บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 24 อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 325
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงวิรินยา  เบ็นสะเล็ม  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 9 2 0 0 0 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนบ้านเขาตูม
 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เลขที่นั่งสอบ. 807

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
16/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------