รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิดาภา  พัฒนมงคลเชฐ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณฐพล  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณภัทร  มาปิยะพันธ์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชาติไธสง โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายนพญาณ  อ่องสุวรรณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายปุณณวิช  ศิรินันท์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายพงศกร  มัธยัสถ์ถาวร โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายรณกร  อุตสาหะ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายวรกร  อ่อนศรี โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายเตชินท์  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายอธิษฐ์  โพธิ์แสน โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงกมลขนก  บุญเซี่ยม โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกรรยานัทร์  แม้นทิม โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายก้องภพ  ไพศาล โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกันตภณ  จันทร์ขำ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกันตินันทื  ประยูรมหิศร โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชมจันทร์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกุลปรียา  พงษ์ศักดิ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงโกลัญญา  อมรเสาวภาคย์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงขวัญชนก  จำนงกุล โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเขมจิรา  ประทุมสูตร โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิณัฐตา  นุชนิ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิราพัชร  โพธินันทวงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายชิตประจักษ์  สวัสดิโสภา โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชิตาภา  กำไร โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงญาณินท์  บ่อบัวทอง โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์เปี่ยมทรัพย์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐพัชร์  ว่องจริงไว โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณิชาภัทร  ผ่องใส โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายเตชินท์  วุฒิวโรดม โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายธนกฤต  กล้วยแดง โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธนโชติ  อภิวัฒน์ขจร โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนภัทร  บุญประสพ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หงส์ไชยกุล โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธิตินนท์  ยุวานนท์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธีมา  เหลืองทอง โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนภสร  พูนขวัญ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สำราญวงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนิรัชญา  จันทร์ชนะ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายบุญยกร  เทียมเมฆา โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปณาลี  วงษ์ดี โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายปณุพงศ์  อิ่มลา โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายปิยวัฒน์  เกียรติดิลกรัฐ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเปมิกา  ดีมี โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายพงศ์พัทธ์  นนทสุต โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพรหมพิณทอง  ดีชมจันทร์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพัชรีพร  รักเพียร โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิชชา  ภัทราพรพิสิฐ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิชญาภา  อุ่นจิตติ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายพิพัฒน์  พุทธิวิโรจน์วงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายพีรทัต  กาญจนประกอบ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายพุฒิพงศ์  จีนาภักดิ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภาวิดา  หมื่นพหุ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายภาวิต  ทองนุ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงมีนา  วิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงรริน  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวรรณชนก  ศรีโสภา โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวริศรา  นกเล็ก โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวิรชา  โพระดก โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวิสสุตา  พันธ์พุฒ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายศรัณย์กร  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายศรันย์  ฉายะเจริญ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศศิภา  นิ่มเดช โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงศุภิสรา  สามนปาล โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายสิงหราช  สิงห์แจ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายสิรวิชญ์  ตันติสวัสดิ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทองนุ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุพิชญา  แม้นทิม โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีมูล โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอัจฉรียา  ไชยกาญจนวัฒน์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  เกียรติดิลกรัฐ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกัญญาณี  ชูตระกูลธรรม โรงเรียนวีรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายคุณานนท์  ชัยกิจตระกูล โรงเรียนวีรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  เหลืองเอี่ยม โรงเรียนวีรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายเดชาวัต  จันทรนคร โรงเรียนวีรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายถิรวัฒน์  สังขานวม โรงเรียนวีรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงทัชขญา  สิริวเสรี โรงเรียนวีรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงธนัชพรรณ  พรมทองดี โรงเรียนวีรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงนิศารัตน์  ธรรมจง โรงเรียนวีรศิลป์ ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงบุณยนุช  ทับทิม โรงเรียนวีรศิลป์ ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิมมาโคตร โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกษมา  เกษมโสตร โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกีรดา  กาญจนสุทธิรักษ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  กาญจนภิญพงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายชลากร  ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายชัชพล  สมบูรณ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงญาดา  เวชโพธิ์กลาง โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงฐิตินันท์  พูลสวัสดื์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายณฐกร  ตันเจริญ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายณัฐชนน  กำไร โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพจัน โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธัญชนก  วันเจริญ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนนทรัตน์  คุ้มอยู่ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนัทธมน  จิณแพทย์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนิชาภา  กาญจนการัณย์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนุตประวีณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายบรรณวัฒน์  พัฒนวิบูลย์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงเบญญาภา  ดอกแก้ว โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปนิตา  ธรรมกุลางกูร โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปวริศ  พูนขวัญ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพงษภูมิ  พลอยมุกดา โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพรลภัส  ศรีสุขจร โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพัทธนันท์  มินวงษ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพัทยา  มาลาพงษ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร  ทิพยาลัย โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพิชญุตม์  มลสวัสดิ์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภัคสณาง  ใยนิรัตน์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงมุนินทร์กานต์  ธรรมะ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายเมธาวินทร์  ธีรพิพัฒน์ธาดา โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวรัทยา  บุญนำ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวีระเดช  สมทบ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงศิรประภา  อำนวย โรงเรียนวีรศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศิรัญญา  ขาวขำ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศุภสุตา  พันอภัย โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสรัญภร  เกิดสุข โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายสิปปวิชญ์  ทองเปราะ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุวภัทร  เยรัมย์ โรงเรียนวีรศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกฤตพล  ศิริเหลืองทอง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายกฤษฎา  อัคราภิชาติ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญเกิด โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายกิจจพัฒ  สามลปาน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชิตาภา  สัสดี โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงณัฐนิชา  กาญจนคูณมา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายทิติพัฒน์  มาศศิริ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายธีรภัทร  บาเปีย โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนันทิตา  ดำรงพนาวัลย์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายปณิธี  หนูประดิษฐ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายปัฐยาวัฒ  สามลปาน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายพสิษฐ์  ชิณวงค์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บึงล้อม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงเพชรพลอย  อยู่อิ่ม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายเพ็ญภาส  ทองคำ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายภัทรกร  รักเมือง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงมาตา  สวัสดีดวง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงรมย์รวินทร์  รัตนถาวรกิติ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงลักษิกา  การะเกตุ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงลักษิกา  ลีวานิชย์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวรัชญา  แสงใส โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวริทยา  นิลพ่วง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายศุภวิชญ์  รวงทอง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอิศรีย์  พลอยเพ็ชร โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายอิสมาแอล  สันสะอีด โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายอุดมศักดิ์  เพ็ชรปัญญา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกมล  วิษณุวงศ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชะตาดี โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกัลยากร  กาญจนโบษย์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ยกทองมา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกิตติพิชญ์  พุทธามอญ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกุลณัฎฐ์  ดีพรม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจักริน  เปล่งภู่ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีเต่า โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณภัทร  เมืองพิล โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีนิถี โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนริญญา  เปี่ยมสกุล โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปวริศา  จุนทการ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพรรษกรกาญจน์  ใจภูมิคำเขียว โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภัสจิรา  ดีพรม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภูริพัฒน์  แก้วดำรงค์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงมลจรีรัตน์  ขุนเที่ยงธรรม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงรัตน์ติกาลกูล  เกิดกำธร โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงลักขณา  ภูษิตกาญจนา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กระต่าย โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศุภกร  ฤกษ์สุข โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ลาภาธนโชต์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสิปปกร  รสชะเอม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสิริภรณ์  แย้มเชื้อ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงโสฐิดา  ร่ำเทียนทอง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอัจจิมา  อินทรเกษม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเขมจิรา  คิ้วสกุลกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงญาณิศา  ตันกุยประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พิกุลหอม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปิดสายะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐสินี  ปิดสายะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์พันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณฐมน  เรืองพยุงศักดิ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุขขำ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพรรณพิมล  ศิลปาภิสันทน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายพิชาภพ  เตี้ยเนตร โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสุรภา  เหลียวตระกูล โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายกฤชนัท  เธียรสิริวงษ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณพัสร์ภาดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธรรศอังกูร  เที่ยงน้อย โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปัณณพร  เพ็งจันทร์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพรหมพิริยะ  ทองสุทธา โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพลอยพรรณ  พิณนุวัตร โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสกลสุภา  หิรัญพต โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอุบลพัชร  อาชีวะ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงดนิตา  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงอุไรอร  ปิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกนกวรรณ  มากมาย โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงจันทร์ฟอง  ทำดี โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงธันวรัตม์  นิยมจันทร์ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนวลจุฑา  สนธิศรี โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงขวัญข้าว  เซ็นโต๊ะ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงญาณิกา  เรือนงาม โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธนัชชา  อุทัยทอง โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธัญชนิต  จินดาวัฒน์ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปณิตา  ศรีสังข์ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพชร  การะเกตุ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภรัณยู  ฝอยทับทิม โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภัคญาณ  บุญมาคาร โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภูตะวัน  เฉียบแหลม โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงมนทกานต์  สุขมาก โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวรัชยา  สมานทรัพย์ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวรางคนา  อ้นเชิด โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศศิกาญจน์  คงมา โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอุษา  หอมลำดวน โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปทิตตา  อิ่มลา โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายวรท  กาญจนวิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุขเจริญประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอภิสรา  โพธิ์ทองคำ โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม