บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 ห้องสอบที่ 22 อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.3
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายกันตินันท์  วุฒิบุญพรศักดิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 3 0 5 5 0 1 9 1
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนอนุบาลตาก
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 697

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------