บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 20 อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 334
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงฉัตรรวี  หาพร  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 4 1 8 2 0 4 0 0
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 642

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------