รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพรรณ  ดอกเทียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลพรรณ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรรณิการ์  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตนัย  เชื้อสายสิทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกัมมวุฒิ  สอนพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกาญจนา  เกิงฝาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตติคุณ  จันทร์อ่อน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกีรติกร  บุตรสา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเกศแก้ว  กระต่าย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายเกษฎา  พันธ์ุประ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชฎาพร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชนกนันท์  ธาระงาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชนิกานต์  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายชัยวัฒน์  คุณาชน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายโชติภณ  กวินวาณิช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มีไผ่ขอ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฎฐวี  กิติสุข โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  นกดำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สืบจากอินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐกรณ์  หนูวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงทักษวดี  ศรแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายธนกร  อ้นทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธนกฤษ  ประเสริฐลาภ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธัญญากร  ทองเชื้อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายนนทิวรรธน์  อัญชนีย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายนราเทพ  เจริญศิรินุกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายนฤเทพ  กล้าการนา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายนิชฌาน  บัวหลวง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนิชนาภรณ์  ชัยมงคลไพศาล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายนินทวัฒน์  วิเชียรชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายนิบุญ  รังสิบรรพต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญญาขวัญศิริ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปณิตา  แหลมกี่ก่ำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปพิชญา  ตองแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปราง  วารีศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่อนสอาด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายพรชนก  สุทธิบุตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพัชรพร  แซ่เล้า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายพันธวิศ  สินวิริยะนนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพาสุข  รัตนา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิมพิกา  กมลปราณี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายพุทธเดช  พิมพิทักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายภัสสร์ญาณ  ม่วงพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงมนัสนันท์  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเมศญาภรณ์  ภูมิสูท โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายยศนนท์  ยะอื่นแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวนิดา  บัวทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวรรณพร  หมื่นชำนาญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมเดชา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายวัชรพล  เสตะสุหัส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงศศิกานต์  อ่องศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงศศิรดา  พลับพลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุกัลยา  ท้าวลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายอธิกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอภิชญา  เสนาะนิติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอรพรรณ  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอินทุอร  คนทน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปิติยาพัทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงกนกพร  จีนสุขแสง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกนกพร  ชัยวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผลงาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกมลกาญจน์  การะกิจ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองผาภูมิประภาส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกมลวรรณ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกรกนก  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกรชนก  สุขสบาย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงกรพิณ  เหมือนช้าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกรวรรณ  ใจบุญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงกฤชกนก  รื่นนุสาร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายกฤติน  สีแดง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายกฤติพงศ์  ลำใยกนก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงกฤติมุข  เกษเกษร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายกฤษฎา  สุขเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายกฤษณะ  บุญไทย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายกฤษณะ  เชี่ยวพฤก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงกวินทิพย์  นทีพรพนา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายกังวาล  ปั้นยศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มงคลสมัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โรจนกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวกัญญานันท์  ช้างมาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธารณะกลาง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกัญญาภัค  มากอิ่ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกันตวรวัฒน์  เสียงเจนดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวกันธิชา  น้อยจีน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงกาญจนพัฒน์  สระทองเทียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวกานต์ธิดา  โพธิจารย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงการะบุหนิง  ใจกล้า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ปันชน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวกิ่งกาญจน์  เซี่ยงจง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายกิตติธัช  มานนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายกิตติมศักดิ์  ภูสันติภาพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงกิตติมา  ปังสี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงกิตติยา  สุขเขียว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกีรนันท์  สายใจ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวกุลธิดา  วงค์ตาแสง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวกุลนิภา  เจริญศิรินุกูล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงเกณิตา  สุภาพิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวเกวลิน  ขำเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวเกศกนก  เสร็จกิจ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงเกศรินทร์  นวลฉวี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายเขมทัต  ต่วนยา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงเขมิกา  เชื้อโห้ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายคณาธิป  คงยืน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายคมกฤษณ์  ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายคมธณชาติ  ปลาทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงจรรยพร  ฉิมแดง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงจริญญา  ทิมแนวรบ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงจันทกานต์  พิมพา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงจันทวรรณ  นะวะเย็น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงจารวี  เกศูนย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวจารุณี  เจริญรัตนมิตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงจารุมน  ไทยเฉลิมชาติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงจารุวรรณ  กาสมศักดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายจารุวัฒน์  จันทนป โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจิณณพัฒ  ปาสาเลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงจิตติมา  เริงสมัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายจิรพัฒน์  เซี่ยงจง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายจิรวัฒน์  เซี่ยงว่อง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วสอาด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงจิราพร  สายทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงจิลลาภัทร  แจ่มศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายจุฑาวัฒน์  ราชไชยา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวจุฬาลักษณ์  อาภาทิพาภรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายเจตพัฒน์  ม้าแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
125 นายเจตวัฒน์  จันทร์ฉาย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญเชิด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงเจนจิรา  สอบไธสง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายเจษฎาภรณ์  คล้ายโตนด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นายฉัตรชัย  บุญคุ้ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงชนกานต์  เชื้อสายสิทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงชนิกานต์  หนูขาว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงชลกานต์  ตังกุ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงชลกานต์  มีชัยผาภูมิ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงชลธาร  เกิดฤทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงชลธิชา  นันท์อาณาเขต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงชลธิชา  พรหมทัตย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงชลธิชา  อู่เพ็ชร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงชวพร  มีความเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงชัชนันท์  รวยรื่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายชัชพงศ์  ท้าวลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงชัญษา  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
142 นายชัยวัฒน์  จารุพารา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงชิชา  กองสุวรรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงชิชา  ชิตนากรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายชุติมันต์  มากดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงโชติรส  อินทร์ใจเอื้อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงซาดา  ไม่ปรากฎนามสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวญาณิศา  บุญมี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงญาติกา  สืบพลาย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายฎีกา  วาสนา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายฐิติพงศ์  ศิริพิทยาธร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจดีย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงฐิติศิริพรรณ  มีพัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงฑิตฐิตา  อาจยัง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายณธกร  พวงเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายณภัทร  ทองอ่อน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
157 นายณภัทร  วรรณภูมิ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายณภาสกร  สกุลเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายณวพล  อ่ำแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณวส  กาญจนวิวัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายณัชพล  จิตตะเสโน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
162 นายณัฎฐ์ฐภัทร์  โสรัจจ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวณัฎฐณิชา  ม่วงอ่อน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รัตนศิลปพงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสมาทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสงชาติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สืบจากอินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายณัฐกมล  สกุลเพ็ชร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงณัฐกานต์  คงขวัญเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณัฐการน์  อาคมเวช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายณัฐกิตติ์  วิทยาเกียรติเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงณัฐชา  กุลเกชาภัค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายณัฐชา  ร่มทองกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณัฐชา  ลิ้นทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายณัฐภัทร  นารี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงณัฐวดี  ไตรสุวรรณคีรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายณัฐวัฒน์  หมื่นสกดดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุปนาค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายณัฐวุฒิ  งามขำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่วงเอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายณัฐวุฒิ  รีพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
183 นายณัฐศักดิ์  ลาภพลพูนทวี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุรีรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงณิชกานต์  สืบประสงค์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวดวงฤดี  กราบทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวดารกา  ลี่รื่อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายดุลยวิทย์  อาภาทิพาภรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายดุษฎี  พันธ์คำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
190 นายเดชดำรงค์  กราบทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายตฤษนันท์  เดชรุ่ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงถวาย  กัลยานิษฐ์สกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายทวีวงศ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายทอง  จารุพารา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงทัชชญา  พยากร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวทัศนียา  สินวิริยะนนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงทิพยรัตน์  ใจตรง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวทิพวรรณ  ข้องม่วง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายไทยพูน  โชคดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายธงชัย  แสนมั่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธนกร  บรรณาการ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธนกฤต  สุทธิบุตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธนพนธ์  ช้างเย็น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงธนพร  ปลาทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายธนพล  เครือแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธนภัทร  ดีสมชื่อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธนภัทร  สินธุวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายธนภัทร  เยี่ยมญาติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายธนภูมิ  จิรวัฒน์ธนากุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายธนวัฒน์  เพชรพิทักโยธิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายธนวิชญ์  ทัพจุมพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายธนวิทย์  ศิริไพบูลย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายธนวินท์  รวมฤทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงธนัชญา  ร่วมวินัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงธมลวรรณ  กระต่าย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงธรรมพร  สอิ้งทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุริวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธราดล  ประเสริฐลาภ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงธวัลพร  แช่มรัมย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธัชธรรม  ตันประดิษฐ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายธันวา  กูลโพธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธัสสัจจพงษ์  ศิริรังษี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายธารพระกร  ญาณประสงค์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชุณหสุวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริบุตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายธิตติวุฒิ  สระทองแล้ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายธิติพันธ์  พ่วงอำพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงธิษณาบมดี  หมื่นสกดดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธีรภัทร  มณฑา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ษาหงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายธีรวัฒน์  สระทองห้อย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายธีระวัฒน์  คงเวียง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนงนภัส  สุทธิปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงนนธิยา  ทองประเสริฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายนพรุจ  เกษแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงนภหทัย  อรจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายนรากร  กลิ่นขจร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงนรีกานต์  แซ่ย่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนฤมล  ทับพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงนฤมล  อ่วมบุญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงนลินี  เกตุศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายนวพล  ภู่ให้ผล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายนวพล  ไทรสังขสินธิติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายน็อต  ไม่ปรากฎนามสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงนันทนัช  อำนวยชัยศิลป์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงนันทนา  แสวงศิลป์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงนัยนา  ศรีเอี่ยม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายนาถวัฒน์  เพ็งด้วง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงนาราชา  ทองภักดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายบรรณวิชญ์  นาสวนนิวัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงบุญสิตา  เมืองประดิษฐ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงเบญจพร  ใคร่ครวญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีใส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายปฏิภาณ  พงค์งาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายปธานิน  ครคง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงปนัดดา  เกิดวัน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายปภังกร  ทองสด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงประกายดาว  กรัดเฟื่อง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงประภัสสร  กมลปราณี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงประภาสิริ  วงษ์ศรีเสมา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายปรัชญา  นาเครือ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปรัชภรณ์  แสงชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวปรางทิตย์  แสนหลวง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงปริชญา  ไชยคงทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  แหลมกี่ก่ำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงปริณดา  แก้วติ๊บ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายปริทรรศน์  ดอกรัก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปรีชญา  เสือทุเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงปวันรัตน์  มากงลาด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ชิ้นปิ่นเกลียว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงปอรวี  สุขกรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวปัญญดา  เหมือนสันเทียะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปาจรีย์  ศรีอำคา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปาริฉัตร  สืบสมบัติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวปาลิณี  ปีสิงห์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวปาลิตา  ปีสิงห์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายปิยเชษฐ์  วิเศษสิงห์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายปิยพัทธ์  พุกรอด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปิยวรรณ  มีวรรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงปิยะพร  เจียงผา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายปีติพันธุ์  วิเชียรรัตนพงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปุณยวีรย์  ชูเชิด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ติดต่อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงเปรมยุดา  แสนจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงเปรมวลี  พิสูจน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายแผ่นดิน  มังคลสุ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
288 นายพงศกร  กุศลเสริม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายพงศพร  พิมพเนตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายพงศ์พัฒน์  กวินวาณิช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงพนซ์สวรรณ  อาจยุทธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวพนิตพร  แซ่ซ่ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงพนิตา  พฤกษาอุดม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวพรกนก  ช่อจำปี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพรนภา  ปานเพิ่ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงพรพิมล  ใจภักดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพรวิมล  สีหรั่ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพรสิตา  ฉายจรุง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายพลภูมิ  ขุนคง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายพลัฏฐ์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายพัชรพล  มณฑาทัศน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวพัชราภรณ์  เสนาะนิติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไผ่สะอาด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  รูปสม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชูวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายพิชญุตม์  การุญบริรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงพินพาดา  ตุมรสุนทร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพิมชนก  สุทธิบุตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเพ็ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชูอินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  จันทร์อ่วม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพิยดา  เดชอุดม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพิรัมพา  พงษ์ศิริ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายพีรพล  ยิ่งบุรุษ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายพีรพัฒน์  สารสุวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงเพ็ญรดี  นกดำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวแพรพลอย  ระย้าย้อย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวภคพร  จาเกาะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงภราดา  ศรีนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
320 นายภวดล  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงภัททิยากร  นิธิภาสุรวดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงภัทรธิดา  เทพทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงภัทรพร  ไทรสังขสินธิติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
324 นายภัทรพล  กองเนียม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวภัทรวดี  คชนาวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงภัทรวดี  ชั่งทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงภัทราพร  เมืองมนต์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายภาคิน  ชาญเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายภาคิน  สินวิริยะนนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
330 นายภาคิน  แสงทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายภาณุพงษ์  จิตต์นิยม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายภาณุวัฒน์  รังสวัสดิ์จิตร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงภาวินี  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงภุริชญา  น้อยใจคง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายภูชินาธิป  แก้วนาบอน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
336 นายภูเบศวร์  นิ่มนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายภูมิภัทร  บุควัน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายภูริณัฐ  จันติ๊บ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายภูริต  ว่องไว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายภูวนาท  เกตุจันทึก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงมณฑกานต์  เมฆฉาย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงมณฑรา  สงพรมทิพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงมนสิชา  ผิวคล้าย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายมนัสวี  ศักดิ์สิริพิสุทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงมาติกา  วิหค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงมาริษา  คำรางสี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงมินตรา  เดชไธสง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกศูนย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
349 นายเมธี  เอี่ยมจิตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นายยศพัทธ์  อินตรา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงยี  ไม่ปรากฎนามสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายยุคลเดช  บุญมามาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายยุทธพล  นาเวช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายรพีภัทร  เชื้อรุ่ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายรพีภัทร  โพธิ์พรหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ปทุมสูติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงรักชนก  เกิดนาค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงรัตนธิดา  พูลเงิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงรัตนา  แซ่ม้า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงรัตน์  ชนัญกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายราเมศวร์  พันธุ์ใย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงรุ่งรวี  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พุทธอินทร์ศร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวลัดตีลักษณ์  พรหมมา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงวนัสนันท์  ประดิษฐ์ชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงวนิดา  ทามาศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
367 นางสาววนิดา  พากเพียร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายวรภาส  กาญจนาภา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงวรรณภา  บัวทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงวรารัตน์  สุภารส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงวริศรา  รอดหงษ์ทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงวศิกา  ใจสำรวม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงวันเพ็ญ  เซี่ยงจง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงวาเลนท์  ประทุมรัตน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
375 นางสาววาสนา  วงษ์ฝั้น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงวาสนา  สวัสดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงวาสนา  เชียงทองคำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงวิจิตรา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายวิชานันท์  แก้วเหมือน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงวิมลณัฐ  เหมือนสันเทียะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงวิรชา  ดอกเทียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงวิไลวรรณ  วงษ์ธรรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงวีรดา  ชาติเผือก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายวีรวัฒน์  นนท์ช้าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายวุฒิชัย  ขุนทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายวุฒิโชติ  สารพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายวุฒิภัทร  แสนซา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายวุฒิภัทร  โสภณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายวุฒิศักดิ์  เกิงฝาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงเวธกา  คำแดง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงศกุณตลา  ฉิมพาลี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงศจีมาศ  ถนอมวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายศรัณยพงศ์  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงศรุดา  ดาเปรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวศลิษา  ยู่เย็น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงศศิกร  สุขีพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวศศิธร  ศิริวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงศศิธร  สุทธิบุศย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงศิรประภา  กำแหงคุมพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงศิรภัสสร  วจีสัตย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงศิริญญา  หวานชิต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวศิริประภา  เอี่ยมน้อย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงศิริพร  ธาตุทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริหงษ์เมธา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงศิลาณี  บุญส่ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
407 นายศิวกร  อ่อนช้อย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงศิวนาถ  สงข์ทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายศิวัฒน์  จรบำรุง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงศุทธาอร  สังขานวม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงศุภนุช  วิภารัตน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
412 นายศุภฤกษ์  อวชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
414 นายสกุลกาญจน์  สมานทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงสนธยา  บุญแดนไพร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวสมฤทัย  วีระสุนทร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายสรายุทธ  ทนไชย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสริตา  สงบจิต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสลินทิพย์  อุ่นเรือน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายสหบดินทร์  บุญเหลือ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายสัณฐิติ  มุสิกวัตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวสายชล  หาศรีสุข โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายสิรวิชญ์  อัญชนีย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสิรินดา  สาระติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสิริลักษณ์  จูเกษม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวสุทธินี  ปานะถึก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงสุธิดา  มังกโรทัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงสุพรรษา  รวมทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงสุพิชญา  ฉายรัศมีโชติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงสุภัสสรา  ตองแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวสุภาวดี  สวัสดิ์กระบวน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายสุรพงษ์  ใจมั่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงสุวพัชร  สุขมาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงสุวรินทร์  ไทยถานันดร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงสุวีรยา  กล้าใจ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวเสาวลักษณ์  ดอกยอ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายอดิศร  เจริญโต๊ะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวอนัญญา  เต็มคำมี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายอนัตตา  วงษ์แดง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงอนุชิตา  โตยะบุตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายอภิพัชร์  ลังกา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายอภิวัชร์  ลังกา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงอมรรัตน์  เซี่ยงเห็น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงอมิตา  รักอู่ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอรกชกร  แก้วนาบอน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงอรจิรา  โมกงาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงอรทัย  อุดมสุขนภา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
448 นายอรรถพันธ์  สุมณฑา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงอรัญญา  เจาจารึก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงอริศา  เกิดศรีชัง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายอลงกรณ์  ย่อมพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายอัครชัย  ตันสุวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายอัครชัย  หนูวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงอัญชลี  กลิ่นดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงอัญชลี  บุญมี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงอัญมณี  ทรรศนะศิลป์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงอัมพกา  ทองประเสริฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายอาชัญ  ละเภท โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวอารดา  วิหคทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวอารียา  เซี่ยงจง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงอุบลวรรณณา  พุฒิเอก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายเอกพันธ์  สิริวรางกูร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายเอกราช  ผ่องใส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.1 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวไอลัดดา  พิชัยณรงค์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์พูน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกรชนก  โสดา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกวินธิดา  สุริยะวงษา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายการันยภาส  ภูสันติภาพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายจักรพันธ์  ใจเอื้อคุณากุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจินตภา  สุริยะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายจิรภัทร  จงดีประเสริฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายจิรสิทธิ์  สินวิริยะนนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายชาญวิทย์  ขำแย้ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงฐิติชญา  ขุนหมื่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายณัฏฐพล  นันทสอางค์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เสมาทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธนวรรณ  บุญคุ้ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงธนัชชา่  คงทน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูเชิด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายนราธิป  กล้าการนา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงนันทยา  วิหค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนันทิกานต์  จิตรโสภา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเปรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายพรพิริยะ  รอดสิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพลาธิป  ล้านใจดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพิยดา  ใบบัว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพุฒิพงศ์  เพ็ชร์ดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายภุมรินทร์  เริงวัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายภูริวัจน์  ชัยเสนจิรานนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายภูวดล  พุทธหอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงมาตาพร  ตระกูลโต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงรดามณี  แซ่ม้า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายวุฒิชัย  ดีเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงศิริญญา  แสงอุทัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายศิวกร  กองเนียม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงษรสวรรค์  เชิดชูพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสิริญญา  กลิ่นหอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสุนันทา  บุญเทศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชวดอาชา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายอิทธิชัย  โชสนับ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ป.6 วิทย์ประถม