รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกุลปรียา  พันทะชุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเกวลิน  จันทรึก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงขวัญจิรา  พันทะชุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชญาภา  ยอดดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชลธิชา  จินดามาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณภัทร  ชาแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณภัทร  มิตรภานนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณษมา  อ้อจันทึก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณิศวรา  นระแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเณศรา  เหลืองลออ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายเตชินท์  ภูตรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธนพร  จรดล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธัญชนก  แสไพศาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธัญสร  คิดขยัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธิดาสวรรค์  ทองโคตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธีรทัศน์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธีรหทัย  กลิ่นหอม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนิลยา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงเบญญา  สมเพียร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปภาวี  วัฒนเนติกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายปริยากร  พิชิตมาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายปวริศ  ภูผาวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์น้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายปิติภัทร  กั้วพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายพงศ์สุระ  โชคคติวัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพรปรียา  วิเชียรซอย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  วรสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายพลวรรธน์  โพธิวังตระกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เจียนมะเริง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีจำนงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายภาคิน  วงษ์วิลาศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ภารจินดา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรรรรรร  ทรัพย์นาถ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายวศุตม์  ตัณฑ์พูนเกียรติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญอินทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวิชญาภา  วรรณทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศิรัญรัตน์  ภูงามเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายสิรวิชญ์  วาริคิด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายสิริณัฏฐ์  วงศ์ซิ้ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสิริภากร  เหล่าศรีรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายอธิชาติ  ศรีมงคล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอัจฉราพร  บุญภามา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอาภัสรา  ไสยวาฬ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอารียา  จูวัฒนาประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายอิทธิชัย  วชิระพิภัทรกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเอมิกา ลิน  แอริกสัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกมลชนก  เทศนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายกฤษฎา  สุวรรณภักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกฤษฎา  เสรีสนิทวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกฤษฎิ์กัญญา  ธีรปัญญาวัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตรันเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายกานต์พงศ์  ภู่อุปถัมภ์เมธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกิตติก  พาลี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายเจรพณ  จิระชีวะนันท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายชนกานต์  พันโกฎิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชนะใด  ทับทิมไสย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายชนาธิป  อรัญถิตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฏฐ์นภัส  วิเชียรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงณัฐภัสสร์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายเตชพณ  อุ่นบุญมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทันพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงธีมากร  บุญเสนาะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนงนภัส  วาระกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนภัสนันท์  บัวอร่ามวิไล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนภัสพร  พิมพะสอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีโททุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายปฐวี  เยาวพฤกษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปรพร  ศรีกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงฝากขวัญ  มีนารัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพงศกร  นิลละออ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายพฤทธา  วิเชียรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายพสิษฐ์  บุตรวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทัศนพงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายพุทธิพันธุ์  ขอดสันเทียะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายภคิน  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภัทธ์มนต์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงภิญญดา  ญาณผาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภีมากร  จันทรสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภู่อุปถัมภ์เมธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงลัทธพร  ไชยนัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เลยะกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศกลนันท์  ดลโสภณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุทธาสินี  กุระอิ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายอชิรวิทย์  ภูกก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอธิภัทร  วัฒนพฤกษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอริสา  พิกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอิษรินฏ์  ดอกบัว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ทิพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงชมพูนุช  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงโชติกาญจน์  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายฐิติเนตร  โจณะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนภัสกร  ปานจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปิยกมล  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายพชรพล  สุธาธรรม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงศุภรัตน์  ไขศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายสัจจพงษ์  เฉิดจินดา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงโสภิตนาภา  ขัดจำปา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอิงฟ้า  ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิภูมิวรรณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทะเพชร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัณฑิมา  อันเนตร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกาญจนา  ยมภา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกิติกร  ยานจรัส โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกุลนิตย์  สำราญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยภา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจณิสตา  ผลเลขา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจันทร์จรี  คำสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตากไธสง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจินตภัทร  จันดง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจิรัชชญา  ฐานะรุ่งเรืองเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายฉัตรภูมิ  วรรณอำไพ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายฉัตรมงคล  ภูสิมมา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชญานันท์  ทัพธานี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชญาภา  ภูครองพลอย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชนกนันท์  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชนะวิน  สัมลี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชนิกานต์  อุปรา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชลธิชา  โบว์แชมป์ พลอคเตอร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงโชติกา  ภูกองสังข์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายโชติภูมิ  สมอ่อน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงญาณาภรณ์  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงญาดา  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงญาดา  ไชยกาล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณภัสกร  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณราชัย  ถิ่นสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณหภัทร  หารัญดา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัชยาภา  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฏฐา  พลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐณิชา  แวงโสธรณ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณัฐธเนศ  ดอนเส โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณิชกานต์  ภูหวล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงทอแสงรัศมี  ดาบไธสง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงทิพรดา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนกร  สุโท โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนพล  ธรรมาลัยวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธนาคิม  แววดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธมกร  แสนคุณเมือง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธราเทพ  ภูโบราณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริเกษ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธีรกานต์  โนนศรีชัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนราภรณ์  เพ็ชรแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนิลัดดา  ตะเรียบ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงบัณฑิตา  ถิ่นอภัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเบญจพร  เสาวิชิต โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปพิชญา  ขนันแข็ง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีประโชติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปรียณัชญ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปรียณิชษ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปวริศา  ชินนะ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายปองปราชญ์  พัฒนลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายปิยพัทธ์  อนันต์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่เจีย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพรรณิตา  แส่กระโทก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพริม  ลาภบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพฤศจิ  ภูแผ่นนา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพลกฤต  หมั่นเก็บ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพลอยชมพู  ภูชมชื่น โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพัชริญา  กนึกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพันธดนย์  พาตา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพิชชาภา  ปัดวิชัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพุทธรัตน์  แสงนิกุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเพชรนภา  ภูจำเนียร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงแพรขวัญ  สมบูรณ์กุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภควดี  ธารสวิง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายภัทรพล  ยนต์ไชย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภูมินทร์  สัพโส โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงมนัสนันท์  คำทอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงยลดา  สุสวดโม้ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงรชพร  มหิพันธุ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงรธิดา  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงรวิสรา  ภูแลศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายรัฐภูมิ  ถิตย์หนองแวง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงรัตนาภา  ภูษาจารย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงรินรดา  มาย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงลักษมีกานต์  ภารสงัด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชาภูมิ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวรัญญา  ดลแม้น โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวรางคณา  คุณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวราภรณ์  ภูพาดสี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวราลักษณ์  ดลเจือ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายวัชรเศรษฐ์  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายวิชิตชัย  ภูผิวแก้ว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวิภาวรรณ  คงพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวิมลมณี  นันดิลก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวิสาขา  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงศลิษา  มาตรา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงศิริวิมล  นนทะนำ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศิวาพร  รังหอม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศุภเวช  พรมจันทึก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายสรธร  ศักดิ์ศศิธร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสิริรัศม์  จำปาแถม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสิริวิมล  เทวะเส โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุกัลยา  แก้วมะไฟ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุคนทิพย์  พิชัยเชิด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุชาดา  สาขะยัง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุพิชญา  แสงสะเดาะ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสุภัสสร  กฤษณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายสุรชาติ  กมลนัด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายสุวิจักษณ์  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายอนพัช  เจริญพิตตินันท์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอรกัญญา  ตรัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอรทัย  ชมภูวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอรนลิน  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอรปรียา  ภูช่างทอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอลงกรณ์  อังคะแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอลิสา  ชัยอุโคตร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอัญมณี  ฉายถวิล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายอัศวิน  มาศภูมี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกนกลักษณ์  พิมพะสอน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงกนกอร  ชัยโย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกมลธร  ศรีเกิด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายกรภัทร  สิมลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายกฤติธี  ใบดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายก่อเกียรติ  ภูครองหิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายก้องกิดากร  พนมเริงไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกานต์สิริ  ภูสีเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกานต์สิริ  อินพินิจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกุลกัญญา  ภูสุจริต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงคณัสนันท์  นามมุงคุณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงครองใจ  ผลเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงคานาอัน  มากสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายจักริน  ขาวอ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายจักริน  เพชรสุก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงจิดาภา  ชูศรีวัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงจิรัชญา  ปาปิม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงชญาภา  คล้ายแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงชณิสรา  สุวรรณชมภู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายชนาธิป  ทรัพย์พงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายชยกฤต  อนันตกิจบำรุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงชลลดา  บุญมาพบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงชลลัดดา  โยธาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายชัยวัฒน์  ภูโปร่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายชัยศักดิ์  อภัยโส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายชินน์พงศ์  ภูวชินพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงญาดา  พลประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายณฐพัชร์  จันทชุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายณัฐกรณ์  ทบแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เวียรชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  จำเริญควร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายณัฐชนน  ภูพิมทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงณัฐฐาพร  จันทพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธุ์ประดับ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายณัฐนนท์  เชี่ยวพัทธยากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วพริ้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายณัฐภัทร  ครุฑบิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงตีรณา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายตุลาการ  ภูกองไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายทักษดนย์  เบ้าจังหาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงทัศนนันท์  นามจุมจัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายธณกร  โกฎิรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงธนกาญจน์  ภารไสว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายธนทัต  แสงสารพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายธนธรณ์  วานิชสุจิต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงธนัญญา  ช่องวารินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายธนาอนันต์  สุริสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงธนิดา  ศรีเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดอนโอฬาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงธันย์ชนก  โคตะยันต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูชนะศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงธีรดา  แสนสำราญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายธีรพัฒน์  อัคติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายธีรวัฒน์  หารเสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนภสร  ภูทองเงิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายนรบดี  วรวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายนรพัชร  น่วมมะโน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายนราวิชญ์  โยหาสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายนฤดล  ลำพูนโห้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนัดฟ้า  ไพจิตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงเนติญา  คำโพธิ์จันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงบุษราคัม  ศรีสมชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายปภังกร  สำเร็จ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายปรัชญา  เพ็ญพิมพ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายปรัตถกร  ภูเขียวขำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายปริพัฒน์  สามแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงปวีณอร  ศรีชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายปิยะเทพ  โยธารินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายปุญญพัฒน์  อำพนพนารัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายพงศกร  สำราญมล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายพงศ์ณภัทร  ยุบลวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายพร้อมนภพล  ผันผ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายพลาธิป  ทองเจือ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรมศรีชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูพาที โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายพีรณัฐ  ฤทธิลัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จักษุธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายภพธนินทร์  ใจยสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายภัทรพล  บุญจันศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ภูสอดเงิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายภานรินทร์  ภูติโส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายภานุวัฒน์  เกียรติธีรรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงรัตติกาล  ฆารสมภพ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วัลลานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงฤทัย  ถินกะไสย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายวชิรวิทย์  พนมเริงไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายวรภัทร  คงสมมาตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นขจร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงวรันธร  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายศรัญยพงศ์  อินธุโสภณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงศศิธร  ภูแย้มไสย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงศศิประภา  ดวงอุปมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงศิรภัสสร  เศรษฐรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายศุภกร  อิ่มสิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายสรจักร  บุตรสมบัติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายสรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายสรวิศ  บุหงานคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงสิรินภา  ผาดงยาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสุพัตรา  สาระบัว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงสุพิชา  จิตจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภูสุดสูง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสุภาสิตา  ภูคงน้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสุริวิภา  พลศรีดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายสุวิชา  ภูโบราณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงอภิชญา  มาตรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงอภิชญา  วรรณศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงอภิญญา  โปสาวาท โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายอภิพัทธ์  ทองคำห่อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงอรกัญญา  ประทุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงอรวรินทร์  โบราณมูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงอริสรา  แก่นโพธิ์ศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีอุปรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอัยรินทร์  กองณรงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงแองเจิลลิกา  เร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงกชกร  สารชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกชเกล้า  มหาแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกนกนิภา  ไชยจำนงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกนกพรรณ  ภูพันธุ์หงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกนกพิชญ์  วุฒิสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เศษฐานาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกนิษฐา  ภูกิ่งเงิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกมลชนก  ภูสีอ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกมลพร  กางกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกรกฤษณ์  ลาภบุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกรณ์วิภา  ภารประดับ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกรวิภา  เฉิดเจิม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกฤต  ขันโอฬาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกฤติกา  ดงทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกฤติน  วุฒิสิริบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกฤติยรัมภา  แสนยศบุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกฤษฏิ์  เจริญธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกฤษณพงษ์  สิมลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกฤษณพล  เกษนาค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกฤษณะ  สุมังเกษตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายกฤษติพัฒน์  น้ำกระจาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกวินทัต  ฆารละออง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกวินธิดา  ภูทองกลม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกัญจนพร  ภูจำปา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เวียงวะลัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สัจจะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์กุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันสมบัติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกันตพัฒน์  แลโสภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกันย์สินี  โชติเตชากิตติ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกัลยาณี  ภูผานิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภูแย้ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เวียงวะลัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายกิจวริศร์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายกิตตินันท์  อัครนันทวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายกิตติพันธ์ชัย  ประครองสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายกิตติภพ  บุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกิตติภพ  ไตรศุภโชค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายกิตติภูมมิ์  พลชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกุลจิรา  กุคำอู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกุลปริยา  กุคำอู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกุลภัทร  ภูพิสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายเกียรติกมล  ภูผิวเดือน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  ไชยเสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจณิสตา  ฤทธิ์เดช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายจารุพิชญ์  สุจริต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจิตลดา  บุญเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายจิรวัฒน์  ศิริโภคานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงจีรทัศนีย์  รัตนสีหา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจีรนันท์  จิรกุลพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงจุรีพร  อาจเดช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายจุลจักร  ภูถาดงา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายจุลจักร  ภูถาวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายเจนณรงค์  แสนวันแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายฉัตรดนัย  ด่านนอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายฉัตรมงคล  ปราบพาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชนกพร  ดอนโอฬาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายชยางกูร  กันทำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายชยานนท์  ศรอำพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายชยุต  กองอุดม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชลธิชา  คัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชลรชพร  รัชพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชลลดา  ภูแช่มโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชวิศา  คงอุ่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชัชธิดา  ชาพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายชัยภัทร  ญาณสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชาครียา  ภูนิทาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายชาญยุทธ  หอยมณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชาลิสา  ภูเสสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครองสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชุติกานต์  ชื่นชม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงโชติกา  ตารัตแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงฐนัชชา  สังรวมใจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายฐิติพันธ์ชัย  ประครองสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงฐิติมาพร  ทองบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มูลมณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงฐิติวรดา  กรรณรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ภาวะบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรืองขจิตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภูธรรมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฏฐ์ภิญญา  พลเวียง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายณัฐกรณ์  ปินตาคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณัฐจิรา  ภูเงินขำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐชยา  ลีโคกกลาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูนิทาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฐนันท์  ตรีกามน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณัฐพงศ์ธร  กายากุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณัฐพัฒน์  ศรีแพงมล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณิชชา  ภูเวียง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายดุลพินิจ  สารฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายเดชอนันต์  วิชาสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงตรีชฏา  สุขโพธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  เทือกภูเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายตั้งปณิธาน  ผิวผา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงติณณา  บริหาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงทัชชกร  ศิริสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายทินภัทร  พันธะไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายทิวานนท์  การประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายแทนคุณ  แพงจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธนภูมิ  ภูแสนศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธนวัฒน์  ปรีบุญครอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีจรัญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธวัชชัย  ภูกฐิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธัชนันท์  ภูฆ้องไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธัญรดา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงธันยพร  เก่งกว่าสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธันยารัตน์  บุญรอด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธารใส  นันถนอม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธิดาภรณ์  ภูสุจริต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรจงเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธิติเมศร์  ขจรปัญญาไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธีรกานต์  โนนศรีชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธีรภัทร  สุภัควนิช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธีรัชชาภา  ล้ำจุมจัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธีริศรา  จงปลูกกลาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายนนทกร  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงนพมาศ  ศรีวันนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนภัสสร  ดุลดียิ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายนรวัฒน์  อโนทัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายนราธิป  ธรรมวงศา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายนวภัทรจ์  สำราญภูมิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนันทิยา  ชูเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงนาฏธียา  น้อยนาจารย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายนิติธร  ชูศรีทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนิธิพร  อุดมจรรยา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายนิธิภูมิ  สนอุทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ลุสำเร็จ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงเนตรนภา  นาชัยเริ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายเนตินทร์  ภูอาภรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายบรรณวิชญ์  จงฤาชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงบุษยากร  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงบุหลัน  วิเชียรเพริศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงเบญญา  บุญชู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายปฏิพล  รุ่งวิริยะวณิช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายปฏิพล  สนอุทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปณิชา  ลุนละวัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายปภพ  มะลิผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปภัสรา  โสมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงปภาวดี  แสนวันแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พันธุกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายประกาศิต  มังแดะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปราณปรียา  เกษี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปวรรัตน์  คล่องการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปวริศา  พันธุกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงปวริศา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายปัญจวิชญ์  ภูวเศรษฐ์นนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายปัณณวิชญ์  วัฒนโรจน์ดำรง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปาลิตา  อนามพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงปิยธิดา  ฉายถวิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปิยธิดา  โสมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปิยภัทร์  อินธิศร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปุณฑริกา  วิชาเถิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายปุณณกร  เวชกามา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปุณยวีร์  เชี่ยวพัทธยากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายเปรม  ฉายจิตต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายพงศกร  นามประภากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพงศกร  อัยยะรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายพงศ์พชร  ไชยศิวามงคล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายพงษ์พิชิต  ณชัยธนเศรษฐ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายพรชัย  บุญยบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพรธิดา  พันธ์ศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพรพันธุ์  โฆษิตพุทธินันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายพรรคพล  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพรรษกร  ศรีวังสุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายพฤกษ์  ปัญญะโส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพัชราภา  ไชยศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายพัสกร  การจะโนศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายพัสกร  พินิจโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพิชชาภา  ปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพิชญาดา  ภูหนองโอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายพิชญุตม์  อันไกรฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพิชวรรณ  พิมล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายพิชิตชัย  แก้วโยธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพิมชนก  หล่อสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพิมประภา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพิมพ์ยาดา  เห็มวิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพิมฤทัย  โคตนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพิมลพรรณ  จันโดน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพิยะดา  วิชาชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพีรพัฒน์  เกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพีรยา  ขุนแพ่งชม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพุฒิดา  เพ็ชรสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  นันทวี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงแพรวา  ศรีสุวอ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภัทรนันท์  ภูพันใบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงภัสยาพร  กัลยาสนธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภากร  พระภูจำนงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายภาคภูมิ  อุดมพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายภาสวิชญ์  เชาว์สวัสดิกรกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชาติชำนิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายภูวมินทร์  ภูทองกรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงภูษิตา  ชาวกงจักร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูอาภรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงมัณฑิตา  ขามชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงมาณวิกา  รังวิจี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายมิ่งเมือง  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงมินทิตา  ภูชาดึก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงมิริญา  ทองเจือ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงมีคณา  สิมลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายเมฆินทร์  ภูแต้มนิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงเมธาพร  ประจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายรพีภัทร  วีระนาคินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายรวิชญ์  วิชาชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงรวีวรรณ  บุหงาเกษมสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายระพีภัทร  ไสยกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายรัชชานนท์  รัชพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายรัชพล  ภูละมุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายรัฐศาสตร์  ปาปิม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายรัฐศาสตร์  พลไกรษร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายรัฐศาสตร์  อุทรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายรุ่นพิเศษ  ภูทุมมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายเลิศฤทธิ์  วิทยากรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายวงศกร  วงชารี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายวงศ์สุวรรณ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายวชิยากรณ์  ไสวอมร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวชิรญาณ์  นารูลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุโพธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายวชิรภัทร  หันจรัส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายวชิรวิทย์  แสนศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ผลรุ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวรัญญา  หระสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงวรัญญา  เศรษฐรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายวริทธิ์ธร  นรากรสิริพัชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวริศรา  โรจนกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายวัชรวิทย์  เครือวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายวิชชากร  พิมพะนิตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวิชญาภา  จันทะขึ้น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายวิชัยนนท์  ยอดวิชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวิชุลดา  อัศวะภูมิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวิภาวี  หอมจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงวิรากานต์  ไชยชะอุ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายวิศวะ  คารภูมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายวิษณุพงศ์  เกษนาค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวีระศักดิ์  บุญริ้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงศรัญญา  พนมเริงไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงศศิกานต์  คารภูมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงศศิวิมล  ดลรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงศิรประภา  แสงประกาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงศุภพิชญา  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงศุภสุตา  อุทัยสาร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงศุภัสชยา  เรืองชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงโศภิษฐา  ชนะมาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายสถาพร  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสโรชา  เขจรเนตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายสหภิวัฒน์  จินดารัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสายธาร  นันถนอม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสาริศา  จักรโสภณไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายสิทธิชาติ  ปรีดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายสิรวิชญ์  โคตะนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสิริวิมล  สุวรรณโมรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงสุขุมาลย์  วรรณสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุจินันท์  เวินสุวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงสุธีรา  สำราญพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงสุภาวิตา  ผลเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายสุเมธัส  เทือกภูเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสุรมณ  อุ่นบุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสุวิชาดา  ทาสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายโสธร  มากมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงโสภิดา  ไพละออ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงหยกฟ้า  ขานอยู่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอชิรญา  วานิชโช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอชิรญา  ใสเหลื่อม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายอดิเทพ  คำยุธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายอติชาติ  แก้วมุนตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายอนวัต  ทรัพย์พงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์สำราญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายอภิวิชญ์  เฉิดจินดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายอรรครัตน์  เจนไธสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงอรวรินทร์  ภูกะฐิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายอัจฉริยะยศ  ธรรมวงศา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอัญชิสา  นาคหลง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอัญรัตน์  ทาสีเพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอารยา  ภาระโข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอารียา  พุฒจิระ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอิงครัตน์  วัฒนทวีไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอินทุอร  สนอุทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอุมากร  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงภารุจีย์  อิ่มมนตรี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงกุลปรียา  กรวิรัตน์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงขวัญข้าว  ภูมิแสง โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงจิตตินี  หงษ์ภูมี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงจิรัชญา  อนนท์จารย์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงฐิตินันท์  โสสุด โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทักษิณภาค โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงนฤมล  เศษณะเวศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงภัทชา  ทองดี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงภัททิยา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงวนิดา  อมรอุดมกุล โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงวรัชยา  วงศาศรี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงศรุตา  คณิตชยานันท์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงศิริทิพพา  สิริวัฒนวนนท์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงสุชาวรัญญ์  บุตรแสง โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงสุพรรณิกา  นุยกระโทก โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอริสรา  ไชยทองศรี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอารยา  นันภักดี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายศิวดล  เดชโกพรม โรงเรียนหนองหัวช้าง ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงกมลรัตน์  เกิดมงคล โรงเรียนหนองหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงจิตรานุช  ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนหนองหัวช้าง ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธีรภาพ  พิพัฒน์เศวต โรงเรียนหนองหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมลังกา โรงเรียนหนองหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายภควัฒน์  ลันลอด โรงเรียนหนองหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงลักษณพร  ทุมคำกวีใส โรงเรียนหนองหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงวราภรณ์  เหล่าอินทร์ โรงเรียนหนองหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงศศวิมล  ถิตย์สมบูรณ์ โรงเรียนหนองหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายสราวุฒิ  เอี่ยมสากล โรงเรียนหนองหัวช้าง ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพรมมณี  คูนาแก โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงศิรินธร  บุญสมร โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายธนาธิป  เครือผือ โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายศุภกร  หาผลดี โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกัญญาภัค  โยชัย โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายคมกฤช  สรรพโชติ โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงปภาวรินท์  สัพโส โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  นาทันเริ่ม โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงอัญชลีพร  แก้วศรี โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายกิตติ์ธวัส  เวฬุบรรพ์ โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายนันทภพ  นาสมตรอง โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงประภัสสร  จัดสวนจิก โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพนิดา  ดอนชมพู โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงสาวิกา  กาพบุดศรี โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงกัลยาพร  กินนะรี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงจนิสตา  จิตรประสงค์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์ชูตา โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงชัญญานุช  ธนะศรีรังกูล โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายณัฐชนน  จารพันธ์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงดรัลพร  ชมเชย โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงธิดาพลอย  เอี่ยมศรี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงภัณฑิรา  มหาอุป โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงภัทธิรา  ยศจังหรีด โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงวันวิสา  คำสียา โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงศิริวิมล  คารภูมี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันศิลา โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายเอกกวี  ก้องเวหา โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงพัชริดา  คาดีวี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายพันธนกฤต  เศษวงศ์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายศิขริณ  สุนาพร โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายกมลพัชร  ภูกาบ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงกรกนก  นครชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายกิตติธัช  คัมภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงเกวรินทร์  ภูสมปอง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายเกียรติภูมิ  หารประชุม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงไกรวัลย์  บุญถาวร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงจริยาพร  ภูนางาม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงจรูญลักษณ์  ไปดง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงฉัตรญา  หมายเทียมกลาง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายฉัตรมงคล  สายเสนา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายชินกฤต  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงฐิติกานต์  การรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงฐิติพร  โคดบุตร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายณัฐพงษ์  ภูนางาม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงณัฐมน  จันอุ่มเม่า โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำภิรา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงณิชาภา  คระยาง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายธนชาติ  จำเริญรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงธัญวลัย  ปฏิผลเลิศสกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูโยฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายธีรพงษ์  ศรีตระการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายนพดล  สินโคกสี โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงนวิยา  ทองเจือ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายนิตินันท์  ภูเขียวคาม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงบุษรินทร์  กองเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายปฏิภาน  พรพนม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงปณิดา  มหาชานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์หนองหว้า โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงปวันรัตน์  อรรถวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายพสิษฐ์  ฤทธิ์เลิศวิริยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงพอเพียง  ภูกัน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตุงคะเตชะ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงเพชรชราภา  ภูกิ่งดาว โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงเพชรไพลิน  จุมพลน้อย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงมุฑิตา  ระบือนาม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงเมขลา  ตรันเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายวงศกร  บุญมี โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายวัชรชัย  ไร่สงวน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายวิธวินท์  อุตมะ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายวิษณุพงษ์  ยานเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายศิริพงษ์  พิทักษ์วงศ์ศร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงสายธาร  ฉายแผ้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายสิรภัทร  สิทธิเสนา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายสิริพงษ์  ไวสู้ศึก โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงสุนันทา  พื้นผา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ฆารประเดิม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายอภิเษก  ไชยทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายอรรถพร  สายอุปราช โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายอัครเดช  อบอุ่น โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงอุมากร  มุขสาร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงกนกอร  ถิ่นละออ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงชลธิชา  เทพชมภู โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายนันธพัฒน์  อนันตภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญศิลป์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปณิธาน  พรสอน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงปาริตา  ภูโอบ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายพชร  ฤทธิ์เอนก โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพรไพลิน  ไชยสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพิมชนก  มหานาม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงภัทรธิดา  สาสุนทร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงภูริชญา  เหลื่อมกุมาร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงมุทิตา  ระบือนาม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายยุทธนา  ดลปัดชา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงรชิตา  โพเลาะห์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงรุ้งนภา  สีชมไซย โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงศศิธร  เพาะบุญ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงศิริภัสสร  โสภาภาร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายสัญฐิติ  ภูเนตร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอชิรญา  อุ่นฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอภิชญา  นาใจยงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอัญชลีพร  โมครัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายอานนท์  ภูโคก โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอารยา  อุ่นประเดิม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงเอลียาห์  อุดาการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายกรวิชญ์  ไถวศิลป์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายกิตติธัช  คำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงจริยา  ผลผาด โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายธราธร  การนา โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงนงนภัส  ท่านทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงพุดตาล  พรมทา โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงรวิสรา  เรืองยก โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงศศิธร  ปรีดี โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงศศิวิมล  โสนะวัด โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายสงกรานต์  ตาสาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายสราวุฒิ  อิ่มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงหยาดนภา  เทพนา โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงอัจฉราวดี  ภูแล่นกี่ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายชวกร  เลิศสงคราม โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงนัญพร  จำปาหาญ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงนาราภัทร  จำปาเงิน โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายพยัคฆ์  ณ อัมภัย โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงพรพรรษา  สีมา โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงพระจันทร์  แสงการ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายภูริโชติ  ภูเลื่อน โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงมาลินี  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงเมธาพร  ไร่บุญ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงเยาวเรศ  ไชยสาท โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงรินลดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงศิรภัสสร  เรืองยก โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายศุภกร  อินทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงศุภนิดา  ฟ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงเหมสิริ  แสนตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอาทิตยา  จักษุธรรม โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปัญญรัศมิ์  กมลคร โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงไพรินทร์  ภูเลียนสี โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงมัญชุพร  วังหอม โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงวินัสวรรณ  บุญไสย์ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองเคน โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายกรภัทร์  มณีโคตร โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายเดชาธร  กัลยาพรม โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชารีบุตร โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงพิมพ์สินี  แม่นศรนารา โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงสุกัญญา  ไสยวรรณ์ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายอนันดา  ลอยสุวงศ์ โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายอนิรุธ  โฮ่มี โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา ป.6 วิทย์ประถม