บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 ห้องสอบที่ 30 อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.5
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงบุญญาวรรณ  แซ่ลิ่ม  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 3 1 0 1 2 0 1 0
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขที่นั่งสอบ. 984

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------