บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 ห้องสอบที่ 3 อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 243
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายธนวัฒน์  สีเขียว  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 2 2 7 0 0 5 3 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2   โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

เลขที่นั่งสอบ. 98

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------