บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 25 อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 324
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงสัสลีมา  โด่หลี  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 4 7 0 5 1 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 872

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------