การพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคลิก จำนวนห้องสอบ
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องสอบ
1สพป.กระบี่1,959
รอการจัดห้องสอบ
2สพป.กรุงเทพมหานคร5,114
รอการจัดห้องสอบ
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1213
รอการจัดห้องสอบ
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2--
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3501
รอการจัดห้องสอบ
6สพป.กาญจนบุรี เขต 432
รอการจัดห้องสอบ
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1784
รอการจัดห้องสอบ
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2942
รอการจัดห้องสอบ
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3600
รอการจัดห้องสอบ
10สพป.กำแพงเพชร เขต 11,330
รอการจัดห้องสอบ
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2312
รอการจัดห้องสอบ
12สพป.ขอนแก่น เขต 12,271
รอการจัดห้องสอบ
13สพป.ขอนแก่น เขต 2935
รอการจัดห้องสอบ
14สพป.ขอนแก่น เขต 3547
รอการจัดห้องสอบ
15สพป.ขอนแก่น เขต 4196
รอการจัดห้องสอบ
16สพป.ขอนแก่น เขต 5295
รอการจัดห้องสอบ
17สพป.จันทบุรี เขต 1910
รอการจัดห้องสอบ
18สพป.จันทบุรี เขต 2352
รอการจัดห้องสอบ
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 11,023
รอการจัดห้องสอบ
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2268
รอการจัดห้องสอบ
21สพป.ชลบุรี เขต 1844
รอการจัดห้องสอบ
22สพป.ชลบุรี เขต 2741
รอการจัดห้องสอบ
23สพป.ชลบุรี เขต 3660
รอการจัดห้องสอบ
24สพป.ชัยนาท170
รอการจัดห้องสอบ
25สพป.ชัยภูมิ เขต 11,27738
26สพป.ชัยภูมิ เขต 2865
รอการจัดห้องสอบ
27สพป.ชัยภูมิ เขต 31949
28สพป.ชุมพร เขต 1536
รอการจัดห้องสอบ
29สพป.ชุมพร เขต 2567
รอการจัดห้องสอบ
30สพป.เชียงราย เขต 12,684
รอการจัดห้องสอบ
31สพป.เชียงราย เขต 2217
รอการจัดห้องสอบ
32สพป.เชียงราย เขต 3446
รอการจัดห้องสอบ
33สพป.เชียงราย เขต 4946
รอการจัดห้องสอบ
34สพป.เชียงใหม่ เขต 12,690
รอการจัดห้องสอบ
35สพป.เชียงใหม่ เขต 2409
รอการจัดห้องสอบ
36สพป.เชียงใหม่ เขต 347
รอการจัดห้องสอบ
37สพป.เชียงใหม่ เขต 4283
รอการจัดห้องสอบ
38สพป.เชียงใหม่ เขต 539
รอการจัดห้องสอบ
39สพป.เชียงใหม่ เขต 646
รอการจัดห้องสอบ
40สพป.ตรัง เขต 11,990
รอการจัดห้องสอบ
41สพป.ตรัง เขต 2673
รอการจัดห้องสอบ
42สพป.ตราด เขต 1162
รอการจัดห้องสอบ
43สพป.ตาก เขต 1610
รอการจัดห้องสอบ
44สพป.ตาก เขต 2233
รอการจัดห้องสอบ
45สพป.นครนายก322
รอการจัดห้องสอบ
46สพป.นครปฐม เขต 1957
รอการจัดห้องสอบ
47สพป.นครปฐม เขต 2519
รอการจัดห้องสอบ
48สพป.นครพนม เขต 11,107
รอการจัดห้องสอบ
49สพป.นครพนม เขต 2906
รอการจัดห้องสอบ
50สพป.นครราชสีมา เขต 11,867
รอการจัดห้องสอบ
51สพป.นครราชสีมา เขต 2--
52สพป.นครราชสีมา เขต 3288
รอการจัดห้องสอบ
53สพป.นครราชสีมา เขต 4246
รอการจัดห้องสอบ
54สพป.นครราชสีมา เขต 590
รอการจัดห้องสอบ
55สพป.นครราชสีมา เขต 6656
รอการจัดห้องสอบ
56สพป.นครราชสีมา เขต 7125
รอการจัดห้องสอบ
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1892
รอการจัดห้องสอบ
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2281
รอการจัดห้องสอบ
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 326
รอการจัดห้องสอบ
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4316
รอการจัดห้องสอบ
61สพป.นครสวรรค์ เขต 11,613
รอการจัดห้องสอบ
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2933
รอการจัดห้องสอบ
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3457
รอการจัดห้องสอบ
64สพป.นนทบุรี เขต 11,26038
65สพป.นนทบุรี เขต 21,35139
66สพป.นราธิวาส เขต 11,100
รอการจัดห้องสอบ
67สพป.นราธิวาส เขต 21,389
รอการจัดห้องสอบ
68สพป.นราธิวาส เขต 3695
รอการจัดห้องสอบ
69สพป.น่าน เขต 191227
70สพป.น่าน เขต 2602
รอการจัดห้องสอบ
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 11,759
รอการจัดห้องสอบ
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2557
รอการจัดห้องสอบ
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3770
รอการจัดห้องสอบ
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 437712
75สพป.ปทุมธานี เขต 173923
76สพป.ปทุมธานี เขต 21,384
รอการจัดห้องสอบ
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1386
รอการจัดห้องสอบ
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2216
รอการจัดห้องสอบ
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 11,555
รอการจัดห้องสอบ
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 2247
รอการจัดห้องสอบ
81สพป.ปัตตานี เขต 12,502
รอการจัดห้องสอบ
82สพป.ปัตตานี เขต 2316
รอการจัดห้องสอบ
83สพป.ปัตตานี เขต 352
รอการจัดห้องสอบ
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1673
รอการจัดห้องสอบ
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2266
รอการจัดห้องสอบ
86สพป.พะเยา เขต 1595
รอการจัดห้องสอบ
87สพป.พะเยา เขต 21,090
รอการจัดห้องสอบ
88สพป.พังงา923
รอการจัดห้องสอบ
89สพป.พัทลุง เขต 11,688
รอการจัดห้องสอบ
90สพป.พัทลุง เขต 22083
91สพป.พิจิตร เขต 1701
รอการจัดห้องสอบ
92สพป.พิจิตร เขต 2373
รอการจัดห้องสอบ
93สพป.พิษณุโลก เขต 12,606
รอการจัดห้องสอบ
94สพป.พิษณุโลก เขต 2287
รอการจัดห้องสอบ
95สพป.พิษณุโลก เขต 3655
รอการจัดห้องสอบ
96สพป.เพชรบุรี เขต 1412
รอการจัดห้องสอบ
97สพป.เพชรบุรี เขต 216
รอการจัดห้องสอบ
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 12,304
รอการจัดห้องสอบ
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2206
รอการจัดห้องสอบ
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3536
รอการจัดห้องสอบ
101สพป.แพร่ เขต 11,768
รอการจัดห้องสอบ
102สพป.แพร่ เขต 2605
รอการจัดห้องสอบ
103สพป.ภูเก็ต2,487
รอการจัดห้องสอบ
104สพป.มหาสารคาม เขต 11,810
รอการจัดห้องสอบ
105สพป.มหาสารคาม เขต 21,091
รอการจัดห้องสอบ
106สพป.มหาสารคาม เขต 329
รอการจัดห้องสอบ
107สพป.มุกดาหาร1,40042
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 11,381
รอการจัดห้องสอบ
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2134
รอการจัดห้องสอบ
110สพป.ยโสธร เขต 1489
รอการจัดห้องสอบ
111สพป.ยโสธร เขต 2322
รอการจัดห้องสอบ
112สพป.ยะลา เขต 11,313
รอการจัดห้องสอบ
113สพป.ยะลา เขต 235
รอการจัดห้องสอบ
114สพป.ยะลา เขต 3277
รอการจัดห้องสอบ
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1954
รอการจัดห้องสอบ
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2889
รอการจัดห้องสอบ
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3688
รอการจัดห้องสอบ
118สพป.ระนอง395
รอการจัดห้องสอบ
119สพป.ระยอง เขต 11,694
รอการจัดห้องสอบ
120สพป.ระยอง เขต 2231
รอการจัดห้องสอบ
121สพป.ราชบุรี เขต 1413
รอการจัดห้องสอบ
122สพป.ราชบุรี เขต 261819
123สพป.ลพบุรี เขต 1957
รอการจัดห้องสอบ
124สพป.ลพบุรี เขต 2966
รอการจัดห้องสอบ
125สพป.ลำปาง เขต 11,413
รอการจัดห้องสอบ
126สพป.ลำปาง เขต 2623
127สพป.ลำปาง เขต 3163
128สพป.ลำพูน เขต 1987
รอการจัดห้องสอบ
129สพป.ลำพูน เขต 2192
รอการจัดห้องสอบ
130สพป.เลย เขต 1721
รอการจัดห้องสอบ
131สพป.เลย เขต 2438
รอการจัดห้องสอบ
132สพป.เลย เขต 3240
รอการจัดห้องสอบ
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1817
รอการจัดห้องสอบ
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2485
รอการจัดห้องสอบ
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 3643
รอการจัดห้องสอบ
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 474122
137สพป.สกลนคร เขต 11,433
รอการจัดห้องสอบ
138สพป.สกลนคร เขต 2237
รอการจัดห้องสอบ
139สพป.สกลนคร เขต 3294
รอการจัดห้องสอบ
140สพป.สงขลา เขต 12,572
รอการจัดห้องสอบ
141สพป.สงขลา เขต 24,281
รอการจัดห้องสอบ
142สพป.สงขลา เขต 3655
รอการจัดห้องสอบ
143สพป.สตูล1,849
รอการจัดห้องสอบ
144สพป.สมุทรปราการ เขต 11,151
รอการจัดห้องสอบ
145สพป.สมุทรปราการ เขต 21,416
รอการจัดห้องสอบ
146สพป.สมุทรสงคราม405
รอการจัดห้องสอบ
147สพป.สมุทรสาคร99630
148สพป.สระแก้ว เขต 1166
รอการจัดห้องสอบ
149สพป.สระแก้ว เขต 2756
รอการจัดห้องสอบ
150สพป.สระบุรี เขต 11,221
รอการจัดห้องสอบ
151สพป.สระบุรี เขต 2434
รอการจัดห้องสอบ
152สพป.สิงห์บุรี504
รอการจัดห้องสอบ
153สพป.สุโขทัย เขต 1854
รอการจัดห้องสอบ
154สพป.สุโขทัย เขต 2169
รอการจัดห้องสอบ
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1455
รอการจัดห้องสอบ
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2161
รอการจัดห้องสอบ
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3307
รอการจัดห้องสอบ
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11,669
รอการจัดห้องสอบ
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2440
รอการจัดห้องสอบ
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 31,088
รอการจัดห้องสอบ
161สพป.สุรินทร์ เขต 11,499
รอการจัดห้องสอบ
162สพป.สุรินทร์ เขต 2589
รอการจัดห้องสอบ
163สพป.สุรินทร์ เขต 31,673
รอการจัดห้องสอบ
164สพป.หนองคาย เขต 1265
รอการจัดห้องสอบ
165สพป.หนองคาย เขต 2--
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1128
รอการจัดห้องสอบ
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2465
รอการจัดห้องสอบ
168สพป.อ่างทอง452
รอการจัดห้องสอบ
169สพป.อำนาจเจริญ1,258
รอการจัดห้องสอบ
170สพป.อุดรธานี เขต 11,536
รอการจัดห้องสอบ
171สพป.อุดรธานี เขต 24
รอการจัดห้องสอบ
172สพป.อุดรธานี เขต 3845
173สพป.อุดรธานี เขต 4321
รอการจัดห้องสอบ
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1635
รอการจัดห้องสอบ
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2201
รอการจัดห้องสอบ
176สพป.อุทัยธานี เขต 149616
177สพป.อุทัยธานี เขต 2488
รอการจัดห้องสอบ
178สพป.อุบลราชธานี เขต 12,428
รอการจัดห้องสอบ
179สพป.อุบลราชธานี เขต 2272
รอการจัดห้องสอบ
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3144
รอการจัดห้องสอบ
181สพป.อุบลราชธานี เขต 4314
รอการจัดห้องสอบ
182สพป.อุบลราชธานี เขต 5674
รอการจัดห้องสอบ
183สพป.บึงกาฬ179
รอการจัดห้องสอบ
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร2,633
รอการจัดห้องสอบ
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร1,135
รอการจัดห้องสอบ
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา1,050
รอการจัดห้องสอบ
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี795
รอการจัดห้องสอบ
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง1,10232
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ2,077
รอการจัดห้องสอบ
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว1,686
รอการจัดห้องสอบ
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี428
รอการจัดห้องสอบ
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม1,155
รอการจัดห้องสอบ
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร1,566
รอการจัดห้องสอบ
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร1,021
รอการจัดห้องสอบ
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง392
รอการจัดห้องสอบ
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่849
รอการจัดห้องสอบ
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง1,360
รอการจัดห้องสอบ
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา707
รอการจัดห้องสอบ
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล948
รอการจัดห้องสอบ
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด469
รอการจัดห้องสอบ
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง613
รอการจัดห้องสอบ
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู352
รอการจัดห้องสอบ
203สพม.เขต 20 อุดรธานี38411
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ863
รอการจัดห้องสอบ
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร936
รอการจัดห้องสอบ
206สพม.เขต 23 สกลนคร4,433
รอการจัดห้องสอบ
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์1,116
รอการจัดห้องสอบ
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น1,539
รอการจัดห้องสอบ
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม189
รอการจัดห้องสอบ
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด585
รอการจัดห้องสอบ
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร884
รอการจัดห้องสอบ
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ1,007
รอการจัดห้องสอบ
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ472
รอการจัดห้องสอบ
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา841
รอการจัดห้องสอบ
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์291
รอการจัดห้องสอบ
216สพม.เขต 33 สุรินทร์755
รอการจัดห้องสอบ
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน1,758
รอการจัดห้องสอบ
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน1,463
รอการจัดห้องสอบ
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา2,431
รอการจัดห้องสอบ
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน2,036
รอการจัดห้องสอบ
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก616
รอการจัดห้องสอบ
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์1,431
รอการจัดห้องสอบ
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์1,204
รอการจัดห้องสอบ
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร328
รอการจัดห้องสอบ
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี214
รอการจัดห้องสอบ
นักเรียนทั้งหมด
190,655
2,013