บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 29 อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 216
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงภัทรพร  กล่อมดวงจันทร์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 4 0 7 5 0 2 4 3
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่นั่งสอบ. 939

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------