เว็บหน้าประชาสัมพันธ์หลัก

ระบบการพิมพ์เกียรติบัตร ปีที่ผ่านมา
เลือกการพิมพ์เกียรติบัตร ปี พ.ศ.2557-2561
 เกียรติระดับ
เขตพื้นที่
ประเทศ
 ปี พ.ศ.
พิมพ์ชื่อโรงเรียน

ไม่ต้องพิมพ์โรงเรียนนำหน้า

ลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน
เข้าสู่ระบบ สำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

 
การเตรียมอุปกรณ์ ในการเข้าสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1. ปากกาในการเขียน ชื่อ-สกุล โรงเรียน เลขประจำตัวนักเรียน
2. ดินสอ 2B และยางลบดินสอ
3. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2562

ตุลาคม – ธันวาคม 2561
เป็นต้นไป

สพฐ./
สพป./สพม./

2

รับสมัครนักเรียนทุกสังกัดสอบแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ทางระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน -
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561


โรงเรียน

3

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบรอบแรก
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ภายใน วันพุธที่
19 ธันวาคม 2561

สพป./สพม.

4

โรงเรียน/นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ของนักเรียน รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 -
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

โรงเรียน/นักเรียน

5

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

วันอาทิตย์ที่
13 มกราคม 2562

สพป./สพม.

6

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ทางระบบออนไลน์และเว็บไซต์ของเขตพื้นที่

ภายใน วันศุกร์ที่
25 มกราคม 2562

สพป./สพม.

7

โรงเรียน/นักเรียน พิมพ์เกียรติบัตรรางวัล
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ทางระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 25
มกราคม 2562 เป็นต้นไป

โรงเรียน/
สพป./สพม.

8

โรงเรียนแจ้งยืนยันจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบสอง (ระดับประเทศ) ตามความพร้อมและ
ความสมัครใจของนักเรียน
ทางระบบออนไลน์ พร้อมคำร้องขอย้ายสนามสอบของนักเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษา

ระหว่าง วันศุกร์ที่ 25 -
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม
2562

โรงเรียน

9

เขตพื้นที่การศึกษายืนยันจำนวนนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบสอง (ระดับประเทศ) ทางระบบออนไลน์
พร้อมข้อมูลการขอย้ายสนามสอบของนักเรียน
ให้ศูนย์สอบ

ภายในวันจันทร์ที่
4 กุมภาพันธ์ 2562

สพป./สพม.

-ในการกรณี ชื่อนักเรียนไม่ถูกต้อง แจ้งเขตให้ดำเนินแก้ไข คลิกที่นี่
-ผลการแข่งขัน ให้โรงเรียนแจ้งผลการแข่งขัน ให้นักเรียนทราบ
-นักเรียนที่มีสิทธิไปสอบรอบสอง(รอบประเทศ) ได้รางวัลเหรียญทองหรือเหรียญเงิน เท่านั้น
เปิดรับลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นักเรียนสามารถสมัครสอบเข้าแข่งขัน ได้โดยแจ้งความประสงค์ที่ต้องการสมัครสอบให้กับคุณครู ที่โรงเรียนของนักเรียน ถ้านักเรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะได้ไปสอบแข่งขันต่างประเทศ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่คู่มือ จากเมนูด้านขวามือ
ตรวจสอบรายชื่อรอบแรก
รายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190,620 คน
พิมพ์บัตร การสอบรอบแรก คลิกที่นี่
ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายชื่อผู้ประสานงานเขตพื้นที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน
- ใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ
- คุณสมบัตินักเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
- ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ
- หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ
- ประชาสัมพันธ์การแข่งขันนานาชาติ
- ปฏิทินสำหรับโรงเรียน
- ปฏิทินสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา
- ปฏิทินสำหรับศูนย์สอบ
- คู่มือ online ระดับโรงเรียน
- คู่มือ online ระดับเขตพื้นที่
- คู่มือ online ระดับศูนย์สอบ
- ตัวอย่างบัตรประจำตัวสอบ
- ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- คำร้องขอย้ายสถานที่สอบ
- คู่มือแนวทางการดำเนินงาน 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2561
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2560
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2559
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2558
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2557
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โทร 02 288 5881 หรือ 02 288 5884