บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 5 อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 535
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงถิรดา  ถมนาม  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 4 0 2 3 1 1 0 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 167

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------