บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 20 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 4 ห้อง 147
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงมติมนต์  พรหมปลอด  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 4 6 3 0 8 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนบ้านควนเนียง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 694

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------