บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 ห้องสอบที่ 27 อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.1
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงทิพธัญญา  จำปาจี  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 3 1 0 2 0 1 4 3
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 874

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------