บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 ห้องสอบที่ 11 อาคาร 3 ชั้น 4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงชาลิสา  อุตสาหะ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 6 0 8 7 0 3 6 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1   โรงเรียนวัดเขียนเขต
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 341

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
25/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------