บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 6 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 2 ห้อง 127
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงญาณิศา  ขจรมหาลาภ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 9 1 0 1 3 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 สังกัด สกอ.

เลขที่นั่งสอบ. 189

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------