหมมินทร์  พิชัยเชิด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพัชรินทร์  ดอนขำ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงพัทธ์วริน  ศรีรรัศมีธนกุล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพิมพ์ชุดา  ภูเด่น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายพิมลรัตน์  ภูยางสิม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายพีระภัทธ  ผลโสด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูอุทัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายเพิ่มโชค  ภูถาดลาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงแพรวา  ศรีษะพล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายภานุวัฒน์  ภูถมนิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงมนัสพร  นมัสไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายมาวิน  ทิมพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายยศธร  เจริญยุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงรัตนวลี  พิชัยเชิด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงรัตนสุวดี  ภูถาดลาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงรุจิรา  ภูถอดใจ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายเรวัต  พลศรี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงวราพร  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ภูบัวเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงศศิกานต์  จันชนะ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงศศินา  บุญแท้ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงศศิประภา  บุญแท้ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายศุกลวัฒน์  สิงหนาท โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงสมิตา  ทาตะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงสาธิดา  ศรีวรรณา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายอติคุณ  ร่วมใจ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายอธิชา  ภูพาดแร่ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายอภิชัย  อุปรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายอภิวิชย์  ภูหารนา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงอมลวัทท์  สิงหามาตร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงอโรญา  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายอัคคเดช  ราชาวัง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงอุมาพร  หารฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงกมลวรรณ  คุ้มไพร่ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงจันทกานต์  ธรรมโส โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงจีรนันท์  นามวิเศษ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงชญานี  ทูลพุทธา โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายณัฐพล  บุตรกุล โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายธนกฤต  ชมภูราช โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงเนตรดาว  เพิ่มทอง โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงปนัดดา  วงค์กลาง โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงพัดชา  บุญอุ้ม โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงยุพารัตน์  กุลบุตร โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงลักษณา  สาระไพร โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงวรัญญา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายวิชยุตม์  ชมภูราช โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงศศิภา  สุราฤทธิ์ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงศศิวิมล  มุงคุลแสน โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายสิทธิชัย  ศิริทรัพย์ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายอธิวัฒน์  วรขัตร โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายอนุพัฒน์  สุราฤทธิ์ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายอนุมัติ  พลอยวิเศษ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงอรทัย  สาระขันธ์ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงอริณ  ศิริราช โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ปะวะรัง โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายดุลยุตม์  พิมพ์ดี โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายบุญญรัตน์  หน่อสีดา โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงพัชรินทร์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
889 เด็กชายศิริมงคล  ขันธะศรี โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงนรีรัตน์  สงฆ์พัด โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงบัณฑิตา  เรียบร้อย โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงพัชรพร  ไชยวุฒิ โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.6 คณิตประถม
893 เด็กชายณพวีร์  ฌานิศรางกูร โรงเรียนโคกเครือวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายธนัท  สุนารัตน์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงนิรชา  ทับศรีแก้ว โรงเรียนโคกเครือวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงศวิตา  ภูผิวขำ โรงเรียนโคกเครือวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงชนิตรา  วังพิมูล โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงวนัชพร  นาคันรัตน์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงวรัชวิญา  นามะสงค์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูสดสูง โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายภูวนัตถ์  สมภารสิงห์ โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายจรกฤษ์  ภูผาลีซอ ร.ร. บ้านหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
903 เด็กหญิงธัญชนก  ภูตีกา ร.ร. บ้านหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงนริศรา  ภูตีกา ร.ร. บ้านหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงสุกัญญา  เคนทรภักดิ์ ร.ร. บ้านหนองไผ่ ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายอโนชา  มาเรือง ร.ร. บ้านหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงอินทิราวดี  คำผาย ร.ร. บ้านหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายเอกภพ  วงค์ชารี ร.ร. บ้านหนองไผ่ ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายกฤตษณเพ็ชร์  ต้นสีนนท์ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงกวิสรา  กิ่งพลอยเดิม โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
911 เด็กชายชินวัฒน์  ภูมิเขตร โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายณัฐพงษ์  นนทะนำ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
913 เด็กหญิงธัญญลักณ์  ิอินทร์โคกสูง โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายปิยภัทร  ชนะวงค์ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงพรทิพา  ภูปัง โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงพิมแพรวา  บุญช่วย โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงวาสนา  พิชัยเชิด โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณโชติ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายศักรินทร์  วรกิจ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงสุจิตรา  ฐานะ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
921 เด็กชายอิสระ  ฐานะ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.5 คณิตประถม
922 เด็กหญิงอุมากร  โต๊ะสิงห์ โรงเรียนผดุงราษฏร์วิทยา ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงเกวลิน  วรวิเศษ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงชิตชนก  ดั้งดอนบม โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.5 คณิตประถม
925 เด็กหญิงนวิญา  เหล็กเพชร โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.6 คณิตประถม
926 เด็กหญิงพัฒน์นรี  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายพีรพัฒน์  มุงคุณคำซาว โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.5 คณิตประถม
928 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนกอง โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.6 คณิตประถม
929 เด็กชายวรวิทย์  คำทุย โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ภูผาเพชร โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.6 คณิตประถม
931 นางสาวพรกนก  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงมลิสา  มุงคุณคำซาว โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ม.1 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวรินนภา  แก้วตรี โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายวีระพล  โชคบัญฑิต โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหมือนเพชร โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงอาภาวรรณ  ประกายแก้ว โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงธนัชชา  แก้วพรรณา โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงนาถนภา  ชญาบุญโชติ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เหล็กเพชร โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายภควัตร  พิมพ์จำปา โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงสุดารัตน์  วรวิเศษ โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายชนะชัย  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนนาตาลวิทยาคม ป.6 คณิตประถม