บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 15 อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.5.3
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ไทยน้อย  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 3 0 5 5 0 3 9 7
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 472

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------