รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจิรวรรณ  มากผล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิราภา  แก้วเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายจีรวัฒน์  ศรีหมาด โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชาลิณี  ปลองศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงญาณิศา  มีสุข โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณปภา  สุดตา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กล่อมจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐภูมิ  แก้วพล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงทัศดี  เล็กดำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนิสา  พุทธนาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เครือแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพรรธมล  บุตรหลำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิมชนก  ทาทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงลาวดี  ตำแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศิริรัตน์  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงหุสนา  ทับทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอรสุรางค์  อินทรมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกนกพร  สุขขวัญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงหบำรุง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงการะเกด  ช่างคิด โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายคณาธิป  ไชยขันแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายคามิน  กองหล้า โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายจิริยวัตร์  ศิริมานูญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายจีรพัฒน์  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชนิกกาญจน์  งานประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงญาดา  สาราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายณภัทร  มนัสไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายณัฐนนท์  ชูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายทักษิณ  แก้วศรีทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงธัญสิริ  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงธิมาภรณ์  เหมาะทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายนนทกานต์  ดอนทราย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายนราวิชญ์  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนฤภาวัลย์  จันทร์ช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิมลขจรสิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงประภาสิริ  จรเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปานตะวัน  บุตรเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายพุฒิเมธ  นบนอบ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงมนัญชยา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายรณกร  จงไกรจักร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายรพีพัตร์  ธรรมเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงรักษิณา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์ค้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายรัฐภูมิ  แต้มแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงรัษฎาภรณ์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายรุ่งอรุณ  เล็กดำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงวรรณกานต์  หมวดชัยทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงวิภารัตน์  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายวิระชัย  เสนทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงศรัญญา  รอดนัคเรศน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายสราวุธ  ชนะกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสาธิดา  เส้งเซ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุกัญญา  รักษายศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสงคราม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสุภาพร  อินพรหม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุยพร  กิจแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายสุรยุทธ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายสุวัฒน์  ไชยขาว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอนุภัทร  ทองเนื้อดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอภิพร  ชูทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอรุณพิพัฒน์  ลาภวานิช โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงฮัศนา  หลานโป๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกนกพร  ทองรัก โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกฤศรามณ  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกาญจนา  การแข็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายชาคริต  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงฐาปนีย์  อัศวเหม โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัชรัตน์  ศรีขนุน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายณัฐยศ  สุดเม่ง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายทอมมาโซ่  รุสโซ่ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงธมลวรรณ  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธฤต  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงธันยพร  ช่วยแป้น โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายนวีวัฒน์  ลาภวานิช โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงนิชา  เลื่อนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายนิธิกร  ดินแดง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายพัชรพล  ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายเพชรพลังพุทธ  เข็มแดง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายฟาฮิม  รามาน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายภานุพงศ์  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายภูมิศักดิ์  ช่วยดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงเมธาวลัย  คลองรั้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงไมมูน๊ะ  นกแอนหมาน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงวรัชยา  เพชรชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายวัฒนา  ชายกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงวิภารัตน์  มามาศ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายอนุชา  ขยันการ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงอัศรินด้า  เสียมไหม โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายฮูซัยนี่  บ้านนบ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงชนิภรณ์  ปานตุลย์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงชยาภรณ์  อารีเอื้อ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายชัยณภัทร  เปาปวง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงชิโนรส  นวลวิจิตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์สาวัง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชุลีพร  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายทิวัฒน์  พูนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนัจมี  จำเริญลาภ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนันธิณี  ช่างเรือ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงภัทรวดี  ลุ้งกี่ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุขอนันต์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศวิชญา  ขำเกิด โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายสันติพงค์  คงเอียด โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายกฤศตมุข  ปลอดอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกฤศตเมธ  ปลอดอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายไกรวิชญ์  อนุชาติ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ค้อม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองนุ่น โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทรวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายนนทิวรรธน์  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายนภัสรพี  สมันธการ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนภิสา  พัฒแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนัจนัน  อุบลจินดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายนิธิพัฒน์  มากมูล โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อุบลจินดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพงษ์วิธวิทย์  สารรัตนะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพรฑิตา  นพสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพลช  จันทร์ค้อม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงภัณฑิรา  เหมือนชู โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงมินัสซอ  จ่าบุญ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงรวีพร  อินทรวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงรุ้งธิดา  เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงลักษมี  อินทร์นาค โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายศิลา  ยิ่งสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายศุภสิทธิ์  วังเมือง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสมศักดิ์  นบนอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสิรินทรัพย์  บ้านนบ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอนุรักษ์  มีมาก โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกันติชา  หอมหวล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายธณวัตร  มันตะวัตร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนภัสสร  ทวีพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพัชรี  สอนรินทร์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายมุคตาร  ยัททาบารี โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายวิชญ์พล  ชูมณี โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายกฤตยาคม  พูลเกิด โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกฤษณะ  ช่วยบำรุง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจิรัญยา  ขจัดภัย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีสุขใส โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณพวีร์  ฤกษ์มีชัย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณภูมิรัษต์  กลิ่นขจาย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐพงษ์  ร่มแก้ว โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐมาศ  ผกาวรรณ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐวรา  ผกาวรรณ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็ชรมาก โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธนาฆิม  เหร่เด็น โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายนภ  อยู่เย็น โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองมาก โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนิติพนธ์  ชอบทำกิจ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปรวิศา  พงษ์พ้นภัย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปิยธิดา  กัญจนิตานนท์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปิยวัฒน์  พุ่มทอง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเปรมชัย  พุ่มทอง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภัณฑิรา  เรืองมาก โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเมธาวดี  บุตรครุธ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายยศนคร  แสนสวาท โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงรวิสรา  ชูดวง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงวริศรา  ปูเงิน โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงศกลวรรณ  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ทับไทร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุวพิชญ์  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายอภิรักษ์  ศรียุบล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอรณิชา  นาคบุตร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอิทธิพัทธ์  แก้วลูก โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  ทองเถาว์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกชกร  อนุกูล โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกมลรัตน์  รอดทุกข์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงจุฑาธิป  ช้างน้ำ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงจุรีพร  ดำดี โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงชลดา  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปาลิตา  บุตรหลี โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงมณีกานต์  หลงระเริง โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายยุสรี  สมทัด โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายวรวิทย์  หมันบุตร โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงวริศรา  ภัคดีนรินทร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวิสสุตา  ปุราชะโน โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงศิรประภา  ทวีรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายสนธิ  เริงสมุทร โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายสุนิวัฒน์  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอนันตญา  เริงสมุทร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอนิตยา  ภิญโญ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอมรรัตน์  วัยวุฒิ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วะจิดี โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเขมรินทร์  สงวนสิน โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจณิศตา  ขนานใต้ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจันทร์มณี  ยืนยงค์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจินดาพร  ขนานใต้ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายจุฑาพัฒน์  ช้างน้ำ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายชาญชัย  ขนแดง โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐธัญ  โดยประสงค์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฐศิษฏ์  จงรักษ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คลองรั้ว โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนทรัพย์  อ่อนนวน โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนัฐนันท์  สัจจสุจริตกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนิสรีน  สายดำ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายเนตัน ไลเออ  บริ้งค์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายบัญญพนต์  ขุนจง โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปริญญา  สรรพอาษา โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปรียวิชญา  เลียบดำ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายปารเมธ  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพนิดา  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพรณิภา  สะมาน โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพันธ์วิรา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิชญา  ไชยเพศ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพิชยดลย์  และเล็ม โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพิริยุทธ  จันทรักษ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงแพรวา  ขาวขำ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภานุพงศ์  ยุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายภูธเนศ  รัตตมณี โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงมณีรัตน์  หลงละเลิง โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวรัญญา  สุพร โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายศักรินทร์  ปฏิมินทร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงศิริวัลย์  หึงษาชู โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงสโรชา  สายนุ้ย โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสิริรัตน์  สุนุรัตน์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุวิชาดา  หง้าฝา โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุวิมล  เพชรมณี โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอนันยา  สมมาตร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอมาวดี  ขนานใต้ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอัญชลีมา  ขนานใต้ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอุรัสยา  สืบเหตุ โรงเรียนบ้านช่องพลี ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกวิสรา  จันประเทือง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายกิติศักดิ์  กรรฐสุทธิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงจุฑามณี  เอี่ยมศักดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายเจษฎาภณ  บุญล้ำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายชญานิน  เสริฐสุรินทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงชนัญชิดา  กาญจนมุสิก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายชัยกร  กีรติภักดีกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัฐชยา  ชูช่วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นิลจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 นายณัฐนนท์  โสเชื้อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงณัฐนิช  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ทองฤกษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณิชนันท์  เตชะประสาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉัตรตระกูลรักษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายนิติกร  รัตนเดช โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงเบญญาภา  โสเชื้อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปัณณธร  เทียนกิ่งแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนบุรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
241 นายปุรเชษฐ์  เผือกเนียร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพรลภัส  กุลเถกิง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพริมา  ถวิลเวชกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายพีรดนย์  สารแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายยศถัทร  ไกรนรา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงรุจรวี  แหลมสัก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงศศิกัลยกร  วงค์อรินทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงศศินิภา  ทองทิพย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงศิริลักขณ์  สิริภูวดล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงสิรินดา  วัชราภิรักษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายสุชัจจ์  เกียรติพิมล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญกิตติพงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
253 นายอนรรฆพฤฒ  สมหวัง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายออมสิน  คำสุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีอ่อน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
256 นายอับบาส  หมัดตะพงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอาริสา  จันต๊ะหล้า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พิทักษ์วงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกชนิภา  ช่วยภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกชพร  ชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกณิศา  คงสงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดำคล้ำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกมลพรรณ  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายกรวัฒน์  คชสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายกฤตกร  สิงห์ศรีโว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงกฤตยา  เชื้อสกุลวนิช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายกฤติกานต์  ห้าฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายกษิดิศ  รุ่งบรรณาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายกษิเดช  ธรรมสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายก้องไพศาล  คำคง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกลี้ยงกลม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงกัญญานิจ  โมราสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกานต์รวี  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายกิจโสภณน์  พัฒคาต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายกิตติกันตพงศ์  เขียวน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายกิตติพงศ์  รอดบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงกิรติ  พรรณแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ปันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายเกศฎา  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงเกศสิริ  เพลินจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงขวัญณภัทร  หนูจรเพชร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพรหม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายจารุโรจน์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงจิณัฐตา  สัณฐมิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายจิรภัทร  ท่าดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายจิรัฐเดช  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายเจษฎา  วะจิดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายเจษฎา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายฉัตรดนัย  บุตรเหล่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายฉัตรติพัชร  อังสิริกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายชลากร  รัตนคช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายชัยพิสิษฐ์  หลิมเฮงฮะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงชาลิสา  สกุณา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงชุติมา  เพียรดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงฐณิชษา  ฐานะการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายฐปนวัฒน์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงณปภัสร์  เรืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายณภัทร  แซ่เฮ่า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงณัชชานันท์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายณัฎฐภูสิษฐ์  เกียรติพิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายณัฏฐชัย  อนันธิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายณัฏฐพงศ์  เพชรสุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณเวลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงตุลยดา  แย้มยี่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายเตวากร  ขนานใต้ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายธนกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายธนภัทร  สุ่มเงิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายธนวิชญ์  โรจนหัสดิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายธนวินท์  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายธนวินท์  ศรีบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงธัญมาศ  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงธันย์ชนก  สาราช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายธีร์กวิน  ช่วยดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายธีร์ธวัช  ช่วยประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายธีร์นริศวร์  วังวรกานต์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายธีรภัทร  รักกะเปา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายธีรภัทร์  เทศนอก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายนพณัฐ  แซ่ตั๋น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงนภสร  มะลิเผือก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงนภสร  เกื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายนาวี  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายนิปุณ  พันธุ์นรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงเนตรลดา  สนิท โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงบุญญาพร  ไล่กสิกรรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายปณณวิช  เจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงปณตา  สังคม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงปติยดา  ชูปัญญา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงปพิชญา  ชุมจูด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงปรณัฎฐ์  สกลกิติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายปรทัช  นุ้ยสุชล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายปัฐพ์  มาลาสา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายปัณณวรรธ  ทับไทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายปิยณัฏฐ์  พิเมย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปิยธิดา  วังบัว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายปิยสิทธิ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงปุญญิศา  เผือกเนียร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายปุณณัตถ์  ศีลตระกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงปุณณาสา  ต้นวิชา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายพงศภัค  จิตรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายพลกฤต  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายพศวีร์  ดวงภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายพสธร  ต้นบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายพสุชา  เหมินทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายพัชรพล  ภู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงพัตรพิมล  ล่องตี้ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายพัสกร  เสือปาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงพิชชากร  ช่วยค้ำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงพิชชาภา  เกียรติพิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงพิชชาวีร์  คงมาก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงพิชญา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพิชญา  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญเดช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายพิชญุตม์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลรงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงเพ็ญสิริอร  อาภาคัพภะกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงภชารัตน์  โตรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายภัคพล  หนองทะเล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายภัทรพล  บุตรครุธ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายภูตะวัน  ตันตาปกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายภูพิทัศน์  บุญเดช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายภูมินันท์  จิวะนันทประวัติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายภูริ  สั่นสท้าน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายภูรินท์  ยะลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงเมขลา  ซังเอียด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงเมธาวี  ยะลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงยาสมีน  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงรตวรรณ  ฝันฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายรพินทร์  มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายระพีพัฒน์  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายรัตนโรจน์  ขุนทิตย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงราชาวดี  จินดารุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงลักษิกา  คมขำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายลามาอาน  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงวรรณา  แก้วแทน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายวรัญญู  ภูมิสุทธาผล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงวรันธร  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายวสุพล  เขียวดำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายวิชพญ  โชคคำสีลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายวิรุฬญ์เทพ  เชื้อพราหมณ์แพร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายศตวรรษ  สุทธิเนตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงศศิรดา  ราชนิยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายศักสุภฑ  ประทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงศิรประภา  วงค์ทองเกื้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงศิรภัสสร  จรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายศิวกร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายศิวกร  ศักดิ์เกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายศุภณัฏฐ์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายศุภเสฎฐ์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายสิรวิชญ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงสิริกร  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงสิริกร  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงสุชัญญา  ทองเส้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงสุธิมา  สาลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงสุธีรา  คงน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มณีมัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงสุรัตน์ติกาน  คลองยวน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงอชิรญา  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอชิรวรรณ  คงธนาไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอณัญญา  สายเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอติกานต์  เอี่ยนเล่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงอธิชา  ทองเอียด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงอนันตญา  อัครวิเนค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายอนันต์ยศ  ห่อทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายอนาวิล  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายอนีส  จันทรวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงอภิชญา  วาสิการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายอภิปราย  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอภิศญา  สิริกาญจน์วรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายอรรถกร  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอรวรรณ  ทองหนูรุ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงอรัญญ์ณพิชญ์  เกียรติพิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายอัชนนท์  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายอาซุนนูร์  กะแต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ขุนทิพย์โบสถ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายเอกวัฒน์  พยุงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายเอเชีย  ช่วยการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงกนกพร  ศรีเชย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกนกลดา  เอกกรกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกมลรัตน์  เกิดขุมทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกรกฤต  กิ่งเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกรชวัล  ชูเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกรรณบงกช  ใบบัว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกรรลดา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายกรวิชญ์  ศิริเกส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายกฤชณัช  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกฤตชญา  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกฤตธี  สืบพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายกฤตนัน  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกฤตย์ทรงพร  วงศ์อรินทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายกฤตย์  พรหมแทนสุด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายกฤตานนท์  สมทัด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกฤติณ  ตายง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายกฤษฎา  สืบสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกวิตา  จินดารุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายกวิน  บุตรแขก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกวิสรา  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายก้องกิจ  มีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายก้องภพ  กาญจนวโรดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายกอตซัล  คงหัด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกนบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายกัณตพัฒน์  บุญโสภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกันตภณ  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกันตภูมิ  จงจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกันตา  จิววุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกิตติกวิน  พงศ์ทองเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกิตติกวิน  เกกินะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกิตติธัช  ทับเที่ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายกิตติพัทธ์  ทองสงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกิตติภณ  เอี่ยมคล้าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายกิตติภพ  มงคล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกิตติภพ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกิตติภูมิ  เพชรสีช่วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเกิดชาติ  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายไกรวิชญ์  นวลสมอ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงเขมจิรา  ขวัญแพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายคณพศ  มิตตะกา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงครองขวัญ  แป้นพุ่ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงคลังพลอย  ศีลตระกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายคุณากร  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายคุณานนญ์  นุ่นนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายจารุภัทร  ชุมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายจิรโชติ  ตระกูลภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายจิรภัทร  ใจประโชติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจิรสุข  กาญจนโสภณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงจิรัชญา  งามขำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงจิรัชญา  ฉากจินดา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงจิราพัชร  เสนขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายจิรายุ  สายเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงชญาธร  เพ็ชรเจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายชนกันต์  ชนาชน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชนกานต์  ชวรางกูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชูมณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายชนากานต์  จงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงชนากานต์  สถาพรจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงชนากานต์  แพรกสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายชนินทร  บุญยศิริสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชนิษฐฎา  กิตติธรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชมพูเนกข์  อ่าวสินธุ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายชยากรณ์  ยุวะกนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงชลธาร  หวังสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงชลพร  ห่อสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชลิดา  น่าเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชวัลภัสสร์  ตาดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงชวิศา  จันทร์ทิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงชวิศา  อินทองคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงชาลิสา  ทองกลับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  เซ่งง่าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชุตินันท์  ช่วยเกื้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชุติพร  ยวนเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงชุติมณฑน์  คงละออ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายเชร์ซาร์เร  บุลซากี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายญาณกร  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงญาณิศา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงญาณิศา  ภวานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงญาณิศา  ราชานาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงญาตาวีร์  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงญาลัญฑา  เยาวนา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายฐปณวัฒน์  ขยันการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงฐิติวรดา  ประดับพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายณกวิน  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณฐพร  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณฐมน  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณภัทร  นาคสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงณภัทร  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัชชา  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ช่างสนั่น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พลจรัส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายณัฏฐวัชร์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณัฏฐศศิ  อินนุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงณัฏฐา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงณัฐฐณิชา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภัทรกมลสุขกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายณัฐปัญญ์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายณัฐพล  คำปล้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณัฐภัทร  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายณัฐวัฒน์  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายณัฐวัฒน์  เสาวคนธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายณัฐศิวัช  รักมิตรธนสรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณิชกานต์  นาทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงเณศรา  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายดนุเดช  ธัญธาดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงดามิยา  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงเดชนศรี  อาษา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายติณพัฒน์  สถิรประภากุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายเตชิต  เป็ดทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงเตชินี  หมาดทิ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายไตรบุญ  เฉี่ยหม่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายทีฑายุ  สมัครแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงทีปกา  ธนวัฒน์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธนกฤต  สิขวัตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธนกฤต  เชื้อสกุลวนิช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายธนภัทร  ผกามาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธนภัทร  พรรณรังษี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธนยศกมล  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนวัฒน์  กาญจนถิ่น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธนวัฒน์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธนวัฒน์  ปีตบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธนวินท์  โรจนหัสดิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธนากร  เกาะกลาง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธนากรณ์  ฤทธิเรือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงธนิตา  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงธมลวรรณ  สถาพรจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายธรณ์เทพ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธรรมพัฒน์  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธัชพล  สุดดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงธาราทิพย์  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงธารีรัตน์  จิตประไพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธาวิน  แทรกสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงธิญาดา  รักบรรจง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธิติบดินทร์  นราชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงธิติมา  อนันต์การกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายธีภพ  ชดช้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธีรภัทร  ก่ออ้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายธีรภัทร  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายธีระชัย  จันทนุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายธีรัตม์  กลางวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงนงนภัส  สืบวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนงนภัส  เกื้อกุลบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายนราธิป  บุตรแขก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายนว  สามเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงนะห์ดีนา  ลายู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงนัชชา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงนัฐจนรรญ์  ท่าดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายนัทธพงศ์  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายนันทกร  อุปการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลเนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนิสริน  ยานยา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายเนติภูมิ  แทรกสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงบุญญิสา  ว่องเกฎา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงบุณยานุช  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  วิรัชกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายปฐวี  ทวีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริมัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายปภังกร  คำหอม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปภัสร์นันท์  ไตรยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หัสภาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปรมินทร์  ลิ่มเถาว์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปรางแก้ว  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปราญชลี  ปานจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปริชญา  ช่อจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงปรีชญาพร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปลายฟ้า  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายปวริทธิ์  วิทยานุกร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงปวริศศา  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงปวันพัสตร์  จำนงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปัญญารัตน์  ไล่กสิกรรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายปัณณทัต  ทองคำชุม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายปัณณทัต  ทับไทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายปัณณธร  ทองเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายปัณณธร  วุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายปัณณวิชญ์  สันฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายปัณณวิทย์  เซ่งย่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปาณิศา  กึกก้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายปิยะพัทธ์  ชัยบาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายปิยังกูร  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายปุญญาพัฒน์  สุกทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปุญณภา  ชุมพรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงปุณญดา  โชติสกุลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายปุณญาพัฒน์  ศรีหมุ่น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงปุณณดา  บุตรแผ้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปุณยวีร์  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปุณิกา  เชื่องยาง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายเป็นเลิศ  อร่ามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  รักษายศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพรกนก  แก้วเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพรกรัณย์  อริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพรนภัส  เสาวคนธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพรรณพัสสา  โพชสาลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพลอยนภัส  เตวิชยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพลอยพรนภัส  กายตะวัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เงินนุช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายพลิศ  พลคช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายพศิน  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายพสิษฐ์  เพชรโยธา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพัชรภรณ์  จิตต์สบาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพัชรศรี  สุดยัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพัฑฒิดา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายพัฒนภูมิ  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายพัทธนันท์  สุขช่วย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพิชญา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพิชญาวี  เจ๊ยวก๊ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพิชนาฎ  วายลม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพิชามญธุ์  เพ็ชรกอ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เหล่าเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพิมชนก  โตมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็ชรศรีช่วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เจริญการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงพิมพิกา  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพิยดา  สร้อยเวที โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพิรญาณ์  สิงห์ชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพิรานันท์  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพิริยกร  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพิสิฏฐ์  คงสกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงแพร้วรุ้ง  โกษาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงฟิรดาวส์  นายาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายไฟนอล  กัลยาศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงภคพร  รักษากิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายภคพล  หอกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงภริศรา  สิงบุตรดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงภัณฑิรา  ห่อกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายภัทรจาริน  มาตรบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงภัทรธิดา  พลมา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงภัทราวลัย  คลองรั่ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายภาคย์  แซ่กอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายภาณุวิชญ์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายภานุพงศ์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงภาสินี  สังข์คำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายภูชนะ  อินทรพรหม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงภูริชญา  สุรวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายภูรินท์  เนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายภูริภพ  ลาหนองแคน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงมณินทร  ประทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงมนสิชา  สารแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงมนัสภรณ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายมุเนาวัชร์  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายเมฆา  ขยันจริง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงรชาดา  โมราศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงรมิดา  จิรสินวรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงรมิตา  ภิญโญธรรมโนทัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงรสิตา  ขนานใต้ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงรัชชประภา  ศรีกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายรัฐกรณ์  ตรงบาตรัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงรัตนาพร  คงชนะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงรับขวัญ  ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงรุ่งธิดา  หนูมี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงรุจิรดา  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายวรกฤต  หิรัญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายวรดร  แซไล่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายวรปรัชญ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงวรรณภา  หวั่นเจะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงวรรณวิษา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงวรัญธนิญา  สูงส่งเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวรัฏฐา  ดำหาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงวรัทญา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงวัสสวดี  และเหล็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงวาริศา  ทุมมาลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงวิมลิน  จรุงวาส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายวิวัฒนา  มรรคคงคา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายวิศชวัชร  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายวีรภัทร  บุษบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงวีระวรรณ  วงษ์หล้า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เพชรสุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายศรุต  อนันธิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายศวัสสกร  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงศศิชา  กูลหลัก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงศศิรฎา  เปาะทองคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงศิมีญา  ทัดระเบียบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีนวลละออง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ช่วยภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายสิทธินนท์  ไสไทย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายสิปปกร  มาลาทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายสิปปกร  ไสไทย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายสิปปวิชญ์  ทองคง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายสิรภพ  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสิริกร  ไชยพิบาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสิริกัญญา  อมรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงสิริยากร  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายสิริวิชญ์  ศรีสุขโข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายสุกฤษฎิ์  กรดเต็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสุชัญญา  ทองกลับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงสุฑารัตน์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงสุธาวี  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสุประวีณ์  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงสุประวีณ์  ทองคง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เกิดปากแพรก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายเสาร์ห้า  ค้าของ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอชรพร  พิศวงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอชิรฎา  เปาะทองคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอทิตยา  นายาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายอธิษฐ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงอภิชญา  หง้ากุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายอภิชา  เกื้อบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอภิสรา  มุคุระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายอมันยริณ  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอรยา  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายอรรถพล  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายอริส  จันทรวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอวิกา  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายอัครพงศ์  บุญทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายอัซวา  บุตรนุช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายอันดามัน  ทานะมาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอาทิตติยา  ดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอาภาชนิต  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายอิทธิกร  กาญจนมุสิก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอินทิรา  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายอิศรากรณ์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายเอกพริสร  ถิ่นพังงา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงไอรดา  หวามาก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายปัณณ์  เกี่ยวพันธ์ โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายจิรัฐิติ  จริงบำรุง โรงเรียนบ้านลำทับ ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายกรณ์  สมผุด โรงเรียนบ้านลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงกัลยรัตน์  หมื่นละม้าย โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงกุลชา  เส็นปาน โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายธีร์กวิน  ทองคำ โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายศรายุธ  ห้วยลึก โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรศิริ โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายฮานิฟ  ดำนิล โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงณัฐภา  ชายพ่อ โรงเรียนบ้านทรายขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวธันยชนก  ทุ่งแซะ โรงเรียนบ้านทรายขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
757 นางสาวบุปผา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนบ้านทรายขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายสุรชาติ  แดงสมศรี โรงเรียนบ้านทรายขาว ม.2 คณิต ม.ต้น
759 นางสาวอภิชญา  มาลิกี โรงเรียนบ้านทรายขาว ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หมีดสอีด โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงนิสารัตน์  บ่อม่วง โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอามิตา  จงรักษ์ โรงเรียนบ้านทรายขาว ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกชมน  เหนือคลอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายกรวิชญ์  ฟองแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงกฤตพร  สืบพันธุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายกฤตเมธ  ทับไทร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงกฤษชนก  เกลี้ยงทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายกฤษณะ  ก่ออ้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงกษิรา  จุฑามาตย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงกัญญภัค  เส็นบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นบุญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงกัณติญา  ห่อหุ้ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงกัลป์ยมนต์  ศรีพังยาง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายกิตตินันท์  แก้วมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายกิตติภพ  สุขแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายกิติพัฒน์  จินุกูล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงกุลนัดดา  เดชรักษา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงเกษจุฬา  กอเซ็ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
779 เด็กหญิงเกษมณี  จงรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงจรรยพร  นวนนิ่ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงจันทัปปภา  ณ ถลาง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงจันทัปปภา  เครือจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงจันทิมา  เพ็ชรลุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายจิรกร  นวลศิริ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายจิรัฎฐ์  เหมือนพรรณราย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงจุฑามาศ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ใจเกลี้้ยง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายชญานนท์  นวลจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงชนกันต์  ทรงทองคำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงชรินรัตน์  เหมทานนท์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงชวิศา  บุญช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายชัยวัฒน์  นักฟ้อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายชาญวิทย์  เครือแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ส่งล้อม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายญาณาธิป  อ่าวสินธุ์ศิริ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงฐิติพร  พูลเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
797 เด็กชายณฐกร  แก้วสุขใส่ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายณฐนน  เกื้อบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายณฐพร  สำเภา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  หลีสันติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประพันไพร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายณัฐภัทร  กามุณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงณิชนันท์  ช่วยหอม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายทัชชา  กุศลครอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงทิตยา  ศรีงาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
806 เด็กหญิงทิพธัญญา  รักษายศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงทิพปภา  บุญโสภณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายธนกร  กูลช่าง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงธนกฤต  เจียวก๊ก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายธนพัช  คงผล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงธนภรณ์  คล้ายบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงธนัชพร  พงษ์หวาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายธราธร  นบนอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายธฤต  เนื้อนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายธิษณุพงศ์  ชุมทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายนพรุจ  น้อยผา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
817 เด็กหญิงนภัส  ทองทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงนวพรรษ  ภู่พรประเสริฐ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงนวรัตน์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงนัฐธิกานต์  เพ็ชรเล็ก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายนัทธวุฒิ  ทองเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงนันชนก  พรุเตย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงนันท์นภัส  เหร่เด็น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
824 เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายปฏิธาร  ทองทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายปพนธีร์  จำปา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงปพัชญา  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
828 เด็กหญิงประภาสิริ  คงมาก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชาวฤทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงปลายฟ้า  ค้ามาก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายปวริศร์  สิงห์ชู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงปวริศา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงปัญจารีย์  ฐิติเชษฐกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงปาณิศา  บุตรมิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงปาริชาต  เวชกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงปิยธิดา  เชื้อหวาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงปุณชรัสมิ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายเปรมทัต  ขวดแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงพัลลภา  บุญแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายพัสกร  ศรีเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายพิธิวัฒน์  หม้อน้ำร้อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายพิษณุรัชร์  ไพรดำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายพีรพัฒน์  พุทธศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายพุฒิพงศ์  หนูชัยแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หนูแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายฟิกรี  เชาว์ช่าง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายภาคภูมิ  หนูชัยแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายภาณุวิชญ์  แก้วเกตุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงภิญญาดา  อยู่ทองอินทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงภิณณกาญจน์  เสนาะกลิ่น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงภิรัญญา  แก้วชูแสง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงมณีรัตน์  พูนแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายมนภัทร  เกกินะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แก้วมา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงมิญาวดี  รัตนทองมา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายมิตรภาพ  ศรีจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายรชต  เถาว์กลอย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงวรัชยา  สุภาพ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงวรางคณา  ศรีทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงวรางคณาง  ทองเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงวรินยุพา  สืบสุข โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงวริศรา  คงชุม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายวรุตม์  คลองยวน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงวาซีนี่ย์  สาระวารี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงวิชิตา  หมื่นไชยชุม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
867 เด็กชายศริญยภัทร  สุดดวง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงศริณญา  อินทร์คง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายศักดิ์ศรัณย์  อิดศะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เพ็ชรน้ำแดง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงสรัลชนา  พิพัฒน์พลสกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สมบูรณ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงสิริมาส  เล็กมาก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงสิริยากร  มุ่งกิจ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงสุธิดา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงสุภัสสรา  คงปาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงสุวิชาดา  หลานไทย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พูลเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายอนพัช  ทองเพ็ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายอนุภัทร  คลองรั้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงอรณัส  เพ็ชรคงทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงอริสรา  ซื่อตรง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงอริสา  วรรณอักษร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงอลัล  ปะหนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงอัญฐิกา  ฉิมภักดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายอัสนาวี  หัวแหลม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายอาทิชา  ณ ถลาง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงอุษาพร  นบนอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงกนกรดา  ปุณยวนุเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายกนกศักดิ์  เพ็ชรอาวุธ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายกนิฐยา  ไร่ใหญ่ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงกมลชนก  พรหมรักษา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกมลชนก  ภู่ทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายกรกฎ  เล็กมาก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงกรจรส  ก๊กใหญ่ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงกรณิศ  ชูช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงกรรัตน์  คงภักดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายกฤติน  แซ่เหล่า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายกฤษฎ์  ข้อค้า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงกฤษณา  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงกล้าณรงค์  เจียวก๊ก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายกษิดินทร  บุญเกื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงกษิรา  ทองสลับ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คลองยวน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มนต์แก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พรุเตย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สามารถ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ห้วนแจ่ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงกัญญาวี  จะมะอ๊ะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายกันต์กวี  สัตย์กุศล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงกันยารัตน์  เวชกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เครือคำฝั้น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ฮึ่งฮก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงกิติญาดา  ศรีประชา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายกีรติ  สุขกาย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญประกอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงกุสุมา  ชูขันธ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงกุสุมา  ศรีเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงเกณิกา  สังข์เกื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงเกตุจินต์จิต  พิทยาพิศาล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงเกศกนก  แจดนวน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยพลขาล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายคชมาตย์  ป่าวสกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายคณพศ  พรายแพร้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงคณิตา  ช่วยบำรุง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงจินดาภา  ทรงศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชูเรือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงจิรภิญญา  กูลน้อย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงจิรัชยา  หยกแดง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรุเตย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายเจษฎาวุธ  เมืองพรหม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงชญาดา  สถิตย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายชญานนท์  จรฤทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงชนกนันท์  ชูมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงชนกนันท์  ยะลา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงชนัญชิดา  เรืองน้อย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงชนากาญจน์  คลองมดคัน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงชนาภา  สงหนู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงชนิดาภา  สุขชนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงชนิสรา  ศักดิ์แสงโสภา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงชมพูพุธ  แดงลาด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายชยณัฐ  มีสุข โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายชยพล  มูลกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงชันญชิดา  บุญส่ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กชายชัยพัฒน์  การดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงชิชชนก  บุญมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงชุตินธร  ฮ่อบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายชุติพงศ์  สฤษดิ์สุข โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายชุติพนธ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงญาณิศา  นงค์นวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงญาณิศา  หมีแดง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายฐปนวัฒน์  ลิ่มคำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายณฐกร  เจหมะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กชายณฐพงศ์  เพชรเรือนทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายณภัทร  ชัยชิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ไข่แก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงณหฤทัย  นวลอ่อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ลูกเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณัฐกลิตา  หนูกระบิล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงณัฐชยา  เพชรคง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ลานนท์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองหอม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงณัฐวดี  ทิพย์สุราษฎร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงณัฐสินี  เรืองเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงณัทกานณ์  ยั่งดำนุ่น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภัสสรวิทย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยโสม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงณิชาภา  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงณิชารีย์  หนูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กชายดนุสรณ์  ศรีเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงดรุณี  สมัครแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายตีรณะ  ศรีวิเศษ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายเตชสิทธิ์  สุดใจ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงทยรตรอง  สุดทุ่ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงทัดดาว  กังแฮ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  รักษายศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายแทนคุณ  ช่วยชม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายแทนปู่  นักฟ้อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายธนกฤต  ไพศาลกุลอารยะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายธนพล  ปานเอียด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายธนภัทร  บวร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายธนภัทร  บัณฑิตย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายธนภัทร  หลานไทย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายธนภัทร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงธนัชภัค  นวลอ่อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายธนากร  เพชรบัว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายธรรมวรรธ  สุขช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงธราทิพย์  ปานแดง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายธวัชชัย  ปานมาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายธวัลรัตน์  รักดำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงธัญญา  ชนะกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงธัญญาภร  ศิริยานุรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อักษรสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงธัญสรณ์  เม่งบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงธารารัตน์  บุญทองแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงธาริญดา  หลีส้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงธิดารัตน์  สารมาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงธินิดา  จัตุรงค์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายธีรนัย  สามเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายธีระพนธ์  ชัยชิติพงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงนภัสสร  นนทแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงนรกมล  ศรีเปารยะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงนันท์นรินทร์  เชิงดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงนันทิกานต์  คงนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงนาดา  บ่อหนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายน่านฟ้า  วัฒนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงนุชนารถ  ม่วงน้อยเจริญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงเนตรชนก  จิตรแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทวีเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงบัณธิตา  ฉายบัณฑิต โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงบุญญรัตน์  ชะนะพาล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงบุญลักษณ์  ผุดให้ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงเบญจรัตน์  รักษา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงเบญจวรร  รักเกื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงปทิตตา  รอดนัคเรศน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงปทิตตา  ไพศาลสถาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายปธานิน  ชูเรือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายปภังกร  เจริญเอกประภา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงปรมาพร  สุวรรณถาวร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงประกายฟ้า  สิงหบำรุง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงปรายฟ้า  จารุเกียรติกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายปริวุฒิ  พรหมศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เปลี่ยนวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภู่พรประเสริฐ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงปัณณพร  มะลิวัลย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงปัณณพร  เรืองรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายปัตฏิธาร  ชนะกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงปัทมิกา  พูลเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงปาณิสรา  ขาวแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงปาณิสรา  ทะวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายปุญญพัฒน์  กังแฮ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงปุญญาพร  สุขช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงปุญญิสา  เรืองรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงปุณญาลักษณ์  จันทมาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงปุณณมาส  เหมือนกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงปุณยนุช  คงพัฒ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงปุณยาวีร์  เปียกบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงเปมิกา  ต่อติด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงเปรมยุดา  ขุนโนนเขวา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงผริตา  วุ่นชุม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงพชรมน  รักมิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงพณีนาถ  ศรีหมาด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงพรชนก  พรมเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงพรนภา  สมศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงพรประภา  ศรีงาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงพรไพลิน  ชูศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงพรไพลิน  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายพรภวิษย์  ปานทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงพรรณดาว  กิจวิจิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงพรรณ์พัชษา  วิเศษวิสัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงพรรณภสา  เชิงดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงพรรณภัทร  เจียมจงวัฒนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงพัชรพร  สมัครแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงพัชรากร  รอดสุวรรณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เชียรวิชัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายพัสกร  สุวรรณชนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วหนูนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงพิชญาภา  นักฟ้อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยบุญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงพิมพ์พิชา่  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงพิมพ์ศิรา  หนองเพียน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงพิมลภรณ์  อำรุงทรัพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  นุเคราะห์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายพีรัช  วาหะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงพุธิตา  สมัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายพุ่มรัก  สอพอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงเพ็ญหทัย  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายฟาเดล  รอบคอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงภคอร  ศรีขาว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายภัคจิรา  หมดจด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายภัทรกร  พัฒภูมิ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงภัทรนิดา  วิหก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงภัทรภา  ศรีจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงภัทรวดี  พุทธัสโร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายภูตะวัน  จันทวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายภูธิป  ศรีมุกข์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายภูเบศวร์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายภูริณัฐ  พิงพวย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงมณีรัตน์  สมศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงมนัสนันท์  วัฒนานิล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงมัลลิกา  ชายกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงมิ่งกมล  จันทร์บุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงมินท์มันตา  เธียรสินวีรกร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายมูนีร์ส  โวหาญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงรณิดา  เอียดเวียงสระ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายระพีพันธ์  ทับทิมเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายรัชชานนท์  เกตุสมบัติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายรัชชานนท์  เทียมสานุจิตต์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงรางข้าว  ทองช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายรุ่งวริน  ปูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงรุจิรา  ไหมดำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงลภัสสิริ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายลลนา  นาวาสมุทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงลลิดา  บุญคง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงลลิตา  อุดมศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงลักษิกา  ใกล้คีรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายวงศกร  เปลี่ยวปลอด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายวงศธร  นิลทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงวรกันต์  กาญจนอักษร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายวรปรัชญ์  กุลดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงวรัชยา  แคล้วรบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงวาสินา  ต้อยแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงวิณัชยา  สามารถ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายวิมวาทิตย์  จรุงวาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายวิศิษฎ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงวีรยา  สวัสดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายวุฒิกร  ทับไทร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงศรันยา  หวังดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงศศิกานต์  ดำคล้ำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริยานุรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงศศิธร  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงศศิธร  สุขราช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายศักย์ศรณ์  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายศิรวิชญ์  พลเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงศิริกัลยา  สมศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกาะกลาง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงศิวพร  คงสมัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายศุภกร  สิงหบำรุง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายศุภกฤต  ทับทิมเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายศุภกฤต  ศรีสังข์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายศุภเชฎฐ์  สุขแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายศุภณัฐ  ขวัญสง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายศุภฤกษ์  โป้ซิ้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงศุภิสรา  เมืองพรหม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายสกรรจ์ธร  ลิ่มบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายสรวิทย์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงสาธินี  บุญฤทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงสานิสรา  ลิ่มบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายสิรภพ  เชื้อสง่า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายสิรวิชญ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงสุชญา  ไกรนรา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายสุทธิรักษ์  คงหวัง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายสุทิวัส  สุดสาย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายสุพศร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริยานุรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงสุภัตตรา  เพ็ชรอาวุธ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงสุภัสสร  สังข์เกื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงสุรัชญาณี  สุภาพ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายเสกสรร  วิเศษวิสัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุขศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายอชิตพล  เหลนเพชร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายอติชาติ  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงอนันดา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายอนาคิน  เหร่บุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงอภิชญา  ดวงขวัญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงอมรศิริ  เมืองพูล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงอมลรดา  แนวหาด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงอริศรัศมิ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงอัจฉรา  คงนิล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายอัศวรินทร์  รักการ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงอาทิตยา  เชื้อทะเล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงอาริษา  ละงู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายอิงครัตน์  ห่อบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงอิสรา  ช่อไม้ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงอิสราพร  ศรีชาย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงอุทุมพร  ฤทธิ์เสนี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงอุมากร  นบนอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงไอลิน  หาญชนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงฮูซนี  ฝั่งขวา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงิอภัตร์ณี  ศรีทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผลงาม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงกัลยกร  อยู่เดช โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงกัลย์สุดา  สมบูรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายกิตตินันท์  หม่อมปลัด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงจิรภัทธ  บุญปลอด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กชายชินภัทร  จุลเพชร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กชายณชพล  พิทักษ์ศานต์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงณภัทร  เพ็งคง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กชายปัณณธร  ขาวหนูนา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายปัณณธร  นับทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กชายพงศภัค  ศรีสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายพิชญ์พงศ์  เพ็งพาจร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงพิมพ์วราดา  หมวดคงทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายเพิ่มพูลสิณ  เจริญนิธิธาดา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงวรกานดา  เหมทานนท์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กชายวรัญญู  บุญญวงศ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงวิริณภัทรา  ไชยบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กชายสรวิชญ์  บุญรักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงสโรชา  จุกมงคล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงอรวรา  ชนะกิจ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงกชกร  สงทวี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกนกพร  สิงทองหอม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงกวิสรา  ช่วยค้ำ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายกวี  ชยดิลก โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงกัญญาณี  คำทองทิพย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายกิรติ  ขยันการ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงแจดแอชลี อลิญา  ฉ้ายเม่ง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายฉันทกร  เตียวย่อง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงชนิดาภา  พรหมเจริญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายชาญบุตร  รัตนฉายา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงญาณาทิพ  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงณกมล  เวชกรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงณญาดา  สายนุ้ย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายณัฐคุณ  ภูมิภมร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายณัฐดนัย  ขาวล้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ภูมิภมร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายติณณพร  สุทธิเหลือ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงทิพนครินทร์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงธนัญชนก  ประทุมมาศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงธนัญญา  เทพภิบาล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงธนัญญา  ไร่ใหญ่ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ลูกน้อย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงนรัชย์ธรณ์  รุจิรธรรมดำรง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงนาลันทา  ลีรัตน์เสถียร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงนูรไอนี  ดุมลักษณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงบวรริกา  ทีวะเวช โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงปณิสรา  เกิดสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงปนัสยา  งามวิวัฒน์ธรรม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายปองพล  ส่งแสง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูเชิด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงปาณิสรา  เวชยันต์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ชูแสง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงเปมิกา  เป้งเซ่ง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายพงศกร  พึ่งวิชา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงพรทิพย์  ภักดิ์ดีมาก โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงพรรณกร  อาตพัฒน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงพิชญธิดา  เวชกามา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงพิมพกานต์  ชูแสง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายพิสิษฐ์  จันทร์ส่งแสง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงฟาเรีย  ศรีหมาด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงภัคธีมา  พรายแพร้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงภูริชญา  พรพาณิชพันธุ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายภูริณัฐ  นวลสมศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายเรืองศักดิ์  เพชรชำนาญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงลัลน์ลลิล  รัตนสิงห์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายวงศกร  เลาหประเสริฐ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงวนันชนก  จงรักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายวิภู  เหล่าเพิ่มพูนสกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงศศิณรินทร์  เพชรคง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายศิวากร  กีรติภักดีกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายสรสิช  ลอยมา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายอัณณ์  สุขทิพย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายจิรภัทร์  หลานสัน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กชายตรัยรัตน์  ชูฤทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงธนัชชา  หอมประกอบ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงธนัชญา  หอมประกอบ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฤทธิ์นุภาพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กชายนันทวิชญ์  รวงผึ้ง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงปภาวรินท์  จันทร์เทา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กชายปัญจพล  แตงแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณสาม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงเพชรกันยา  มงคล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงศิรภัสสร  คล้ายทองคำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงกรนันท์  คงเลิศ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายก้องภพ  ลูกตั้น โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สายนุ้ย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงกันต์กนิษ  ด้อหล้า โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายกัฟฟา  รอบคอบ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงเกวลิน  สิงทองหอม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงชนัญชิดา  เมืองน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายณฐณณท์  สิงฆาฬะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายณัฏฐกรณ์  วงษ์เพชร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงณัฏฐิพร  หลงละเลิง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายณัฐพล  ควนวิไล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายณัฐวุฒิ  จงรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงณิชาภัทร  เรืองรัตน์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายแดนไทย  สุขสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายติณณภพ  แท่นนิล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายเตชินท์  มะโนรา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายเตโชดม  อ่อนเกตุพล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายไตรภพ  ไชยวัฒนภพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายธนภัทร  สุภาสน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงธมนวรรณ  เนตรประชา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายธราเทพ  ลายแบน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงธันชนก  บุญมาก โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงธันยพร  คีรีรัตน์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงธิดารัตน์  โสเชื้อ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายนพดล  บางคราม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายนราวิชญ์  เหมือนแจ่ม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายบุณพจน์  แถบเงิน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงปนัดดา  เกาะน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงปภาวริณ  เรืองรัตน์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายปราชญา  จูฑามาตย์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายปุญญพัฒน์  พ่วงแพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงพรไพลิน  โชติช่วง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายภคิน  แสงทะรา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงภัทราวดี  จันทร์แก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงมนสิชา  ปรางทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายโมกข์พลา  ประทุมวรรณ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงรัศวดี  ลีลากานต์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงวริษา  บำรุง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายวีรภัทร  ศรีทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงศิรประภากรณ์  สมเกื้อ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์เพชร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงศิวรักษ์  ลีลากานต์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายศุกลรวัฒน์  ดินแดง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายศุภณัฐ  และเล็ม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีคล้ำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงสิรินญา  คงพันธ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงสิริพิชนาฏ  ราชนิยม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายสุปัญญวัฒน์  ช่อไม้ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ยอดราช โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายหฤษฏ์  เหมทานนท์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายอคิน  ไชยเศรษฐ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายอชิตะ  ด้วงสิน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายอภิชัย  ดำน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายอภิธาร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงอริษา  จุลภักดิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงอังคณา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายอัสวา  รอบคอบ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายเอกภัทร  เอกตันติวงศ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงกนกนวล  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงกรวรรณ  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงกฤติกา  เหมือนเสน โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พงค์ทองเมือง โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงชนกวนันท์  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กชายชนุตร์  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงชัญญานุช  ตุกพริก โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.4 คณิตประถม
1318 เด็กชายญาณาธิป  ทองอนันต์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทร์ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงณัชชา  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กชายณัฐพล  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงทิพญาดา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงนงนภัส  คงศิริ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงนริศรา  หนูรัก โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงบงกชพร  ดีใจ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 คณิตประถม
1326 เด็กชายบัณฑิต  สังข์ชาติ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงปวันพัสตร์  อมรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงปัตติมาภรณ์  รักสีทอง โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงปานิตา  เพชรร่วง โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กชายพันเมือง  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.4 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงพัศฎา  วงศ์พิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 คณิตประถม
1332 เด็กชายพิชิตชัย  คงประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.4 คณิตประถม
1333 เด็กชายภีมพศ  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กชายมนัสชัย  เพ็ชรเรือนทอง โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงมัณฑิตา  ภูเก้าล้วน โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงสุวรรณทิพย์  ขวัญศร โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงอภิญาดา  แสวงสุข โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงอลิน  โรจน์จริยานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กชายกนกพล  ต่างจิตร โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายกฤติน  สมเขาใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายกวิน  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงกัณฐาภรณ์  แก้วนก โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายกิตติพันธ์  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงชนมล  ท้าวโยธา โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายณัฐภัทร  เทียมยม โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายทินภัทร  สังขพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงนัทติญา  ปานทน โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงนาตาลี  ชุมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายประกฤษฐิ์  งานจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงปรียาดา  คงพูล โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายปัณณ์ณัช  แป้นเกิด โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงลักษิกา  เพ็ชรอาวุธ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายศิวกร  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงสุชญาดา  เห็นพร้อม โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายหิรัญ  ทิพย์รองพล โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงอุไรวรรณ  โพธิญาณ โรงเรียนอนุบาลลำทับ ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1359 เด็กชายกฤษณพงศ์  กี่บุตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงกัณฑิฌา  พยุงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจริญชล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงเขมณิช  พรมเกิด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กชายเขษมศักดิ์  พูนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1365 เด็กชายณนทกร  ประกับสิน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วเพ็งตรอ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กชายธันวา  พรมพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1368 เด็กชายนราวิชญ์  ชุมดวง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงเบญจมาศ  ฤทธิ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1370 เด็กชายปัณณกรณ์  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงพิริษา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1372 เด็กชายภัทรชัย  ขาวสอาด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
1373 เด็กชายรณกฤต  ชูบาล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กชายวีระชัย  ใสดำ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงศตรัสมี  ปะการะนัน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1376 เด็กชายศิวกร  เนื้อนุ้ย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงสิรารมย์  จิตตกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงอริสศรา  นิลตีบ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงอานาดา  ตู้กังร่าเหม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงกชกร  เมืองมัจฉา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงกชพร  พริ้มพราย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงกนกกานต์  ไพรดุก โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายกนกพล  เซี่ยวภู่ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงกนกวรรณ  เงินคีรี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายกมล  ปัสสา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายกรวิทย์  วัฒนพรหม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายกอบุญ  สุตนนท์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงขนิษฐา  สังคชาติ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงจารุวรรณ  เดชอักษร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงจิตติมา  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงจิรพักตร์  ยอดสุรางค์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงช่อผกา  ทองเฝือ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงชุติกาญจน์พัฒห์  สุทธินวล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงณชนก  พุมนวน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายณัฏฐวรรธน์  หนูเรือง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงณัฐวดี  ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงณิชปวีณ์  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงดวงยีหวา  สุนทรโชติ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงดากานดา  อ่อนเรื่อง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงดารินทร์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายธงชัย  ถาวร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายธนวินท์  สืบศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขพัฒนศรีกุล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายธาวิน  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายธีรกานต์  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาษฎาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงปกรชนก  ศิริปัญญาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายปภังกร  แก้วสาระ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงปริยาภัทร  แซ่ย่อง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงเปมิกา  เกียรติเจริญเสรี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงเปรมยุดา  เอกไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายพชร  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายพชรดนย์  ประกอบโชค โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายพลวัฒน์  พรมเงิน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายพลากร  เพ็ชรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงพัชรพร  หลินมา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายพีรวิชญ์  เศียรเขียว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายภัทรพล  เจียมพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายภาคภูมิ  พันธ์เมธาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายภูริ  มุขช่วย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงมัญชุมาศ  เกลื่อนสินธ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงมาติกา  หลเมฆ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงวรัลย์ธญา  บุตรปอด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงวิรัลยา  แก้วประชุม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายวิวัฒน์  หนูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายวีรพล  ปาจักร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงศรินท์ภร  โสภามัง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงสาธิกา  เกสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงสิรามน  แต้มงาม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายอดิศร  คลองกลาง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงอนัญพร  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงอนันตญา  ดำแป้น โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงอรวรรณ  ดาษฎาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงอัจฉรีญา  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงอาทิตยา  เด่นมาลัย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงอินทุกานต์  เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงณิชา  บุญมาก โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงนิชาภา  สำราญบึงแก โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงพรไพลิน  วันเอเลาะ โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กชายรติภูมิ  บ่อม่วง โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
1443 เด็กชายกริศริศ  เสาชะอม โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายณนนนที  ดำดี โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงดาวธิดา  เหมหา โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงกฤติยา  สกุลเพ็ชร โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กชายไกรศร  สุขแพ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงชนนิกานต์  เวชกุล โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ด้วงเพชร โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กชายพัทธดนย์  อาษา โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงแพรวา  มังสะพันธ์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กชายสรพัฒน์  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กชายอรรถพล  พิเศษศิลป์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงจิรสุดา  จันทรา โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงชญานิศ  ทองสกุล โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงชนาภา  แก้วทองสอน โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงนันทิชา  พรหมชัยศรี โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงปวริศา  เขตรัตน์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ขวัญทอง โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายพีรวิชญ์  สุทธิเกิด โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงภัทราพร  จิตรแก้ว โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงภาสินี  บุญชูแก้ว โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงวรัทยา  สุวรรณมณี โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงวีรดา  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายศิรพัฒน์  วังพล โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงสุชานาฏ  เดชค้ำ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงสุทธิดา  สุดชู โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายอนุวัต  สุขแก้ว โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงอลินรดา  ศรีเทพ โรงเรียนเจริญวิชช์ ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายณัฐพร  ทองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กชายแทนคุณ  สิมณี โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กชายแทนไท  สิมณี โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงภัทรลดา  กาฬสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กชายภานุพงษ์  รักษาแก้ว โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กชายวีรภาพ  สุทธินวล โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงจิราภัทร  เจียมกำเนิด โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงชนาเทพ  บำรุงนอก โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงโชติกา  เดินแปง โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายฐปนนท์  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงพลอยนภัส  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงอัญชนา  บุญสังข์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายกฤษณะ  กลับตัน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กชายกิตติธัช  บุญสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กชายคณพัชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กชายคอนราด เสกสรรค์  อัทท์วอเทอร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายจักรภัทร  ศักดิ์จันทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กชายจิตประภัสร์  ชนะกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงจิรัชญา  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กชายจีรกิตติ์  กริดรัมย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์สอน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กชายชนาธิป  มุนเนียม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงชนิสรา  บุตรเผียน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายชยางกูร  นาคฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงณัชชา  ยอดเพ็ชร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กชายณัฏฐนนท์  ดีอ้อม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กชายณัฐชนน  เผลิดผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงตักษณ  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กชายเตชินท์  เบญจอริยกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายธนดล  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กชายธนเดช  จงประสิทธิผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กชายนัฐพงศ์  รอดเกิด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงปภาดา  ศิริมนูญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กชายปรีดิยากร  แสนยาพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญปลอด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กชายปุณณวิช  รัตน์บุรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กชายพงศกร  ไทยคง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กชายพงศ์นริศน์  ไชยบุญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กชายพงศพัศ  อาลิแอ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1513 เด็กชายพงศ์ภรณ์  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1514 เด็กชายพชธกร  ศรีงาม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1515 เด็กชายพนมเดช  ชูศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กชายพรรษวุฒิ  สุตนก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กชายพลภัทร  อนุรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1518 เด็กชายพัชรพล  นะบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงพิชญาภัค  อ่อนเกตุพล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กชายภัทรพล  ศรีเณร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กชายภูริณัฐ  สีคง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กชายมาตุภูมิ  ณ นคร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1523 เด็กชายรพีภัทร  ตันติพงศ์อาภา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กชายรัชทาวินทร์  ศรีรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1525 เด็กชายวรภฤศ  ณ นคร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กชายวัชฐากูล  เม่งบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กชายวิธวินท์  ขวดแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กชายศิวกร  ดวงจันทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงศีรดา  เพ่งกิจ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1530 เด็กชายสถิตคุณ  เหลือจุฑามาศ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1531 เด็กชายสิรภัทรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กชายอนันดา เลออน  เคาเดลคา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กชายอัฑฒเศรษฐ์  ศรีอ่อนนวล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงกนกพร  สิงห์ชู โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงกนกรัตน์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงกมลชนก  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงกฤตชญา  พิบูลย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายกฤตภาส  สมมิตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปานจันทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายกีรติกร  ชัยเพชร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงเก็จมณี  แฟงฟัก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงของขวัญ  ประคีตะวาทิน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงของขวัญ  แก้วเพช็ร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงจิรัชยา  เพ่งกิจ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงชนาการต์  ชุมบุญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงชนิญชิดา  นาแป้น โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายชยพล  จุรณพฤกษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายชยพล  ชูช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงชัญญานุช  อุตะปะละ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงณัชชา  เชื้ออาษา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงณัชชิมา  ผลส่ง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเรือง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงณัฐศิตา  ขาวแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายเตวิช  สุวรรณชาตรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงทิพย์อันดา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงธดากรณ์  ดวงจิตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายธนชาติ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายธนวัฒน์  สืบวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงธรรมภรณ์  สำราญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงธัญวลัย  ธานีรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายนนทกร  แก้วเจือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงนันท์นภัส  สอสุทธิเมธ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงนันทิตา  เรืองศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงนาตาลี  ฮันเย็ก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงนิชานาถ  มาศโอสถ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายนิติธร  อ่อนจันทร์อบ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงนินทากาญจน์  พลูสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงเบญญาภา  แฉล้มรักษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงปพิชญา  ยวดยาน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงปริยากร  ยัสโร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงปวริศา  จิตเที่ยง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ตันตระกูล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงปารมี  เกิดรักษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงปาลิตา  นายาว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงปีวรา  ขวัญคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงปุณยนุช  เปียกบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงพรนภัทร  คงภักดี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายพันธุ์ภีระ  เจริญสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงพิชชาภา  ใจหาญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายพิชญตม์  สมนิล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายพีรพัฒน์  พยายาม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายพุฒิเมธ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงภควดี  ศรีเมือง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงภวิกา  แก้วกาญจน์วัฒนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายภัทรกร  กิตติสุภานนท์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงภัทรธิดา  เม่งบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงภัทรภา  ศิริมนูญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วกาญจน์วัฒนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงภาวิณี  ตั้งคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงมุกอันดา  สอสุทธิเมธ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายเมธังกร  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายยศกร  ภูมิภมร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายยศกฤต  แสงระวี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงรวิสรา  ทองรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงรุจิรา  สังข์คำ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายฤทธิกร  สวนกูล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงวรัชยา  ลำยอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงวริศรา  ้เพ็ชรร่วง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายวัชรกานต์  สูทอก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายวิวิธวินท์  สุทธิพิทักษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงเวธกา  จันทร์ธนูเดช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงศรัณย์พร  หนูรักษา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงศิวาพร  ลิ่มบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงโศภิษฐู์สุดา  วงษ์วรแสง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายสรัล  สาลี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงสุชญา  กลิ่นหอมหวล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงสุชาดา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงอภิชญา  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายอภิชา  เพชรเรือนทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายโอเว่น อรุณ  เฮาท์คูเปอร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายกรวรรษ  คงทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กชายกฤษณชัย  ดวงมนตรี โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงกฤษนีญา  พรหมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงกัญญาณี  เสนดำ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ธัญญะพืช โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงจิรญาภา  เนื้อน้อย โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงชมพูนุช  สมณะทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 คณิตประถม
1620 เด็กชายชยากร  ไอยะรา โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงฐานิดา  ยมไซร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 คณิตประถม
1622 เด็กชายธนกฤต  คงปาน โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณสังข์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 คณิตประถม
1624 เด็กชายนัศรี  ดำเชื้อ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 คณิตประถม
1625 เด็กชายพลอธิป  ถิ่นนิคม โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ป้อมอุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กชายยศกร  หมุกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุทธินวล โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงกชกร  บางพระ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงกรกนก  แสงขวัญ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายกฤติเดช  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายกฤษฎา  ยะหวา โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงกฤษฎาภา  พรหมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงกวินทิพย์  มิตรมนุษย์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายก่อศักดิ์  เชยมื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสนดำ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงกานต์มณี  บุตรเส็น โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงกุลปรียา  ณ. สมุทร์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายคฑาวุธ  เพชรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงจันท์ชนัฐ  กุลจิ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงจีรนันท์  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองชู โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชูปลอด โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายฑาลธีร์  ทวีพรวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายณภัทร  คงทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายณัฐพงษ์  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงณัฐวศา  เคี่ยมบุตร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงณัฐิชา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายดลเลาะห์  ชูมี โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายเตชินท์  รังสรรค์รุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายถิรวิทย์  รักสกุล โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงธันย์ชนก  บิลไบ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายธีรภัทร  สุขคง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายนภวินท์  นภาโชติ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงนัซนีน  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายนันทสรณ์  ดับพิษ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงนันธิณี  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายนิธิวัชร  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงปิยธิดา  กิจการ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงปิยากร  แป้นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายปุญญะ  รักษารัตน์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงปุณยภรณ์  รอดขวัญ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายพชร  เพ็ชรพวง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงพิจิกศ์ตรา  ขันธ์เเก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงพิมชนก  คำผง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สงด้วง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ปานคง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงภัทรนิดา  ผลสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายภานุวัฒน์  หลานรอด โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายภูริพัฒน์  โทแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงรัชนิลดา  ทองสร้อย โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายรัตติกภูมิ  อ้นชาลี โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายราชเดช  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงวรรณิศา  สมชัย โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายศรุต  บุญยัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  อินเเก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายศิวัช  วงษา โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายศุกลภัทร  บุญทองเเก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายศุภกร  คงเเก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายศุภวิชญ์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงสิริมา  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงสิริวิมล  ชำนาญสินธ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงสุชานันท์  เจียมพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงสุวิชญา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.4 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายหรัญย์  กาญจนเอกรินทร์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงอนันตญา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงอภิชยา  โยธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายอภิสิทธิ์  เสือพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงอรจิรา  ช่างไม้จีน โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงอารยา  เพชรมาดศรี โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงอุมากร  สุกใส โรงเรียนอนุบาลกานตราช ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงกนกนุช  เกกินะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1696 เด็กชายกฤษณะ  เจริญพงศ์ภักดี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงกัญญาภัค  หวังสป โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1698 เด็กชายกันตินันท์  สีเอียด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงเกสรา  วัชราภิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1700 เด็กชายโกวิทย์  สวนนุช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1701 เด็กชายคณธัช  เนตร์ขำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงชวัลญา  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1703 เด็กชายชินพัฒน์  เรืองจักร์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1704 เด็กชายณฐกร  สัญจร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1705 เด็กหญิงณภัทร  โกวิทวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1706 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอ่งล่อง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงณัฐภาณี  เนียรจิต โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1708 เด็กหญิงณิชนันท์  มาตรบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1709 เด็กชายถิรายุส์  งานดี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1710 เด็กชายธนกฤต  เพิกอาภรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1711 เด็กชายธนบดี  รอดหน่วย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1712 เด็กชายธเนศวร  สองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1713 เด็กชายโธรัยห์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1714 เด็กชายนพปฎล  บุญติด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1715 เด็กชายนพพร  ฉายบัณฑิต โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1716 เด็กหญิงนันท์นภัส  จินวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1717 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชนะกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1718 เด็กชายปรเมศวร์  ศาลาจัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1719 เด็กหญิงปาณิสรา  จิววุฒิพงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เกรียงขจรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1721 เด็กหญิงไปรยา  หลานสัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1722 เด็กชายพงษ์เพชร  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1723 เด็กชายพรรษวริศ  เจริญหิรัญกฤตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1724 เด็กชายพัฐกฤษน์  นิวัฒน์เมธากุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1725 เด็กชายพิชิตชัย  พึ่งวิชา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1726 เด็กชายภวินท์  อาษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1727 เด็กหญิงภัทราวดี  ภูมิภมร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1728 เด็กชายภูมรพี  แก้วนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1729 เด็กหญิงลลิตา  เนื้อนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1730 เด็กชายวชิรวิชญ์  สักกะพลางกูร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1731 เด็กชายวรนน  ชำนาญภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1732 เด็กหญิงวรัชยา  แก้วเก้า โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1733 เด็กชายวิศรุต  สุริยะวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1734 เด็กชายวีรภัทร  ปิติ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1735 เด็กชายศรันย์กร  เกื้อกูลส่ง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงศิรภัสสร  เจริญวรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1737 เด็กชายศิวกร  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1738 เด็กชายศุภณัฐ  สุทธิ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 คณิตประถม
1739 เด็กชายสิปปกร  เจริญอภิญโญ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงสุลักษณา  สังข์รอด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงอารีรัตน์  ธรรมมิกะกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 คณิตประถม
1742 เด็กหญิงกชกร  ก้อนทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงกชกร  เพชรมณี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ถิระจิตติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูเงิน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คงชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงกรรชพร  อินทรโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายกรวิชญ์  จริตงาม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายกฤตนัน  พันเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายกฤตภาส  เหมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงกฤตยา  ศิลาชัย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศาลาจัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายกฤษ  ทองรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงกวิสรา  นวนเสน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายกษิดิ์เดช  พันธุรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงกานต์ณิศา  นำพา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายกิดากานต์  ก้อนทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายกิตติภูมิ  สุวรรณคะราช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงเกศธิดาทิพย์  ตราชู โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงเกสรา  เหลี่ยมรุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงขวัญฤดี  หนูมี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงคณิตา  ธงไชย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายคมกฤต  สุชาติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายคมพจน์  สุชาติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงจิดาภา  เหลี่ยมรุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีอนันต์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ยืนยง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายชญานนท์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายชนม์วิสุทธ  เมืองสง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงชนัญชิตา  จิววุฒิพงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงชนาภา  เนื้อเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงชนิภา  อินเสนีย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายชโยดม  แซ่บ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงชวิศา  เกษรบัว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงชัญญานุช  รัตนพรพรหม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงชาลิสา  วังลำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงชาสินี  พลเดช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายซามิ  โอลเซ่น โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงแซร่า เจสสิก้า  ฮ็อดสัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1781 เด็กชายฐานปราชญ์  ช่วยนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายณฐกฤษต  สูทอก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงณธิดา  โชติช่วง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงณัชทกานต์  บัวบาน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสภี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูสุด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายณัฐปกรณ์  สุนทรวราภาส โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงณัฐพัชร์  คงเสน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แซ่บ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงเดียนา  หมัดตะพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงตัสนิม  รักมิตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายทนุธรรม  พัฒนศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงทรรศยา  ทวีสิน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงทิพกร  ถาวรไชย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายแทนคุณ  บุญทองขาว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายธนกฤต  ทุมมาลี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายธนภพ  แก้วไข่ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายธนภัทร  ปิยภาณีกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายธนศักดิ์  ใจเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงธนัชญา  สุขกาย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงธนัชพร  ดีดวง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงธนัชพร  อภิรติธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายธนากร  สมเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1804 เด็กชายธนาธิป  คงฆะปัญญา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กชายธเนศ  ลิ่มบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงธิติภร  โซ่เซียงคำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงธีตา  สุคนธกนิษฐ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายธีรภัทร  ข้อค้า โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงธีริศรา  จำนงการณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายนนท์ปวิธ  จริยานุกูล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงนนทยภร  สุราวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายนรังสรรค์  เพ็ชรชุม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายนะโม  โกยกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงนัฎฐกันย์  แก้วสม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงนัทธมน  พลเดช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเคล้า โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายนันทพงศ์  เยาวขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงบงกช  เสียงใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายบดินทร์  แก้วสุก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายบัณฑิต  เพ็งสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูมาก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงบูรฉัตร  พูลผล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงเบญจพร  อ่อนเคร็ง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายเบญจามิน  อาโนลด์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงเบญญทิพย์  มากุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายปฐมพร  ผดุงกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายปฐมพัฒน์  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายปธานิน  สุทธิเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงปภาวี  เป็นสุข โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงปรียาภัทร์  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงปวรวรรณ  มาศเมฆ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงปองกานต์  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายปองภพ  สวนกูล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายปัณณฑัต  ทองมหา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงปาราวาตี  ชายใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายปิยวัฒน์  เครือจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายปิยากร  คชสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงปุณฑิภาทร  ศรีจรรยา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายพงศกร  เอียดดำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงพชรมน  ทองขาว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงพรชนก  คงปาน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงพรชนก  แซ่ฉั่ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงพรรณภัทร  นาคทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงพรรณอร  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงพฤกษา  เจ้าสวน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงพัชรพร  เทือกสุบรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายพัสกร  ถือทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทับทิมเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงพิมนารา  แสงเทียนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายพีรณัช  ถาวรภูวนนท์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายพีรภัทร  เกกินะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กชายพีระภักดิ์  เกสรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงแพรวา  แก้วประโคน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายภัทรกร  บุญปราณีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1856 เด็กชายภัทรดนย์  บุญนิยม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1857 เด็กชายภัทรดนัย  ขาวเหลือง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงภัศรา  หนูน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายภาคิน  ยายาหมัน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กชายภานุรุจ  จินตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงภิญญดา  บุตรมิตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงมณธิยา  ดำย่ำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายมนัสวิน  เอียดแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายรชต  เหมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายรณกฤต  ชัยยะคำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงรัชต์วดี  คงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายรัฐภูมิ  สุทธิการ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายรัตนชาตก์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงรินลณี  โพธินาคะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายฤทธิไกร  นบนอบ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายลิขิตหิรัญ  พริกสุด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงลีนาลีญ่า  ทำสวน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายลูอิส มรุต  นาวมันน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายเลอศักดิ์  จันทร์สวน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายวชิรวิทย์  คงนาค โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงวรรณากานต์  สีเอียด โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายวริชญ์  อายะชู โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงวริศรา  ไหมนวล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงวริสา  พรหมแก้วสุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงวลัยพรรณ  อนันต์เศรษฐการ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายวสันต์  ทองช่วย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายวัตติจักษ์  เจ้าสวน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายวันชัย  สุขใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายวายุเทพ  อ๋องเอื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงวิรากานต์  นวลวิจิตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1887 เด็กชายศรันยพงศ์  กิ่งเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายศิระ  มะลิวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1889 เด็กชายศุภกร  หิรัญกิจรังสี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1890 เด็กชายศุภกร  ไกรวณิช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กชายศุภณัฐ  ไกรสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายศุภเศรษฐ์  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายศุภสัณห์  กิ่งเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงศุภารัตน์  เหล่าเส็น โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงศุภิสรา  สิทธิเวช โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยศร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายสถาพร  มาศเสม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายสรชัช  ปรางค์ศรีอรุณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายสรัช  สุวรรณวิหค โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงสาวิกา  ห้าฝา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายสิรภพ  เพื่อนบ้าน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1902 เด็กชายสิรภพ  แสงทับทอง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1903 เด็กชายสิรวุฒิ  คงปาน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงสุชัญญาพร  ชโลธร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงสุธาสินี  พรหมรักษา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงสุภิชญา  มูสิกะปาละ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงสุภิลักษณ์  อินทนู โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงสุรังสิมา  เพ็ชรนิล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กชายสุวรรณภูมิ  คงบริรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1910 เด็กชายอชิรพัสน์  อริยวงส์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงอติพร  แซ่บ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กชายอนุวรรธน์  หิรัญ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงอรณิชา  กันไพเราะ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงอรณิชา  สุทธิแพทย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงอรนิชชา  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงอรปรียา  รุ่งทองคำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงอริยา  เผ่าจินดา โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงอริสา  แก้วหนู โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงอโรชา  สีหนองแวง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1920 เด็กชายอลิฟ  ขาวเหลือง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กชายอัครวัฒน์  พูลผล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1922 เด็กชายอัสการ์  บุตรหลัง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กชายอาณารักษ์  กุลลิ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1924 เด็กชายอาเดล  หมัดตะพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.4 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงอาทิตยา  ลูกหยี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงอิศวรา  หอธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายเอื้ออังกูร  ทองรักจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ป.5 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายกฤตภาส  วิจัตรโสภา โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 คณิตประถม
1929 เด็กชายฐาปกรณ์  แซ่อุ้ย โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 คณิตประถม
1930 เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์กูล โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายกล้าพารา  ผิวดำขำ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กชายคณิน  ถิ่นพังงา โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายจิรัฏฐ์  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงชนิสรา  กสิคุณ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงญนันทนิยา  เติมสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นวลละออง โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงณัฐวดี  พิบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.3 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายเตชธรรม  ขวัญแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายถัตถสิทธิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายทิวัตถ์  ลีลภัสธนพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กชายธนากร  คงหวัง โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กชายนนทภัทร์  ผุดผาด โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงนันทกรฉัตร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงนิติการณ์  ไพฑูรย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กชายปรัชญา  ชำนินา โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กชายพิชญะ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงภัคจิรา  นุ่นนุ่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กชายภูมิรพี  แก้วศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงวันวิสาข์  ไกรณรา โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงวาสนา  ฉันทวีโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงศตพร  รักงาม โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงศิริรักษ์  จามรสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงหฤษฎา  แก้วขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายหัสดี  ลิ้มประจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีงาม โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ม.1 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงคิชนาฏ  เชื้อมีแรง โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายธรณ์เทพ  สโมสร โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงธัญชนก  ทองเถาว์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงปุญญิศา  วิชัยธนพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กชายศิวกร  พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงศุภสุตา  พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ ป.4 วิทย์ประถม