บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 ห้องสอบที่ 2
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายจตุภัทร  เวียงเหล็ก  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 1 1 1 5 1 0 7 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 38

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------